Наредба за поставяне на преместваеми обекти

Н А Р Е Д Б А

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

(Приета с Решение № 209 по Протокол № 17 от 24.10.2008 г. на Общински съвет – Ветово)

гр. Ветово, октомври,2008 г.

 

Раздел І

 

ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ

 

            Чл.1. Тази Наредба определя видовете, изискванията, ограниченията и реда за поставяне на преместваеми обекти върху терени, общинска или държавна собственост, находящи се в община Ветово, както и правомощията на административните органи, относно реда за тяхното разрешаване.

            Чл.2. (1) Преместваем обект по смисъла на тази Наредба е обект, предназначен за търговска или друга обслужваща дейност, както и друг елемент на градското обзавеждане, който не е трайно свързан с терена и не нарушава цялостната настилка под него.

            (2) Преместваеми обекти по ал.1 могат да се поставят върху свободни площи и имоти (вкл. части от тротоари, части от площадни пространства и др.), без това да пречи на основното предназначение на терените, върху които се поставят.

            (3) Преместваеми обекти по ал.1 могат да се поставят и върху частни, общински или държавни имоти, върху които не е осъществено предвиденото съгласно ЗРП строителство, до неговото осъществяване.

            (4) Преместваеми обекти по ал.1 се поставят с разрешение на Главния архитект на общината, при спазване на архитектурно-художествените, инженерно-техническите и санитарно-хигиенните норми.

            Чл.3. Не са предмет на тази Наредба:

            (1) Преместваеми обекти, разположени в терени, регулационно отредени за пазари и базари.

            (2) Рекламно-информационни елементи, регламентирани с Наредба на Общински съвет.

            (3) Строежи с временен устройствен статут, съгласно §17 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

Раздел ІІ

 

ВИДОВЕ  ПРЕМЕСТВАЕМИ  ОБЕКТИ

 

            Чл.4. По своето предназначение и вид преместваемите обекти могат да бъдат:

  1. Предназначени за търговски дейности:

1.1. Павилион;

1.2. Сергия;

1.3. Маса;

1.4. Количка;

1.5. Временна базарна конструкция;

1.6.Слънцезащитно устройство (чадър, сенник и др.).

  1. Предназначени за транспортна дейност:

2.1. Спорконавес;

2.2. Павилион за продажба на автобусни билети;

            (3) Спортни, атракционни и детски съоръжения.

            (4) Телефонна кабина.

            (5) Тоалетна кабина.

            (6) Павилион за охрана (на паркинг, на автосалон и др.).

            (7) Други елементи на градското обзавеждане (пейки, осветителни тела,чешми, фонтани и др.).

 

 

 

Раздел ІІІ

 

ИЗИСКВАНИЯ  И  ОГРАНИЧЕНИЯ  ПРИ  ПОСТАВЯНЕ  НА  ПРЕМЕСТВАЕМИ  ОБЕКТИ

 

            Чл.5. Преместваеми обекти се поставят с разрешение на Главния архитект на общината, след одобряване на схема за поставяне.

            Чл.6. (1) Забранява се разполагането на:

            1. Сергии извън границите на определените от Главния архитект площи за пазари;

            2. Маси за продажба на всякакъв вид стоки с изключение на тези с атракционен характер (свързани с честване на празници, напр.: мартеници, коледни картички и др.);

            3. Преместваеми обекти върху терени, определени за паркове, градини и озеленяване, с изключение на елементите на градското обзавеждане;

            4. Преместваеми обекти, които закриват входове, витрини, прозорци от партерния етаж на сградите или затрудняват или възпрепятстват пешеходния поток и обслужването на обектите в тях.

            (2) Съоръженията по ал.1, т.2 се прибират от търговеца, на чието име е издадено разрешителното, след края на работното време.

 

 

 

Раздел ІV

 

РЕД  ЗА  РАЗРЕШАВАНЕ  НА  ПРЕМЕСТВАЕМИ  ОБЕКТИ

 

            Чл.7. (1) Преместваемите обекти върху терени – частна и публична общинска собственост, се разполагат при спазване на изискванията и ограниченията в настоящата Наредба, въз основа на схема за поставяне.

            (2) Схемата за поставяне се изготвя от общинската техническа служба.

            Чл.8. Подробните схеми за поставяне се изготвят за всяко единично съоръжение, както и за съоръженията, разположени в група, върху извадка от кадастъра с нанесени подземни съоръжения в М 1:500 (1:1000). На тези схеми се нанасят размерите на преместваемите обекти и необходимите отстояния между тях.

            Чл.9. (1) Подробните схеми за поставяне се съгласуват задължително с органите на ХЕИ, РСПАБ, ВиК, КАТ, Електроразпределение, Териториален кадастър.

            (2) Съгласуването по ал.1 се извършва служебно.

            Чл.10. (1) Отдаването под наем на общински терени за разполагане на преместваеми обекти по одобрените схеми се извършва по Наредба на Общинския съвет.

            (2) След съгласуването и одобряването на схемата и сключването на договора за наем на общински терен, се издава разрешение за поставяне на обекта.

            Чл.11. (1) Преместваеми обекти върху терени – частна и публична държавна собственост, се разполагат при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на подробна схема за поставяне, одобрена от Главния архитект на общината.

            (2) Схемата се одобрява след съгласуване със съответната администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областен управител.

            (3) Изработването и съгласуването на схемите се извършва по реда на чл.8 и чл.9 от Наредбата.

            Чл.12. (1) Преместваеми обекти върху терени – частна собственост, се разполагат при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на подробна схема за поставяне.

            (2) Схемата по ал.1 се изготвя от Главния архитект, по молба на собственика на терена.

            (3) Изработването и съгласуването на схемите се извършва по реда на чл.8 и чл.9 от Наредбата, след което се издава разрешение за поставяне.

            Чл.13. Преместваемите обекти са незаконно поставени и подлежат на премахване, когато:

            1. са поставени в отклонение от изискванията на настоящата Наредба;

            2. са поставени без необходимите съгласувателни схеми и без разрешение за поставяне;

            3. са поставени в отклонение от одобрените схеми, както и от издаденото разрешение за поставяне.

            Чл.14. Премахването на незаконно поставените преместваеми обекти се извършва по следния ред:

            1. Длъжности лица от общинска администрация, упълномощени от кмета на общината, съставят констативен акт по образец;

            2. Въз основа на съставен констативен акт кметът на общината издава заповед за доброволно премахване на незаконно поставения обект, на основание §2 от ЗУТ;

            3. След изтичане на срока за доброволно премахване, заповедта се привежда в изпълнение от комисия, съставена със заповед на кмета на общината. Премахването на обекта става за сметка на нарушителя.

 

 

 

Раздел V

 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

            Чл.15. Наказва се с глоба от 50 до 500 лв., ако по закон или други нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание, лице, което:

            1. Извършва дейност по поставяне на преместваем обект в нарушение или отклонение от настоящата Наредба;

            2. Не изпълни писмено нареждане на административен орган по реда на тази Наредба;

            3. Премахне, унищожи или допусне премахване или унищожаване на преместваем обект без разрешение на компетентните органи;

            4. Постави незаконен преместваем обект и не го напусне след като бъде писмено предупреден от административния орган, че извършва незаконна дейност;

            5. Не извършва възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди, вследствие на осъществената от него незаконна дейност;

            6. Не изпълни в определения срок заповед по чл.14, т.2 от Наредбата.

            Чл.16. (1) Наказателните постановления се издават от кмета на общината въз основа на констативен акт, установяващ нарушението, съставен от упълномощени длъжностни лица от общинската администрация.

            (2) Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

 

 

 

Раздел VІ

 

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            1. Съществуващи преместваеми обекти, установени в нарушение на чл.6, ал.1, подлежат на премахване в тримесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба, по реда на чл.14.

            2. Тази Наредба се издава на основание чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията.

            3. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината.

            4. Наредбата влиза в сила след нейното публикуване.

 

 

            Наредбата е приета с Решение №209 по Протокол №17 от 24.10.2008г. на Общински съвет – Ветово.

 

 

 

 

 

 

                                                                       Председател на ОбС: ……………………

 

                                                                                                    (Назми Реджеб)