Протокол №1/08.11.2011

П Р О Т О К О Л

№ 1

            Днес, 08.11.2011 г. (вторник) от 13.00 часа в залата на  Младежкия дом на гр. Ветово, на ул. “Дунав” № 1, се проведе Първото тържествено заседание на Общински съвет – Ветово.

            На заседанието присъстваха 17 общински съветници.

            Гости на заседанието:

Петър Даскалов – и.д. Областен управител на Област Русе

Присъстваха граждани и служители на Общинска администрация – гр. Ветово.

            Заседанието беше открито от и.д. Областен управител на Област Русе г-н Петър Даскалов.

Петър Даскалов – и.д. Областен управител на Област Русе:

Уважаеми госпожи и господа,

Добър ден на всички. Със моя заповед №АК 9500-772 от 01.11.2011 г. са определени датите за провеждане на първите заседания на новоизбраните общински съвети на територията на Област Русе. Със същата заповед е определен и дневният ред за провеждане на тези заседанията. На мен се пада честа да открия Първото тържествено заседание на Общински съвет – Ветово. На това първо заседание трябва да се избере и председател на общинския съвет.

Приемете моите поздрави по повод избирането ви за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства!

Категоричният избор, който жителите на Община Ветово направиха преди няколко дни означава едно. Съгражданите ви разчитат на вас и вярват, че именно вие сте хората, които ще вземат правилните решения и ще поведат общината във вярната посока на развитие. Това е огромно доверие, което изисква вашата упорита и последователна работа през следващите четири години.

Всеки един от вас е тук по волята на стотици избиратели и аз съм убеден, че ще приемете това като лична отговорност! Силно се надявам, че в края на мандата, когато новият Общински съвет отчита работата си, жителите на вашата община ще са уверение, че са направили правилния избор. Общинският съвет е арена на политическо противоборство, мястото за сблъсък на позиции и мнения, форум на партийни декларации и становища – всички, надявам се в търсене на правилната идея, която да изразява обществения интерес, да работи за просперитета на вашата община.

Независимо от характера на съществуващите проблеми, тяхното истинско решаване изисква активна гражданска позиция и съпричастност на гражданите. Вярвам, че през този мандат местната власт ще работи заедно с тях за развитието на общината! Защото те ще бъдат вашия коректив.

Уверявам ви, че държавната власт, представител на която съм в качеството си на и.д. Областен управител, ще ви подкрепя и насърчава при отстояване принципите на прозрачност, обективност и законност в работата на местната власт.

Желая ви мандат, изпълнен с много ползотворни решения и реализирани проекти!

Благодаря ви за вниманието!

Сега ще дам думата на Председателя на Общинската избирателна комисия да обяви резултатите от проведените изборите и решенията, с които са избрани общинските съветници, кмета на общината и кметовете по населени места. След като си чуят имената, общинските съветници да заповядат тук отпред. Клетвата се произнася устно и се удостоверява с подпис в клетвен лист.

Стефан Ангелов – Председател на ОИК – Ветово:

Уважаеми дами и господа,

Общинска избирателна комисия Ветово започна своята дейност, след назначаването и с Решение №351 от 16.08.2011 г. на Централната избирателна комисия и встъпи в правомощията си на 19.08.2011 г. в състав от седемнадесет члена: Председател, Зам.-председател, Секретар и четиринадесет члена.

Съгласно чл.97, ал.5, т.3 от Изборния кодекс, в срок до 28 август, Общинска избирателна комисия Ветово регистрира 15 политическите партии, 1 местна коалиция от партии и 5 инициативни комитета, които заявиха участие в изборите на 23.10.2011 г. в Община Ветово за избор на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

Съгласно чл.126, ал.3 от Изборния кодекс до 20 .09.2011 г. Общинска избирателна комисия Ветово регистрира кандидатските листи за общински съветници на 8 ПП и кандидатски листи за кметове на 4 Инициативни комитета и 8 ПП. В същия срок бе направена проверка от ГД “ГРАО” Русе на списъците с подписите на подкрепящите независимите кандидати за кметове или съветници, регистрирани в Общинска избирателна комисия Ветово. След проверката се установи, че всички списъци бяха окомплектовани с необходимия минимален брой подписи и издигнатите кандидати бяха регистрирани за участие в изборите.

Според разпоредбите на чл.33, ал.1, т.9, чл.173, ал.1 и чл.146, ал.3 от Изборния кодекс, на 21.09.2011 г. Общинска избирателна комисия Ветово определи чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати за общински съветници и кметове, поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати в бюлетините и обяви резултатите от жребия, както и също чрез жребий определи реда за представяне на кандидатите в различните форми на предизборната кампания по регионалните радио- и телевизионни центрове и обяви определения от жребия ред.

С Решение №37 от 08.09.2011 г., съгласно чл.71, ал.6 § 5, т.3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ветово формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с Решение №19-ПВР/МИ от 11.07.2011 г. на Централната избирателна комисия.

Съгласно чл.34, ал.1, § 5, т.3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ветово назначи 181 члена на СИК, разпределени в 21 избирателни секции в населените места на територията на Община Ветово, както следва: Ветово – 6, Глоджево – 6, Кривня – 1, Писанец – 1, Сеново – 3, Смирненски – 4.

След постъпили заявления за регистрация на застъпници от политически партии, коалиции и инициативни комитети, както и от кандидати за кметове и общински съветници Общинска избирателна комисия Ветово издаде над 800 удостоверения за застъпници.

В Общинска избирателна комисия Ветово постъпи писмо с Вх. №ОИК 46 от 18.10.2011 г. от Галъп интернешънъл относно извършване на изследване на изхода „Exit Poll” и паралелно преброяване в секция №18050006 на територията на Община Ветово, с приложени необходимите документи и са получили разрешение от Централната избирателна комисия за проучвания в изборния ден.

Изборният ден на 23.10.2011 г. бе открит в 6.30 ч., съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, протече без груби нарушения и Общинска избирателна комисия Ветово с Решение №86 от 23.10.2011 г. обяви края на изборния ден в 20.55 ч. във всички секции на територията на Община Ветово след приключване на гласуването и удължаване на изборния ден от Централната избирателна комисия.

Отчитането на протоколите на Секционните избирателни комисии започна в 00.25 ч. и приключи в 10.30 ч. на 24.10.2011 г.

Със свое решение от 24.10.2011 г., в зависимост от броя на гласовете и методиката на Хеър-Ниймаер за разпределяне броя на мандатите, Общинска избирателна комисия Ветово определи избраните общински съветници, както следва: 2 мандата за ПП „ГЕРБ”, 9 мандата за ПП „Движение за права и свободи”, 3 за ПП „Българска социалистическа партия” и 3 за КП „Бъдеще за всички”.

Кандидатът за кмет на Кметство Глоджево – Илхан Басриев Абтижоджев, издигнат от ПП „Движение за права и свободи”, кандидатът за кмет на Кметство Кривня – Реджеб Адемов Аков, издигнат от ПП „ГЕРБ” и кандидатът за кмет на Кметство Смирненски – Зияфет Хасанов Тахиров издигнат от Инициативен комитет, получиха повече от половината от действителните гласове, като по този начин се считат за избрани на първи тур.

На 24.10.2011 г. Общинска избирателна комисия Ветово отчете в Централната избирателна комисия изборните резултати от произведените на 23.10.2011 г. избори за президенти вицепрезидент, общински съветници и кметове.

За кмет на Община Ветово и Кметство Сеново, както и за президент и вицепрезидент се наложи провеждането на втори тур за избор, насрочен на 30.10.2011 год.

След провеждането на балотажите, с Решения от 31.10.2011 г., ОИК Ветово определи за избрани на втори тур следните кметове: за кмет на Община Ветово – Георги Александров Георгиев, издигнат от Инициативен комитет, за кмет на Кметство Сеново – Инна Димитрова Георгиева, издигната от ПП „Българска социалистическа партия”. Изборните резултати от проведения втори тур бяха отчетени от Общинска избирателна комисия на 31.10.2011 г. в Централната избирателна комисия.

За периода от 19.08.2011 г. до 07.11.2011 г. в Общинска избирателна комисия Ветово постъпиха общо 8 жалби, 2 от които бяха в изборния ден на 23.10.2011 г., 1 в изборния ден на 30.10.2011 г., 3 сигнала от РУП Ветово, единият от които беше пренасочен за разглеждане по компетентност от Районна прокуратура Русе, беше обжалвано пред Централната избирателна комисия Решение № 27 от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия Ветово, като жалбата беше оставена без разглеждане, поради липса на правен интерес.

За нормалното осъществяване на своите правомощия и задължения, при произвеждането на избори 2011 в Община Ветово, на ОИК Ветово бе оказано пълно съдействие от страна РУП Ветово и Общинска администрация Ветово.

Благодаря за вниманието и честито на новоизбраните общински съветници и кметове.

Следва полагане на клетва от общинските съветници, кметовете на кметства и кмета на общината.

Петър Даскалов:

Още веднъж честито на новоизбрания кмет на община Ветово. Традицията повелява старият кмет да предаде властта и символите на общината на новия.

Вр. и. д. Кмет на Община Ветово г-н Айдън Яшар предаде символичния ключ на общината на новоизбраният кмет г-н Георги Георгиев.

Георги Георгиев:

Уважаеми съграждани,

Уважаеми гости,

Искам да благодаря на всички вас и на тези, които ми гласувахте доверие. Обещавам на всички да работя за вас и в името на гражданите на Община Ветово. На мюсюлманите искам да честитя свещения празник – Курбан Байрям и на християните–честит Архангеловден. Благодаря ви още веднъж. Да сте живи и здрави!

Петър Даскалов:

А сега ще дам думата на най-възрастния общински съветник да ръководи по-нататък това заседание. Изборът за  председател на Общинския съвет ще бъде с таен вот. След това трябва да се избере комисия, която да изработи проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. На добър час на новия общински съвет и новите кметове. Благодаря за вниманието!

Илия Илиев:

Уважаеми господин Даскалов,

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Ветово,

На 23 октомври в произведените избори избирателите от община Ветово дадоха своя глас за нас – общинските съветници, кмет на община и кметове на селища. Те ни гласуваха огромно доверие, като повярваха в нас. Даденото ни голямо доверие ни задължава да бъдем изключително отговорни, честни и открити към тях. Да се отнасяме с внимание и разбиране към техните проблеми. Да се борим с всички сили и средства за изпълнение на дадените поръчения. В условията на нарастващата икономическа криза сме изправени пред редица трудности – голяма безработица, недостиг на финансови средства, проблеми в здравеопазването, образованието, културата и т.н. Това неминуемо се отразява на жизнения стандарт на населението. Има много какво още да се желае и направи в областта на благоустрояването и хигиенизирането на населените места, особено в подобряване на пътната инфраструктура в общината.

            Дами и господа общински съветници, нека направим така, че нашата община да стане по-чиста, по-красива и привлекателна за живеене. Това може да стане обаче само с общите усилия на всички органи и организации и цялото население. За целта е необходимо да подготвим и защитим повече проекти, за да получим субсидиране и от европейски програми. Нека загърбим всички политически противоречия и страсти и с общи усилия, всички, ръка за ръка, да решаваме проблемите на общината и населените места. Знам и вярвам, че община Ветово има ресурси и човешки потенциал за това. Само с упорит труд и чувство за отговорност ще оправдаем гласуваното ни доверие от нашите избиратели.

            Откривам първото заседание на Общински съвет – Ветово. На добър час! Ползотворна работа и успешен мандат!

Давам думата на представителите от представените в общинския съвет партии и коалиции и приветствие от официални лица за изявления.

Баки Солак – представител на ПП „ДПС“:

Уважаеми господин Даскалов,

Уважаеми общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Ветово и кметове на кметства,

Уважаеми съграждани,

Позволете ми преди всички да поздравя всички мюсюлмани със свещения празник Курбан байрам, да пожелая на тях, както и на всички жители на общината здраве и благоденствие. Искам да поздравя и всички християни с празника Архангеловден. Изразявам своята увереност, че както винаги община Ветово ще продължи да бъде територия на етническа толерантност и разбирателство и така, както заедно празнуваме празниците си, така заедно ще решаваме и проблемите си.

            Искам да отправя своята благодарност към нашите членове и симпатизанти, както и към всички, които гласувайки доверие за кандидатите на ПП „Движение за права и свободи“ отново ни поставиха на пиедестала на първа политическа сила в общината. Всички те очакват от нас да бъдем на висотата на своите политически отговорности и отстоявайки принципите и каузата на политическата партия, която представляваме по тяхната воля, да работим за отстояването на техните права като пълноценни граждани на Република България.

            Поздравявам също така с успеха и колегите общински съветници от ОО „Българска социалистическа партия“, „Бъдеще за всички“ и ПП „ГЕРБ“ и съм сигурен, че всички ние ще съумеем да загърбим тясно партийните си интереси в името на просперитета на община Ветово и нейните жители.

            И накрая, но не на последно място, от името на групата общински съветници от ПП „ДПС“, поздравяваме с успеха и новоизбрания кмет на община Ветово – г-н Георги Георгиев. Искрено се надявам бързо да забравим някои нелицеприятни моменти, както, за съжаление, са неизбежна част от предизборната надпревара. И тъй като един от принципите на нашия празник е да се поиска прошка, и тъй като съм и по-малък, моля, ако сме били некоректни и несправедливи, и там където сме съгрешили, нека да ни бъде простено, за да започнем на чисто. Разбира се тази наша молба отправям и към всички наши опоненти в предизборната кампания и се надявам, че от тук нататък ще бъдем не противници, а партньори. Всички ние сме длъжни да потърсим консенсуса, да направим необходимите разумни компромиси, за да намерим най-правилната и ефективна формула на взаимодействието между общински съвет и общинска администрация в името на гражданите на нашата община.

            Уважаеми госпожи и господа,

Изборите, слава богу, приключиха. Със всичките критики към тяхната организация и някои не съвсем законови прийоми на политическите сили, резултатите са факт. Време е да излезем от предизборната риторика, защото чичо Ахмед и леля Веска слабо ги интересува политическата окраска на тези, които ги управляват. Те искат да имат работа, да са сити, да са спокойни за бъдещето на децата си, тук в България. Всички ние в тази зала сме част, макар и малка, от механизма, наречен държавно управление. И сме призвани да осигурим нормалното съществуване на нашите съграждани.

            Нека да бъдем на висотата на своите отговорности!

            На добър път на всички ни!

            Благодаря за вниманието!

Димитър Денев – представител на ПП „ГЕРБ“:

Това, което искам да кажа, ще бъде лишено от политическа помпозност. Пожелания на г-н Баки Солак се поддържат и от мен. ПП „ГЕРБ“ направи своя избор, влизайки в предизборната кампания с ясни цели, с позитивна нагласа и позитивни действия. Тази зала не съм я виждал толкова пълна. Обществото даде своя вот и ни гласува голямо доверие на всички нас. Убеден съм, че всичко това може да се преживее. Гласоподавателите бяха категорични в своя избор. В състава на общинския съвет влизат повече партии от предния мандат и аз се надявам, че ще се сработим. Гражданите да бъдат спокойни, да вярват в нас и накрая ние да можем да се поздравим с един успешен мандат. Искам да отправя призив към гражданите – бъдете по-активни, бъдете по-настоятелни. Имате право да изразявате своя глас по много въпроси по отношение на общината. Законодателят ви дава това право. Благодаря за вашата активност. Честито още веднъж на новоизбрания общински съвет, кмет на община и кметове на кметства.

Георги Христов – представител на ПП „БСП“:

Уважаеми господин Даскалов,

Уважаеми общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Ветово и кметове на кметства,

Уважаеми съграждани,

Искам накратко да изкажа първо своите благодарности на всички, които ни подкрепиха. Сега сме трима общински съветници, имаме избран кмет на кметство от нашата партия и това ни радва. Благодарим за доверието, което ни гласувате. Промяната на статуквото на общината, промяната в състава на общинския съвет, налага да бъдем и ние по-прецизни в работата си. Ние категорично заявяваме, че ще подпомагаме кметовете на кметства и кмета на общината, но и открито заявяваме, че ще отстояваме и нашите права. Благодаря и на добър час на всички!

Ивайло Кадишев – представител на КП „Бъдеще за всички“:

Аз ще бъда максимално кратък. Искам да поздравя всички. В личен план – пожелавам да сме живи и здрави, в професионален – да се вземат най-добрите решения. Благодаря за вниманието.

Велико Пенчев – представител на РЗСОЗР и на пенсионерите от община Ветово:

Позволете ми да прочета приветствие от РЗСОЗР и група пенсионери от община Ветово.

 Уважаеми дами и господа, наши избраници,

Вам дадохме своето доверие и надежда да управлявате за четири години съдбата на всички граждани на община Ветово!

            Ние очакваме, общинската администрация мъдро да решава проблемите на общината! Във Ваше лице ние виждаме личности с характер, висок морал, отговорност и способни да не се поддават на съблазните, които предлага властта! Очакваме да намерите начин за правилното разбиране на нашите проблеми и обединяване силите и енергията на гражданите за тяхното решаване и защита на нашите интереси!

            22 години неуспешен, криминален преход към демокрация! Ограбено национално богатство! Унищожават се историческата ни памет и традиционната ценностна система! Мизерия в бита, нищета в духа! Губим „вярата“ в доброто бъдеще! Много са общинските администрации, които използваха „властта“ за лично облагоденстване, с манталитет на „местни феодали“!

            Очакваме с общи, обединени сили да покажем, че сме способни да вървим по правилен път към добро бъдеще за всички! Ще намерим изход от безработицата! Ще предложим програма за развитие на животновъдството, зеленчукопроизводството и други, които ще осигурят работа и доходи!

           Настояваме – да се преосмисли икономическата, финансовата и социалната политика! Не бива да се унищожава (изкупва, присвоява) общинската собственост, да се харчи общинският бюджет нецелесъобразно! Време е всеки гражданин да разбере, че доход се получава само с положен труд! И, че доход, облаги, получени за сметка на други, е престъпление!

         Уважаеми наши избраници, общински съветници!

            Бъдеще живата връзка с нас, запознавайте се с нашите болки, защитавайте интересите на гражданите, а не да сте „послушни гласове“, „угодни“ на феодали-кметове, както през последните 6 години!

   Господин Председателю на Общинския съвет, господин Кмете,

         Ние, членовете на РЗСОЗР и другите пенсионери, Ви уверяваме, че ще бъдем добронамерени партньори и опоненти! Търсете и използвайте нашия опит и мъдрост в името на доброто за Общината! Нека с общи усилия превърнем нашата община в „образцова витрина“, здраво сплотено и отговорно гражданско общество, способно да решава, да предвижда и предотвратява проблемите, които ежедневието ражда!

        На добър път! Ние сме с Вас! Бъдещето на община Ветово се ражда днес! Силата е в единението!

Позволете ми да ви връча и обръщение към новия кмет и новите общински съветници. Надяваме се наистина да обърнете сериозно внимание на проблемите на общината. Благодаря ви!

Илия Илиев:

Има ли други желаещи за приветствие? Ако няма, да преминем към избор на председател на общинския съвет. За целта трябва да изберем комисия по избора. Комисията ще бъде в състав от трима члена. Моля за предложения.

Мурад Караман:

Аз предлагам Баки Солак.

Димитър Денев:

Аз предлагам Валентина Наумова.

Георги Христов:

Предлагам Недялка Паригвоздева.

Илия Илиев:

Има ли други предложения? Ако няма, да гласуваме.

Общинските съветници гласуваха и със 17 гласа „за“ приеха Комисията по избор на председател на общински съвет да бъде в следния състав:

1. Баки Солак

2. Валентина Наумова

3. Недялка Паригвоздева

Илия Илиев:

Да чуем предложения за председател на общинския съвет.

Баки Солак:

Като представител на партията с най-много представители в общинския съвет, предлагаме д-р Мехмед Мехмед за председател на Общински съвет – Ветово.

Ивайло Кадишев:

Ние, от КП „Бъдеще за всички“ предлагаме Бюлент Гайтанов за председател на Общински съвет – Ветово и ще се обоснова защо:

1. защото го познавам много добре;

2. през последните години натрупа опит в административната работа;

3. млад, кадърен и амбициозен.

Илия Илиев:

Има ли други предложения?

Баки Солак:

Бих искал да чуя Бюлент Гайтанов дали е съгласен с това предложение и ако е съгласен, да чуем неговите мотиви.

Бюлент Гайтанов:

Мисля, че става дума за местно самоуправление и местна власт, а няма да поставяме политическите пристрастия на преден план.

Илия Илиев:

Има ли други предложения? Ако няма, нека комисията да заеме мястото си.

Обявявам 15 минути почивка, за да може комисията да се подготви за работа.

След почивката, заседанието продължи.

Баки Солак:

Благодаря на дамите, че ми гласуваха доверие аз да бъда председател на тази комисия. Да обясня каква е процедурата по избора. В импровизираната тъмна стаичка има две купчинки с по 17 бюлетини – едната купчинка е с името на Мехмед Мехмед и другата – с името на Бюлент Гайтанов. Има и 17 празни плика. Всеки влиза, избира една бюлетина, слага я в плика и се пуска в урната.

Илия Илиев:

Имате ли въпроси по процедурата? Ако няма, моля, заповядайте да гласувате, колеги.

Следва гласуване.

Илия Илиев:

Обявявам 5 минутна почивка, докато комисията обработи резултатите.

След почивката, заседанието продължи.

Валентина Наумова:

Да обявим резултата от гласуването:

за д-р Мехмед Мехмед – 8 бюлетини

за Бюлент Гайтанов – 9 бюлетини

От общо 17 присъстващи общински съветници, са гласували 17.

Валидни бюлетини – 17

Невалидни бюлетини – няма

Р Е Ш Е Н И Е    № 01

На основание чл.24, ал.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общински съвет – Ветово избра с 9 гласа „за“ Бюлент Лютфиев Гайтанов за председател на Общински съвет – Ветово.

Илия Илиев:

Нека да поздравим новия председател на общинския съвет и да му дадем думата и да ръководи по-нататък заседанието.

Бюлент Гайтанов:

Господин Кмет, кметове на населени места, общински съветници,

Благодаря за доверието, което ми се гласува. На тези, които не са гласували за мен, пак благодаря. Вярвам, че с времето ще получа и тяхното доверие. Желая успешен мандат на всички.

Преминаваме към следваща, последна точка от дневния ред – избор на временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Моля за вашите предложения за броя на членовете на тази комисия.

Димитър Денев:

Предлагам комисията да е в състав от 5 члена – по един представител от всяка партия и председателя на общинския съвет.

Бюлент Гайтанов

Има ли други предложения?

Баки Солак:

Предлагам да е от 7 члена – пропорционално на мандатите в общинския съвет – 3 от ДПС, 1 – от БСП, 1 – от ГЕРБ, 1 – от „Бъдеще за всички“, Председателя на общинския съвет  и още един. А ако е 5-членна – да има двама представители от ДПС.

Бюлент Гайтанов:

Подлагаме на гласуваме двете предложения. Който е съгласен комисията да бъде в състав от 5 члена, моля да гласува.

Общинските съветници гласуваха и с 9 гласа „за“, 8 „против“ и „въздържали се“ няма, приеха комисията за изработване на проект на ПОДОС да бъде в състав от 5 члена.

Бюлент Гайтанов:

Няма нужда да гласуваме за 7-членна комисия. Моля за предложения.

Мурад  Караман:

Предлагам Мехмед Мехмед.

Ивайло Кадишев:

Предлагам Метин Ахмедов.

Валентина Наумова:

Предлагам Димитър Денев.

Недялка Паригвоздева:

Предлагам Георги Христов.

Бюлент Гайтанов:

Има ли други предложения? Ако няма, да гласуваме.

Общинските съветници гласуваха и с 17 гласа „за“ приеха Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, да бъде в състав:

1. Мехмед Мехмед

2. Метин Ахмедов

3. Димитър Денев

4. Георги Христов

5. Бюлент Гайтанов

Бюлент Гайтанов:

Благодаря на всички за присъствието и поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното първо заседание на Общински съвет – Ветово.

            Поради изчерпване на дневния ред, г-н Бюлент Гайтанов закри заседанието на Общинския съвет.

 

Бюлент Гайтанов,

Председател на ОбС – Ветово

 

Към Заседания на Общински съвет >>>