Административно обслужване

СПИСЪК НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЕТОВО АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Общинска администрация – Ветово започва усилена работа по въвеждане на комплексно административно обслужване. На първо време, по обективни причини и пречки извън компетенцията на Община Ветово, комплексно административно обслужване ще се извършва за определен брой административни услуги.

Комплексното административно обслужване е такова обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от съответните административни органи, първични администратори на данни, независимо дали те се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. 

Административното обслужване на гражданите се извършва основно чрез фронт-офиса на Общинска администрация-Ветово, находящ се в сградата на Община Ветово, град Ветово, ул. Трети март №2, етаж 1, стая 1., както и от отдел "Местни данъци и такси", находящ се на същия адрес. При необходимост посочените звена се подпомагат от специалисти и експерти от останалите звена в администрацията на Община Ветово.

Работно време:

Фронт-офис – от 08:30 до 16:55 часа всеки работен ден.

Местни данъци и такси – от 08:30 до 12:00 и от 12:40 до 16:55 часа всеки работен ден.

СПИСЪК НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЕТОВО АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ