Протокол №2/29.11.2011

П Р О Т О К О Л

 

№ 2

 

                Днес, 29.11.2011 г. (вторник) от 10,00 часа в залата на Младежкия дом на гр. Ветово, се проведе Второто  заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

                На заседанието присъстваха  17, от общо 17 общински съветника.

 

                Гости на заседанието:

                Реджеб Аков – Кмет на с. Кривня

                Зияфет Тахиров – Кмет на с. Смирненски

                Инна Георгиева – Кмет на гр. Сеново

                Илхан Абтиходжев – Кмет на гр. Глоджево

                Виолета Неделчева – Кметски наместник на с. Писанец

 

 

Б. Гайтанов

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин Кмет,

Уважаеми граждани,

 

Имаме кворум. Откривам днешното Второ заседание на Общински съвет – Ветово. Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред.

 

 

Г-н Бюлент Гайтанов прочете проекта за дневен ред.

 

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения по дневния ред?

 

Д. Денев

Предлагам да включим още една точка в дневния ред: Избор на временна комисия за изработване на Етичен кодекс на общинския съветник.

 

Г. Георгиев

Ако ми позволите, и аз имам едно предложение за включване в дневния ред: Продажба на „Е.ОН“ на електросъоръжения, собственост на Община Ветово. Общинските съветници, които са от предишния мандат може би са запознати дори по-добре от мен за какво става въпрос. Тези трафопостове, за които става въпрос, трябва да бъдат собственост на лицензирани енергийни предприятия и затова „Е.ОН“ трябва да ги изкупят от нас. Законът всъщност ги принуждава в момента да го направят, но има срок, който трябва да се спази – 08.12.2011 г. Именно заради този срок се налага да се внесе тази докладна записка на това заседание. До тази дата общината трябва да внесе писмо с решение на общинския съвет. Засега са актувани 6, други 10 не са. По-нататък и те ще бъдат актувани. Предполагам, че няма да имате нищо против, защото ще влязат средства в общинския бюджет.

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения по дневния ред? Няма. Аз предлагам да включим като т. 4: Разни и като т. 5: Изказвания на граждани.

Нека да преминем към гласуване. Който е съгласен двете нови предложения да бъдат включени в дневния ред, моля да гласува.

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

 • Приема се

 

Б. Гайтанов

Който е съгласен с така предложения дневен ред и предложените допълнения, моля да гласува.

 

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                              Против – няма

                                                                                                                              Въздържали се – няма

                и приеха следния

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

                                                                                                              Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

                2. Избор на членове и ръководства на постоянни комисии към Общински съвет – Ветово.

                                                                                                              Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

                3. Докладни записки:

3.1. Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете в Община Ветово.

                                                                                                              Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

                3.2. Определяне представител на Общински съвет – Ветово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

                                                                                                              Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

                3.3. Определяне на представител на Общински съвет – Ветово в Областния съвет за развитие.

                                                                                                              Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

3.4. Изменение и допълнение на Приложение №10 „Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, който има право на заплащане на част от транспортните разходи“ към т.6.1 на Решение №648 по Протокол №47 от 11.02.2011 г. на Общински съвет – Ветово.

                                                                                                              Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

                3.5. Избор на временна комисия за изработване на Етичен кодекс на общинския съветник.

 

                3.6. Продажба на „Е.ОН“ на електросъоръжения, собственост на Община Ветово.

                                                                                                              Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

                4. Разни

                5. Изказвания на граждани

 

 

 

 

 

По т. 1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

                                                                                                              Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Б. Гайтанов

Уважаеми колеги съветници,

На 22.11.2011 г. заседава избраната на 08.11.2011 г. с решение на общинския съвет  временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация“ в следния състав, както следва:

1. Мехмед Мехмед

2. Метин Ахмедов

3. Димитър Денев

4. Георги Христов

5. Бюлент Гайтанов

При изработването на правилника сме взели за база правилника, който е приет от общинския съвет през предходния мандат и мога да ви уверя, че не е извършено едно своеобразно копиране. При изработването на правилника сме се съобразили изключително със специалния закон, уреждащ местното самоуправление и местната администрация, съобразно действащото към момента законодателство. Значението и предназначението на правилника е посочено в ЗМСМА – като средство за самостоятелно определяне на правилата за работа на общинския съвет, на вътрешноорганизационната структура – брой, състав и наименование на постоянните комисии, организацията на работа и др. Във връзка с това е необходимо Общински съвет – Ветово да вземе решение, с което да приеме Правилник за организацията и дейността на общински съвет В резюме да ви представя какви са промените:

 • В чл. 3, ал. 2 – думата „традициите“ за заменя с думата „принципите“;
 • В чл. 4 – думата „ЗМИ“ се заменя с думата „Изборен кодекс“;
 • В чл. 6, т. 2 преди думата „структурата“ се добавят думите „общата численост“;
 • В чл. 16, ал. 1 изречението „Общински съвет може да избира зам.председател на съвета“ се променя по следния начин: „Общинският съвет определя броя на заместник-председателите на съвета“;
 • В чл. 17, ал. 1 се добавя нова т. 3 със следното съдържание: „влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“;
 • В чл. 18, ал. 1 т. 3 става т. 4, добавя се нова т. 3 със следното съдържание: „влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“;
 • В чл. 21, ал. 1 се определя точният размер на възнаграждението и се добавя нова т. 3;
 • Чл.26 е чл.33 от ЗМСМА;
 • В чл.26, ал.2 – промяна в процентното отношение във връзка с възнаграждението на общинския съветник – 50%;
 • В чл. 30, ал. 2  се определя точният размер на удръжката – 50% от възнаграждението по чл. 26, ал. 2 от този правилник;
 • В чл. 31, ал. 1 се прави промяна, която изцяло е съобразена със ЗМСМА;
 • В чл. 32 думите „кмета на общината“ се заменя с думите „общинския съвет“;
 • Наименованието на Глава пета се допълва, както следва: „Етични правила и конфликт на интереси“;
 • В чл. 50 думата „секретар“ се заменя с думата „заместник-председател“;
 • В чл. 51, ал. 1 – бяха променени наименованията на някои от комисиите, създаде се нова – седма комисия.

Това е колеги. Имате ли становище по предложения проект за Правилник?

 

 

 

Ив. Кадишев

Предлагам в чл. 26, ал. 2 възнаграждението на общинския съветник да бъде 30%. Мотивите ми за това са следните: финансовото състояние на общината – има бюджетен дефицит, действителната работа на съветниците е два дена в месеца и мисля, че това възнаграждение е достатъчно.

 

М. Мехмед

Аз бях член на тази временна комисия. По време на разискванията всички бяхме единодушни да намалим с 10%. Аз си направих труда да пресметна какво ще спестим с това намаление – около 10 000 лв. Нека първо да видим проектобюджета и след това да решим да намалим или да увеличим. И защо, тогава когато заседавахме, не беше предложено да е 30% и тези дебати нямаше да ги правим в момента.

Ако все пак намалим сега, предлагам да намалим на 10%, но да се намали и възнаграждението на председателя на 50%. С това ще спестим общо около 52 000 лв. Нека председателя да подкрепи това мое предложение и да докаже, че не е на този пост заради възнаграждението. По време на предизборната си кампания г-н Георгиев е казал на хората от Глоджево, че общинските съветници няма да получават възнаграждения.

 

Б. Гайтанов

Имате ли други коментари?

 

Г. Георгиев

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Нямах намерение на взема отношение по тази точка, но г-н Мехмед ме предизвика със своето изказване. Той умело си игра с цифрите. Да, пред хората съм обещал възнаграждението да е съобразно труда им. И аз съм си подготвил някои цифри: досега общинските съветници са получавали бруто 298 лв., сега предлагате 150 бруто . Ако разделим на два работни дни 75 лв. ще бъде брутно, а чисто 59 лв. така да се каже „надник“. За сравнение да ви кажа какво е за кметовете – 57 лв. бруто, чисто – 45 лв. Всеки, който разбира от цифри, може да направи равносметка. Благодаря за вниманието.

 

Д. Денев

И аз бях член на тази временна комисия за изработване на Правилника. Максимално професионално подходихме при актуализирането на този правилник. От предишния общински съвет знам, че около възнагражденията на общинските съветници ще има големи полемики. Не съм съгласен с това, че работата на общинския съветник е два дена. Общинският съветник трябва да работи ежедневно в интерес на своите избиратели. Мога да се съглася за бюджета, че е в окаяно състояние. Има големи задължения. По време на предизборната кампания чухме и такива изказвания от рода: „Гласувайте за мене, защото аз съм безработен и имам нужда от тези пари“. В голяма част от света длъжността на общинския съветник е почетна длъжност. Престиж е за тях да са общински съветници и не получават възнаграждение за това. Огорчен съм от това, че пак се завъртаме около нашите възнаграждения. Да, нека да бъде 10%. Ще си проличи кой е за заплатата и кой не е. Умолявам ви да е 10%. Промените, които внесохме в този правилник, няма нищо незаконосъобразно. Напротив. Даваме възможност да има повече заместник-председатели на общинския съвет. Сега броят им е неограничен – ние гласуваме колко да са.

 

Б. Гайтанов

Имате ли други коментари?

 

М. Караман

Изборите отминаха, страстите останаха. За мене единственото, което е важно, е общинските съветници да се мотивират да идват тук. Един съветник трябва да получава достойно възнаграждение, за да не е зависим, да не е пристрастен. Предлагам да гласуваме тайно и да определим какъв да бъде процента. Дори, ако трябва да гласуваме и възнагражденията на общинската администрация. Задължението на общинския съветник не е само да идва на заседания. Не е и проблем да работим дори без възнаграждения. Аз съм убеден, че моите колеги от ПП „ДПС“ ще работят и без възнаграждение. Конкретното ми предложение е да се гласува тайно за чл. 26, ал. 2 и процента да остане 60%.

 

Ил. Юмеров

Общински съветник съм пети мандат. Огорчен съм наистина, когато става въпрос за възнаграждението на общинския съветник. Обиден съм на г-н Георгиев, че смята почасово нашата работа. Времето, което аз отделям, не трябва да се оценява почасово. Наша е волята да гласуваме възнагражденията си. Да, няма проблем да работим и без пари. И такъв мандат съм изкарал. Още веднъж да кажа, обиден съм от изказването на г-н Георгиев.

 

Б. Гайтанов

Колеги, имате ли други коментари, изказвания? Ако няма, да преминем към гласуване по реда на постъпилите предложения за промяна процента на възнаграждението по чл. 26, ал. 2.

1. Предложението на г-н Ивайло Кадишев – 30%.

2. Предложението на г-н Мехмед Мехмед – 10% за общинските съветници и 50% да е на председателя на общинския съвет.

3. Предложението на г-н Димитър Денев – 10%.

4. Предложението на г-н Мурад Караман – да остане същото от предишния мандат, т.е. 60%.

 

Д. Денев

Имаше процедурно предложение за начина на гласуване. Нека първо да определим как да се гласува.

 

Б. Гайтанов

Колеги, който е съгласен гласуването за чл. 26, ал. 2 от ПОДОС да бъде тайно, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 7

                                                                                                                             Против – 9

                                                                                                                             Въздържали се – 1

 • не се приема

 

Б. Гайтанов

Колеги, нека да преминем към гласуване по чл. 26, ал. 2.

 

Ил. Юмеров

Само да напомня, че имаме проектно предложение – 50%. Първо трябва да се гласува това предложение.

 

Б. Гайтанов

Благодаря. Колеги, който е съгласен възнаграждението по чл. 26, ал. 2 да е 50%, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 8

                                                                                                                             Против – 9

                                                                                                                             Въздържали се – няма

 • не се приема

 

Да преминем към следващото предложение. Който е съгласен възнаграждението по чл.26, ал.2 да е 30%, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 9

                                                                                                                              Против – 8

                                                                                                                             Въздържали се – няма

 • приема се

 

Б. Солак

Предложението на д-р Мехмед беше да се намали и възнаграждението на председателя на общинския съвет. Трябва да се подложи на гласуване.

 

Б. Гайтанов

Проектното предложение беше 80%, колеги. Който е съгласен възнаграждението по чл. 21, ал. 1 да бъде 80%, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 9

                                                                                                                             Против – 8

                                                                                                                             Въздържали се – няма

 • приема се

 

М. Мехмед

Всички трябва да сме солидарни. Нека и възнаграждението на председателя да се намали. За мене това беше солидарно – щом ще се намали нашето възнаграждение, да се намали и на председателя.

 

Б. Гайтанов

Колеги, имате ли други становища по правилника?

 

М. Караман

Имам въпрос относно присъствията в заседанията на постоянните комисии. Ще се продължи ли практиката от предишния мандат, т.е. всички да присъстваме, или ще има промяна?

 

Б. Солак

Имайки предвид, че не се обсъждат само въпроси от тези две комисии, всички комисии присъстваха на тези заседания. Какво възнамерява сегашното ръководство по този въпрос?

 

Д. Денев

Аз искам да предложа това решение да се вземе от Председателския съвет.

 

Б. Гайтанов

Колеги, имате ли конкретно предложение?

 

М. Мехмед

В чл. 30, ал. 1, т. 1 – думите „в който е избран“ да бъдат премахнати и така решаваме въпроса с присъствията на комисиите.

 

Б. Гайтанов

Колеги, има предложение от д-р Мехмед. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

 • приема се

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения?

 

Д. Денев

Нека да обсъдим и постоянните комисии. Имам предложение по отношение на четвърта постоянна комисия: думата „земеделие“ да бъде заменена с думата „селско стопанство“.

 

Б. Гайтанов

Има предложение от г-н Денев за промяна в наименованието на четвърта постоянна комисия. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

 • приема се

 

 

Б. Гайтанов

По отношение на числеността на постоянните комисии. Който е съгласен постоянните комисии към Общински съвет – Ветово да бъдат седем, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

 • приема се

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения по предложения проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация? Ако няма, моля да гласуваме. Който е съгласен т.1 да стане решение на общинския съвет с направените промени, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 9

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – 8

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 02

 

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

                1. Приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

 

Д. Денев

Искам да благодаря на колегите за полемиката, която създадоха. Така се стига до много истини.

 

 

 

 

По т. 2. Избор на членове и ръководства на постоянни комисии към Общински съвет – Ветово.

                                                                                                              Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Б. Гайтанов

Преминаваме към втора точка от дневния ред. Съгласно чл. 53 от правилника, всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три. И общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник. Изборът се извършва с явно гласуване, с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.

Колеги, моля за вашите предложения за членове на Постоянната комисия по бюджет и финанси.

 

В. Наумова

Предлагам г-н Димитър Денев.

 

И. Селим

Предлагам г-н Ивайло Кадишев.

 

М. Мехмед

Предлагам г-н Мурад Караман.

 

Н. Паригвоздева

Предлагам г-н Георги Христов.

М. Караман

Предлагам г-н Баки Солак.

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, моля да гласуваме. Който е съгласен с предложените имена да бъдат членове на Постоянната комисия по бюджет и финанси, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 03

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Създава Постоянна комисия по бюджет и финанси, в следния състав:

1. Димитър Денев Димитров

2. Ивайло Евгениев Кадишев

3. Мурад Халил Караман

4. Георги Христов Георгиев

5. Баки Басри Солак

 

 

Д. Денев

Ако ми разрешите, г-н Председател, предлагам след всеки избор на членове на постоянна комисия, да изберем и неговия председател и заместник-председател.

 

Б. Гайтанов

Моля за предложения за председател и заместник-председател на постоянната комисия по бюджет и финанси.

 

Д. Денев

Предлагам г-н Ивайло Кадишев за председател.

 

М. Мехмед

Предлагам г-н Мурад Караман за заместник-председател.

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, моля да гласуваме. Който е съгласен за председател на тази комисия да бъде избран г-н Ивайло Кадишев, моля да гласува.

 

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 04

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Избира за председател на постоянната комисия по бюджет и финанси Ивайло Евгениев Кадишев.

 

 

 

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, моля да гласуваме. Който е съгласен за заместник-председател на тази комисия да бъде избран г-н Мурад Карам, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 05

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Избира за заместник-председател на постоянната комисия по бюджет и финанси Мурад Халил Караман.

 

 

 

 

Б. Гайтанов

Да преминем към избор на членове за Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих. Моля за предложения.

 

Д. Денев

Предлагам тази комисия да бъде от 7 члена, понеже в състава на общинския съвет имаме шестима колеги, настоящи и бивши учители, и един доктор. Предлагам да ги включим всичките като членове. Мисля, че колегите няма да имат нищо против. Предложенията са: г-н Георги Христов, г-н Илия Илиев, г-н Гюнейт Исметов, г-н Баки Солак, д-р Мехмед Мехмед, г-жа Валентина Наумова и г-н Метин Исуфов.

 

Б. Гайтанов

Колеги, имате ли други предложения? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение и предложените имена за членове на постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 06

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Създава Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих, в следния състав:

1. Георги Христов Георгиев

2. Илия Тодоров Илиев

3. Гюнейт Исметов Тюлеовлуев

4. Мехмед Хасан Мехмед

5. Баки Басри Солак

6. Валентина Димитрова Наумова

7. Метин Ахмедов Исуфов

 

 

 

 

Б. Гайтанов

Моля за предложения за председател и заместник-председател на тази комисия.

 

Н. Паригвоздева

Предлагам за председател г-н Георги Христов.

 

М. Мехмед

Предлагам за заместник-председател г-н Баки Солак.

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен за председател на тази комисия да бъде избран г- Георги Христов, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

Р Е Ш Е Н И Е    № 07

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Избира за председател на постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих Георги Христов Георгиев.

 

 

 

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, моля да гласуваме. Който е съгласен за заместник-председател на тази комисия да бъде избран г-н Баки Солак, моля да гласува.

 

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 08

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Избира за заместник-председател на постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих Баки Басри Солак.

 

 

 

Б. Гайтанов

Да преминем към избор на членове за Постоянната комисия по икономика, туризъм, регионално развитие и благоустройство. Моля за вашите предложения.

 

М. Мехмед

Предлагам г-н Мурад Караман и г-н Недрет Байрам.

 

И. Илиев

Предлагам г-жа Недялка Паригвоздева и г-н Георги Христов.

М. Ахмедов

Предлагам г-н Ивайло Кадишев.

 

Б. Гайтанов

Колеги, имате ли други предложения? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен с предложените имена за членове на постоянната комисия по икономика, туризъм, регионално развитие и благоустройство, моля да гласува.

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 09

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Създава Постоянната комисия по икономика, туризъм, регионално развитие и благоустройство, в следния състав:

1. Мурад Халил Караман

2. Недрет Дауд Байрам

3. Недялка Петрова Паригвоздева

4. Георги Христов Георгиев

5. Ивайло Евгениев Кадишев

 

 

 

 

Б. Гайтанов

Моля за предложения за председател и заместник-председател на тази комисия.

 

М. Мехмед

Предлагам за председател г-н Мурад Караман

 

И. Илиев

Предлагам г-жа Недялка Паригвоздева за заместник-председател.

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен за председател на тази комисия да бъде избран г-н Мурад Караман, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 10

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Избира за председател на постоянната комисия по икономика, туризъм, регионално развитие и благоустройство Мурад Халил Караман.

 

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен за заместник-председател на тази комисия да бъде избрана г-жа Недялка Паригвоздева, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 11

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Избира за заместник-председател на постоянната комисия по икономика, туризъм, регионално развитие и благоустройство Недялка Петрова Паригвоздева.

 

 

 

 

Б. Гайтанов

Да преминем към избор на членове за постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда. Моля за вашите предложения.

 

М. Ахмедов

Предлагам г-н Исмаил Селим.

 

М. Мехмед

Предлагам г-н Илияз Юмеров, г-н Недрет Байрам, г-н Самет Насуф и г-н Ремзи Хайрула.

 

Б. Гайтанов

Колеги, имате ли други предложения? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен с предложените имена за членове на постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 12

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Създава Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда, в следния състав:

1. Исмаил Джеват Селим

2. Илияз Юмеров Юмеров

3. Недрет Дауд Байрам

4. Самет Федаил Насуф

5. Ремзи Ибрям Хайрула

 

 

 

Б. Гайтанов

Моля за предложения за председател и заместник-председател на тази комисия.

 

Б. Солак

Предлагам за председател г-н Самет Насуф и за заместник-председател г-н Илияз Юмеров.

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен за председател на тази комисия да бъде избран г-н Самет Насуф, моля  да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 13

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Избира за председател на постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда Самет Федаил Насуф.

 

 

 

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен за заместник-председател на тази комисия да бъде избран г-н Илияз Юмеров, моля  да гласува.

 

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 14

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

 

Р Е Ш И:

 

Избира за заместник-председател на постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда Илияз Юмеров Юмеров.

 

 

 

Б. Гайтанов

Колеги, да продължим със следващата комисия. Моля за вашите предложения за членове за постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност.

 

М. Ахмедов

Предлагам г-н Исмаил Селим.

 

М. Мехмед

Предлагам г-н Баки Солак и г-н Ремзи Хайрула.

 

Д. Денев

Предлагам г-жа Валентина Наумова.

 

Г. Христов

Предлагам г-н Илия Илиев.

 

Б. Гайтанов

Колеги, имате ли други предложения? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен с предложените имена за членове на постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 15

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Създава Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, в следния състав:

1. Валентина Димитрова Наумова

2. Исмаил Джеват Селим

3. Илия Тодоров Илиев

4. Баки Басри Солак

5. Ремзи Ибрям Хайрула

 

 

 

 

Б. Гайтанов

Моля за предложения за председател и заместник-председател на тази комисия.

 

Д. Денев

Предлагам за председател г-жа Валентина Наумова.

 

И. Кадишев

За заместник-председател предлагам г-н Исмаил Селим.

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен за председател на тази комисия да бъде избрана г-жа Валентина Наумова, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 16

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

 

Р Е Ш И:

 

Избира за председател на постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност Валентина Димитрова Наумова.

 

 

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен за заместник-председател на тази комисия да бъде избран г-н Исмаил Селим, моля да гласува.

 

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 17

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Избира за заместник-председател на постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност Исмаил Джеват Селим.

 

 

 

 

 

Б. Гайтанов

Колеги, да продължим със следващата комисия. Моля за вашите предложения за членове за постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията общинския съвет.

 

И. Селим

Предлагам г-н Метин Исуфов.

 

Б. Солак

Предлагам г-н Мехмед Мехмед, г-н Гюнейт Тюлеовлуев и г-н Самет Насуф.

 

В. Наумов

Предлагам г-н Димитър Денев.

 

Б. Гайтанов

Колеги, имате ли други предложения? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен с предложените имена за членове на постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 18

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Създава Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията общинския съвет, в следния състав:

1. Метин Ахмедов Исуфов

2. Мехмед Хасан Мехмед

3. Гюнейт Исметов Тюлеовлуев

4. Самет Федаил Насуф

5. Димитър Денев Димитров

 

 

 

Б. Гайтанов

Моля за предложения за председател и заместник-председател на тази комисия.

 

М. Караман

Предлагам  за председател г-н Мехмед Мехмед.

 

В. Наумова

Предлагам за заместник-председател г-н Димитър Денев.

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен за председател на тази комисия да бъде избран г-н Мехмед Мехмед, моля да гласува.

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 19

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Избира за председател на постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията общинския съвет Мехмед Хасан Мехмед.

 

 

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен за заместник-председател на тази комисия да бъде избран г-н Димитър Денев, моля да гласува.

               

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 20

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Избира за заместник-председател на постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет Димитър Денев Димитров.

 

 

 

 

Б. Гайтанов

Колеги, да продължим с избора на членове на последната постоянна комисия. Моля за вашите предложения за членове на постоянната комисия по етика и установяване на конфликт на интереси.

 

И. Селим

Предлагам г-н Метин Исуфов.

 

Б. Солак

Предлагам г-н Илияз Юмеров и г-н Ремзи Хайрула.

 

Г. Христов

Предлагам г-жа Недялка Паригвоздева и г-н Илия Илиев.

 

Б. Гайтанов

Колеги, имате ли други предложения? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен с предложените имена за членове на постоянната комисия по етика и установяване на конфликт на интереси, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 21

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Създава Постоянна комисия по етика и установяване на конфликт на интереси, в следния състав:

1. Метин Ахмедов Исуфов

2. Илияз Юмеров Юмеров

3. Илия Тодоров Илиев

4. Ремзи Ибрям Хайрула

5. Недялка Петрова Паригвоздева

 

 

 

 

 

Б. Гайтанов

Моля за предложения за председател и заместник-председател на тази комисия.

 

М. Караман

Предлагам  за председател г-н Илияз Юмеров.

 

И. Кадишев

Предлагам за заместник-председател г-н Метин Исуфов.

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен за председател на тази комисия да бъде избран г-н Илияз Юмеров, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 22

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Избира за председател на постоянната комисия по етика и установяване на конфликт на интереси Илияз Юмеров Юмеров.

 

 

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен за заместник-председател на тази комисия да бъде избран г-н Метин Исуфов, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 23

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Ветово

Р Е Ш И:

 

Избира за заместник-председател на постоянната комисия по етика и установяване на конфликт на интереси Метин Ахмедов Исуфов.

 

 

 

Д. Денев

Ако позволите, г-н Председател, искам да предложа да направим 15-минутна почивка.

 

Б. Гайтанов

Обявявам 15 мин. почивка.

 

 

След почивката, заседанието на общинския съвет продължи.

 

 

Б. Гайтанов

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред. Имаме необходимия кворум.

 

 

 

 

По т.3.1. Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете в Община Ветово.

                                                                                                              Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Б. Гайтанов

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи докладна записка от Кмета на Община Ветово относно определяне на основните месечни работни заплати на кмета на общината и кметовете на кметствата. Давам думата на г-н Георги Георгиев – кмет на община Ветово да докладва по тази точка.

 

Г. Георгиев

Тези заплати са гласувани от предишния общински съвет. Няма никаква промяна. Общинската администрация и кметовете получават възнаграждения, гласувани от общинския съвет, но те се определят по класификатора. По този класификатор максимума, който е определен за кмета на община, е 1462 лв. В момента е 1262 лв. Спестяваме 200 лв. По същия начин е и със заплатите на другите кметове. Още веднъж повтарям – няма нищо ново. Това е гласувано от предишния мандат. Да, съгласен съм, че заплатите на служителите от общинската администрация са много ниски. Но преди да видя финансовото състояние на общината, преди да видя предложението за бюджет от страна на правителството, преди да видим всъщност какво е окончателното състояние на общината – няма да има увеличение. Около 30% от служителите са на минимална работната заплата. Ако общината е в добро финансово състояние, с удоволствие ще увелича заплатите. В този момент не е възможно.

 

Б. Гайтанов

Моля за вашите предложения уважаеми колеги съветници.

 

М. Караман

Още преди заплатите бяха ниски, но няма значение. Щом общината е в толкова тежко състояние, предлагам да намалим възнаграждението на кметове с по 150 лв.

 

Г. Георгиев

Аз затова си направих труда да ви запозная какво спестяваме. Никой от нас не е на максимума.

 

Д. Денев

Уважаеми колеги,

Ако спорим по този начин, до никъде няма да стигнем. Кметовете на кметства съгласете се, те наистина го заслужават. За мене те са герои. Моят призив е при първа възможност възнагражденията на кметовете и общинската администрация да се увеличат. Иначе вървим към мизерия. Парите за много хора са мръсна дума, но не е така. Да престанем да гледаме на тях като някакъв измерител и дадем пример с повишаването им.

 

М. Мехмед

Подкрепям г-н Денев. Предложението на г-н Караман беше за възнаграждението на кмета на общината. И другото, което искам да кажа е, че за първи път се създава такъв прецедент – да се настройват кметове срещу общински съветници.

 

Б. Гайтанов

Да чуем конкретно предложение.

 

М. Караман

Предложението ми е да се намали по 150 лв. от възнагражденията на всички кметове.

 

Б. Гайтанов

Колеги, имате ли други становища, предложения?

 

Б. Солак

За възнаграждението на общинските съветници чухме много неща от колегите от „Бъдеще за всички“. Сега какво мислят?

 

И. Кадишев

Мисля, че кмета беше достатъчно ясен. Възнагражденията са доста под праговете.

 

Б. Гайтанов

Имате ли други становища по тази точка? Ако няма, да преминем към гласуване. Имаше предложение от г-н Караман. Подлагам на гласуване неговото предложение. Който е съгласен да се намалят възнагражденията на кметовете на населени места с по 150 лв., моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 6

                                                                                                                             Против – 9

                                                                                                                             Въздържали се – 2

 • не се приема

Б. Гайтанов

Колеги, предложението на г-н Караман не се приема. Моля да преминем към гласуване на проекторешението, което е предложено в докладната записка по т.3.1. Който е съгласен т.3.1. от дневния ред да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 9

                                                                                                                             Против – 8

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 24

 

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; ПМС № 67 от 14.04.2010 год. и Решения на ОИК – Ветово от 24.10.2011 год. и 31.10.2011 год. за избор на кметове, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

                Определя, считано от 08.11.2011 г. следните индивидуални работни заплати на кметовете, както следва:

                1. Кмет на община:

                1.1. Георги Александров Георгиев

                – основна месечна работна заплата    – 1262,00 лв.

                – допълнително трудово възнаграждение за прослужени години (5,4%) в размер на 68,15 лв.

 

                2. Кметове на кметства:

                2.1. Илхан Басриев Абтиходжев – Кметство Глоджево

                – основна месечна работна заплата    – 716,00 лв.

                – допълнително трудово възнаграждение за прослужени години (1,8%) в размер на 18,89 лв.

 

                2.2. Зияфет Хасанов Тахиров – Кметство Смирненски

                – основна месечна работна заплата    – 627,00 лв.

                – допълнително трудово възнаграждение за прослужени години (7,2%) в размер на 45,15 лв.

 

                2.3. Инна Димитрова Георгиева – Кметство Сеново

                – основна месечна работна заплата    – 627,00 лв.

                – допълнително трудово възнаграждение за прослужени години (0,0%)

 

                2.4. Реджеб Адемов Аков – Кметство Кривня

                – основна месечна работна заплата    – 607,00 лв.

                – допълнително трудово възнаграждение за прослужени години (3,0%) в размер на 18,21 лв.

 

                3. Кметски наместник на село Писанец:

                3.1. Виолета Тодорова Неделчева

                – основна месечна работна                     – 420,00 лв.

                – допълнително трудово възнаграждение за прослужени години (18,00 %) в размер на 75,60 лв.

 

 

По т.3.2. Определяне представител на Общински съвет – Ветово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

                                                                                                              Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Б. Гайтанов

Колеги, в деловодството на общинския съвет постъпи писмо от НСОРБ с искане за определяне на представител от Общински съвет – Ветово в Общото събрание на НСОРБ. Моля да вашите предложения.

 

Д. Денев

За делегат предлагам председателя на общинския съвет да е – най-целесъобразно и логично е според мен. А за заместник-делегат предлагам да бъде заместник-председателя на общинския съвет. Понеже може да си изберем повече от един заместник-председател, когато има нужда, ще определим конкретно кой от заместниците да представлява председателя при отсъствие му.

 

Б. Солак

В докладната записка пише „по един представител“. Така и така сме на фаза спестяване, предлагам общинският съвет да няма представител, а да бъде представен от кмета на общината.

 

Д. Денев

Влизаме в противоречие с Устава на НСОРБ. Не смятам за целесъобразно да лишаваме общинския съвет от представител в НСОРБ.

 

Б. Гайтанов

Колеги, имате ли други предложения? Ако няма, моля да гласуваме. Който е съгласен т.3.2. да стане решение на общинския съвет с направеното предложение, моля да гласува.

 

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 9

                                                                                                                             Против – 6

                                                                                                                             Въздържали се – 2

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 25

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

                1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Бюлент Лютфиев Гайтанов – Председател на Общински съвет.

                2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, да бъде заместен от заместник-председателя на Общински съвет – Ветово.

 

 

 

 

По т.3.3. Определяне на представител на Общински съвет – Ветово в Областния съвет за развитие.

                                                                                                              Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Б. Гайтанов

В деловодството на общинския съвет постъпи писмо от Областен управител на Област Русе, с искане да се определи представител в Областния съвет за регионално развитие. Моля за вашите предложения.

 

Б. Солак

Предлагам г-н Денев да бъде нашият представител. Добре е запознат, представител на управляващата партия и мисля, че това би било предимство.

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, моля да гласуваме. Който е съгласен т.3.3 да стане решение на общинския съвет с направеното предложение, моля да гласува.

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 16

                                                                                                                              Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – 1

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 26

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионално развитие, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

                1. Определя за представител на Общински съвет – Ветово в Областния съвет за регионално развитие Димитър Денев Димитров.

 

 

 

 

По т.3.4. Изменение и допълнение на Приложение №10 „Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, който има право на заплащане на част от транспортните разходи“ към т.6.1 на Решение №648 по Протокол №47 от 11.02.2011 г. на Общински съвет – Ветово.

                                                                                                              Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Б. Гайтанов

В деловодството на общинския съвет постъпи докладна записка от кмета на Община Ветово относно изменение и допълнение на Приложение №10 към т.6.1. на Решение № 648 по Протокол № 47 от 11.02.2011 г. на Общински съвет – Ветово. Давам думата на г-н Георгиев  да представи докладната записка.

Имате думата, колеги. Ако няма коментари, да гласуваме. Който е съгласен т.3.4. да стане решение на общинския съвет, моля да гласува. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак – „за“

Мурад Караман – „за“

Недрет Байрам – „за“

Мехмед Мехмед – „за“

Илияз Юмеров – „за“

Самет Насуф – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев – „въздържал се“

Ремзи Хайрула – „за“

Георги Христов – „за“

Недялка Паригвоздева – „за“

Илия Илиев – „за“

Ивайло Кадишев – „за“

Исмаил Селим – „за“

Метин Исуфов – „за“

Димитър Денев – „за“

Валентина Наумова – „за“

Бюлент Гайтанов – „за“

 

                и приеха  следното

Р Е Ш Е Н И Е    № 27

 

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 11, ал. 7, чл. 12 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за ДБРБ за 2010 г., Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

Допълва в Приложение №10 „Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образовани, който има право на заплащане на част от транспортните разходи“ към т. 6.1. на Решение № 648 по Протокол № 47 от 11.02.2011 г. на Общински съвет – Ветово, следните лица:

 

 • СОУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово:
 • Милена Стойкова Цанкова – учител по теория и практика, (специалност Икономическа информатика) – пътува по маршрут Русе-Ветово-Русе, считано от 08.09.2011 г.
 • Гюнейт Исметов Тюлеовлуев – възпитател прогимназиален етап . пътува по маршрут Глоджево-Ветово-Глоджево, считано от 12.09.2011 г.
 • СОУ „Христо Ботев“ – гр. Глоджево:
 • Мурад Сейфетинов Камбешев – възпитател прогимназиален етап – пътува по маршрут Смирненски-Глоджево-Смирненски.

 

 

 

 

По т.3.5. Избор на временна комисия за изработване на Етичен кодекс на общинския съветник.

 

Б. Гайтанов

Колеги, моля за вашите предложения.

 

Б. Солак

Предлагам, да бъде избрана същата временна комисия, която изработи ПОДОС. Предполагам, че колегите няма да има нищо против.

 

Б. Гайтанов

Имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен с предложението на г-н Солак, моля да гласува.

 

 

                Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 17

                                                                                                                             Против – няма

                                                                                                                             Въздържали се – няма

                 и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 28

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

                Създава временна комисия за изработване на Етичен кодекс на общинския съвет, в следния състав:

1. Мехмед Мехмед

2. Метин Ахмедов

3. Димитър Денев

4. Георги Христов

5. Бюлент Гайтанов

 

 

 

По т.3.6. Продажба на „Е.ОН“ на електросъоръжения, собственост на Община Ветово.

                                                                                                              Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Б. Гайтанов

В деловодството на общинския съвет е постъпила докладна записка от г-н Георги Георгиев – кмет на Община Ветово, относно продажба на „Е.ОН“ на електросъоръжения, собственост на Община Ветово“. Давам думата на г-н Георгиев да представи докладната записка.

Б. Гайтанов

Имате думата, колеги.

 

Д. Денев

За да вземем решение, трябва да видим тези документи. В отдел „Общинска собственост“ имат необходимите документи – актове за собственост, оценки. От миналия мандат върви тази практика – липса на документи към докладни записки.

 

Г. Георгиев

Оценките трябва да се актуализират. Нека да се вземе принципно съгласие, а в последствие да се даде разрешение за продажба.

 

М. Мехмед

Текста на докладната записка да се коригира. В т.I. изречението да се промени по следния начин: „Общински съвет – Ветово дава съгласие за стартиране на процедура за продажба на „Е.ОН“ АД на следните имоти – частна общинска собственост“. И т.II. да се заличи.

 

Д. Денев

Следващата стъпка ще бъде да ви упълномощим да сключите договори за продажба, ще видим и цените на тези трафопостове.

 

М. Мехмед

Имате ли поглед каква е била цената за един трафопост?

 

Г. Георгиев

Не. Не съм ги виждал. Трябва да се актуализират оценките и тогава ще ги видим.

 

Б. Гайтанов

Колеги, имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме. Който е съгласен с направеното предложение за промяна на докладната записка, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак – „за“

Мурад Караман – „за“

Недрет Байрам – „за“

Мехмед Мехмед – „за“

Илияз Юмеров – „за“

Самет Насуф – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев – „за“

Ремзи Хайрула – „за“

Георги Христов – „за“

Недялка Паригвоздева – „за“

Илия Илиев – „за“

Ивайло Кадишев – „за“

Исмаил Селим – „за“

Метин Исуфов – „за“

Димитър Денев – „за“

Валентина Наумова – „за“

Бюлент Гайтанов – „за“

 

                и приеха  следното

Р Е Ш Е Н И Е    № 29

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4 от ЗОС и § 4 от Закона за енергетиката, ОбС – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Общински съвет – Ветово дава съгласие за стартиране на процедура за продажба на “Е.ОН” АД на следните имоти – частна общинска собственост:

1. Имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №86/134 от 16.09.1997 год., представляващ “Трафопост” с площ 49 кв.м., находящ се между кв.175 и кв.176 по плана на град Ветово.

2. Имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №87/135 от 16.09.1997 год., представляващ “Трафопост” с площ 18 кв.м., находящ се в УПИ VІ-1342, кв.165 по плана на град Ветово.

3. Имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №89/137 от 16.09.1997 год., представляващ “Трафопост” с площ 13,5 кв.м., находящ се в УПИ ХІV, кв.177 по плана на град Ветово.

4. Имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №856 от 03.01.2002 год., представляващ “Трафопост” с площ 12,25 кв.м., находящ се в кв.73 по плана на село Смирненски.

5. Имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №90/138 от 16.09.1997 год., представляващ “Трафопост” с площ 13,5 кв.м., находящ се в УПИ V, кв.173 по плана на град Ветово.

6. Имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 88/136 от 16.09.1997 г., представляващ “Трафопост” с площ 89 кв.м., находящ се в ПИ 1777, кв.166 по плана на град Ветово.

 

 

 

 

 

По т.4. Разни

 

Б. Гайтанов

Колеги, имате думата за изказвания.

 

Б. Солак

Както знаете, задълженията на общинския съветник на са само да присъства на заседания на общинския съвет. В тези задължения влизат и срещи с избирателите и те имат въпроси към нас. Те смятат, че доверието им е предадено от г-н Гайтанов. Въпросът е какво смята да прави той и мисли ли да си даде оставката като общински съветник?

 

Б. Гайтанов

Като общински съветник няма да си дам оставката. Това е отговорът ми.

 

Б. Гайтанов

Колеги, имате ли други изказвания?

 

Д. Денев

Към кмета се обръщам – нека да се създадат по-нормални условия за работа. Тази зала е много студена през зимата. Нека да се обмисли някакъв друг вариант.

 

Г. Георгиев

Нека да помисля и после пак ще говорим. Но съгласете се, че не е удобно тези заседания да се провеждат в кабинета на кмета.

 

 

М. Мехмед

Искам да попитам дали има някакъв проблем заседанията да се провеждат  в петъчни дни? За всички е по-удобно да бъде в края на седмицата и началния час – ако може да си остане в 9,30 часа.

 

Б. Гайтанов

Ще го обмислим. Да попитаме и гражданите за изказвания. Ако няма, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното второ заседание на Общински съвет – Ветово.

 

 

 

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра. Един за Общински съвет – Ветово, един за Областна администрация – Русе и един за Районна прокуратура – гр. Русе.

 

 

 

БЮЛЕНТ  ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово