Протокол №4/20.02.2012

П Р О Т О К О Л

 

№ 4

 

            Днес, 20.02.2012 г. (понеделник) от 9,30 часа в залата на Младежкия дом на гр. Ветово, се проведе Четвъртото заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

 

            На заседанието присъстваха 17, от общо 17 общински съветника.

 

           

            Гости на заседанието:

            Галина Цветанова – Гл.експерт в Областна администрация – Русе

            Димитър Денев – Зам.-кмет на Община Ветово

            Исмаил Селим – Зам.-кмет на Община Ветово

            Реджеб Аков – Кмет на Кметство Кривня

            Зияфет Тахиров – Кмет на Кметство Смирненски

            Илхан Абтиходжев – Кмет на Кметство Глоджево

            Виолета Неделчева – Кметски наместник на с. Писанец

            Гл.инсп. Александър Ласков – Началник на РУ „Полиция“ – Ветово

            Надя Тонева – Секретар на МКБППМН при Община Ветово

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин Кмет, кметове на населени места,

Уважаеми граждани,

 

Имаме пълно мнозинство. Откривам днешното Четвърто заседание на Общински съвет – Ветово. Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред.

 

 

Бюлент Гайтанов прочете проекта за дневен ред.

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли други предложения по дневния ред?

 

Мурад Караман – общински съветник

Ако не представлява проблем, заседанията да се провеждат в петъчни дни.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Да, и друг път сме го коментирали, но се налага във връзка с приемането на бюджета, защото последният срок за приемането му изтича днес. Имате ли други предложения?

 

Баки Солак – общински съветник

Предлагам т. 17 и т. 21 да отпаднат от дневния ред на днешното заседание. Според мен не е целесъобразно в кметства да се откриват клубове на политически партии.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има постъпило предложение от г-н Солак. Имате ли други предложения?

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

И аз предлагам т. 17 и т. 21 да отпаднат, но причината е законосъобразна. Публична общинска собственост не може да се отдава без търг на политически партии, а частната – може. Това е съображението ми, затова предлагам да отпаднат от дневния ред.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли други предложения по дневния ред? Няма.

Аз имам предложение за промяна на т. 2 от дневния ред. Предлагам вместо „Приемане на годишен отчет – анализ за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на община Ветово за 2011 година”, да бъде „Представяне на годишен отчет – анализ за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на община Ветово за 2011 година”.

            И ще се аргументирам, защо, поради факта, че през предходния мандат е прието решение от Общински съвет – Ветово.

            Преглеждайки Закона за министерството на вътрешните работи не видях основание, с което общинския съвет да приема решения във връзка с отчетността на органите на министерството на вътрешните работи, но съгласно разпоредбата на чл. 4, т. 4 от ЗМВР един от основните принципи на дейността на този орган е публичност, а съгласно чл. 5, ал. 1 от същия закон Министерството на вътрешните работи осъществява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с другите органи на държавната власт, органите на местното самоуправление, както и с гражданите и юридическите лица.

            Целта от внасянето на отчет – анализа в общинския съвет от страна на РУП – Ветово е да информира и запознае местната общност, органите на местното самоуправление и другите държавни органи на територията на нашата община със ситуацията по отношение на криминалната престъпност и резултатите от дейността на разследващите органи през 2011 година. От това става ясно, че представянето на отчет – анализа не е за приемане на решение, а само за сведение. Това са моите съображения!

Имате ли възражения или други предложения. Не.

Имате ли други предложения по дневния ред? Няма.

Имаме постъпили предложения. Нека да ги гласуваме.

 

Който е съгласен т. 17 и т. 21 да отпаднат от днешния проект за дневен ред, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 17

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

– приема се

 

Който е съгласен с предложението по т. 2, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 16

                                                                                              Против – 1

                                                                                              Въздържали се – няма

– приема се

 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред да бъде дневен ред на днешното заседание, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 17

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1. Приемане на решение за промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Ветово.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

            2. Представяне на годишен отчет-анализ за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на Община Ветово за 2011 г.

                                                                                  Докл.: гл. инсп. Ал. Ласков – Началник на

                       РУ „Полиция“ – Ветово

            3. Приемане на годишен отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ветово за 2011 г.

                                                                                  Докл.: И. Джеват – Зам.-кмет на Община Ветово

            4. Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ветово за 2011 г.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            5. Приемане на отчета за състоянието на общинския дълг през 2011 г.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            6. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Ветово за периода 2012 – 2015 година.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

8. Приемане на бюджета на Община Ветово за 2012 г.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            9.  Приемане на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            10. Приемане на Наредба № 4 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            11. Изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

12. Приемане на Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Ветово.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            13. Приемана на Правилник за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в Община Ветово и създаване на ОССЕИВ.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

14. Закриване на две щатни бройки – държавни дейности с общинско финансиране.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            15. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис-клуб № 3“ с площ 21 кв.м. и „Офис-клуб № 4“ с площ 18 кв.м., разположени на II етаж в „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            16. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дискотека“ с площ 131,79 кв.м., склад 21,71 кв.м. и 2 бр. санитарни помещения с площ 33,56 кв.м., разположение в сутерена на „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            17. Отдаване под наем на поземлен имот № 004002, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на град Сеново.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            18. Отдаване под наем на поземлен имот № 004001, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на град Сеново.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            19. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Лекарски кабинет“ с площ 13,30 кв.м., „Лекарски кабинет“ с площ 14,80 кв.м., „Манипулационна“ с площ 14,80 кв.м., „Офис“ с площ 20,80 кв.м., „Архив“ с площ 14,00 кв.м., „Стерилизатор“ с площ 5,40 кв.м., коридор с площ 28,80 кв.м. и „Тоалетна“  с площ 9,40 кв.м., разположени на I етаж в сграда „Кметство“ – град Сеново.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            20. Отдаване под наем на имот № 133002, начин на трайно ползване „Дървопроизводителна площ“, находящ се в землището на село Смирненски.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            21. Сключване на договор за учредяване право на прокарване през ПИ №000705, ПИ №000662, ПИ №000663 и ПИ №000660 – общинска собственост на кабел средно напрежение с дължина 292 м. за свързване на фотоволтаична електроцентрала, намираща се в ПИ №087002 в землището на село Смирненски до точка на присъединяване ВЕЛ „Чукура“ п/ст Тетово 110/20 кV в полза на ЕТ „СОЛАР ЕНЕРДЖИ – ИЛИЯЗ АБАЗОВ“ – село Смирненски.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            22. Учредяване право на прокарване на кабел ниско напрежение (въздушно) с дължина 76,09 м. от ПИ № 118428, собственост на „Фуксия“ ЕООД – град Русе през ПИ № 118398 – общинска собственост до Трафопост № 3, находящ се в ПИ № 118024 – общинска собственост в землището на село Кривня.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            23. Изменение на Решение № 26 от 29.11.2011 г. по Протокол № 2 от 29.11.2011 г. на Общински съвет – Ветово.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

            24. Приемане на решение във връзка с депозирана в Общински съвет – Ветово Докладна записка под вх. № 05 / 17.11.2011 година от лицето Сюлейман Сюлейманов Узунов, жител на град Ветово, по отношение на притежавания от него преместваем обект, находящ се в град Ветово, ул. „Трети март”, квартал 174, по Застроително-регулационен план, одобрен през 1985 година.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

25. Разни.

26. Изказвания на граждани.

 

 

 

По т.1: Приемане на решение за промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Ветово.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

На заседанието на постоянните комисии беше предложено за член в постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда, т.е. в т. 3 от проекторешението в докладната записка, да бъде включен д-р Райков. Имате ли други предложения? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен т. 1 да стане решение на общинския съвет с направената промяна, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 17

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 47

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация и при мотиви, изложени по-горе

 

Р Е Ш И:

1. Приема промяна в състава на Постоянна комисия по бюджет и финанси към Общински съвет – Ветово за мандат 2011–2015 година, като на мястото на Димитър Денев в състава на комисията влиза Андриан Райков.

2. Приема промяна в състава на Постоянна комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет към Общински съвет – Ветово за мандат 2011–2015 година, като на мястото на Димитър Денев в състава на комисията влиза Андриан Райков.

3. Приема промяна в състава на Постоянна комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда към Общински съвет – Ветово за мандат 2011–2015 година, като на мястото на Исмаил Селим в състава на комисията влиза Андриан Райков.

4. Приема промяна в състава на Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност към Общински съвет – Ветово за мандат 2011–2015 година, като на мястото на Исмаил Селим в състава на комисията влиза Исмаил Мустафов.

 

 

 

 

По т.2: Представяне на годишен отчет-анализ за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на Община Ветово за 2011 г.

                                                                                  Докл.: гл. инсп. Ал. Ласков – Началник на

                       РУ „Полиция“ – Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Ще поканя г-н Ласков да представи годишния отчет.

Гл.инсп. Александър Ласков – началник на РУ „Полиция“ – Ветово

Добър ден на всички. Благодаря за предоставената възможност. Както знаете, всяка година представяме такава справка. Аз ще бъда максимално кратък. Предполагам, че имахте възможност да разгледате справката. В резюме ще ви го представя. (Следва кратко представяне на справката)

Ако имате някакви въпроси към мене по отношение на справката, готов съм да ви отговоря.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има ли желаещи за изказване? Няма. Да благодарим на г-н Ласков и да преминем към следващата точка от дневния ред.

 

По т.3: Приемане на годишен отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ветово за 2011 г.

                                                                                  Докл.: И. Джеват – Зам.-кмет на Община Ветово

Исмаил Селим – зам.-кмет на Община Ветово и председател на МКБППМН – Ветово

Ако ми позволите, ще поканя секретаря на комисията да представи отчета.

 

Надя Тонева – секретар на МКБППМН – Ветово

Съвсем накратко ще представя отчета. (Чете отчета)

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате думата за изказвания?

 

Баки Солак – общински съветник

Назначени ли са обществените възпитатели? И ако е възможно, да ги чуем поименно.

 

Надя Тонева – секретар на МКБППМН – Ветово

Светлана Рашкова, Ивелина Тодорова, Мерел Тейкова, Христина Петрова, Боянка Димитрова.

 

Баки Солак – общински съветник

От Глоджево има ли?

 

Надя Тонева – секретар на МКБППМН – Ветово

В последните няколко години нямаме подадени сигнали от училището в Глоджево и поради това смятаме, че няма нужда.

 

Баки Солак – общински съветник

От това следва да се намали броят на обществените възпитатели.

 

Надя Тонева – секретар на МКБППМН – Ветово

От Ветово и Сеново има получени много сигнали и затова има належаща нужда в тези населени места. При подадени сигнали от Глоджево, веднага ще се реагира.

 

Мехмед Мехмед – общински съветник

На комисиите кмета беше казал, че са безработни.

 

Надя Тонева – секретар на МКБППМН – Ветово

Повечето от тях са безработни, имат необходимата квалификация, което е много важно. В Смирненски и Глоджево за миналата година имаме по един случай.

 

Мехмед Мехмед – общински съветник

А към кого трябва да се обърнат ръководствата на училищата, ако се наложи?

 

Надя Тонева – секретар на МКБППМН – Ветово

Най-добре към мене. Който е по-свободен от обществените възпитатели, веднага ще бъде насочен там, откъдето идва сигнала.

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Може само като един плюс да изтъкнете, че нямате такива прояви. Явно при вас семейство-учители-училище си взаимодействат много добре. Комисията започва работа тогава, когато се появи такава проява. Аз смятам, че е целесъобразно да се концентрират силите там, където е необходимо. Ако вие успявате да задържите това положение – шапка ви свалям. Но във Ветово и Сеново положението не е такова, наистина има проблеми с ромското население. Но да назначаваме обществени възпитатели в Глоджево, когато не е необходимо, мисля, че наистина не е целесъобразно.

 

Надя Тонева – секретар на МКБППМН – Ветово

Относно превенцията – в плана има заложени лекции, беседи и др. подобни. Ще има превантивни действия.

 

Баки Солак – общински съветник

Мисля, че трябва да се промени концепцията на работа на комисията. Превенцията трябва да е на първо място. Миналата година точно така се работеше.

 

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли други коментари? Ако няма, моля да гласуваме. Който е съгласен т. 3 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 10

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – 7

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 48

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И:

            Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

 

 

 

 

По т.4: Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ветово за 2011 г.

                                                                                  Докл.: Д. Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Имахте възможност да се запознаете с всички материали по касовия отчет за миналата година. Ако имате някакви въпроси, готов съм да ви отговоря.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли коментари, колеги? Ако няма, моля да гласуваме. Който е съгласен т. 4 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 49

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30 Закона за общинските бюджети, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            Приема годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ветово за 2011 год.

 

 

По т.5: Приемане на отчета за състоянието на общинския дълг през 2011 г.

                                                                                  Докл.: Д. Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли коментари, колеги? Ако няма, моля да гласуваме. Който е съгласен т. 5 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 50

 

На основание чл. 9 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг през 2011 година.

 

 

 

 

По т.6: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Ветово за периода 2012 – 2015 година.

                                                                                  Докл.: Д. Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Стратегията е отражение на Закона за общинската собственост. Обхваща всички способи, които общината може да ползва за управление и разпореждане с общинско имущество. Посочени са като брой имотите, които до момента са установени. Голям дял имат незастроените имоти. Общинска администрация продължава да актува неактуваните имоти.

Въпреки неблагоприятните икономически условия, въпреки слабия интерес от страна на инвеститори, ще се опитаме да се справим. Продажбата не е панацея, ще се продава само в крайна нужда. По-голям ефект мислим, че ще има, ако се управляват тези имоти от общината или чрез сдружения – партньорство.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли коментари, колеги? Ако няма, моля да гласуваме. Който е съгласен т. 6 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 17

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 51

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

           

I. Приема Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ветово за периода 2012-2015 г.

 

 

 

По т.7: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г.

                                                                                  Докл.: Д. Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Посочени са всички имоти – частна общинска собственост, които могат да бъдат отчуждени. В голямата си част това са имоти, които са за жилищно застрояване. Трафопостовете са включени също в програмата, доста поземлени имоти с малки площи също са включени. Имате ли някакви въпроси към мен относно програмата?

 

Мехмед Мехмед – общински съветник

Само да попитам докъде стигнаха преговорите за тези трафопостове.

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Заявлението е изпратено в срок до Е.ОН. Но не знам дали знаете, че си смениха собственика. Имаме отговор, че докато не проверят нещата, няма да предприемат никакви стъпки. Но така или иначе, ние сме си подали заявлението и ще чакаме отговор от тях.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате ли други коментари?

 

Мурад Караман – общински съветник

Имам въпрос относно парка в Смирненски. Дейностите ще приключат. Понеже имам поглед върху нещата, имам едно предложение. Трябва да се предвиди една косачка за трева, малко по-голяма, трябва да се предвиди и поне половин щат за поддържане на този парк. Все пак трябва да се поддържа построеното. Знам, че ще кажете, че има доста хора, назначени по програма, но те не носят отговорност за нищо. Трябва да се предвидят и средства за осветлението там.

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Кмета на Смирненски какво мисли по този въпрос?

 

Зияфет Хасанов – кмет на Кметство Смирненски

Подкрепям предложението на г-н Караман. И аз съм на мнение, че ще ни трябва човек, който наистина да се грижи за този парк. Той трябва да разбира от ВиК, от ел.инсталации, озеленяване. С една дума от всичко и целогодишно да поддържа парка. И аз нямам нищо против хората, заети по тези програма, но те са за месец-два и си заминават. Не можеш да ги накараш да носят отговорност, както и да им търсиш такава.

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

В момента този обект още не е наш. Когато стане наша собственост, ще търсим начини как да си опазим имотите.

За осветлението – оказа се, че черпят от уличното осветление, затова сме ги и намалили. Това не е допустимо.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли други коментари, колеги? Ако няма, моля да гласуваме. Който е съгласен т. 7 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 17

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

Р Е Ш Е Н И Е   № 52

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            I. Приема Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2012 г.

 

 

 

 

По т.8: Приемане на бюджета на Община Ветово за 2012 г.

                                                                                   Докл.: Д. Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Имахте възможност да се запознаете с материалите по тази точка. Новото, което предлагаме на вашето внимание, е Приложение № 14 – План-график за разплащане на просрочени задължения и справка за измененията, които своевременно се направи по проектобюджета.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате думата за коментари?

 

Баки Солак – общински съветник

Имам забележки:

1. В Приложение № 8, функция 06 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, средствата, предвидени за доизграждане на Жилищен блок № 2 – смятам, че не е целесъобразно и мисля, че го бяхме включили в един проект за дневен център.

2. Също в Приложение № 8, функция 07 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – за закупуване на терен за изграждане на ритуална зала в Глоджево – ние имаме отреден терен отпреди за такава цел.

В Програмата за управление и разпореждане с общински имоти изрично е записано, че през 2012 г. Община Ветово няма намерение да придобива недвижими имоти. Закупуването на терен не противоречи ли на Програмата?

Конкретното ми предложение е: средствата, предвидени за тези дейности, да бъдат прехвърлени в Приложение № 8, функция 03 „Образование“, §51-00 Основен ремонт, с приоритет – ремонт на санитарните помещения на училищата и детските градини на територията на Община Ветово.

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

За Жилищен блок № 2 – по отношение на дневния център, проектът е отхвърлен, няма да се случи. Жилищният блок се руши. Парите, които са изразходвани там, могат тотално да бъдат загубени. Поради тази причина е взето решение да се финансира, да се довърши, за да не се разруши напълно.

Общината в момента няма къде да настани някой, който наистина има нужда. Точно този уикенд се сблъскахме с такъв проблем. Благодарение на председателя на общинския съвет, намерихме жилище на едно лице в терминално състояние. Това лице беше оставено буквално на улицата. Търсихме къде да го настаним, не можахме да му намерим такова място. Жилището, което намерихме, е частен имот.

От друга страна за всички е ясно, че кадровото оголване на Община Ветово е почти факт. За напред ще се наложи да се назначат може би кадри от други населени места.

 

Баки Солак – общински съветник

В другите апартаменти, които не са продадени, могат да се настанят.

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Всички са отдадени под наем. Няма свободни апартаменти.

За ритуалната зала в Глоджево – наистина в момента не могат да коментирам. Не съм запознат. Както прецените, че е по-добре, така решете. Ако наистина има отреден терен – тези средства могат да се прехвърлят в други параграфи.

 

Илхан Абтиходжев – кмет на Кметство Глоджево

За стола в Глоджево имаме предписания още от преди две години. В много окаяно състояние е. Наистина има нужда от основен ремонт. Печките са много стари.

 

Мехмед Мехмед – общински съветник

За терена в Глоджево – този терен е собственост на РПК-то. Доколкото знам имало е събрание, на което е било взето решение да не се продава. При положение, че общината има свои имоти, рентабилно ли е да се купува?

А за жилищния блок – 200 000 лв. не знам дали ще стигнат.

 

Георги Христов – общински съветник

От една страна – жилищният блок наистина се руши. Има нужда да се довърши. От друга страна – средствата, които ще вложим, не знам дали ще стигнат. Истината е, че ако дойде някой гост например, няма къде да го настаним.

 

Андриан Райков – общински съветник

В училищата нещата наистина са сериозни. Има срокове, после има санкции, които никак не са малки, и тези санкции ще ги плаща общината. Трябва да се предприемат спешни мерки по това отношение.

През 2008 г. бе приета програма за намаляване популацията на кучетата – не са заложени средства.

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

4000 лв. са заложени.

 

Андриан Райков – общински съветник

За какво ще се използват.

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Засега ги предвиждаме за извозване на кучетата.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има ли други желаещи за коментари?

 

Мехмед Мехмед – общински съветник

В Приложение № 3, функция VI „Жил.строит., БКС и опазване на околната среда“, Дейност ВиК – има заложени 144 000 лв. Какво се предвижда за тези средства?

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Доизграждане на отводнителните канали в Смирненски и Глоджево – има довършителни работи по тях.

 

Мурад Караман – общински съветник

Имам конкретно предложение – да се продаде в този си вид, за жилищния блок става въпрос.

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Хубаво е като идея, но в момента не е реализируемо.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, ако няма други предложения, да преминем към гласуване. Г-н Солак имаше предложение. Подлагаме ли на гласуване вашето предложение, г-н Солак?

 

Баки Солак – общински съветник

Аз държа да бъдат прехвърлени тези средства – да, да се гласува.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Предлагам предложенията да се гласуват поотделно.

 

По първото предложение:

Който е съгласен средствата, предвидени в Приложение № 8, функция 06 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, §52-00 Придобиване на ДМА – Доизграждане на Жилищен блок № 2, ул. „Трети март“ – Ветово – 220 000 лв., да бъдат прехвърлени в Приложение № 8, функция 03 „Образование“, §51-00 Основен ремонт, с приоритет – ремонт на санитарните помещения на училищата и детските градини на територията на Община Ветово, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 8

                                                                                              Против – 7

                                                                                              Въздържали се – 2

                                                                                              – приема се

 

По второто предложение:

Който е съгласен средствата, предвидени в Приложение № 8, функция 07 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, §52-00 Придобиване на ДМА, ППР за ритуална зала – Глоджево – 39 000 лв. и §54-00 Придобиване на земя – Закупуване на терен за изграждане на ритуална зала в Глоджево – 25 000 лв, да бъдат прехвърлени в Приложение № 8, функция 03 „Образование“, §51-00 Основен ремонт, с приоритет – ремонт на санитарните помещения на училищата и детските градини на територията на Община Ветово, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 15

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – 2

                                                                                              – приема се

 

 

Сега да преминем към гласуване на проектопредложението по тази точка. Който е съгласен т. 8 да стане решение на общинския съвет с приетите промени, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 53

 

На основание чл. 21, ал. 1 ,т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 11, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за ДБРБ за 2012 г. и Наредбата на общинския съвет по чл.9 “а” от Закона за общинските бюджети,Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

         1. Приема бюджета за 2012 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 6 793 565 лв.

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности – 3 648 393 лв., съгласно Приложение № 1:                                   

в това число:

– обща субсидия за делегирани дейности – 3 217 820 лв.;

– преходен остатък от 2011 година – 430 573 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности – 3 145 172 лв.,съгласно Приложение № 1,

в това число:

– данъчни приходи – 372 200 лв.;

– неданъчни приходи – 1 302 488 лв.;

– обща изравнителна субсидия –817 300 лв.;

– за зимно поддържане и снегопочистване на  ОПМ – 30 900 лв.;

– целева субсидия за основен ремонт на ОПМ – 120 900лв.;

– целева капиталова субсидия от ЦБ – 49 200 лв.;

– предоставени трансфери на бюджетни сметки – -20 000 лв.;

– временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки – 120120 лв.;

– заеми от банки в страната – -90 126 лв.

                                 -преходен остатък от 2011 година – 442 190 лв.

         1.2. По разходите в размер на 6 793 565 лв.

1.2.1. За делегираните държавни дейности в размер на 3 648 393 лв., разпределени по дейности, функции и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.2.2. За местни дейности – всичко – 3 145 172 лв.,

в това число:

1.2.2.1. само Местни дейности – 299 949 лв.,разпределени по дейности, функции и параграфи, съгласно Приложение № 3,

в това число:

– текущи разходи – 2 274 095 лв.;

– капиталови разходи – 725 854 лв.

1.2.2.2. Държавни дейности с дофинансиране – 145 223 лв., разпределени по дейности, функции и параграфи, съгласно Приложение  № 4,

           в това число:

– текущи – 85 223 лв.;

– капиталови – 60 000 лв.

2. Приема разпределението на преходния остатък от 2011 г. в размер на 872 763 лв., съгласно Приложение № 5;

2.1. Одобрява преразпределението на неусвоените средства за лесокултурни мероприятия в размер на  110 919 лв. за финансирането на други местни дейности.

3. Приема разчет за разходите по детски заведения (в частта на местните дейности) и кметствата, съгласно Приложение № 6;

4. Определя дофинансиране на маломерни паралелки в общообразователните училища в размер на 112.92 лв на ученик, съгласно Приложение № 7;

5. Приема поименния списък на обектите и разпределението на разходите за  основен ремонт и придобиване на ДМА и НМДА в размер на 1 305 433 лв., съгласно  Приложение  № 8;

5.1. Утвърждава обект „Доизграждане на административна сграда на Кметство Кривня“ за финансиране чрез приходи по §40-00 ”Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”.

6. Приема числеността и средните заплати на персонала в местните дейности, съгласно Приложение № 9 .

7. Определя заплащането на транспортните разходи на педагогическия персонал за 2012 г. в размер на 85 % от действителните разходи.

7.1. Приема изплащането на транспортните разходи на педагогическия персонал да се извършва до размера на получената за целта субсидия от ЦБ;

7.2. Утвърждава списъка на педагогическия персонал, който има право на частично заплащане на транспортните разходи, съгласно Приложение № 10;

8. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2012 г. в размер на 120 000 лв., разпределени по Приложение №14, и просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2012 г. в размер на 5 342 лв.  

            9. Определя максималния размер на новия общински дълг за 2012 г.–  357 000 лв.

      10. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:

      10.1. Членски внос за НПО – 6000 лв.;

         10.2. Помощи по решение на общинския съвет – 1700 лв.;

      10.3. Субсидии за спортни клубове и спортни дружества – 28 000 лв, разпределени по Приложение № 9.

      11. Приема следните лимити за разходи:

      11.1.  Фонд “СБКО” в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

      11.2. Представителни разходи  в размер на 10 000 лв.

      12. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки, съгласно Приложение № 11.

13. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 13.

14. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2012 г. дава право на кмета  на общината:

14.1. Да ползва, в рамките на бюджетната година, временно свободните средства  за делегираните от държавата дейности при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери;

14.2. Да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на общината.

15. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

16. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета:

16.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности;

16.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

            16.3. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности,с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование,при условие,че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;  

            16.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

            16.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

            16.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Обявявам 10-мин. почивка.

 

 

 

            Общинският съветник Мурад Караман напусна заседанието на Общински съвет – Ветово, уведомявайки председателя на общинския съвет. Общинските съветници остават 16.

 

 

 

След почивката, заседанието на Общински съвет – Ветово продължи. Присъстват 16 общински съветника, отсъства – Мурад Караман.

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, предлагам да продължим. Имаме необходимия кворум. Всички приети решения ще бъдат законосъобразни.

Искам да анонсирам фактическа грешка, която е допусната при гласуването на първото предложение на г-н Солак по предната точка. Първото предложение не се приема, поради грешка при обявяването на резултата. Имате думата за мнения? Ако няма, преминаваме към следващата точка от дневния ред.

 

 

 

По т.9:  Приемане на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

                                                                                  Докл.: Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

На заседанието на постоянните комисии го обсъдихме. Имате ли коментари? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т. 9 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 16

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 54

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

            1. Приема Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

            2. Отменя Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, приета с Решение № 207 по Протокол № 17 от 24.10.2008 г.

 

 

 

 

Баки Солак – общински съветник

Вие казахте, че сте обявили погрешно резултата от гласуването по първото мое предложение за промяна в бюджета. Аз искам точката за бюджета да се гласува отново. При това положение, моето мнение се променя и искам т. 8 да се прогласува наново.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Без да подлагаме на гласуване първото ви предложение?

 

Баки Солак – общински съветник

Да, няма нужда. Моята позиция се променя по отношение на целия бюджет.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, връщаме се за повторно гласуване на т. 8. Който е съгласен т. 8 да стане решение на общинския съвет с приетото предложение за промяна, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „против“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „въздържал се“

Мехмед Мехмед          – „въздържал се“

Илияз Юмеров            – „въздържал се“

Самет Насуф               – „въздържал се“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „въздържал се“

Ремзи Хайрула            – „против“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Приема се. Новото гласуване да се отрази в протокола.

 

 

 

 

 

По т.10: Приемане на Наредба № 4 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.

                                                                                  Докл.: Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

И тази наредба беше разгледана на заседанието на постоянните комисии. Имате ли коментари? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т. 10 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 16

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 55

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            I. Приема Наредба № 4 за определяне на базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.

            II. Отменя Тарифа за определяне на минимални наемни цени на общински имоти, приета с Решение № 292 по Протокол № 21 от 28.01.2009 г.

 

 

 

По т.11: Изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

                                                                                  Докл.: Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли коментари, колеги? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т. 11 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 16

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 56

 

            На основание чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс;  чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99а от Закона за движение по пътищата, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            Приема Наредба за допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, както следва:

 

Параграф 1: Създава Раздел IV. Други общински такси определени със закон и с нова разпоредба – Чл. 39 със следния текст: „Освобождават се от такса паркиране моторни превозни средства обслужващи хора с доказани по съответния ред увреждания във всички зони за кратковременно паркиране. Кметът издава безплатна карта за паркиране на лицата с увреждания по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98 / 376 / ЕО на Съвета от 04 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с увреждания“.

 

 

 

По т.12: Приемане на Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Ветово.

                                                                                  Докл.: Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли коментари, колеги? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т. 12 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 16

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 57

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл. 37и-чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

            I. Приема Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Ветово.

 

 

 

По т.13: Приемана на Правилник за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в Община Ветово и създаване на ОССЕИВ.

                                                                                  Докл.: Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате думата за коментари.

 

Баки Солак – общински съветник

Възразявам по отношение на членовете на тази комисия.

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Ако забелязахте, членовете нарочно не съм изчел. Във глава 2 е посочена структурата: председател, секретар и членове. Поименният състав се определя от Председателя на тази комисия. Няма нужда да се гласува поименно, а само като представители.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли други коментари, колеги? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т. 13 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 12

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – 4

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 58

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 13, ал. 1 и 2 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет, приет с ПМС № 351/20.12.2006 г., Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            I. Приема Правилник за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в Община Ветово.

 

            II. Създава Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ), който се състои от: председател, секретар и 7 (седем) члена.

 

            III. Избира следния състав на ОССЕИВ:

            Председател:  Заместник-кмет на Община Ветово.

Секретар:        Главен специалист „Здравеопазване и социални дейности“ при Община Ветово.

            Членове:         1. Представители на Общинска администрация – Ветово.

2. Представители на различни институции, работещи с български граждани,   принадлежащи към етническите малцинства.

                                   3. Представител на Д „Бюро по труда“ – Ветово.

4. Представител на отдел „Закрила на детето“ към Д „Социално подпомагане“ – Ветово.

                                   5. Представител на МКБППМН – Ветово.

                                   6. Кмета на град Сеново.

                                   7. Представител на РУ „Полиция“ – Ветово.

 

            IV. Определя основни задачи на ОССЕИВ:

  • Интеграция на етнически малцинства в обществото;
  • Защита на човешките права и българските граждани, принадлежащи към етническите малцинства;
  • Утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство между гражданите и повишаване нетърпимостта към проявите на дискриминация и расизъм;
  • Създаване и развитие на условия, необходими за гражданите, принадлежащи към етническите малцинства да поддържат и развиват своята култура, религия, език и традиции;
  • Запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство;
  • Анализиране на възникналите и работа за недопускане на междуетнически и етносоциални конфликти.

 

 

 

 

По т.14: Закриване на две щатни бройки – държавни дейности с общинско финансиране.

                                                                                  Докл.: Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Това решение не е продиктувано от нищо друго, а само от Наредба № 7 на МОН. Децата са под необходимия минимум. В продължение на 6 месеца тези деца ги няма. Щом не можем да изпълним норматива – няма нужда от „мъртви души“. Като общинска администрация не можем да допуснем незаконосъобразни действия.

 

Баки Солак – общински съветник

Аз не знам кой е установил тези факти. Съмнявам се в истинността им. Предлагам да се сформира комисия от представители на общинска администрация и от постоянната комисия по образование към общинския съвет и те да установят какви са точно фактите.

 

Мехмед Мехмед – общински съветник

В чл. 2 от наредбата, която се цитира, пише, че когато има епидемия и карантина в детската градина, средната посещаемост не се следи. Не знам дали знаете, но имаше бум на варицела. Спокойно може да се види и да се потвърди.

Наредбата дава право и временно да се слеят двете групи, повтарям временно. Месец януари имаше ремонт на парната инсталация, детската градина не работеше.

Сигурен съм, че след един, максимум два месеца, посещаемостта ще се увеличи.

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

За периодите с епидемии – нямаше обявена такава. Обявяването на епидемия е сложна процедура. Това, че е имало бум на варицела, вие може да се запознат, но аз не съм на същото мнение.

 

Мехмед Мехмед – общински съветник

Два пъти в годината ще откриваме и закриваме щатове.

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Да, ако има необходимост от разкриване, ще се разкриват. Ако има необходимост от закриване, ще се закриват.

 

Баки Солак – общински съветник

Моето предложение има логика. Да се създаде временна комисия, която да провери фактите, изнесени в докладната записка на директорката и комисията да се отчете пред общинския съвет. Предлагам да се подложи на гласуване моето предложение.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има постъпило предложение от г-н Солак. Който е съгласен да се създаде временна комисия за установяване на фактическата обстановка по предложението за закриване на двете щатни бройки в ОДЗ „Здравец“ – град Глоджево.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 10

                                                                                              Против – 4

                                                                                               Въздържали се – 2

                                                                                              – приема се

 

Моля за предложения.

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Първо трябва да се определи числеността и структурата на комисията.

 

Баки Солак – общински съветник

Петчленна комисия предлагам да бъде: председател – заместник-кмет, двама представители от общинска администрация и двама общински съветници.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли други предложения? Няма. Който е съгласен временната комисията да бъде от пет члена – председател, двама представители от ОбА и двама представители от ОбС, моля да гласува.

 

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – 2

                                                                                              – приема се

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Моля за предложения за представители от общинския съвет.

 

Мехмед Мехмед – общински съветник

Предлагам председателят и зам.-председателят на постоянната комисия по образование да бъдат представителите от общинския съвет.

 

Георги Христов – общински съветник

Аз ще си направя самоотвод. Нямам възможност да си пусна неплатена и да проверявам деца, които няма да ги намеря. Това е самата истина. Отговорността за функционирането на едно училище си носи ръководството. Колко време ще действа тази комисия?

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Всичко трябва да се формулира – срок, цели, задачи на комисията.

 

 

 

 

Г-н Георги Георгиев – кмет на Община Ветово, се включи в заседанието на общинския съвет.

 

 

 

Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Ще ме извините, че се включвам сега. Имаше важна среща в „Каолин“. Дебатите, които сте провели досега, не знам в каква насока са били и не мога да разбера защо е изникнала нужда от създаване на тази комисия.

Какво е основанието да се разкрият тези две бройки към Кметство Глоджево, които работят в детската градина? Ако има нужда от разкриване – по наредбата да се разкриват. Всичко е написано там. Процедурите са ясни. Нарушението е било направено още тогава, когато е било прието решението за разкриването. И как кмета на населеното място може да бъде работодател на тези две бройки? Убеждавам се, че тогава гласуването е било тенденциозно. Няма логика кмета да бъде работодател. Всичко трябва да стане по закон. Тази комисия какво ще констатира? Нищо по различно от това, което е описано. Бъдете сигурни. Според мен това не е правилно, затова нещата трябва да влязат в ред.

Нямам нищо против да се създаде комисия, да видим резултатите и дайте право на кмета да закрие тези щатове, ако констатациите са в тази насока.

 

Мехмед Мехмед – общински съветник

Защо докладната записка не е отнесена към кмета на Глоджево, а кмета на общината я предлага?

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Кмета на населеното място няма оперативна самостоятелност.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Г-н Солак, поддържате ли мнението си за създаване на временна комисия?

 

Баки Солак – общински съветник

Да. Понеже съм зам.-председател на постоянната комисия по образование и аз си подавам самоотвод.

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Нека да бъдат другите двама общински съветници от Глоджево – Мехмед Мехмед и Гюнейт Исметов.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Ако няма други предложения, да преминем към гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – 1

                                                                                              – приема се

                        и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 59

 

На основание чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            1. Образува временна комисия за установяване на фактическата обстановка по проектопредложението за закриване на две щатни бройки в ОДЗ „Здравец“ – град Глоджево, по повод на Докладна записка с вх. № ДЗ-06-02-36 от 10.02.2012 г., внесена в Общински съвет – Ветово от Кмета на Община Ветово – инж. Георги Георгиев.

            2. Определя числеността и структурата на временната комисия, както следва:

            2.1. Общински съветници – 2 члена;

            2.2. Общинска администрация – 3 члена.

            3. Определя за членове на временна комисия следните общински съветници от състава на Общински съвет – Ветово:

            3.1. д-р Мехмед Хасан Мехмед;

            3.2. Гюнейт Исметов Тюлеовлуев.

            4. Определя за председател на временната комисия заместник-кмет на Община Ветово, определен от кмета на общината.

            5. Определената с това решение временна комисия:

            5.1. Да предприеме действия за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за случая и обсъди обясненията и възраженията на заинтересованите от това производство лица;

            5.2. Да събере всички относими към производството доказателства, които се намират при съответното детско заведение;

            5.3. За установените факти и обстоятелства, както и за събраните доказателства, временната комисия да състави протокол;

            5.4. Да съобрази действията си с приложимите към това производство законови и подзаконови нормативни актове.

            6. В срок до 10 (десет) работни дни от сформиране на комисията, същата да представи отчет за дейността си, с мотивирано писмено становище за законосъобразността и целесъобразността по отношение на проектопредложението за закриване на двете щатни бройки – държавни дейности с общинско финансиране, внесено с Докладна записка с вх. № ДЗ-06-02-36 от 10.02.2012 г.

 

            7. На основание чл. 63 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при необходимост временната комисия може да привлече външни лица като експерти и консултанти, които работят на обществени начала.

            8. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед, с която да сформира комисията и да сведе задачите й.

 

 

 

 

По т.15: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис-клуб № 3“ с площ 21 кв.м. и „Офис-клуб № 4“ с площ 18 кв.м., разположени на II етаж в „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

                                                                                  Докл.: Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли коментари, колеги? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т. 15 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

Метин Исуфов             – „отсъства“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 60

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 22 от Наредба № 2 на Общински съвет – Ветово, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии, Общински съвет – Ветово 

Р Е Ш И:

 

           

            І. Дава съгласие да се отдадат под наем недвижими имоти, представляващи “Офис-клуб № 3”с площ 21 кв.м. и “Офис-клуб № 4”, разположени на ІІ етаж в “Сграда за културни мероприятия” – град Ветово, актувани с АОС № 2/4 от 28.11.1996 г. за срок от 5 години на местната организация на ПП “ГЕРБ” – град Ветово на цена 2,34 лв. /Два лв. 34 ст./ с ДДС месечен наем, определена по Тарифа за определяне на минимални цени на общински имоти, приета от Общински съвет-Ветово.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да сключи договора за наем.

 

 

 

По т.16: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дискотека“ с площ 131,79 кв.м., склад 21,71 кв.м. и 2 бр. санитарни помещения с площ 33,56 кв.м., разположение в сутерена на „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

                                                                                  Докл.: Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли коментари, колеги? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т. 16 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 61

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 18 от Наредба № 2  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            І. Дава съгласие да бъде отдаден под наем недвижим имот, представляващ “Дискотека” с площ 131,79 кв.м., склад 21,71 кв.м. и 2 бр. санитарни помещения – 33,56 кв.м., разположени в сутерена на “Сграда за културни мероприятия” – град Ветово за срок от 5 години чрез публичен търг с начална тръжна цена 160,00 лв. /Сто и шестдесет лв./ с ДДС месечен наем.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да организира търга и сключи договора за наем.

 

 

 

 

            Общинският съветник Мехмед Мехмед самоволно напусна заседанието на Общински съвет – Ветово без да уведоми председателя на общинския съвет. Общинските съветници остават 15.

 

 

 

 

По т.17: Отдаване под наем на поземлен имот № 004002, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на град Сеново.

                                                                                  Докл.: Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли коментари, колеги? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т. 17 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „отсъства“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 62

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие да бъде отдаден под наем имот № 004002, начин на трайно ползване “Пасище, мера” с площ 22,542 дка, трета категория, находящ се в землището на град Сеново, местност “Кончапара” за срок от 5 години чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 40,58 лв. /Четиридесет лв. 58 ст./ годишен наем, определена с Решение № 692/29.04.2011 г. на Общински съвет-Ветово.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да организира търга и сключи договор за наем.

 

 

 

По т.18: Отдаване под наем на поземлен имот № 004001, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на град Сеново.

                                                                                  Докл.: Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли коментари, колеги? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т. 18 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „отсъства“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 63

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие да бъде отдаден под наем имот № 004001, начин на трайно ползване “Пасище, мера” с площ 10,611 дка, трета категория, находящ се в землището на град Сеново, местност “Кончапара” за срок от 5 години чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 19,10 лв. /Деветнадесет лв. 10 ст./ годишен наем, определена с Решение № 692/29.04.2011 г. на Общински съвет-Ветово.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да организира търга и сключи договор за наем.

 

 

 

По т.19: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Лекарски кабинет“ с площ 13,30 кв.м., „Лекарски кабинет“ с площ 14,80 кв.м., „Манипулационна“ с площ 14,80 кв.м., „Офис“ с площ 20,80 кв.м., „Архив“ с площ 14,00 кв.м., „Стерилизатор“ с площ 5,40 кв.м., коридор с площ 28,80 кв.м. и „Тоалетна“  с площ 9,40 кв.м., разположени на I етаж в сграда „Кметство“ – град Сеново.

                                                                                  Докл.: Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли коментари, колеги? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т. 19 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „отсъства“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 64

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 102 от Закона за лечебните заведения и чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            І. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ “Лекарски кабинет” с площ 13,30 кв.м., “Лекарски кабинет” с площ 14,80 кв.м., “Манипулационна” с площ 14,80 кв.м., “Офис” с площ 20,80 кв.м., “Архив” с площ 14,00 кв.м., “Стерилизатор” с площ 5,40 кв.м., коридор с площ 28,80 кв.м. и “Тоалетна” с площ 9,40 кв.м., разположени на І етаж в сграда “Кметство” – град Сеново, актуван с АОС №181/25.02.2000 г. за срок от 5 години за цена 20,44 лв. /Двадесет лв. 44 ст./ с ДДС месечен наем, определена по Тарифа за определяне на минимални цени на общински имоти, приета от Общински съвет-Ветово.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да сключи договор за наем с ЕТ “Д-р Олга Сакакушева – Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика”.

 

 

 

По т.20: Отдаване под наем на имот № 133002, начин на трайно ползване „Дървопроизводителна площ“, находящ се в землището на село Смирненски.

                                                                                  Докл.: Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли коментари, колеги? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т. 20 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „отсъства“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 65

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 18 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие да бъде отдаден под наем имот № 133002, начин на трайно ползване “Дървопроизводителна площ” с площ 2,460 дка, находящ се в землището на село Смирненски за срок от 5 години чрез публичен търг с начална тръжна цена 9,84 лв. /Девет лв. 84 ст./ с ДДС годишен наем, определена по Приложение №1 от Наредба №10 на Общински съвет-Ветово.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да организира търга и сключи договор за наем.

 

 

 

 

По т.21: Сключване на договор за учредяване право на прокарване през ПИ №000705, ПИ №000662, ПИ №000663 и ПИ №000660 – общинска собственост на кабел средно напрежение с дължина 292 м. за свързване на фотоволтаична електроцентрала, намираща се в ПИ №087002 в землището на село Смирненски до точка на присъединяване ВЕЛ „Чукура“ п/ст Тетово 110/20 кV в полза на ЕТ „СОЛАР ЕНЕРДЖИ – ИЛИЯЗ АБАЗОВ“ – село Смирненски.

                                                                                  Докл.: Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли коментари, колеги? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т. 21 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „отсъства“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „отсъства“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 66

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 193, ал. 8 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И:

 

І. Упълномощава Кмета на Община Ветово да сключи договор за учредяване право на прокарване през ПИ № 000705, ПИ № 000662, ПИ № 000663 и ПИ № 000660 – общинска собственост на кабел средно напрежение с дължина 292 м. за свързване на фотоволтаична електроцентрала, намираща се в ПИ № 087002 в землището на село Смирненски до точка на присъединяване ВЕЛ “Чукура” п/ст Тетово 110/20 кV в полза на ЕТ “СОЛАР ЕНЕРДЖИ – ИЛИЯЗ АБАЗОВ” – село Смирненски на стойност 261,00 лв. /Двеста шестдесет и един лева/.

 

 

 

 

По т.22: Учредяване право на прокарване на кабел ниско напрежение (въздушно) с дължина 76,09 м. от ПИ № 118428, собственост на „Фуксия“ ЕООД – град Русе през ПИ № 118398 – общинска собственост до Трафопост № 3, находящ се в ПИ № 118024 – общинска собственост в землището на село Кривня.

                                                                                  Докл.: Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли коментари, колеги? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т. 22 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „отсъства“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „отсъства“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 67

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие да се учреди право на прокарване на кабел ниско напрежение /въздушно/ с дължина 76,09 м. от ПИ № 118428, собственост на “Фуксия” ЕООД – град Русе през ПИ № 118398 – общинска собственост до Трафопост №3, находящ се в ПИ № 118024 – общинска собственост в землището на село Кривня.

 

 

 

По т.23: Изменение на Решение № 26 от 29.11.2011 г. по Протокол № 2 от 29.11.2011 г. на Общински съвет – Ветово.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

На заседанието на постоянните комисии беше обсъдено. Моля за вашите предложения.

 

Андриан Райков – общински съветник

Предлагам Валентина Наумова.

 

Мехмед Мехмед – общински съветник

Предлагам Баки Солак.

 

Баки Солак – общински съветник

Давам си самоотвод.

 

Валентина Наумова – общински съветник

Предлагам Ивайло Кадишев.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т. 23 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 15

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 68

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионално развитие, Общински съвет – Ветово

Р Е Ш И:

1. Определя за представител от Общински съвет – Ветово в Областния съвет за развитие на област Русе Валентина Димитрова Наумова.

 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 представител в заседанията на Областния съвет за развитие на област Русе, той ще бъде заместван от Ивайло Евгениев Кадишев.

 

 

 

По т.24: Приемане на решение във връзка с депозирана в Общински съвет – Ветово Докладна записка под вх. № 05 / 17.11.2011 година от лицето Сюлейман Сюлейманов Узунов, жител на град Ветово, по отношение на притежавания от него преместваем обект, находящ се в град Ветово, ул. „Трети март”, квартал 174, по Застроително-регулационен план, одобрен през 1985 година.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имахте време да разгледате материалите по тази точка. Този казус трябва да се реши веднъж завинаги. Имате ли нещо против предложените проектни решения, колеги? Ако няма, моля да гласуваме. Който е съгласен т. 24 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „въздържал се“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „въздържал се“

Мехмед Мехмед          – „отсъства“

Илияз Юмеров            – „въздържал се“

Самет Насуф               – „въздържал се“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „въздържал се“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 69

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

Р Е Ш И:

 

            1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за закупуването на прилежащият терен, върху който е разположен преместваемия обект – ламаринена барака, чиято собственост е на лицето Сюлейман Сюлейманов Узунов, с постоянен адрес град Ветово, ул. „Карлово” № 10, община Ветово като незаконосъобразно и в разрез с разпоредбите на чл. 56, ал. 2 от Закона за устройството на територията и Раздел ІV от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Ветово, както и с действащия към настоящия момент застроителен и регулационен план на Община Ветово.

            2. Общински съвет – Ветово препраща преписката по случая до Кмета на Община Ветово – компетентен да предприеме всички необходими правни и фактически действия, визирани в чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията за премахването на притежавания от лицето Сюлейман Сюлейманов Узунов преместваем обект – ламаринена барака, поставена върху площ от 174 кв. м. – публична общинска собственост, предназначена за озеленяване и находяща се в квартал 174 – в централната част на град Ветово.

 

МОТИВИ: Налице са основанията за премахването на преместваемия обект – ламаринена барака, чиято собственост е на Сюлейман Сюлейманов Узунов, с постоянен адрес град Ветово, ул. „Карлово” № 10, община Ветово. Обектът, съгласно представените документи представлява метална конструкция от вида на посочените в чл. 56, ал. 1 от ЗУТ. Поставен е върху площ от 174 кв. м., разположен в централната част на град Ветово, квартал 174, без разрешение от Общинска администрация – Ветово за неговото поставяне по реда, визиран в чл. 56, ал. 2 от същия закон. Съгласно действащия регулационен и застроителен план на град Ветово, одобрен със Заповед № 84 / 22.02.1985 година, е терен за озеленяване. По силата на чл. 61, ал. 4 от Закона за устройството на територията и във връзка чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост, теренът е публична общинска собственост.

Съгласно чл. 57а, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на премахване подлежат обектите, посочени в чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, когато са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение. Ламаринената барака на Сюлейман Узунов очертава основните характеристики и белези на преместваем обект и целта, за която е поставена. Тя попада в групата обекти, посочени в чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и чл. 4, ал. 1, т. 1.1 от горецитираната наредба, поради което и премахването му следва да бъде разпоредено по чл. 57а, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Липсата на разрешение за поставянето на обекта върху терен публична общинска собственост е единствения релевантен юридически факт за неговото премахване. Компетентен да предприеме действия по премахването на преместваемия обект – ламаринена барака е Кмета на Община Ветово, предвид разположението на обекта, по реда предвиден в чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и на основанията, посочени в Част първа, Глава трета, Раздел ІХ от ЗУТ.

 

 

 

 

По т.25. Разни.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата, колеги.

 

Андриан Райков – общински съветник

Имахме среща с населението на Писанец. Запознаха ни с някои проблеми, които имат и на които искат отговор от ръководството на общината.

Първо: жителите на Писанец са притеснени от предстоящото снеготопене. Там имали два рибарника. Притесненията им са, че тези рибарници не са почистени и ще има проблеми. Искам отговор от общинска администрация какви мерки са предприети и изобщо има ли нещо направено?

Второ: гробищният парк в Писанец – имали някакво виждане общинска администрация по този въпрос?

Трето: за църквата в Писанец – жителите казаха, че преди години е бил направен някакъв проект, събрани средства имало. Църковното настоятелство не знае докъде е стигнало и дали има изобщо някакво движение по този проект.

 

Димитър Денев – зам.-кмет на Община Ветово

Ако ми разрешите, аз ще отговоря.

Относно рибарниците – мисля, че няма нищо страшно там. В Писанец и Кривня е организирано денонощно наблюдение, замерване, снабдяване с чували и т.н. Положението не е толкова критично. Общинска администрация максимално сме си организирали нещата. Ще се съобщава при контролирано изпускане на язовирите.

За гробищния парк – предния мандат направихме неуспешен опит да приемем една наредба, но нищо не стана. Един от проблемите беше с джамийските настоятелства. Трябва да се намери някаква форма за включване на тези настоятелства. Там ще трябва да преценим как да организираме стопанисването на гробищните паркове.

За църквата – преди 7-8 години е имало инициатива от страна на хора от Писанец. Проектът е предаден в митрополията в Русе и там се губят следите му. Проектирането не е проблем, трябва да се намери финансиране.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има ли други желаещи за изказване?

 

Баки Солак – общински съветник

Става въпрос за подмяната на правилните хора с неправилните. На всеки човек ще трябва да се възможност да се защити. Зад тези щатове стоят хора, стоят съдби. Нека се обмисли добре, преди да се предприемат такива стъпки.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има ли други желаещи за изказване? Да преминем към следващата точка от дневния ред – Изказвания на граждани. Заповядайте, г-н Узунов. Имате думата.

 

Сюлейман Узунов

Добър ден на всички. Не съм доволен от вашето гласуване по моя случай. Един човек ако не пусне измервателния уред, не може да каже колко е дълбоко. В този случай е същото. Г-н Георгиев нека да не се съдим. Но вие не сте съгласен, така че ходим по-нагоре. Няма да говоря много. Искам само да кажа, че не съм доволен от решението.

 

Бюлент Гайтанов

Благодарим на г-н Узунов. Ако няма желаещи за изказване, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание на Общински съвет – Ветово.

 

 

            Заседанието приключи в присъствието на 15 общински съветници.

 

 

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра: за Общински съвет – Ветово, за Областния управител на Област Русе, за Районния прокурор – гр. Русе и за кмета на Община Ветово.

 

 

 

 

БЮЛЕНТ  ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово