Програма общинска собственост 2012

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕТОВО ПРЕЗ 2012 г.

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Ветово за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба;

3. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.

 

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

№ по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ

А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1.

Отдаване под наем на помещения

       23 000

2.

Отдаване под наем на терени, в т.ч. тротоарна площ

         7 000

3.

Отдаване под наем на жилища

         1 000

4.

Отдаване под наем на земеделска земя

       10 000

5.

Отдаване под наем на общински мери и пасища

       20 000

   Всичко от управление на имоти-общинска собственост                           61 000

Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1.

Продажба на имоти-общинска собственост

    100 000

2.

Допълнителни парични вноски от “Ветовска гора” ЕООД от стопанисване и управление на общински гори

    200 000

3.

Учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти – общинска собственост

        2 000

   Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост                    302 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ                                                                                         363 000

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

1.

За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти, трасиране на имоти, характеристики за изготвяне на данъчна и пазарна оценка на имоти и др.)

    10 000

2.

За изготвяне на пазарни оценки

       5 000

3.

За обявления

       3 000

   ВСИЧКО РАЗХОДИ

                                                            18 000

       

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ И ЗА ПРОДАЖБА.

 

№ по ред

Описание на имота

      А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ВЕТОВО  ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ

1.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Кафе – клуб”с площ 131,79 кв.м., склад 21,71 кв.м. и 2 бр. санитарни помещения – 33,56 кв.м., разположени на І етаж в масивна сграда “Младежки дом” – град Ветово, актуван с АОС №2/4 от 28.11.1996 г.

2.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Офис-клуб №2”с площ 21,00 кв.м., разположен на ІІ етаж в масивна сграда “Младежки дом” – град Ветово, актуван с АОС №2/4 от 28.11.1996 г.

3.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Офис-клуб №3”с площ 21,00 кв.м., разположен на ІІ етаж в масивна сграда “Младежки дом” – град Ветово, актуван с АОС №2/4 от 28.11.1996 г.

4.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Офис-клуб №4”с площ 18,00 кв.м., разположен на ІІ етаж в масивна сграда “Младежки дом” – град Ветово, актуван с АОС №2/4 от 28.11.1996 г.

5.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Рентгенов кабинет”с площ 20,77 кв.м., съблекалня с площ 5,93 кв.м., разположени в “Лечебно заведение” – град Ветово, актуван с АОС №1807 от 05.07.2007 г.

6.

Имот – публична общинска собственост, представляващ “Стоматологичен кабинет”с площ 12 кв.м. и коридор с площ 4 кв.м., разположени на първи етаж на Административна сграда  “Кметство”, находяща се в УПИ І, кв.25 по плана на гр. Сеново, актуван с АОС №181 от 25.02.2000 г.

7.

Имот – публична общинска собственост, представляващ “Офис”с площ 12 кв.м., разположен на трети етаж на Административна сграда  “Кметство”, находяща се в УПИ І, кв.25 по плана на гр. Сеново, актуван с АОС №181 от 25.02.2000 г.

8.

Имот – публична общинска собственост, представляващ “Офис”с площ 12 кв.м., разположен на първи етаж на Административна сграда  “Кметство”, находяща се в УПИ І-448, кв.41 по плана на гр. Глоджево, актуван с АОС №396 от 14.11.2000 г.

9.

Помещения с обща площ 35 кв. м. в сградата на “Здравен дом” – с. Смирненски, актуван с АОС №5/92 от 14.05.1997 г.

10.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Офис-помещения 2 броя”с площ 26 кв.м., разположени на ІI етаж в масивна сграда “Младежки дом” – град Ветово, актуван с АОС №77/99 от 24.07.1997 г.

11.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Манипулационна”с площ 10,66 кв.м., коридор – 24,43 кв.м., входно антре – 9,69 кв.м. и тоалетна – 5,52 кв.м,  разположени в масивна сграда “Лечебно заведение” – град Ветово, актуван с АОС №1807 от 05.07.2007 г.

12.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Личен лекар”с площ 17,84 кв.м., „Личен лекар” – 16,07 кв.м., кардиологичен кабинет – 15,87 кв.м., кабинет „Уши, нос, гърло” – 10,81 кв.м., офис – 3,39 кв.м., коридор – 24,43 кв.м., входно антре – 9,69 кв.м. и  тоалетна – 5,52 лв.м., разположени в масивна сграда “Лечебно заведение” – град Ветово, актуван с АОС №1807 от 05.07.2007 г.

13.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Апартамент №1”с площ 69,06 кв.м., разположен на І етаж, вх. А  в жилищен блок №1 – град Ветово, актуван с АОС №221 от 20.04.2000 г.

14.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Апартамент №4”с площ 69,06 кв.м., разположен на ІI етаж, вх. А в жилищен блок №1 – град Ветово, актуван с АОС №221 от 20.04.2000 г

15.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Апартамент №4”с площ 68,10 кв.м., разположен на ІI етаж,вх. Б в жилищен блок №1 – град Ветово, актуван с АОС №221 от 20.04.2000 г

16.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Апартамент №6”с площ 69,09 кв.м., разположен на ІI етаж, вх. Б в жилищен блок №1 – град Ветово, актуван с АОС №221 от 20.04.2000 г

17.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Апартамент №2”с площ 42,04 кв.м., разположен на І етаж, вх. А в жилищен блок №1 – град Ветово, актуван с АОС №221 от 20.04.2000 г

18.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Офис-помещение” с площ 45 кв.м., разположен в приземен етаж в масивна сграда – град Ветово, актуван с АОС №51/54 от 09.05.1997 г.

19.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Офис клуб №2”с площ 21 кв.м., разположен на ІI етаж в масивна сграда “Младежки дом” – град Ветово, актуван с АОС №2/4 от 28.11.1996 г.

20.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Офис помещение”с площ 59,15 кв.м., разположен на ІI етаж в масивна сграда “Поликлиника” – град Ветово, актуван с АОС №52/54 от 12.05.1997 г.

21.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Аптека”с площ 17,26 кв.м. и склад със санитарен възел – 11,02 кв.м., разположен в  “Лечебно заведение” – град Ветово, актуван с АОС №1807 от 05.07.2007 г.

22.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Офис №1”с площ 29,78 кв.м., разположен на ІI етаж в масивна сграда “Младежки дом” – град Ветово, актуван с АОС №2/4 от 28.11.1996 г.

23.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Офис клуб №1”с площ 21 кв.м., разположен на ІI етаж в масивна сграда “Младежки дом” – град Ветово, актуван с АОС №2/4 от 28.11.1996 г.

24.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Кафе – бар”с площ 31 кв.м.,  разположен в приземния етаж на двуетажна масивна сграда “Общинска администрация” – град Ветово, актуван с АОС № 52/55 от 12.05.1997 г.

25.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Лекарски кабинет”с площ 20 кв.м.,”Манипулационна” с площ 11 кв.м., коридор и чакалня – 11 кв.м., санитарен възел – 4 кв.м.,  разположени в масивна двуетажна сграда “Здравен дом” – село Смирненски, актуван с АОС №5/92 от 14.05.1997 г.

26.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Аптекарски пункт” с площ 20 кв.м., коридор и чакалня – 11 кв.м., санитарен възел – 4 кв.м.,  разположен на I етаж в масивна двуетажна сграда “Здравен дом” – село Смирненски, актуван с АОС №5/92 от 14.05.1997 г.

27.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Стоматологичен кабинет”с площ 12 кв.м., чакалня – 17,36 кв.м., санитарно помещение – 1 кв.м.,  разположен на I етаж в масивна сграда “Здравен дом” – село Смирненски, актуван с АОС №5/92 от 14.05.1997 г.

28.

Имот – публична общинска собственост, представляващ “Лекарски кабинет”с площ 13,63 кв.м.,”Фелдшерски кабинет” с площ 14,65 кв.м.,”Манипулационна” с площ 14,64 кв.м.,”Гинекологичен кабинет” с площ 14,33 кв.м., чакалня – 15,00 кв.м., тоалетна – 1,20 кв.м., гараж със сервиз – 28,58 кв.м.,  разположени в Дял „Б” на Здравна служба – гр. Глоджево, актуван с АОС №1819 от 20.11.2007 г.

29.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Офис-помещение”с площ 20 кв.м.,  разположен на I етаж в масивна двуетажна сграда „Кметство” – гр. Глоджево, актуван с АОС №396 от 14.11.2000 г.

30.

Имот – публична общинска собственост, представляващ “Стоматологичен кабинет”с площ 13,68 кв.м., стерилизационна – 14,29 кв.м., чакалня – 14,74, разположени в Дял „Б” на „Здравна служба” – гр. Глоджево, актуван с АОС №1819 от 20.11.2007 г.

31.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Лекарски кабинет”-2 бр. с площ 13,30 кв.м. и 14,80 кв.м., манипулационна – 14,80 кв.м., офис – 20,80 кв.м., архив – 14 кв.м., стерилизатор – 5,40 кв.м., разположени на I етаж в административна сграда  „Кметство” – гр. Сеново, актуван с АОС №181 от 25.02.2000 г.

32.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Помещение за клетка на телекомуникационна система”с площ 16 кв.м. и 20 кв.м., разположен на III етаж в административна сграда „Кметство” – гр. Сеново, актуван с АОС №181 от 25.02.2000 г.

33.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Офис-помещение” с площ 14 кв.м., разположен на III етаж в административна сграда „Кметство” – гр. Сеново, актуван с АОС №181 от 25.02.2000 г.

34.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Аптека”с площ 47,87 кв.м., разположен на I етаж в административна сграда „Кметство” – гр. Сеново, актуван с АОС №181 от 25.02.2000 г.

35.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дрогерия” с площ 16 кв.м., разположен на I етаж  в  ”Здравна служба” – с. Писанец, актуван с АОС №3/87 от 14.05.1997 г.

      Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ВЕТОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Трафопост” с площ 13,5 кв.м., находящ се в УПИ V, кв.173 по плана на град Ветово

2.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Трафопост” с площ 13,5 кв.м., находящ се в УПИ ХІV, кв.177 по плана на град Ветово

3.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Трафопост” с площ 18 кв.м., находящ се в УПИ VІ-1342, кв.165 по плана на град Ветово

4.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Трафопост” с площ 49 кв.м., находящ се между кв.175 и кв.176 по плана на град Ветово

5.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Трафопост” с площ 89 кв.м., находящ се в ПИ 1777, кв.166 по плана на град Ветово

6.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Трафопост” с площ 12,25 кв.м., находящ се в кв.73 по плана на село Смирненски

7.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дворно място” с площ 1052 кв.м., образуващ УПИ І-общ., кв.10 по плана на град Сеново

8.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дворно място” с площ 1085 кв.м., образуващ УПИ ІІІ-общ., кв.10 по плана на град Сеново

9.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дворно място” с площ 1126 кв.м., образуващ УПИ V-общ., кв.10 по плана на град Сеново

10.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дворно място” с площ 1124 кв.м., образуващ УПИ VІ-общ., кв.10 по плана на град Сеново

11.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дворно място” с площ 1267 кв.м., образуващ УПИ VІІ-общ., кв.10 по плана на град Сеново

12.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дворно място” с площ 1038 кв.м., образуващ УПИ VІІІ-общ., кв.10 по плана на град Сеново

13.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дворно място” с площ 885 кв.м., образуващ УПИ ІХ-общ., кв.10 по плана на град Сеново

14.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дворно място” с площ 832 кв.м., образуващ УПИ Х-общ., кв.10 по плана на град Сеново

15.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дворно място” с площ 854 кв.м., образуващ УПИ ХІ-общ., кв.10 по плана на град Сеново

16.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дворно място” с площ 1108 кв.м., образуващ УПИ ХІІ-общ., кв.10 по плана на град Сеново

17.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дворно място” с площ 996 кв.м., образуващ УПИ ХІІІ-общ., кв.10 по плана на град Сеново

18.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дворно място” с площ 1047 кв.м., образуващ УПИ ХІV-общ., кв.10 по плана на град Сеново

19.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дворно място” с площ 1004 кв.м., образуващ УПИ ХV-общ., кв.10 по плана на град Сеново

20.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 460 кв.м., образуващ УПИ ІІ-808, кв.52 по плана на град Сеново

21.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 475 кв.м., образуващ УПИ ІV-806, кв.52 по плана на град Сеново

22.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 470 кв.м., образуващ УПИ VІІ-803, кв.52 по плана на град Сеново

23.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 490 кв.м., образуващ УПИ VІІІ-802, кв.52 по плана на град Сеново

24.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 505 кв.м., образуващ УПИ ІХ-801, кв.52 по плана на град Сеново

25.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 480 кв.м., образуващ УПИ Х-800, кв.52 по плана на град Сеново

26.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 405 кв.м., образуващ УПИ ХІ-799, кв.52 по плана на град Сеново

27.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 445 кв.м., образуващ УПИ ХІІ-798, кв.52 по плана на град Сеново

28.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 460 кв.м., образуващ УПИ ХІІІ-797, кв.52 по плана на град Сеново

29.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 1035 кв.м., образуващ УПИ ХV-795, кв.52 по плана на град Сеново

30.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 990 кв.м., образуващ УПИ ХVІ-839, кв.52 по плана на град Сеново

31.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 640 кв.м., образуващ УПИ ХХ, кв.52 по плана на град Сеново

32.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 610 кв.м., образуващ УПИ ХХІ, кв.52 по плана на град Сеново

33.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 640 кв.м., образуващ УПИ ХХІІ, кв.52 по плана на град Сеново

34.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 640 кв.м., образуващ УПИ ХХІІІ, кв.52 по плана на град Сеново

35.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 610 кв.м., образуващ УПИ ХХІV, кв.52 по плана на град Сеново

36.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 630 кв.м., образуващ УПИ ХХV, кв.52 по плана на град Сеново

37.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 630 кв.м., образуващ УПИ ХХVІ, кв.52 по плана на град Сеново

38.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 650 кв.м., образуващ УПИ ХХVІІ, кв.52 по плана на град Сеново

39.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 650 кв.м., образуващ УПИ ХХVІІІ, кв.52 по плана на град Сеново

40.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 630 кв.м., образуващ УПИ ХХІХ-844, кв.52 по плана на град Сеново

41.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 570 кв.м., образуващ УПИ ХХХ-845, кв.52 по плана на град Сеново

42.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 600 кв.м., образуващ УПИ ХХХІ-846, кв.52 по плана на град Сеново

43.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 600 кв.м., образуващ УПИ ХХХІІ-846, кв.52 по плана на град Сеново

44.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 600 кв.м., образуващ УПИ ХХХІІІ, кв.52 по плана на град Сеново

45.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 600 кв.м., образуващ УПИ ХХХІV, кв.52 по плана на град Сеново

46.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 570 кв.м., образуващ УПИ ХХХV, кв.52 по плана на град Сеново

47.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 1160 кв.м., образуващ УПИ V, кв.52а по плана на град Сеново

48.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 860 кв.м., образуващ УПИ VІІІ, кв.52а по плана на град Сеново

49.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 600 кв.м., образуващ УПИ ХХХІ-727, кв.53 по плана на град Сеново

50.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 700 кв.м., образуващ УПИ І, кв.53а по плана на град Сеново

51.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 645 кв.м., образуващ УПИ ІІ, кв.53а по плана на град Сеново

52.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 550 кв.м., образуващ УПИ ІІІ-810, кв.53а по плана на град Сеново

53.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 650 кв.м., образуващ УПИ ІV-809, кв.53а по плана на град Сеново

54.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 850 кв.м., образуващ УПИ V-811, кв.53а по плана на град Сеново

55.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 500 кв.м., образуващ УПИ VІ-725, кв.53а по плана на град Сеново

56.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 580 кв.м., образуващ УПИ VІІ-724, кв.53а по плана на град Сеново

57.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 880 кв.м., образуващ УПИ VІІІ-723, кв.53а по плана на град Сеново

58.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 1120 кв.м., образуващ УПИ ІХ-722, кв.53а по плана на град Сеново

59.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 1140 кв.м., образуващ УПИ Х-721, кв.53а по плана на град Сеново

60.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 670 кв.м., образуващ УПИ ХІ, кв.53а по плана на град Сеново

61.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 650 кв.м., образуващ УПИ ХІІ, кв.53а по плана на град Сеново

62.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 900 кв.м., образуващ УПИ ІІ-730, кв.53 по плана на град Сеново

63.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 610 кв.м., образуващ УПИ ІV-734, кв.53 по плана на град Сеново

64.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 515 кв.м., образуващ УПИ V-735, кв.53 по плана на град Сеново

65.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 520 кв.м., образуващ УПИ VІ-775, кв.53 по плана на град Сеново

66.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 545 кв.м., образуващ УПИ VІІІ-773, кв.53 по плана на град Сеново

67.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 560 кв.м., образуващ УПИ ІХ-772, кв.53 по плана на град Сеново

68.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 565 кв.м., образуващ УПИ Х-771, кв.53 по плана на град Сеново

69.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 615 кв.м., образуващ УПИ ХІ-771, кв.53 по плана на град Сеново

70.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 695 кв.м., образуващ УПИ ХІІ-770, кв.53 по плана на град Сеново

71.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 1195 кв.м., образуващ УПИ ХІІІ-762, кв.53 по плана на град Сеново

72.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 620 кв.м., образуващ УПИ ХІV-752, кв.53 по плана на град Сеново

73.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 880 кв.м., образуващ УПИ ХVІ-745, кв.53 по плана на град Сеново

74.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 525 кв.м., образуващ УПИ ХVІІ-744, кв.53 по плана на град Сеново

75.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 515 кв.м., образуващ УПИ ХVІІІ-743, кв.53 по плана на град Сеново

76.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 600 кв.м., образуващ УПИ ХІХ-742, кв.53 по плана на град Сеново

77.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 705 кв.м., образуващ УПИ ХХІ-740, кв.53 по плана на град Сеново

78.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 735 кв.м., образуващ УПИ ХХІІІ-738, кв.53 по плана на град Сеново

79.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 740 кв.м., образуващ УПИ ХХІV-737, кв.53 по плана на град Сеново

80.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 560 кв.м., образуващ УПИ ХХV-736, кв.53 по плана на град Сеново

81.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 560 кв.м., образуващ УПИ ХХVІ-733, кв.53 по плана на град Сеново

82.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 580 кв.м., образуващ УПИ ХХVІІ-732, кв.53 по плана на град Сеново

83.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 740 кв.м., образуващ УПИ ХХVІІІ-731, кв.53 по плана на град Сеново

84.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 830 кв.м., образуващ УПИ ХХІХ-729, кв.53 по плана на град Сеново

85.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 694 кв.м., образуващ УПИ ХVІ-831, кв.29 по плана на град Сеново

86.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 663 кв.м., образуващ УПИ ХХІІ-136, кв.29 по плана на град Сеново

87.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 638 кв.м., образуващ УПИ ІІ-137, кв.29 по плана на град Сеново

88.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 574 кв.м., образуващ УПИ ІІІ-89, кв.29 по плана на град Сеново

89.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 561 кв.м., образуващ УПИ ІХ-83, кв.29 по плана на град Сеново

90.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 664 кв.м., образуващ ПИ 829, кв.29 по плана на град Сеново

91.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 717 кв.м., образуващ ПИ 828, кв.29 по плана на град Сеново

92.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 716 кв.м., образуващ ПИ 135, кв.29 по плана на град Сеново

93.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 669 кв.м., образуващ УПИ V-87, кв.29 по плана на град Сеново

94.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 594 кв.м., образуващ УПИ ІV-88, кв.29 по плана на град Сеново

95.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 621 кв.м., образуващ УПИ VІ-86, кв.29 по плана на град Сеново

96.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 625 кв.м., образуващ УПИ VІІІ-84, кв.29 по плана на град Сеново

97.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 641 кв.м., образуващ УПИ ХІ-90, кв.29 по плана на град Сеново

98.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 877 кв.м., образуващ УПИ ХІІІ-92, кв.29 по плана на град Сеново

99.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 643 кв.м., образуващ УПИ ХІV-92, кв.29 по плана на град Сеново

100.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 644 кв.м., образуващ УПИ І-255, кв.29 по плана на град Сеново

101.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 588 кв.м., образуващ УПИ VІІ-85, кв.29 по плана на град Сеново

102.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 752 кв.м., образуващ УПИ ХХІ-134, кв.29 по плана на град Сеново

103.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 700 кв.м., образуващ УПИ ХVІІ-830, кв.29 по плана на град Сеново

104.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 657 кв.м., образуващ УПИ ХV-832, кв.29 по плана на град Сеново

105.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 823 кв.м., образуващ УПИ Х-145, кв.34 по плана на град Сеново

106.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 872 кв.м., образуващ УПИ ХІ-145, кв.34 по плана на град Сеново

107.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 637 кв.м., образуващ УПИ Х, кв.15 по плана на град Сеново

108.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 556 кв.м., образуващ УПИ ІІ, кв.15 по плана на град Сеново

109.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 608 кв.м., образуващ УПИ VІІІ-80, кв.15 по плана на град Сеново

110.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 637 кв.м., образуващ УПИ ХІ, кв.15 по плана на град Сеново

111.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 650 кв.м., образуващ УПИ ХІV, кв.15 по плана на град Сеново

112.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 650 кв.м., образуващ УПИ ХV, кв.15 по плана на град Сеново

113.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 644 кв.м., образуващ УПИ ХVІІІ-831, кв.15 по плана на град Сеново

114.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 550 кв.м., образуващ УПИ ІV-76, кв.15 по плана на град Сеново

115.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 625 кв.м., образуващ УПИ ХІІ, кв.15 по плана на град Сеново

116.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 540 кв.м., образуващ УПИ ХІІІ, кв.15 по плана на град Сеново

117.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 590 кв.м., образуващ УПИ V, кв.15 по плана на град Сеново

118.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 630 кв.м., образуващ УПИ ІХ, кв.15 по плана на град Сеново

119.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 655 кв.м., образуващ УПИ ХVІ, кв.15 по плана на град Сеново

120.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 620 кв.м., образуващ УПИ ХVІІ, кв.15 по плана на град Сеново

121.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 568 кв.м., образуващ УПИ ІІІ-75, кв.15 по плана на град Сеново

122.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 570 кв.м., образуващ УПИ І, кв.15 по плана на град Сеново

123.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 629 кв.м., образуващ УПИ VІІ-79, кв.15 по плана на град Сеново

124.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 680 кв.м., образуващ УПИ VІ-78, кв.15 по плана на град Сеново

125.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 1367 кв.м., образуващ УПИ І-337, кв.70 по плана на град Сеново

126.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 892 кв.м., образуващ УПИ ІІІ-338, кв.70 по плана на град Сеново

127.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 809 кв.м., образуващ УПИ ІІ-338, кв.70 по плана на град Сеново

128.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 738 кв.м., образуващ УПИ VІ-341, кв.70 по плана на град Сеново

129.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 616 кв.м., образуващ УПИ VІІ-341, кв.70 по плана на град Сеново

130.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 988 кв.м., образуващ УПИ V, кв.16 по плана на град Сеново

131.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 920 кв.м., образуващ УПИ ІІ, кв.16 по плана на град Сеново

132.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 873 кв.м., образуващ УПИ ІV, кв.16 по плана на град Сеново

133.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 937 кв.м., образуващ УПИ VІ, кв.16 по плана на град Сеново

134.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 953 кв.м., образуващ УПИ VІІІ-831, кв.16 по плана на град Сеново

135.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 975 кв.м., образуващ УПИ ХІV, кв.16 по плана на град Сеново

136.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 839 кв.м., образуващ УПИ І, кв.16 по плана на град Сеново

137.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 951 кв.м., образуващ УПИ ІХ, кв.16 по плана на град Сеново

138.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 981 кв.м., образуващ УПИ ХІ, кв.16 по плана на град Сеново

139.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 982 кв.м., образуващ УПИ ХІІІ, кв.16 по плана на град Сеново

140.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 977 кв.м., образуващ УПИ Х, кв.16 по плана на град Сеново

141.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 941 кв.м., образуващ УПИ VІІ, кв.16 по плана на град Сеново

142.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 800 кв.м., образуващ УПИ ІІІ, кв.16 по плана на град Сеново

143.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 831 кв.м., образуващ УПИ VІ-192,193, кв.49 по плана на град Сеново

144.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 1256 кв.м., образуващ УПИ ХІ-197, кв.49 по плана на град Сеново

145.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 922 кв.м., образуващ УПИ V-193, кв.49 по плана на град Сеново

146.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 800 кв.м., образуващ УПИ І-195, кв.49 по плана на град Сеново

147.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 721 кв.м., образуващ УПИ ІІ-195, кв.49 по плана на град Сеново

148.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 737 кв.м., образуващ УПИ ІІІ-194, кв.49 по плана на град Сеново

149.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 743 кв.м., образуващ УПИ ІV-194, кв.49 по плана на град Сеново

150.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 870 кв.м., образуващ УПИ VІІ-192, кв.49 по плана на град Сеново

151.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 1235 кв.м., образуващ УПИ VІ-258, кв.47 по плана на град Сеново

152.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 698 кв.м., образуващ УПИ ІІ-259, кв.47 по плана на град Сеново

153.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 642 кв.м., образуващ УПИ ІІІ-259, кв.47 по плана на град Сеново

154.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 654 кв.м., образуващ УПИ ІV-259, кв.47 по плана на град Сеново

155.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 865 кв.м., образуващ УПИ І-204, кв.48 по плана на град Сеново

156.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 1085 кв.м., образуващ УПИ ІІ-203, кв.48 по плана на град Сеново

157.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 1290 кв.м., образуващ УПИ ІІІ-202, кв.48 по плана на град Сеново

158.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 1454 кв.м., образуващ УПИ ІV-201, кв.48 по плана на град Сеново

159.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 1117 кв.м., образуващ УПИ ІХ-206, кв.48 по плана на град Сеново

160.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 965 кв.м., образуващ УПИ Х-205, кв.48 по плана на град Сеново

161.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 901 кв.м., образуващ УПИ VІІ-208, кв.48 по плана на град Сеново

162.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 984 кв.м., образуващ УПИ VІ-208, кв.48 по плана на град Сеново

163.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 961 кв.м., образуващ УПИ І-177, кв.50 по плана на град Сеново

164.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 753 кв.м., образуващ УПИ V-180, кв.50 по плана на град Сеново

165.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 623 кв.м., образуващ УПИ VІ-181, кв.50 по плана на град Сеново

166.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 765 кв.м., образуващ УПИ Х-183, кв.50 по плана на град Сеново

167.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 802 кв.м., образуващ УПИ ХІІ-184, кв.50 по плана на град Сеново

168.

Имот – частна общинска собственост, представляващ “Терен за жилищно застрояване” с площ 717 кв.м., образуващ УПИ ХІV-186, кв.50 по плана на град Сеново

169.

Имот №001006 с площ 0,844 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

170.

Имот №001008 с площ 0,862 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

171.

Имот №001009 с площ 0,766 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

172.

Имот №001011 с площ 1,112 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

173.

Имот №002001 с площ 0,401 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

174.

Имот №002007 с площ 0,854 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

175.

Имот №002011 с площ 0,042 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

176.

Имот №002020 с площ 0,747 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

177.

Имот №002023 с площ 0,757 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

178.

Имот №003008 с площ 0,775 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

179.

Имот №003020 с площ 0,753 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

180.

Имот №003027 с площ 0,757 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

181.

Имот №004009 с площ 0,770 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

182.

Имот №004010 с площ 0,737 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

183.

Имот №004039 с площ 0,877 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

184.

Имот №005005 с площ 0,748 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

185.

Имот №005007 с площ 0,755 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

186.

Имот №005008 с площ 0,742 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

187.

Имот №005033 с площ 1,736 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

188.

Имот №006026 с площ 0,797 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

189.

Имот №007001 с площ 0,776 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

190.

Имот №007010 с площ 0,800 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

191.

Имот №007018 с площ 0,773 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

192.

Имот №007024 с площ 0,723 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

193.

Имот №007026 с площ 0,707 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

194.

Имот №007029 с площ 0,774 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

195.

Имот №008002 с площ 0,775 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

196.

Имот №008003 с площ 0,770 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

197.

Имот №008016 с площ 0,922 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

198.

Имот №008017 с площ 0,803 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

199.

Имот №008018 с площ 0,875 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

200.

Имот №008023 с площ 0,839 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

201.

Имот №008024 с площ 0,819 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

202.

Имот №008025 с площ 0,983 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

203.

Имот №009025 с площ 0,990 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

204.

Имот №015023 с площ 5,796 дка, начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, находящ се в землището на град Глоджево

205.

Имот №017011 с площ 1,084 дка, начин на трайно ползване “Лозе”, находящ се в землището на град Глоджево

206.

Имот №021003 с площ 1,475 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

207.

Имот №021008 с площ 1,616 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

208.

Имот №021010 с площ 1,591 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

209.

Имот №021011 с площ 1,643 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

210.

Имот №021012 с площ 1,444 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

211.

Имот №022004 с площ 1,752 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

212.

Имот №022005 с площ 1,748 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

213.

Имот №022006 с площ 1,711 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

214.

Имот №022007 с площ 1,747 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

215.

Имот №022008 с площ 1,678 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

216.

Имот №022026 с площ 0,694 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

217.

Имот №023002 с площ 1,582 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

218.

Имот №023003 с площ 1,590 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

219.

Имот №023008 с площ 1,558 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

220.

Имот №023009 с площ 1,554 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

221.

Имот №023010 с площ 1,546 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

222.

Имот №023012 с площ 1,524 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

223.

Имот №023013 с площ 1,436 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

224.

Имот №024006 с площ 1,553 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

225.

Имот №024010 с площ 1,660 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

226.

Имот №024011 с площ 1,699 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

227.

Имот №024012 с площ 1,627 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

228.

Имот №025001 с площ 1,777 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

229.

Имот №025010 с площ 1,666 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

230.

Имот №025014 с площ 1,832 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

231.

Имот №026002 с площ 1,539 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

232.

Имот №026003 с площ 1,586 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

233.

Имот №026005 с площ 1,537 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

234.

Имот №026006 с площ 1,554 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

235.

Имот №026007 с площ 1,548 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

236.

Имот №026010 с площ 1,583 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

237.

Имот №026011 с площ 1,532 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

238.

Имот №026012 с площ 1,520 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

239.

Имот №027001 с площ 0,482 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

240.

Имот №027002 с площ 0,982 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

241.

Имот №027009 с площ 1,543 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

242.

Имот №027012 с площ 1,458 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

243.

Имот №029002 с площ 2,492 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

244.

Имот №029003 с площ 2,258 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

245.

Имот №030010 с площ 1,981 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

246.

Имот №032006 с площ 2,677 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

247.

Имот №032007 с площ 3,162 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

248.

Имот №032010 с площ 4,155 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

249.

Имот №032017 с площ 1,633 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

250.

Имот №033002 с площ 0,543 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

251.

Имот №033003 с площ 0,884 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

252.

Имот №033004 с площ 4,639 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

253.

Имот №033006 с площ 1,164 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

254.

Имот №039002 с площ 0,203 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

255.

Имот №039003 с площ 0,424 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

256.

Имот №041004 с площ 1,342 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

257.

Имот №041005 с площ 0,170 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

258.

Имот №044001 с площ 2,487 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

259.

Имот №044002 с площ 1,440 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

260.

Имот №044004 с площ 6,475 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

261.

Имот №044007 с площ 5,076 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

262.

Имот №045001 с площ 5,577 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

263.

Имот №045003 с площ 10,738 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

264.

Имот №045005 с площ 0,953 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

265.

Имот №045006 с площ 2,215 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

266.

Имот №046001 с площ 2,166 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

267.

Имот №046002 с площ 1,387 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

268.

Имот №046003 с площ 1,592 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

269.

Имот №046 с площ 2,000 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

270.

Имот №047001 с площ 1,073 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

271.

Имот №047015 с площ 1,275 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

272.

Имот №047021 с площ 1,588 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

273.

Имот №048014 с площ 0,698 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

274.

Имот №049001 с площ 1,199 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

275.

Имот №049002 с площ 1,941 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

276.

Имот №049003 с площ 1,869 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

277.

Имот №049005 с площ 2,303 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

278.

Имот №049006 с площ 1,565 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

279.

Имот №049007 с площ 2,472 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

280.

Имот №049008 с площ 2,122 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

281.

Имот №049009 с площ 1,860 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

282.

Имот №049010 с площ 2,157 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

283.

Имот №049012 с площ 1,163 дка, начин на трайно ползване “Полска култура”, находящ се в землището на град Глоджево

284.

Имот №000052 с площ 0,882 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

285.

Имот №000055 с площ 2,192 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

286.

Имот №000056 с площ 2,119 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

287.

Имот №000058 с площ 1,982 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

288.

Имот №000061 с площ 5,750 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

289.

Имот №000062 с площ 0,891 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

290.

Имот №000063 с площ 1,755 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

291.

Имот №000064 с площ 1,976 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

292.

Имот №000065 с площ 2,110 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

293.

Имот №000066 с площ 2,790 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

294.

Имот №000067 с площ 1,494 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

295.

Имот №000068 с площ 1,589 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

296.

Имот №000069 с площ 1,836 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

297.

Имот №000070 с площ 2,251 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

298.

Имот №000071 с площ 1,541 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

299.

Имот №000072 с площ 1,211 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

300.

Имот №000073 с площ 2,384 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

301.

Имот №000074 с площ 1,620 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

302.

Имот №000075 с площ 1,782 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

303.

Имот №000076 с площ 1,559 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

304.

Имот №000077 с площ 1,520 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

305.

Имот №000078 с площ 1,307 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

306.

Имот №000079 с площ 1,681 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

307.

Имот №000080 с площ 1,726 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

308.

Имот №000081 с площ 1,760 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

309.

Имот №000082 с площ 1,760 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

310.

Имот №000083 с площ 1,128 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

311.

Имот №000084 с площ 1,079 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

312.

Имот №000085 с площ 1,420 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

313.

Имот №000086 с площ 0,979 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

314.

Имот №000087 с площ 2,197 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

315.

Имот №000088 с площ 1,706 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

316.

Имот №000089 с площ 0,314 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

317.

Имот №000090 с площ 0,558 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

318.

Имот №000091 с площ 0,413 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

319.

Имот №000092 с площ 0,459 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

320.

Имот №000093 с площ 1,193 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

321.

Имот №000094 с площ 0,638 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се в землището на село Смирненски

322.

Имот №000254 с площ 91,403 дка, начин на трайно ползване “Пустееща необработваема земя”, находящ се в землището на село Писанец

323.

Имот №076007 с площ 19,647 дка, начин на трайно ползване “Овощна градина”, находящ се в землището на град Ветово

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

 

През 2012 г. Община Ветово няма намерение да придобие недвижими имоти.

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Ветово през 2012 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода 2012 – 2015 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.