Наредба за символите

Н А Р Е Д Б А

ЗА  СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА ВЕТОВО

 

ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №  60 / 29.01.2008 г.

Ветово, 2008 г.

 

ГЛАВА  ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Тази Наредба урежда материята относно символите, почетните знаци и звания на Община Ветово, както и условията и критериите за присъждането на почетните знаци и звания.

 

 

ГЛАВА  ВТОРА

 

СИМВОЛИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО

 

Чл.2. Символи на Община Ветово са:

1. Знаме;

2. Герб;

3. Символичен ключ на Ветово;

Чл.3.  Знамето се изработва от копринен плат в цвят бордо в правоъгълна форма, върху който отчетливо е изобразен гербът на Община Ветово, поставен в средата на неговата горна част.

Знамето може да се изработва от различни размери, в зависимост от мястото на поставяне или условията при носенето му.

Чл.4. Знамето присъства като символ при следните случаи:

 1. Национални празници;
 2. Ден на Община Ветово;
 3. Празници и чествания на годишнини от събития с важно значение за Община Ветово;
 4. Тържествени заседания на Общински съвет – Ветово и др.

Чл.5. Гербът на Община Ветово представлява уникална графика-съчетание със следните елементи:

– полукръг от зъбно колело в основата, над което, в правоъгълна форма е разположен надпис “ВЕТОВО”;

– централно разположен над надписа “ВЕТОВО” е изрисуван пламък, от двете страни на който симетрично са разположени два житни класа;

Гербът присъства като елемент на знамето, печата и ключа на града.

Гербът на Ветово задължително се поставя в кабинета на Председателя на Общинския съвет, кабинета на Кмета на Общината и върху фасадата на Общината.

Гербът и знамето на Община Ветово се поставят в ритуалните зали заедно с герба и знамето на Република България.

 

Чл.6 Символичният ключ на Община Ветово представлява художествена изработка от ковък метал с големина 24 см, върху който има надпис “Ветово” и герба на града.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ

 

Чл.7. Почетни знаци на Община Ветово са:

 1. Почетен  печат на Община Ветово;
 2. Грамота;
 3. Почетна книга на Община Ветово;
 4. Почетен знак на Община Ветово /плакет/;

Чл.8. Печатът на Община Ветово има кръгла форма. В средата е изобразен гербът на Община Ветово. В горната част има надпис “Република България”, а в долната “Община Ветово”.

Чл.9. Печатът на  Община Ветово се съхранява от Кмета на Общината. Поставя се след подписа на Кмета или Председателя на Общинския съвет върху оригинали на:

1. Споразумения, договори и др. официални документи с важно дългосрочно значение за Ветово и Общината;

2. Всички пълномощия за представляване на град Ветово и Общината в отношенията с други държави и побратимени градове;

3. Всички декларации на ръководството на Община Ветово;

4. Удостоверения за удостояване със звание “Почетен гражданин на гр. Ветово”, грамоти и др. документи с представителен за града характер.

Чл.10. Почетната грамота е луксозен лист с правоъгълна форма с художествено оформено изображение на герба на града. В нея се вписва името на призьора, номера и датата на Решението на Общински съвет и мотивите за присъждане.

         Почетната грамота се присъжда не дейци на науката, културата, изкуството и спорта с изключителен принос за издигане престижа на града, на проявили героизъм и жертвоготовност при екстремни ситуации, на дарители и други.

Удостояването с грамота става с Решение на Общински съвет.

За издадените грамоти се води отделен регистър.

Чл.11. Почетна книга на Община Ветово.

         Почетната книга на Община Ветово представлява еднакви по формат томове, всеки от които съдържа 200 номерирани листа. На предната корица е изобразен гербът на Община Ветово и надпис “Почетна книга на Община Ветово”.

         В почетната книга се вписва името на призьора и датата на Решението на Общинския съвет и  мотивите за присъждане.

Право н а вписване в почетната книга имат:

1. Удостоените със званието “Почетен гражданин на гр. Ветово”;

2. Видни държавни, обществени и стопански дейци, чиято дейност е свързана с развитието на  град Ветово и Общината и др.

Почетната книга се съхранява от Кмета на Общината или упълномощено от него лице.

Чл.12. Почетен знак на Община Ветово (плакет).

         Плакетът се изработва от метал и представлява кръг с диаметър 60 мм и дебелина 5 мм. О едната страна има релефно изображение на герба, а от другата – хоризонтално разположен надпис “Ветово”.

         Плакетът се подарява при удостояване със звание “Почетен гражданин на гр. Ветово”, при връчване на грамота, на официални гости на града и по други поводи.

 

 

ЧЕТВЪРТА  ГЛАВА

 

ПОЧЕТНИ  ЗВАНИЯ

 

Чл.13. Удостояването със званието “Почетен гражданин на гр. Ветово” става с Решение на Общинския съвет. Решението се взема с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл.14. Предложение до Общинския съвет за удостояване със званието “Почетен гражданин на гр. Ветово” могат да правят:

 1. Председателят на Общински съвет – Ветово;
 2. Кметът на Община Ветово;
 3. Постоянните комисии към Общинския съвет;
 4. Групите общински съветници;
 5. Обществените организации и институции.

Чл.15. Предложенията задължително се обсъждат от Постоянните комисии на Общинския съвет при осигурена прозрачност и публичност на разискванията.

Чл.16. Предложението се внася на сесия на Общинския съвет за обсъждане и вземане на решение от Председателя на Общинския съвет на база на решения на Постоянните комисии.

Чл.17. За “Почетен гражданин”  на Община Ветово в рамките на една календарна година могат да бъдат избрани най-много 2 лица.

Чл.18. За почетни граждани на Община Ветово могат да се предлагат български и чуждестранни граждани:

1. За значителни постижения, които са съществен принос за развитието на града и Република България;

2. Дейци на науката, културата, образованието и изкуството и спорта  с особени заслуги към града;

3. Дарители, чиито дарения са с непреходна стойност за града и Общината;

4. За проявен изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации.

Чл.19. След приемането от Общинския съвет на Решение за удостояване със званието “Почетен гражданин на гр. Ветово” на вносителя на предложението и на удостоения се изпраща копие от Решението, както и покана за връчване на удостоверение за присвоеното звание, която съдържа дата, място и час на провеждане на ритуала.

         В специален регистър се отбелязват данните на удостоения, адрес, номер на Решението на Общински съвет, № и дата на връчване на удостоверението.

         Регистърът се съхранява от Кмета на Община Ветово или упълномощено от него лице.

Чл.20.  При присъждане на званието “Почетен гражданин на гр. Ветово”:

         На удостоените се издава удостоверение по специално изготвен образец, което съдържа: № на удостоверение, № на Решението на Общинския съвет, за повода за удостояването.

         Удостоверението се подписва от Кмета на Общината и от Председателя на Общинския съвет и се подпечатва с официалния печат на Община Ветово.

         На удостоеният се връчва почетния знак /плакет/ на Община Ветово.

         Удостоените със званието “Почетен гражданин на гр. Ветово” се вписват в почетната книга.

 

         Обявяването и връчването на удостоверението се извършва на тържествено заседание на Общински съвет – Ветово в присъствието на удостоения, вносителя на предложението, Кмета на Община Ветово, Председателя на Общинския съвет, близки на удостоения, журналисти и др.

 

 

 

ПРЕХОДНИ   И   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Тази Наредба  се приема на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.21 и т.22 от ЗМСМА и влиза в сила 3 месеца след приемането й, и се публикува в общински вестник "Ориентир" и в официалния сайт на Общината.

§ 3.  В посочения отлагателен срок Кметът на Общината организира изработването на утвърдените с Наредбата символи и знаци.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………

                                                                           /Н. Реджеб/