Протокол №3/28.12.2011

П Р О Т О К О Л

 

№ 3

 

            Днес, 28.12.2011 г. (сряда) от 9,30 часа в залата на Младежкия дом на гр. Ветово, се проведе Третото  заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

            На заседанието присъстваха  14, от общо 15 общински съветника.

 

            Отсъства: Илияз Юмеров

 

            Гости на заседанието:

            инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

            Димитър Денев – Зам.-кмет на Община Ветово

            Исмаил Селим – Зам.-кмет на Община Ветово

            Реджеб Аков – Кмет на с. Кривня

            Зияфет Тахиров – Кмет на с. Смирненски

            Инна Георгиева – Кмет на гр. Сеново

           

 

Бюлент Гайтанов

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин Кмет, кметове на населени места,

Уважаеми граждани,

 

Имаме необходимия кворум. Откривам днешното Трето заседание на Общински съвет – Ветово. Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред.

 

 

Бюлент Гайтанов прочете проекта за дневен ред.

 

 

Бюлент Гайтанов

Имате ли други предложения по дневния ред?

 

Георги Георгиев

Ако ми позволите, предлагам да включим в дневния ред докладната записка, с която ви запознах на заседанието на постоянните комисии: Обсъждане и приемане на решения във връзка с прекратяване на дейността на институцията „Обществен посредник“.

 

Бюлент Гайтанов

Имате ли други предложения по дневния ред? Няма. Постъпи предложение за включване на нова точка в дневния ред. Нека да го гласуваме. Имате ли други предложения?

 

Мехмед Мехмед

Да се надяваме догодина подаването на такива докладни записки да не се повтаря, да не става практика. Днешното предложение предполагам, че не беше толкова важно и с неотложен характер.

 

Георги Георгиев

Приемам забележката за внасянето на докладните, а за приемането на днешното предложение, вие ще решите дали да се включи или не в дневния ред.

 

Бюлент Гайтанов

Ако няма други предложения, да преминем към гласуване. Който е съгласен новото предложение да бъде включено в дневния ред като т.3.16., моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 13

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – 1

– приема се

Бюлент Гайтанов

Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1. Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветници и обявяване на следващите в листата кандидати и полагане на клетва.

                                                                                              Докл.: Б. Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

 

            2. Внасяне на изменения и допълнения в Правилника за дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 2 от 29.11.2011 г. на Общински съвет – Ветово.

                                                                                              Докл.: Б. Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

 

3. Обсъждане на докладни записки:

3.1. Изменение и допълнение на Решение № 727 по Протокол № 52 от 29.07.2011 г. на Общински съвет – Ветово.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

3.2. Обявяване на имотите – публична общинска собственост.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

3.3. Учредяване на право на прокарване през ПИ №000705, ПИ №000662, ПИ №000663 и ПИ №000660 – общинска собственост на кабел средно напрежение с дължина 292 м. за свързване на фотоволтаична електроцентрала, намираща се в ПИ №087002 в землището на село Смирненски до точка на присъединяване ВЕЛ „Чукура“ п/ст Тетово 110/20 кV.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

            3.4. Определяне на нов размер на такса битови отпадъци за 2012 г.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

            3.5. Корекция на бюджета на Община Ветово, считано от 01.12.2011 г.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

            3.6. Възстановяване на членството на Община Ветово в Асоциация на дунавските общини „Дунав“.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

            3.7. Стартиране на процедура по придобиване право на собственост върху държавен недвижим имот – бивше военно поделение 26700 – Ветово.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

            3.8. Избор на представители в състава на Общото събрание на Асоциация общински гори.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

3.9. Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на КСО.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

3.10. Определяне начините на ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

            3.11. Определяне лицата с право да закупуват дървесина от горски територии – общинска собственост.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

            3.12. Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – общинска собственост.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

            3.13. Утвърждаване на ново щатно разписание на „Ветовска гора“ ЕООД, считано от 01.01.2012 г.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

            3.14. Партньорство по проект BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

                                                                                   Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

3.15. Изменение и допълнение на Приложение №10 „Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, който има право на заплащане на част от транспортните разходи“ към т.6.1 на Решение №648 по Протокол №47 от 11.02.2011 г. на Общински съвет – Ветово.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

            3.16. Обсъждане и приемане на решения във връзка с прекратяване на дейността на институцията „Обществен посредник“.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

            4. Разни.

            5. Изказвания на граждани.

 

 

 

 

 

Точка 1:

Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветници и обявяване на следващите в листата кандидати и полагане на клетва.

                                                                                              Докл.: Б. Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Бюлент Гайтанов

Ще дам думата на г-н Стефан Ангелов – председател на Общинска избирателна комисия – гр. Ветово.

 

Стефан Ангелов

С назначаването на Исмаил Джеват Селим – общински съветник от листата на МК „Бъдеще за всички“ за заместник-кмет на Община Ветово, Общинската избирателна комисия с Решение № 105 от 15.12.2011 г. предсрочно прекрати пълномощията му на общински съветник и обяви за избран следващия в листата кандидат – Исмаил Мехмедов Мустафов.

Също с Решение на Общинската избирателна комисия под № 104 от 09.12.2011 г., по повод на назначаването на Димитър Денев – общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ” за заместник-кмет на Община Ветово, обяви за избран следващия в листата кандидат – Борис Колев Колев. При нас постъпи писмо от Председателя на Общински съвет – Ветово с приложено заявление от Борис Колев Колев, с което заявява, че не желае да встъпва като общински съветник в Общински съвет – Ветово. В тази връзка ОИК – град Ветово приема заявлението за отказ за встъпване на Борис Колев Колев и обявява за избран следващия в листата кандидат – Андриан Иванов Райков. Нека новите общински съветници да заповядат да положат клетва и да подпишат клетвените листи.

 

            Следва полагане на клетва.

            Общинските съветници стават 16.

 

 

Общинският съветник Илияз Юмеров се включи в работата на заседанието на общинския съвет. Общинските съветници стават 17.

 

 

 

 

 

 

Точка 2:

Внасяне на изменения и допълнения в Правилника за дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 2 от 29.11.2011 г. на Общински съвет – Ветово.

                                                                                              Докл.: Б. Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Бюлент Гайтанов

Колеги, имате думата за мнения и коментари.

 

Баки Солак

И на постоянните комисии коментирахме. Относно чл. 28 – не приемам мотивите на областния управител. Считам, че трябва да остане. Предлагам да не се отменя чл.28 от Правилника.

 

Бюлент Гайтанов

Има предложение от страна на г-н Солак. Имате ли други коментари, колеги? Ако няма, предлагам да гласуваме предложението на г-н Солак. Който е за отмяната на чл. 28 от Правилника, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 1

                                                                                              Против – 11

                                                                                              Въздържали се – 5

– приема се

 

Бюлент Гайтанов

При това положение чл. 28 остава в Правилника. А сега да гласуваме целия Правилник. Който е съгласен т. 2 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                               Против – няма

                                                                                               Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 30

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове, с цел отстраняване на нередностите в Правилника и с цел усъвършенстването му, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

1. В чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация по отношение на т. 4, т. 10 – 15, т. 17, т. 18, т. 20, т. 21, т. 23, се правят следните изменения и допълнения;

„4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници;

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности, с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници;

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и други особености на населените места на територията на общината, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници;

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници;

14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от присъстващите съветници;

15. създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници;

16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници;

18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници;

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници;

20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници;

22. взема решение за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници;

23. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници;”

 

2. Отхвърля предложението за отмяна на чл. 28 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Разпоредбата съответства на чл. 35 от ЗМСМА и липсва несъвместимост между законов и подзаконов нормативен акт.

 

3. Изменя чл. 30, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва;

„(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1, т. 1 от възнаграждението на общинския съветник се изплащат средства в размер на 50% от възнаграждението по чл. 26, ал. 2 от този правилник.”

 

4. Изменя чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва;

„Чл. 50. Общинският съвет създава постоянни комисии и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател, заместник-председател и членове на всяка комисия с явно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.”

 

 1. Към чл. 66 се добавя ал. 2, както следва;

„(2) Проектите се внасят в деловодството на общинския съвет в срок не по-малко от 14 дни преди заседанието, с изключение на случаите на чл. 69, ал. 5.

 

 1. Чл. 67, ал. 1 се изменя, както следва;

„Чл. 67. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат в посочените в чл. 64, ал. 2 дни от месеца. Най-малко 7 дни преди заседанието, председателят на общинския съвет информира общинските съветници за предстоящото заседание с писмена покана, а най-малко 3 дни преди провеждането му и обществеността чрез местните печатни и електронни медии, на официалната Интернет страница на общината и на таблото за обявления в общината или по друг обичаен начин.”

 

7. Чл. 69, ал. 5 се изменя, както следва;

„(5) По изключение кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на въпроси в дневния ред след срока по чл. 66, ал. 2 до началото на заседанието на Общинския съвет, ако се регистрират при звеното по чл. 29а, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, не по-късно от 12:00 часа на предхождащия заседанието ден, когато са налице една от следните причини:

1. настъпването на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

3. други въпроси, за които е постигнато съгласие за включване в дневния ред на председателски съвет.”

 

8. Към чл. 69 се добавя нова ал. 7, както следва;

„(7) Устно докладване на отделни въпроси от дневния ред се допуска, когато се открият нови обстоятелства от съществено значение за тяхното решаване или не са могли да бъдат известни при разглеждането им в заседанията на постоянните комисии. Устно докладване по въпроси от дневния ред се допуска, ако бъде подкрепено в писмен вид – с мотиви, правни основания и проект за решение, до края на заседанието на общинския съвет.”

 

9. Чл. 82 се изменя, както следва;

„Чл. 82. Решенията на общинския съвет, както и приетите с тях правилници, наредби и инструкции, заедно с протокола от заседанието, се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от тяхното приемане.”

 

 

 

 

Точка 3.1.

Изменение и допълнение на Решение № 727 по Протокол № 52 от 29.07.2011 г. на Общински съвет – Ветово.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов

Има ли желаещи за изказване?

 

Мехмед Мехмед

На заседанието на постоянните комисии беше разгледана и коментирана тази точка. Тази съдба ще постигне може би и Смирненски, и Глоджево, и дори Ветово. Имам предложение към директорите на училища: ако има някакъв начин да се промени нормативната уредба, т.е.  да се намали като брой на пълняемост, в краткосрочен план това би довело до положителна промяна.

 

Валентина Наумова

Предложението е добро, но едва ли би могло да стане. Ние подкрепяме докладната записка на г-жа Стоева.

 

Баки Солак

Този проблем е актуален не само за малките населени места, но и вече в големите градове има маломерни паралелки.

 

Георги Христов

И аз мисля, че трябва да подкрепим тази докладна записка. Ако сега не гласуваме тези маломерни паралелки, това ще доведе до сливане на паралелки и оттам на отлив на ученици. Ще се намали качеството на образованието.

 

Бюлент Гайтанов

Имате ли други коментари, колеги? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.3.1. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 31

 

            На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 5,  т. 2 и чл. 11, ал. 1, т. 2  от Наредба № 7 от 29.12.2000 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ бр. 4/12.01.2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. и доп. бр. 49/17.05.2002 г., бр. 55/04.06.2002 г., бр. 74/22.08.2003 г., доп. бр. 87/03.10.2003 г., изм. и доп. бр. 27/11.03.2008 г.,бр. 4/15.01.2010 г., бр. 75/24.09.2010 г., Общински съвет – Ветово

Р Е Ш И:

 

Променя т. 1 на Решение № 727 от 29.07.2011 г. на Общински съвет – Ветово, в частта ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Сеново, както следва:

 • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Сеново:

– I клас – 10 ученика;

– II клас – 14 ученика;

– V клас – 17 ученика;

– VI клас – 16 ученика;

– VII клас – 17 ученика;

– VIII клас – 11 ученика.

 

 

 

 

Точка 3.2.

Обявяване на имотите – публична общинска собственост.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов

Имате ли коментари по тази точка, колеги? На заседанието на постоянните комисии беше разгледана. Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.3.2. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак – „за“

Мурад Караман – „за“

Недрет Байрам – „за“

Мехмед Мехмед – „за“

Илияз Юмеров – „за“

Самет Насуф – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев – „за“

Ремзи Хайрула – „за“

Георги Христов – „за“

Недялка Паригвоздева – „за“

Илия Илиев – „за“

Ивайло Кадишев – „за“

Исмаил Мустафов – „за“

Метин Исуфов – „за“

Андриан Райков – „за“

Валентина Наумова – „за“

Бюлент Гайтанов – „за“

 

            и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 32

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §5, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Обявява следните имоти за публична общинска собственост:

 

 1. Масивна двуетажна сграда „Читалище”, със застроена площ от 1425 кв.м. находящ се в УПИ ХІV, кв.167 по плана на град Ветово, актуван с АОС №1/3 от 25.06.1996 г.;
 2. Масивна едноетажна сграда с избени помещения представляваща „Детска градина” от 390 кв.м., находящ се в УПИ I, кв.162 по плана на град Ветово, актуван с АОС №50/53 от 09.05.1997г.;
 3. Масивна сграда „Общински съвет”, на два етажа със застроена площ 302 кв.м. цялата на маза. Масивна сграда „Градска поликлиника” на два етажа със застроена площ 127 кв.м., цялата на маза. Масивна сграда „РУ на МВР”, на един етаж със застроена площ 200 кв.м.. Дворно място от 5000 кв.м.,находящ се в  УПИ I, кв. 174 по плана на град Ветово, актуван с АОС №52/55 от 12.05.1997г.;
 4. Масивна едноетажна сграда ”Противопожарно депо” със застроена площ 184 кв.м. и гараж 81 кв.м., находящ се в УПИ III, кв.177 по плана на град Ветово, актуван с АОС №53/56 от 12.05.1997 г.;
 5. Масивна едноетажна сграда „Производствена сграда”, със застроена площ 600 кв.м. с дворно място цялото от 4900 кв.м. находящ се в УПИ I кв. 117 по плана на град Ветово, актуван с АОС № 58/61 от 12.05.1997 г.;
 6. Масивна двуетажна сграда „Детско заведение – Щастливо детство”, със застроена площ 654 кв.м., с дворно място от 5000 кв.м., находящ се в парцел 642 в кв. 163 по плана на град Ветово, актуван с АОС № 78/100 от 24.07.1997 г.;
 7. Спортно игрище с построена масивна сграда на един етаж, със застроена площ 95 кв. м. с дворно място от 35000 кв.м., образуващо имот пл. №450 в кв. 182 по плана на град Ветово, актуван с АОС №79/101 от 24.07.1997 г.;
 8. Масивна четириетажна „Административна сграда” със застроена площ 390 кв.м. с дворно място 3268 кв.м. образуващо парцел V-1342, в кв. 165 по плана на град Ветово, актуван с АОС №93/150 от 11.03.1998 г.
 9. Училище – масивна едноетажна сграда  със застроена площ 410 кв.м., находящ се в парцел II, кв. 75 по плана на град Ветово, актуван с АОС № 212 от 14.04.2000 г.;
 10. „Сметище” с площ 34,850 дка находящ се в град Ветово, местност „Календжи кору”, имот №000493, категория шеста, актуван с АОС №1824 от 11.02.2008г.;
 11. „Мочурище” находящ се в град Ветово, имот №000139, актуван с АОС №1891 от 28.07.2008г.;
 12. Масивна едноетажна сграда „Пенсионен клуб” със застроена площ 96 кв.м. с дворно място от 950 кв.м., находящ се в УПИ VII-517 кв. 49 по плана на град Глоджево, актуван с АОС № 10/115 от 01.08.1997 г.
 13. Масивна двуетажна сграда „Детска градина” със застроена площ 1675 кв.м. и дворно място 9360 кв.м., находящ се в УПИ II кв. 48 по плана на град Глоджево, актуван с АОС № 210 от 20.03.2000г.;
 14. Масивна едноетажна сграда „Читалище” със застроена площ 450 кв.м. и дворно място от 830 кв.м., образуващо парцел 548 в кв.56 по плана на град Глоджево, актуван с АОС № 378 от 28.04.2000г.
 15. Спортно игрище с масивна едноетажна сграда със застроена площ 90 кв.м. и дворно място от 17500 кв.м., находящ се в кв.80 по плана на град Глоджево, актуван с АОС № 389 от 15.09.2000г.;
 16. Масивна двуетажна сграда „Кметство” със застроена площ от 293 кв.м., стопанска постройка и обор с обща площ от 200 кв.м. и дворно място от 2450 кв.м., находящ се в УПИ I – 488 кв. 41 по плана на град Глоджево, актуван с АОС № 396 от 14.11.2000г.;
 17. Масивна триетажна сграда „Училище” със застроена площ 1200 кв.м., физкултурен салон с площ от 630 кв.м. , находящ се в  УПИ I кв. 48 по плана на град Глоджево, актуван с АОС № 397 от 14.11.2000г.;
 18. „Изкуствена водна площ” с площ 39,980 дка, образуваща имот № 000517 в землището на град Глоджево, местността  „Юг ясак”, актуван с АОС №1928 от 14.10.2008г.;
 19. „Гробище” с площ 19,860 дка, находящ се в град Глоджево, местност „Арпалъка” имот №045009, актуван с АОС № 1820 от 20.11.2007г.
 20. Дял „Б” на Здравна служба, находящ се в град Глоджево УПИ V, кв. 93, актуван с АОС №1819 от 20.11.2007г.;
 21. Масивна двуетажна сграда „Читалище” със застроена площ от 615 кв.м.и дворно място от 1340 кв.м. образуващо парцел VIII в кв. 27 по плана на село Кривня, актуван с АОС № 1/174 от 01.04.1999г.;
 22. 40 % идеална част от масивна двуетажна сграда със застроена площ 335 кв.м. ”Кметство”, ПК „Стопанство” село Кривня  60 % ид. Част, находящ се в УПИ VII кв. 27 по плана на село Кривня, актуван с АОС № 193 от 15.03.2000г.;
 23. Масивна едноетажна сграда „Училище”със застроена площ 332 кв.м. и „Административна сграда” масивна на един етаж с площ 148 кв.м. находящ се в УПИ III кв. 11 по плана на село Кривня, актуван с АОС № 194 от 15.03.2000г.;
 24. Спортно игрище с построена масивна едноетажна сграда, със застроена площ от 89 кв.м., заедно с терен от 20384 кв.м. образуващ имот №095293 в землището на село Кривня, местност Бирджик”, актуван с АОС № 197 от 20.03.2000г.;
 25. Масивна двуетажна сграда „Пансион” със застроена площ 340 кв.м. с избени помещения, с дворно място от 2500 кв.м образуващо парцел IV в кв. 23 по плана на село Писанец, актуван с АОС №2/83 от 14.05.1997г.;
 26. Масивна двуетажна сграда „Здравен дом” със застроена площ 120 кв.м. изцяло  на маза с дворно място от 2870 кв.м. образуващо парцел I в кв. 26 по плана село Писанец, актуван с АОС№3/87 от 14.05.1997 г.
 27. Масивна двуетажна сграда „Читалище”със застроена площ 385 кв.м.с избени помещения, и дворно място от 3100 кв.м. образуващо парцел VI lв кв. 34 по плана на село Писанец, актуван с АОС №4/89 от 14.05.1997г.
 28. Спортно игрище изградено върху терен от 10800 кв.м. извън регулацията на село Писанец, актуван с АОС № 6/145 от 08.01.1998 г.
 29. Масивна двуетажна сграда „Кметство” със застроена площ от 145 кв.м., РЗП с площ от 323 кв.м. представляваща 81% от цялата сграда. Масивна едноетажна сграда „Детска градина” със застроена площ от 210 кв.м., находящ се в УПИ I в кв. 37 по плана на село Писанец, актуван с АОС№ 209 от 20.03.2000г.;
 30. Сутерен и първи етаж от административна сграда „Кметство” находящ се в град Сеново, парцел I в кв. 25, актуван с АОС № 181 от 25.02.2000г.;
 31. „Читалище” – масивна двуетажна сграда, със застроена площ от 448 кв.м., „Младежки дом” – масивна двуетажна сграда, със застроена площ от 338 кв.м., 69% от „Търговска сграда” – масивна, на два етажа със застроена площ от 246 кв.м. и дворно място от 1450 кв.м. образуващо парцел V в кв. 56 по плана на град Сеново, актуван с АОС №185 от 14.03.2000г.;
 32. Масивна двуетажна сграда със застроена площ от 180 кв.м. само 52,2 % идеални части, находящ се в парцел XIV в кв.56 по плана на град Сеново, актуван с АОС № 188 от 14.03.2000г.;
 33. „Административна сграда” – масивна  едноетажна сграда със застроена площ от 161 кв.м.и дворно място от 1400 кв.м. по плана на град Сеново, актуван с АОС №201 от 20.03.2000г.;
 34. Масивна двуетажна сграда „Училище” със застроена площ 328.м. и дворно място от 9300 кв.м. образуващо парцел I в кв. 69 по плана на град Сеново, актуван с АОС № 6/122 от 21.08.1997г.;
 35. Спортно игрище с построена масивна двуетажна сграда , със застроена площ 100 кв.м. и дворно място от 20000 кв.м. образуващо парцел I в кв. 78 по плана на град Сеново, актуван с АОС № 186 от 14.03.2000г.;
 36. Полска култура с площ 10 дка., четвърта категория, образуваща поземлен имот № 059051 в землището на град Сеново в местността „Калето”, актуван с АОС №1436 от 13.06.2003г.;
 37. Гробище с площ от 12,946 дка., образуващ имот № 079001 в землището на град Сеново, четвърта категория в местността „Полянски ниви”, актуван с АОС № 1441 от 25.02.2004г.;
 38. Масивна сграда „Детска градина” представляваща блок „А” и блок „А1” на два етажа и блок „Б” на един етаж с избено помещение със застроена площ от 1454 кв.м. и разгъната площ 2188,44 кв.м., находящ се в УПИ I – 81 в кв. п7 по регулационния план на град Сеново с площ 10965 кв.м., ул. „Дъбрава” №3, актуван с АОС № 1529 от 01.09.2004 г.;
 39. Масивна двуетажна сграда „Читалище” със застроена площ от 465 кв.м. и дворно място от 3474 кв.м., образуващо парцел III в кв 18 по плана на село Смирненски, актуван с АОС № 4/90 от 14.05.1997г.;
 40. Втори етаж от масивна триетажна административна сграда „Кметство” със застроена площ от 308 кв.м. и дворно място от 816 кв.м., образуващо парцел 236 в кв. 38 по плана на село Смирненски, актуван с АОС № 8/95 от 14.05.1997г.
 41. Масивна сграда „Училище „от два корпуса на три и четири етажа, със застроена площ от 762 .кв.м. и дворно място от 9160 кв.м., находящ се в УПИ I в кв. 74 по плана на село Смирненски, актуван с АОС № 3/86 от 14.05.1997 г.;
 42. Спортно игрище с едноетажна масивна сграда със застроена площ 40 кв.м. и дворно място от 10221 кв.м. представляващ имот 120 в землището на село Смирненски, актуван с АОС №211 от 20.03.2000г.
 43. „Пасище мера” с площ от 1,181 дка. в местността „Арпалъка”, категория шеста 0,354 кв.м., трета 0,827 кв.м., имот № 000236 находящ се в село Смирненски, актуван с АОС № 1791 от 22.12.2006г.;
 44. „Пасище мера” с площ от 220,311 дка. в местността „Кьордере”, категория шеста 154,200 кв.м., четвърта 66,111 кв.м., имот № 000190 находящ се в град Ветово, актуван с АОС № 1792 от 22.12.2006г.;
 45. „Пасище мера” с площ от 85,502 дка. в местността „Арпалъка”, категория шеста – 17,100 кв.м., четвърта – 42,752 кв.м., и трета – 25,650 кв.м.,имот № 000195 находящ се в село Смирненски, актуван с АОС № 1793 от 22.12.2006г.;
 46. „Овраг, промойна” с площ от 6,267 дка., категория шеста, имот № 000199 находящ се в село Смирненски, актуван с АОС № 1794 от 22.12.2006г.;
 47. „Скала” с площ 14,655 дка, категория трета, имот № 000196, находящ се в село Смирненски, актуван с АОС №1795 от 22.12.2006г.;
 48. „Скала” с площ 9,433 дка, категория шеста – 3,773 кв.м., трета – 5,660 кв.м., имот № 000197 находящ се в село Смирненски, актуван с АОС № 1796 от 22.12.2006г.;
 49. „Пасище мера” – с площ от 103,019 дка. в местността „Арпалъка”, категория шеста 61,812 кв.м., четвърта 41,207 кв.м., имот № 000178 находящ се в село Смирненски, актуван с АОС № 1797 от 22.12.2006г.;
 50. „Пасище мера” с площ от 24,065 дка. в местността „Арпалъка”, категория шеста 20,863 кв.м., четвърта 3,202 кв.м., имот № 000185 находящ се в село Смирненски, актуван с АОС № 1798 от 20.02.2007г.;
 51. „Пасище мера” с площ от 114,871 дка. в местността „Арпалъка”, категория шеста – 60,548 кв.м., трета 22,978 кв.м., имот № 000200 находящ се в село Смирненски, актуван с АОС № 1799 от 20.02.2007г.;
 52.  „Пасище мера” с площ от 52,813 дка. в местността „Арпалъка”, категория шеста – 30,066 кв.м., четвърта – 8,365 кв.м., трета – 14,382 кв.м., имот № 000203 находящ се в село Смирненски, актуван с АОС № 1800 от 20.02.2007г.;
 53. „Скала” с площ от 7,490 дка. в местността „Арпалъка”, категория трета, имот № 000205 находящ се в село Смирненски, актуван с АОС № 1801 от 20.02.2007г.

 

 

 

 

 

Точка 3.3.

Учредяване на право на прокарване през ПИ №000705, ПИ №000662, ПИ №000663 и ПИ №000660 – общинска собственост на кабел средно напрежение с дължина 292 м. за свързване на фотоволтаична електроцентрала, намираща се в ПИ №087002 в землището на село Смирненски до точка на присъединяване ВЕЛ „Чукура“ п/ст Тетово 110/20 кV.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов

Имате думата за коментари, колеги.

 

Недялка Паригвоздева

Накратко да повторя това, което казах на постоянните комисии. Документите са изготвени перфектно, всичко е изрядно. Лицето, което ги внася, ще ползва преференциите, които предлага Е.ОН. Използват се две сервитутни зони. Полагането на кабела ще бъде подземно. Правилно е изчислена и площа. В частен имот е. Дано и занапред да имаме такива докладни записки.

 

Бюлент Гайтанов

Благодаря на колежката за експертното мнение. Ако няма други коментари, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.3.3. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак – „за“

Мурад Караман – „за“

Недрет Байрам – „за“

Мехмед Мехмед – „за“

Илияз Юмеров – „за“

Самет Насуф – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев – „за“

Ремзи Хайрула – „за“

Георги Христов – „за“

Недялка Паригвоздева – „за“

Илия Илиев – „за“

Ивайло Кадишев – „за“

Исмаил Мустафов – „за“

Метин Исуфов – „за“

Андриан Райков – „за“

Валентина Наумова – „за“

Бюлент Гайтанов – „за“

 

            и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 33

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ветово

 

 

 

Р Е Ш И:

 

I. Дава съгласие да се учреди право на прокарване през ПИ №000705, ПИ №000662, ПИ №000663 и ПИ №000660 – общинска собственост на кабел средно напрежение с дължина 292 м. за свързване на фотоволтаична електроцентрала, намираща се в ПИ №087002 в землището на село Смирненски до точка на присъединяване ВЕЛ „Чукура“ п/ст Тетово 110/20 кV. 

 

 

 

 

 

Точка 3.4.

Определяне на нов размер на такса битови отпадъци за 2012 г.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов

На заседанието на постоянните комисии доста обширно беше обсъдена тази точка. Имате ли други коментари, колеги? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т.3.4. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак – „за“

Мурад Караман – „за“

Недрет Байрам – „за“

Мехмед Мехмед – „за“

Илияз Юмеров – „за“

Самет Насуф – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев – „за“

Ремзи Хайрула – „за“

Георги Христов – „за“

Недялка Паригвоздева – „за“

Илия Илиев – „за“

Ивайло Кадишев – „за“

Исмаил Мустафов – „за“

Метин Исуфов – „за“

Андриан Райков – „за“

Валентина Наумова – „за“

Бюлент Гайтанов – „за“

 

            и приеха  следното

Р Е Ш Е Н И Е   № 34

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 66, ал. 1 и чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

I. Утвърждава план-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2012 година, както следва:

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДА/ПРИХОДА

СУМА/лв./

I.

РАЗХОДИ

466 000

1.

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депо за обезвреждането им

236 374

2.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците

179 626

3.

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

50 000

II.

ПРИХОДИ

466 000

1.

Приходи от такса смет – граждани

140 000

2.

Приходи от такса смет – фирми

100 000

3.

Дофинансиране от други собствени приходи

226 000

 

II. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2012 година по субекти, както следва:

            1. За фирмите – юридически лица и еднолични търговци във всички населени места – 8 промила върху отчетната стойност на недвижимите имоти, в това число:

                       – за сметосъбиране и сметоизвозване                                   – 4 промила;

                       – за обезвреждане на ТБО на депа                                         – 1 промил;

                       – за поддържане чистота на обществените територии           – 3 промила;

            2. За границите на районите, в които е организирано сметопочистване и сметоизвозване, определени със заповед на кмета на общината, се заплаща такса битови отпадъци, пропорционално върху данъчната оценка, както следва:

            2.1. За жилищни и вилни имоти на граждани и фирми:

                       2.1.1. За населените места Ветово, Глоджево, Сеново и Смирненски – 4 промила, разпределени за:

                       – сметосъбиране и сметоизвозване                                        – 2,2 промила;

                       – депониране                                                                          – 1 промил;

                       – поддържане чистота на териториите за общ. ползване       – 0.8 промила;

                       2.1.2. За населените места от VII-ми функционален тип  – Кривня и Писанец – 5 промила, разпределени за:

                       – сметосъбиране и сметоизвозване                                        – 3,2 промила;

                       – депониране                                                                          – 1 промил;

                       – поддържане чистота на териториите за общ. ползване       – 0.8 промила;

            3. За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия извън границите на организираното сметопочистване и сметоизвозване:

                       3.1. За фирми:

– за поддържане чистота на територии за обществ. ползване – 4 промила;

                       3.2. За граждани:

– за поддържане чистота на територии за обществ. ползване – 1 промил;

                        4. За незастроени поземлени имоти, находящи се в регулация – 1 промил.

            III. На предплатилите за цялата година в срок до 30 април се прави отстъпка от 5 процента.

 

 

 

 

Точка 3.5.

Корекция на бюджета на Община Ветово, считано от 01.12.2011 г.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов

На заседанието на постоянните комисии беше обсъдена тази точка. Имате ли други коментари, колеги? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т.3.5. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак – „за“

Мурад Караман – „за“

Недрет Байрам – „за“

Мехмед Мехмед – „за“

Илияз Юмеров – „за“

Самет Насуф – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев – „за“

Ремзи Хайрула – „за“

Георги Христов – „за“

Недялка Паригвоздева – „за“

Илия Илиев – „за“

Ивайло Кадишев – „за“

Исмаил Мустафов – „за“

Метин Исуфов – „за“

Андриан Райков – „въздържал се“

Валентина Наумова – „за“

Бюлент Гайтанов – „за“

            и приеха  следното

Р Е Ш Е Н И Е   № 35

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Приема корекциите по бюджета на община Ветово, считано от 01.12.2011 г., както следва:

 

І. По приходите

1. Намалява приходите за местни дейности с 63954лв съгласно Приложение № 1;

 

ІІ. По разходите

1. Приема вътрешните компенсирани промени в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” съгласно Приложение № 2 и разпределени по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити съгласно Приложение № 2 „а“.

         2. Намалява разходите за местни дейности с 63954 лв., както следва:

            2.1. Намалява разходите  само за местни дейности с 69692 лв съгласно  Приложение № 3 и разпределени по второстепенни разпоредители съгласно Приложение № 3 „а“, в това число:

– увеличава текущите разходи с 9568 лв.;

– намалява капиталовите разходи със 79260 лв.

            2.2. Увеличава разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с 5738 лв. съгласно Приложение № 4 и разпределени по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 4 „а“, в това число:

– увеличава текущите разходи с 8938 лв.;

– намалява капиталовите разходи с 3200 лв.

3. Приема коригирания поименен списък на обектите и разпределението на разходите за 

основен ремонт и придобиване на ДМА и НМДА в размер на 523701 лв., съгласно  Приложение  № 5:

3.1. Утвърждава списъка на обектите, финансирани чрез приходи по §40-00 „Постъпления от

продажба на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение № 5-А.

4. Определя дофинансиране на маломерните паралелки в общообразователните училища в размер на 12525 лв., съгласно Приложение № 6.

5. Одобрява дофинансиране на пътните разноски на педагогическия персонал в училищата и детските заведения в размер на 4087 лв., съгласно Приложение № 7.

 

 

 

 

Точка 3.6.

Възстановяване на членството на Община Ветово в Асоциация на дунавските общини „Дунав“.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов

И тази точка беше разгледана на заседанието на постоянните комисии. Имате ли други коментари, колеги? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен т.3.6. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак – „за“

Мурад Караман – „за“

Недрет Байрам – „за“

Мехмед Мехмед – „за“

Илияз Юмеров – „за“

Самет Насуф – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев – „за“

Ремзи Хайрула – „за“

Георги Христов – „за“

Недялка Паригвоздева – „за“

Илия Илиев – „за“

Ивайло Кадишев – „за“

Исмаил Мустафов – „за“

Метин Исуфов – „за“

Андриан Райков – „за“

Валентина Наумова – „за“

Бюлент Гайтанов – „за“

 

            и приеха  следното

Р Е Ш Е Н И Е   № 36

 

На основание чл. 21 ал.1 т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Ветово да стане член на Асоциация на дунавските общини „Дунав“

2. Определя за делегат в Общото събрание на АДО „Дунав“ Димитър Денев – Заместник-кмет на Община Ветово.

3. Определя за заместник–делегат в Общото събрание на АДО „Дунав“ Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово.

 

 

 

 

Точка 3.7.

Стартиране на процедура по придобиване право на собственост върху държавен недвижим имот – бивше военно поделение 26700 – Ветово.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов

Колеги, имате думата за изказвания. Ако няма желаещи, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.3.7. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак – „за“

Мурад Караман – „за“

Недрет Байрам – „за“

Мехмед Мехмед – „за“

Илияз Юмеров – „за“

Самет Насуф – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев – „за“

Ремзи Хайрула – „за“

Георги Христов – „за“

Недялка Паригвоздева – „за“

Илия Илиев – „за“

Ивайло Кадишев – „за“

Исмаил Мустафов – „за“

Метин Исуфов – „за“

Андриан Райков – „за“

Валентина Наумова – „за“

Бюлент Гайтанов – „за“

 

            и приеха  следното

Р Е Ш Е Н И Е   № 37

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И:

 

            1. Дава съгласие Община Ветово да стартира процедура по придобиване право на собственост върху недвижим имот – бивше поделение 26700 на Министерството на отбраната.

            2. Задължава Кмета на Община Ветово да изготви всички документи, необходими за придобиване правото на собственост.

 

 

 

Точка 3.8.

Избор на представители в състава на Общото събрание на Асоциация общински гори.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов

Колеги, имате думата за коментари. Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.3.8. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак – „за“

Мурад Караман – „за“

Недрет Байрам – „за“

Мехмед Мехмед – „за“

Илияз Юмеров – „за“

Самет Насуф – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев – „за“

Ремзи Хайрула – „за“

Георги Христов – „за“

Недялка Паригвоздева – „за“

Илия Илиев – „за“

Ивайло Кадишев – „за“

Исмаил Мустафов – „за“

Метин Исуфов – „за“

Андриан Райков – „за“

Валентина Наумова – „за“

Бюлент Гайтанов – „за“

 

            и приеха  следното

Р Е Ш Е Н И Е   № 38

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            І. Определя за делегати на Община Ветово в Общото събрание на Асоциацията на Общинските гори както следва:

            1. Определя за делегат в Общото събрание на АОГ инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово.

            2. Определя за заместник-делегат в Общото събрание на АОГ инж. Таньо Танев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД.

 

 

 

 

Георги Христов

Имам предложение за 10-минутна почивка, ако колегите нямат нищо против.

 

Бюлент Гайтанов

Обявявам 10-мин. Почивка.

 

 

След почивката заседанието на общинския съвет продължи. Присъстват 17 общински съветника.

 

 

 

Точка 3.9.

Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на КСО.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов

Колеги, имате думата за коментари.

 

Илия Илиев

Аз и на комисиите изразих мнение. Познавам семейството, бащата почина, майката е безработна. Нека да подкрепим тази докладна записка.

 

Бюлент Гайтанов

Благодаря ви г-н Илиев. Ако няма други коментари, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.3.9. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 39

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            1. Предлага на Министерски съвет на Република България да бъде удовлетворена молбата на Магда Богданова Станчева с ЕГН 7902245076 за отпускане на персонална пенсия от детето й Костадин Добромиров Костадинов с ЕГН 0150125029, което е без право на наследствена пенсия от починал родител.

 

 

 

 

 

Точка 3.10.

Определяне начините на ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов

Имате думата за изказвания, колеги.

 

Мехмед Мехмед

На заседанието на постоянните комисии го обсъдихме. Втора точка от това решение ограничава начина на предлагане на изсичане. Ако приемем това решение в този вид, ще се ограничи добива на определена дървесина.

 

Георги Георгиев

В момента говорим само за добив. По втората точка ще пуснем външни лица и фирми.

 

Мехмед Мехмед

Няма достатъчно резачи.

 

Георги Георгиев

Ще ги назначим още в началото на годината. В дневния ред по-нататък има точка за ново щатно разписание на „Ветовска гора“.

 

Мехмед Мехмед

Наредбата го позволява, а ние го ограничаваме. Опасенията ми са да не се получи вакуум със снабдяването на дървесина. „Ветовска гора“ няма да смогне с всички тези дейности. Тази част от решението да не се приема.

 

Георги Георгиев

Не мога да разбера какви са ви опасенията. В прав текст да го кажа: нормалната дървесина ще се изсича само от „Ветовска гора“, а не фирмите. Това, което можем да допуснем за тях е именно втора точка от това решение – при определени условия, нискокачествена дървесина.

 

 

Бюлент Гайтанов

Колеги, ако няма други коментари, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.3.10. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 13

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – 4

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 40

 

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя начин на ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост чрез добив и продажба на добита дървесина;

            ІІ. Определя начин на ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост чрез продажба на стояща дървесина на корен само при изсичане на келяв габър, мъждрян и подлес с диаметър на височина 1.30 м до 14 см.

 

 

 

 

Точка 3.11.

Определяне лицата с право да закупуват дървесина от горски територии – общинска собственост.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов

Колеги, имате думата за коментари.

 

Мехмед Мехмед

Предлагам да направим промяна в първа точка, така както е в Наредбата – да ги отделим като отделни сфери на продажба, по групи да бъдат:

„Дървесина от горските територии – общинска собственост, имат право да закупуват по ценоразпис:

1. физически лица, които не са търговци – за лична употреба, без право на продажба:

а) в случаите на закупуване на дървесина от склад;

б) в случаите на закупуване на дървесина по реда на ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6, когато лицата имат постоянен адрес в общината, в която ще се извършва добивът;

2. училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, места за лишаване от свобода, военни поделения, културни институции на бюджетна издръжка – без право на продажба;

3. юридически лица и еднолични търговци – по реда на ал. 1, т. 4 и 5.“

 

Бюлент Гайтанов

Има постъпило предложение от д-р Мехмед. Имате ли други коментари? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен с предложението на д-р Мехмед, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

                                                                                              – приема се

 

 

Бюлент Гайтанов

Който е съгласен т.3.11. да стане решение на общинския съвет с направената промяна, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 16

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – 1

            и приеха следното

Р Е Ш Е Н И Е   № 41

 

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление, чл. 71, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3  във връзка с ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

I. Дървесина от горските територии – общинска собственост, имат право да закупуват по ценоразпис:

1. физически лица, които не са търговци – за лична употреба, без право на продажба:

а) в случаите на закупуване на дървесина от склад;

б) в случаите на закупуване на дървесина по реда на ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6, когато лицата имат постоянен адрес в общината, в която ще се извършва добивът;

2. училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, места за лишаване от свобода, военни поделения, културни институции на бюджетна издръжка – без право на продажба;

3. юридически лица и еднолични търговци – по реда на ал. 1, т. 4 и 5.

ІІ. Дървесина от горските територии – общинска собственост могат да закупуват юридически лица и еднолични търговци по реда на Глава трета от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

 

 

 

Точка 3.12.

Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – общинска собственост.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Георги Георгиев

Както споменах и на постоянните комисии, цените за гражданите се запазват, нискокачествените са с по-ниски цени.

 

Бюлент Гайтанов

Имате ли коментари, колеги? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.3.12. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 16

                                                                                               Против – няма

                                                                                              Въздържали се – 1

            и приеха следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 42

 

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление, чл. 71, ал. 4, т. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            І. Утвърждава ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – общинска собственост съгласно Приложение № 1.

 

 

 

 

 

Точка 3.13.

Утвърждаване на ново щатно разписание на „Ветовска гора“ ЕООД, считано от 01.01.2012 г.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов

Колеги, имате думата за изказвания.

 

Мехмед Мехмед

Аз и на комисиите казах, че хубаво би било да има изготвена някаква програма за развитие на „Ветовска гора“. А дали биха се случили тези неща, с течение на времето ще разберем. В тази програма да има и план-сметка – ще има ли печалба или не, ако „Ветовска гора“ се наеме да извършва тези дейности. Все пак общинският съвет е принципала на дружеството.

 

Георги Георгиев

Не случайно наблегнах на последните две изречения от докладната записка – назначаването на служители и работници ще става поетапно. Това, което в момента е „Ветовска гора“, е една чиновническа фирма. Нямат материална база, нямат достатъчно сграден фонд. А Община Ветово е една от общините с най-много собствени гори. Ние искаме „Ветовска гора“ да стане това, което трябва да бъде. Трябва да се развива, трябва да се разширява. Ако ние не дадем възможност на фирмата да се развива, няма кой друг.

 

Бюлент Гайтанов

Имате ли други коментари, колеги?

 

Баки Солак

Приветствам идеята за разширяване на дейността на дружеството. Апелирам да има справедливост при назначаването на работници – да има от всички населени места.

 

Мехмед Мехмед

А 15 резачи ще стигнат ли?

 

Георги Георгиев

Имаме уверенията на управителя, че ще се справят.

 

Илия Илиев

Всичко, което се предлага е много хубаво. В продължение на 20 г. само сечем и извозваме. Хората питат, кога ще се залесява. Всичко е изсечено. И преди се сечеше, но и се залесяваше. Трябва да се вземат спешни мерки по този въпрос. Добиването е лесно, но едно дърво не расте за една година.

 

Бюлент Гайтанов

Имате ли други коментари, колеги?

 

Андриан Райков

Когато се обсъждат такива въпроси, ако не управителят, поне някой представител, който да може да отговаря на въпросите ни, да присъства на заседанията на общинския съвет.

 

Бюлент Гайтанов

Ще имаме грижата да уведомим управителя на „Ветовска гора“. Ако няма други коментари, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.3.13. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 15

                                                                                              Против – 1

                                                                                              Въздържали се – 1

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 43

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 11, т. 15 от Учредителния акт на „Ветовска гора” ЕООД, Общински съвет – Ветово

 

 

Р Е Ш И

 

            1. Утвърждава щатно разписание на „Ветовска гора” ЕООД, както следва:

 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

  1. Управител                                                            1 бр.

  2. Главен счетоводител                                           1 бр.

  3. Технически секретар                                            1 бр.

  4. Касиер                                                                  1 бр.

  5. Фактурист                                                             1 бр.

  6. Чистач                                                                  1 бр.

  7. Лесничей                                                              1 бр.

  8. ТРО                                                                      2 бр.

  9. Техник земеделие                                                 1/2бр.

10. Работник в дърводобива                                      15 бр.

11. Кранист                                                                1 бр.

12. Помощник кранист                                                1 бр.

13. Шофьор                                                               3 бр.

14. Монтьор                                                               1 бр.

15. Горски работник – сезонен /разсадник/                3 бр.

                        Всичко:                                              33бр.

 

ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ

1.Горски надзирател                                                  3 бр.

2.Счетоводител                                                          1 бр.

3.Пазач                                                                       3 бр.

4.Горски работник-сезонен, в т.ч.                              12 бр.

– залесяване, попълване отгл.на горски култ.           4 бр.

– подпомагане на възобновяването                            3 бр.

– пожаронаблюдатели                                     2 бр.

– маркировачи                                                             3 бр.    

 

2. Утвърждава трудови разходи, включващи „Фонд работна заплата”, извънреден труд и осигурителни вноски от работодателя, както следва:

 

-за стопанска дейност                       24500 лв.

-за лесокултурна дейност                  12300 лв.                    

Всичко:                                              36800 лв.

 

 

 

 

Точка 3.14.

Партньорство по проект BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов

Колеги, имате ли коментари? Беше разгледана на заседанието на постоянните комисии. Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.3.14. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 44

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

 

 

Р Е Ш И:

 

            1. Дава съгласие за партньорство по ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

            2. Упълномощава Кмета на Община Ветово да подготви и представи прилежащите документи, необходими за партньорство по ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ между Община Ветово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Сеново.

 

 

 

 

Точка 3.15.

Изменение и допълнение на Приложение №10 „Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, който има право на заплащане на част от транспортните разходи“ към т.6.1 на Решение №648 по Протокол №47 от 11.02.2011 г. на Общински съвет – Ветово.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Георги Георгиев

В корекцията на бюджета има допълнена сума за доплащане на тези пътни разходи – общината дотира пътните разходи на пътуващите учители. Не е вярно, че общината не плаща пътни.

 

Мехмед Мехмед

Справка от Бюрото по труда имаме ли?

 

Георги Георгиев

Да, имаме. Няма регистрирани безработни детски учителки на територията на общината.

 

Бюлент Гайтанов

Ако няма други коментари, да гласуваме. Който е съгласен т.3.15. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак – „за“

Мурад Караман – „за“

Недрет Байрам – „за“

Мехмед Мехмед – „за“

Илияз Юмеров – „за“

Самет Насуф – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев – „за“

Ремзи Хайрула – „за“

Георги Христов – „за“

Недялка Паригвоздева – „за“

Илия Илиев – „за“

Ивайло Кадишев – „за“

Исмаил Мустафов – „за“

Метин Исуфов – „за“

Андриан Райков – „за“

Валентина Наумова – „за“

Бюлент Гайтанов – „за“

 

            и приеха  следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 45

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 11, ал. 7, чл. 12 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за ДБРБ за 2010 г., Общински съвет – Ветово

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

Допълва в Приложение № 10 „Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, който има право на заплащане на част от транспортните разходи“ към т.6.1 на Решение №648 по Протокол №47 от 11.02.2011 г. на Общински съвет – Ветово, следните лица:

 • ОДЗ „Щастливо детство“ – гр. Ветово:

Снежанка Христова Николова – старши учител детска градина – пътува по маршрут Русе-Ветово-Русе, считано от 28.11.2011 г.

 

 

 

 

 

Точка 3.16.

Обсъждане и приемане на решения във връзка с прекратяване на дейността на институцията „Обществен посредник“.

                                                                                  Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Георги Георгиев

Ръководството продължава тенденцията за намаляване на разходите. Освободили сме 15 човека, назначени по програми. Ограничихме телефоните – от 80 на 70, намалихме и тарифите. Всичко, което е в ущърб на бюджета, го елиминираме. Ще освободим и три чистачки, назначени по ПМС 66. Всичко това го казвам във връзка с тази докладна записка.

 

Баки Солак

Поддържам мнението, което изказах на заседанието на постоянните комисии. Считам, че институцията трябва да остане. Пак казвам, нямам нищо против човек. Ако трябва да се назначи друг. Самото наименование говори за себе си – обществен посредник. Против съм закриването на институцията.

 

Георги Христов

Да се освободи сме съгласни. Първо трябва да се съкрати длъжността, а после да се освободи. Нека да съкратим един разход. Винаги можем да упражним волята си наново да го открием.

 

Мехмед Мехмед

Хубаво беше да поканим и г-н Валентин Димитров да даде отчет за дейността си. Информиран ли е той за днешното заседание?

 

Георги Георгиев

Да, по правилника на 6 месеца трябва да се отчита за дейността си. Почти една година става вече откак е назначен, от негова страна няма представен никакъв отчет.

 

Мехмед Мехмед

Какво гласуване ще бъде?

 

Бюлент Гайтанов

Гласуването следва да бъде тайно, защото с този принцип на гласуване е избран. За освобождаване на обществения посредник – 2/3 от присъстващите общински съветници. Нека да ви прочета кои са основанията за предсрочно прекратяване на правомощията на обществения посредник по Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на Община Ветово. Това е чл. 18, ал. 1, който гласи следното:

„Чл. 18. (1) Правомощията на обществения посредник се прекратяват предсрочно при:
       1. подаване на оставка пред общинския съвет;

2. установяване на несъвместимост по чл.11 от този правилник;

3. фактическа невъзможност да изпълнява функциите си повече от три месеца;
       4. системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца;

5. груби нарушения на този правилник;

6. влизане в сила на присъда за умишлено престъпление от общ характер;

7. смърт.“

 

Димитър Денев

Двете решения в тази докладна записка са различни. Би трябвало процедурата да бъде разделена на две, две отделни решения трябва да бъдат, гласуванията са различни.

Мехмед Мехмед

Ако приемем решение за закриване на институцията, но не приемем решение за освобождаване, какво правим тогава? Трябва да се разясни процедурата.

 

Димитър Денев

Първото е с явно гласуване, а второто – с тайно гласуване.

Ако не го освободим, ще остане като фигура да виси – ще му се дължат заплати и всички други осигуровки.

 

Илияз Юмеров

Предлагам да не се закрива институцията. Да му се намали заплатата до минимум. Да видим как ще работи по-нататък и тогава да преценим какво да правим.

 

Мехмед Мехмед

Бих предложил освобождаването да отложим за следващия месец. Да видим бюджета и след това да преценим.

 

Георги Георгиев

Въпросът е много сериозен – трябва да се гласува с да или не. Правото е ваше как да гласувате. Начина ще решите вие. Не можем да продължаваме по този начин – нека да сложим нещата в ред.

 

Мурад Караман

Имам конкретно предложение:

Решението да се промени – първо да се гласува за освобождаване и после за закриване.

 

Георги Георгиев

Юристите са на това мнение – първо трябва да се закрие. Схемата трябва да бъде такава. Не знам какво ви притеснява.

 

Георги Христов

Въпросът е чисто финансов. Нямам нищо против човека – още веднъж го казвам. Ние по всяко време можем да открием институцията.

 

Баки Солак

Демокрацията има начини за избор. Има своите форми на диктатура. Налага своите решения, без да има право човека да се защити. Категорично съм против закриването на институцията „Обществен посредник“.

 

Бюлент Гайтанов

Колеги, да прекратим дебатите и да преминем към гласуване. Нека първо да приемем начина на гласуване. Който е съгласен по т.1 от тази докладна записка да бъде явно с обикновено мнозинство, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 15

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – 2

                                                                                              – приема се

 

 

Бюлент Гайтанов

Който е съгласен да се заличи институцията „Обществен посредник“ на Община Ветово и да се отмени Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 9

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – 8

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 46

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Заличава институцията „Обществен посредник“ на Община Ветово и отменя Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, приет с решение № 472 по Протокол № 33 / 29.01.2010 г.

 

 

 

Баки Солак

А сега какво правим – няма я вече институцията и как освобождаваме. Процедурата не трябваше да бъде такава.

 

Бюлент Гайтанов

Нека да преминем към гласуване за освобождаване на г-н Валентин Димитров от длъжността „Обществен посредник“ на Община Ветово.

Гласуването ще бъде тайно. За целта трябва да се избере комисия. Моля за вашите предложения за членове и председател на тази комисия.

 

Андриан Райков

Предлагам г-жа Наумова за член.

 

Георги Христов

Предлагам г-жа Паригвоздева за член.

 

Баки Солак

Ние, общинските съветници от ПП „ДПС“, не смятаме да гласуваме. Институцията я няма, човека го няма, според нас са нарушени основни принципи. Ние, представителите на ПП „ДПС“, категорично заявяваме, че няма да гласуваме.

 

Илияз Юмеров

Предлагам да отменим предното решение и на следващите постоянни комисии да се обсъди по-обстойно и юридически да се изгладят нещата.

 

Бюлент Гайтанов

Предлагам 10-мин. почивка.

 

 

 

            След почивката заседанието на общинския съвет продължи. Присъстват 17 общински съветника.

 

 

 

Бюлент Гайтанов

Колеги, имате думата за коментари.

 

Георги Георгиев

Схемата е тази. С решението, което приехте, вие прекратихте дейността на тази институция. Ваше е правото да решите как да гласувате по-нататък.

 

Мехмед Мехмед

Да отменим предното решение и тази точка да се отложи за следващо заседание.

 

Андриан Райков

Ние не можем да го отменим. Да преминем към гласуване.

 

Димитър Денев

Правилникът вече не съществува. Длъжността фактически не съществува. Има предходно решение за 3 годишен мандат. Той ще иска за този период и заплати, и осигуровки. Няма да има механизъм за контрол на дейността му, понеже няма вече правилник. А защо по този начин се отменя правилника – няма друго основание.

 

 

Мехмед Мехмед

Председателят изброи и други възможности за предсрочно прекратяване.

 

Георги Георгиев

Начинът е този. Няма друго решение.

 

Баки Солак

Да се отложи гласуването за освобождаването за следващо заседание.

 

Георги Христов

Ако колеги от ДПС не гласуват, ние сме атакуеми по този начин.

 

Георги Георгиев

Тази докладна записка се оказа изключително важна за някои общински съветници. Оттеглям втората точка от тази докладна записка.

 

Мехмед Мехмед

На следваща сесия да се отмени и т.1. Според нас не е този начин.

 

Бюлент Гайтанов

Колеги, да преминем към т. Разни от дневния ред. Има ли желаещи за изказване?

 

Баки Солак

Във връзка с обществения посредник имам предложение: общинската администрация и всички ние да потърсим подходящ човек. Нека да се обединим и да не закриваме институцията.

 

Георги Христов

На всички пожелавам весело посрещане на Новата година и нека да не изпадаме в такива конфронтации.

 

Бюлент Гайтанов

Ако няма желаещи за изказване, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание на Общински съвет – Ветово.

 

 

 

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра. Един за Общински съвет – Ветово, един за Областна администрация – Русе и един за Районна прокуратура – гр. Русе.

 

 

 

 

БЮЛЕНТ  ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово