Правилник за отпускане на стипендии

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ ОБЩИНА

В Е Т О В О

(Правилникът е приет с Решение №111 по Протокол №11/27.10.2004 г.)

 

 

РАЗДЕЛ  ПЪРВИ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

            Чл.1.  Настоящият правилник урежда условията и реда за отпускане на стипендии и еднократни помощи на студенти.

            Чл.2. С оглед задоволяване потребностите от изпълнителски и ръководни кадри, община Ветово може да отпусне стипендии на студенти – редовно обучение, отговарящи на условията, посочени в този правилник.

            Чл.3. Стипендии и еднократни помощи се отпускат от бюджета на общината, като необходимите средства се осигуряват в рамките на одобрения за съответната финансова година бюджет.

            Чл.4. Стипендии се отпускат при доказана необходимост от изпълнителски и ръководни кадри с висше образование в общината.

            Чл.5. Размерът на стипендията се определя на базата на 50 % от установената за страната минимална работна заплата.

 

 

 

РАЗДЕЛ  ВТОРИ

 

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

 

 

            Чл.6. Стипендии се отпускат на студенти, които отговарят на следните условия:

            1. Имат постоянна адресна регистрация в едно от населените места, влизащи в състава на общината.

            2. Приети за редовно обучение по държавна поръчка във висшето училище.

            3. Следват по специалности, по които общината има нужда от изпълнителски и ръководни кадри с висше образование.

            4. Месечният доход на член от семейството не надхвърля размера на установената за страната минимална работна заплата.

            5. Общият успех от зрелостното свидетелство (дипломата) – за студенти от първи курс или общият успех от положените изпити през предшестващия семестър – за студенти от горните курсове да не е по-малък от добър 4.00.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

 

РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

           

            Чл.7. Кандидатите за стипендия подават до кмета на общината МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ по утвърден образец, придружена със следните документи:

            1. Студентската книжка и копие от нея.

            2. Уверение от отдел “Учебен” на висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава образованието си.

            3. Удостоверение за семейно положение  (от АПОН), в което е указан броят на членовете на семейството и постоянният им адрес.

            4. Удостоверения (служебни бележки), в които са указани доходите през предходните 6 (шест) месеца на членовете на семейството.

            5. Студентите-инвалиди представят освен студентската книжка и уверението  и документи, удостоверяващи инвалидността им (решения на ЛКК, ТЕЛК, ЦТЕЛК и др.).

            Чл.8. Главният специалист “Образование” и главният счетоводител на общината, въз основа на подадените документи изготвят обосновани писмени становища, които се прилагат към молбата-декларация.

            Чл.9. Молбите остават без последствия, ако не се представят всички изискуеми документи.

            Чл.10. Молбите, с придружаващите ги документи се обсъждат на съвместно заседание на ПК по бюджет, финанси и социални дейности, и ПК по образоване, култура, здравеопазване, спорт, отдих и туризъм, след което се разглеждат на заседание на общинския съвет.

            Чл.11. Общинският съвет приема решение за отпускане на стипендия в размера, посочен в чл.5 или отказва отпускане на такава, ако кандидатът не отговаря на условията, посочени в чл. 6 на настоящия правилник.

            Чл.12. При положително решение, общинският съвет възлага на кмета на общината да сключи договор със студента, съгласно изискванията на чл.229 на Кодекса на труда, по утвърден образец.

            Чл.13. На студенти-инвалиди, без оглед на степента на тяхната инвалидност се отпуска стипендия в размер, посочен в чл.5.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

 

ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ

 

            Чл.14. Стипендии се изплащат за времето, когато студентът е зает с учебна работа – 10 месеца от учебната година, съответно от м. септември до м. юни (включително) или от м. октомври до м. юли (включително).

            Чл.15. Стипендиите се получават от касовата служба на общината лично от стипендианта или  упълномощено от него (нея) лице до последния ден на месеца, за който се отнасят.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  ПЕТИ

 

ОТНЕМАНЕ  НА  СТИПЕНДИИ

 

 

            Чл.16. Стипендията се отнема, когато студентът:

            1. Повтаря семестъра.

            2. Се премести по собствено желание в друга специалност или в друго висше училище.

            3. Не е спазил условията по раздел втори.

            4. Прекъсне образованието си.

            5. Не представи в посочените в чл.19 документи.

            Чл.17. Общинският съвет може да приеме решение да не се прекратява договора за издръжка на студент, който презапише семестъра поради продължително боледуване през предходната учебна година. Заболяването се установява своевременно с медицинско свидетелство, издадено от болнично заведение или ЛКК и заверено от отдел “Учебен” на съответното висше училище.

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

 

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРЕНОСТИТЕ

 

 

            Чл.18. Кметът на общината упражнява контрол по изпълнението на поетите задължения по договора.

            Чл.19.  За целта стипендиантът е длъжен в началото на всеки семестър да представи в канцеларията на кмета  документите, посочени в т. 1, 2, 3, 4 на чл.7 от настоящия правилник.

Чл.20. При констатация на нередовност в обучението на студента и при не представяне на посочените в чл.19 документи се прилагат разпоредбите на чл.16, т.5 и свързаните с нея последствия.

Чл.21. Ежегодно до края на м. ноември, кметът на общината внася в общинския съвет отчет за изпълнението на договореностите по поетите задължения от студентите-стипендианти.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ

 

ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ

 

            Чл.22. По предложение на кмета на общината, при подадена от студент молба за финансово или материално подпомагане, общинският съвет, след обсъждането и, може да приеме решение за отпускане ПРИ ОСОБЕНИ СЛУЧАИ еднократна помощ в размер на установената за страната МРЗ.

            Чл.23. Еднократната помощ по чл.22 се отпуска в рамките на една учебна година.

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            §1. Членове на семейството на студента са бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се, войници или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга).

            §2. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 (шест) месеца въз основа на попълнена молба-декларация, съгласно приложението. Размерът на МРЗ, приет на база при изчисляване на месечния доход на член от семейството е СРЕДЕН за предходните 6 (шест) месеца.

            §3. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 (шест) месеца суми от: заплати, пенсии (без добавката за чужда помощ), обезщетения за безработица и социални помощи, месечни добавки и месечни помощи за деца, наеми, присъдени издръжки, хонорари, стипендии, търговия, продажба на селскостопанска продукция, занаяти. Към молбата-декларация се прилагат съответните документи.

            §4. Подалите декларация с невярно съдържание се лишават от стипендия и носят наказателна отговорност по чл.313 от НК.

            §5. Студент, който самоволно прекъсне образованието си  или е изключен от висшето училище за проявена груба небрежност към учебната работа, е длъжен да върне на общината сумата, която е изразходвана за него като стипендиант, заедно със законно установените лихви. Когато студентът откаже доброволно да върне сумата заедно с лихвите, тая сума се събира принудително по реда на Наредбата за събиране на данъци и такси.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            §6. Настоящият Правилник за отпускане на стипендии отменя Наредба № 9 за определяне на условията за отпускане на стипендии от Общински съвет – Ветово на студенти редовно обучение на Общински съвет – Ветово, приета с Решение № 506 по протокол № 38/06.06.2003 г.

            §7. Този правилник влиза в сила от деня на приемането му от общински съвет.

            §8. Правилникът за отпускане на стипендии е приет с Решение № 111 по Протокол № 11/ 27.10.2004 г.

 

НАЗМИ  РЕДЖЕБ,

Председател на ОбС – Ветово

 

                                                                                   Приложение № 1 към § 1,2,3 от ДР

 

                                                                                   ДО

                                                                                   Кмета

                                                                                   на  Община Ветово

 

 
МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

 

от ……………….……………………………………………. ЕГН …………………………

постоянен адрес: гр. /с./ …………………………..……………………………………….

студент /ка/ в …………………………………………….………………………………….,

семестър – редовно обучение, специалност ……………..…………………………… .……………………………………………………….…………………………………………

 

Господин Кмет,

 

            Моля да ми бъде отпусната стипендия за …………………………………….

семестър на учебната ……………………  година.

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:

 

 

 

I. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:

1. Баща ……………………….. ……. постоянен адрес……………………

работи в ………………………………………………………………………

2. Майка …………………………….. постоянен адрес……………………

работи в ………………………………………………………………………

3. Брат /сестра/ ……………………… постоянен адрес……………………

учи в…………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………

учи в ………………………………………………………………………….

 

II. МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ:

Доходите на семейството ми, включително компенсациите, получени през предходните 6 (шест) месеца са следните:

 1. Заплати (вкл. обезщетения за врем. Нетрудоспособност) …………лв
 2.  Пенсии (без добавката за чужда помощ)                           ………… лв
 3. Обезщетения за безработица                                                ………… лв
 4. Месечни добавки и помощи за деца                                     …………лв
 5. Стипендии (без получаваната от декларатора по този

Правилник)                                                                                  ………….лв

6. Наеми                                                                                        …………лв

7. Хонорари                                                                                  …………лв

8. Други доходи (търговия, продажба на селскостоп. продукция, занаяти, дивиденти от акции, присъдени издръжки и др.        …………лв 

                                                                                                 Всичко:    ………..лв

   Месечен доход на член от семейството:   ………..лв

 

 

            Известно ми е, че за вписване на неверни данни в декларацията нося отговорност по чл. 313 от НК и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане.

 

            Прилагам:

 1. ………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………
 4. ………………………………………………………………………

 

 

 

 

Дата: …………………..                                                     Декларатор:……………

Гр. /с/…………………..                                                          /подпис/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Приложение № 2 към чл. 12

 

 

 

Д О Г О В О Р

 

 

            Днес, …………….. в гр. Ветово в изпълнение  на  Решение   №…..…./………… на Общински съвет се сключи настоящия договор между:

1. Община Ветово, представлявана от ……………………..……………………….……

 • кмет на Община Ветово от една страна и

2………….. ………………………………………………..……………………………………

постоянен адрес …………………………………., ул. …………………….…………….№….

ЕГН ………………….., л.к. № …………….……., изд. на………..……от ………….……….,

учащ(а) се в ………………………………..………………………………………………………

специалност …………………………….………………………………………………………. –

редовна форма на обучение, наричан (а) накратко обучаващ се от друга страна, при което страните се споразумяха за следното:

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Община Ветово се задължава да осигури на обучаващия се издръжка на основание чл.9, т.6 от Закона за общинските бюджети и чл.5 от Правилника за отпускане на стипендия, приет от ОбС – Ветово и условията на чл.229 от КТ.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕТОВО

 

1. Община Ветово е длъжна:

1.1. Да изплаща на обучаващия се месечна издръжка в размер на 50% от установената за страната минимална работна заплата за срока всяка учебна година, считано от …………………..………………………………

1.2. След завършване на обучението при възможност да приеме обучаващия се на работа по придобитата специалността за срок от 5 (пет) години.

 1. Община Ветово има право да:

2.1.Получава информация за хода на обучението.

2.2.Осигурява условия за практическото обучение и консултации на

обучаващия се, да оказва съдействие при разработка на курсова работа и д.п., съобразно учебните програми.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБУЧАВАЩИЯ СЕ:   

 

1. Обучаващия  се е длъжен:

            1.1. Да завърши в срок обучението си по уговорената специалност.

            1.2. Да представя в началото на всеки семестър уверение от отдел “Учебен” на висшето училище.

            1.3. След завършване на обучението да постъпи на работа в Община Ветово за срока, предвиден в раздел II, т. 1.2 от настоящия договор.

            2. Обучаващият се има право да получава месечна издръжка за срока на всяка учебна година в размер на 50 % от установената за страната МРЗ.

 

IV. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ:

 

1. Ако обучаващият се не завърши в срок,  дължи връщане на цялата сума, получена от Община Ветово със законоустановените лихви за целия период;

2. Ако обучаващият се след завършване на образованието си не постъпи на работа в Община Ветово дължи връщане на получената до този момент издръжка със законоустановената лихва за съответния период.

3. Уговорените неустойки не лишават страните от право да търсят действителните вреди;

4. Ако обучаващият се прекъсне следването си по причини, за които сам (а) носи отговорност – слаб успех, не записване в следващ курс или семестър и др. няма право да получава издръжка, съгласно раздел III, т.2 от настоящия договор и дължи връщане на получената до момента издръжка заедно с установената по закон лихва.

 

V. СРОК НА ДОГОВОРА    

 

Договора е в сила от……………………….до завършване срока на обучението.

 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  

 

1. Условията на настоящия договор се променят само след писмено съгласие на двете страни, оформени в анекс;

2. Договорът се прекратява предсрочно:

– по взаимно съгласие;

– с едномесечно предизвестие на една от страните.

3. Страните се задължават да решават всички възникнали спорни въпроси по взаимно съгласие, а при невъзможност спорът се решава по реда на ГПК.

 

Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра – по една за всяка от страните.

 

 

 

За Община Ветово:                                                           Обучаващ се:

 

……………………………                                                  ………………………….

       (подпис)                                                                                     (подпис)