Наредба за домашни животни

Н А Р Е Д Б А

за отглеждане на домашни животни на територията на Община Ветово

(Изм. с Решение № 720 по Протокол № 59/30.07.2015 г.)

м. август 2006 г.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

            Чл. 1. (изм. с Решение № 720 по Протокол № 59/30.07.2015 г.)     (1) С тази наредба се определят реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански животни за лични нужди в обекти на физически лица.

            (2)  Наредбата не се прилага за отглеждане на селскостопански животни със стопанска цел – отглеждане на селскостопански животни в обем, надвишаващ обема по чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

            Чл. 2. Според мястото на отглеждането, територията на общината се районира както следва:

  1. територия в регулацията на населените места.
  2. територия извън регулацията на населените места.

 

РАЗДЕЛ II

ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ  И УСТРОЙВАНЕ НА ПЧЕЛИНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЙОНА НА ОТГЛЕЖДАНЕ И РЕД, НАЧИН И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ

            Чл. 3. (изм. с Решение № 720 по Протокол № 59/30.07.2015 г.) По смисъла на тази наредба отглеждането за лични нужди е отглеждането на селскостопански животни в обем, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, както следва:

            а) три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна възраст;

            б) десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст;

            в) пет прасета за угояване;

            г) три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;

            д) десет зайкини с приплодите;

            е) 100 възрастни птици;

            ж) 150 бройлера.

            з) отменя се (отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството).

            Чл. 4. (1) Животни, отглеждани с нестопанска цел са животните, отглеждани в дома на човека за удоволствие.

            (2) Във всички райони се разрешава отглеждането на животни с нестопанска цел, ако за същото не се изисква специално разрешение   от други инстанции, съгласно действащата законова и подзаконова нормативна база.

            Чл. 5. Собственици на селскостопански животни регистрират по кметства вида, пола и броя на притежаваните от тях животни и настъпили промени в числеността им в срок до 5 (пет) работни дни за новозакупени животни и до 30 дни за новородените животни.

Чл. 6. Собственици на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават в кметството, на територията на което е разположена пчелина, заверена от държавен или лицензиран частно практикуващ ветеринарномедицински специалист декларация / образец / с отразен в  нея регистрационен номер на пчелина.

            Чл. 7. (1) Отглеждането на селскостопански животни се извършва в стопански постройки на допълващо застрояване и прилежаща към тях оградена свободна дворна площ за разходка, като се допуска отглеждане на зайци и птици да става и в направени за целта клетки.

(2) стопански постройки на допълващо застрояване за отглеждане на селскостопански животни не могат да се разполагат на калканна  стена на жилищна сграда в съседен УПИ.

(3) стопански постройки на допълващо застрояване за отглеждане на селскостопански животни могат да се разполагат свободно или свързано с допълващото застрояване в съседен УПИ или реално обособена част от УПИ  на отстояние и при условие както следва:

  1. свободно стоящи стопански постройки на допълващо застрояване за отглеждане на селскостопански животни с височина до 5,5 м.  над прилежащият терен и до 8,5 м.  до най-високата част на покрива, на разстояние най-малко  3 /три/ метра от вътрешните съседни граници;
  2.  стопански постройки на допълващо застрояване за отглеждане на селскостопански животни с височина до 2,5 м.  над прилежащият терен и до 3 м.  до най-високата част на покрива, на разстояние най-малко  1,5 м. от южната, югозападната или югоизточната вътрешна съседна граница;
  3. свързано /сключено/  застрояване за съседни УПИ или реално обособена част от УПИ се извършва само със съгласието на съседа, изразено под формата на договор с нотариална заверка на подписите.

(4) В съсобствен УПИ, в който няма обособени реални части от него, изграждането на стопански постройки на допълващо застрояване за отглеждане на селскостопански животни, се извършва само със съгласието на всички съсобственици, изразено под формата на договор с нотариална заверка на подписите.

Чл.8. (1) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в обособени пчелини, които задължително са с ограда, като собственикът поставя на оградата табелка с името си, адрес, брой на пчелните семейства и регистрационния номер на пчелина.

(2) В населените места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м. от границите на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м., ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м., или когато са разположени на склон и съседния имот е поне 2 м. под нивото на пчелина, пчелините могат да се настаняват и до самата ограда.

            Чл. 9. (1) Отглеждането на селскостопански животни да се извършва в сгради и постройки отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми:

            1. водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване, измиване и дезинфекция;

            2. дворове, позволяващи лесно механично почистване, измиване и почистване.

(2) Заустването на отпадъчните води в канализационната мрежа става с изрично разрешение на “В и К” дружеството и при задължително изградено съоръжение за задържане и почистване на твърди отпадъци и торсова маса, разположено преди включването на отпадните води в каналното отклонение; 

            (3) При липса на канализационна мрежа се изгражда торище или изгребна яма с циментирана основа с наклон за отцеждане на тора.

            (4) Не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към тях оградена свободна дворна площ за разходка, като торовата маса ежедневно се събира в съоръженията по ал.2, като същите периодично се почистват, а торовата маса се използва по начин, непозволяващ замърсяването на околната среда.

            (5) Собствениците се задължават да поддържат помещенията и прилежащите към тях дворчета и терени чисти в добро ветеринарно-санитарно състояние и двукратно месечно да извършват дезинфекция и дезинсекция на същите.

            Чл. 10. Забранява се:

            1. отглеждането на селскостопански животни и птици и устройването на пчелини в нарушение на разпоредбите на чл. 7, чл. 8 и чл. 9 от тази наредба;

            2.  отглеждането на животни в т.ч. птици по терасите на жилищни сгради,  с изключение на еднофамилните;

            3.  отглеждането на животни с нестопанска цел в жилищни сгради след установяване от компетентните органи, че същите пречат на живущите в жилищната сграда;

            4. извеждането и пускането на паша на селскостопански животни и птици в регулационно застроителните граници на населените места;

            5. воденето на селскостопански животни по централните улици на населените места и покрай детски и учебни заведения, освен ако няма друга възможност;

            6. събирането на селскостопански животни на стада и пускането им на паша по зелените площи, детските и учебни заведения в границата на населените места;

7. изграждане на временни съоръжения за почивка на селскостопански животни върху площи общинска или държавна собственост в границите на населените места;

8. изхранването на животни с нестерилизирани кухненски, битови и други отпадъци;

9. отглеждането на животни на сметища и торища;

10. изхвърлянето на торова маса в съдовете за ТБО и върху площи общинска или държавна собственост в границите на населените места;

11. отглеждането на селскостопански животни и птици в централната градска зона;

12.  отглеждане на селскостопански животни с нестопанска цел.

            Чл. 11. Събирането на селскостопански животни на стада за извеждането им на паша да става на определените от кмета на кметството места извън регулацията на населените места и на отстояния съгласно Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

            Чл. 12. (1) Обезвреждането на отпадъци от животински произход извън одобрените предприятия /екарисажи/ се извършва на определен за целта терен, одобрен от назначена със заповед на кмета на общината комисия, съставена от представители на общината /кметството/, РВМС, РИОКОЗ и РИОСВ;

(2)  Обезвреждането на отпадъци по ал.1 се извършва чрез:

1. заравяне;

2. използване на трупни ями;

3. изгаряне.

РАЗДЕЛ III

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА

 

Чл. 13. Според начина на стопанисване кучета се класифицират на:

1. регистрирани – собственост на физически или юридически лица, записани в регистрите на Общината, регистрирани в РВМС или при лицензирани ветеринарни лекари;

2. нерегистрирани – собственост на физически или юридически лица, но без регистрация;

3. безнадзорни – с определен собственик, но свободно движещи се.

4. безстопанствени – без собственик, регистрация и свободно движещи се.

Чл. 14. Собствениците на кучета носят гражданска и административно-наказателна отговорност за действията на отглежданите от тях кучета, а животните по чл.13, т.3 и т.4 подлежат на принудително събиране.

            Чл. 15. (1)  Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират, не по-късно от един месец от навършването на шест месечна възраст или придобиването им.

            (2) В случай на установяване на нерегистрирано куче, собственикът се предупреждава писмено да го регистрира в петнадесет дневен срок от датата на известяването.

            (3) Ако след срока по ал.2 кучето не бъде регистрирано се счита за безстопанствено и подлежи на принудително отвеждане.

Чл. 16. Регистрацията на кучетата e двустепенна и включва:

1. Административна регистрация:

а) Извършва се от кметовете или от упълномощени от тях лица;

б) Собствениците на кучета трябва да представят следните документи:

– документ за ветеринарно медицинска регистрация,

– квитанция за платен данък според тарифата за местните данъци и такси;

в) Регистрацията включва:

– вписване в специален регистър името на собственика,

– данни за кучето според представените документи,

 – цел за използване,

 – постоянно местопребиваване,

 – други ако има;

г) Издава се специален жетон, който се подменя всяка година. Жетонът се изработва и осигурява от общинската администрация;

д) Регистрацията се извършва за срок от 1 (една) година;

е) При извършване на регистрацията, собственикът заплаща стойността на жетона и таксите за административните услуги.

2. Ветеринарно медицинска регистратура. Извършва се от Районната ветеринарно-медицинска служба и упълномощени от нея поделения и фирми по ред определен от ЗВМД и Правилника за приложението му.

Чл. 17. Таксата за регистрация се заплаща ежегодно по реда на ЗМДТ.

            1. Не се събира такса по ал.1 за регистрирани кучета на войската и полицията, кучета, които се използват за опазване на стопански обекти и стада, за кучета на слепите, инвалидите и на самотните граждани над 70 годишна възраст, както и за държавните за опитни цели кучета на научните и медицински учреждения.

2. Таксите за ветеринарно-медицинска регистрация се заплащат при всяко освидетелствуване на кучета, съгласно действуващата тарифа на ЗВД, извън стойността на изразходваните лечебни, превързочни и други материали, по начин определен от отрасловото министерство.

Чл. 18. (1) При отглеждането на кучета, собствениците им са длъжни да осигурят необходимите условия, отговарящи на естествените им физиологически нужди, в т.ч. място за обитаване, храна, вода и грижи, които да са достатъчни, за да може тяхното отглеждане да не е предпоставка за нарушаване спокойствието на обитателите на жилищни сгради.

(2) При отглеждане на повече от едно куче, в жилище от жилищна сграда, собственикът е длъжен да изиска писмено съгласие от съседите по етаж и тези живеещи на съседни до един етажи, с изключение на кучетата отглеждани в еднофамилни сгради.

(3)  В самостоятелен УПИ могат да се отглеждат до три броя кучета.

            (4) В съсобствена свободна дворна площ от УПИ, всеки един от собствениците има право да отглежда до два броя кучета, със съгласието на всички съсобственици, изразено в декларация с нотариална заверка на подписите.

            (5)  В реално обособена част от УПИ може да се отглеждат до два броя кучета.

          Чл. 19. (1) При извеждане и разходка на кучетата в границите на населените места собственикът или придружителят е длъжен да носи служебният паспорт на кучето в случаите в които се изисква такъв и да осигури пълна безопасност за живота, психическото и физическото здраве на гражданите.

            (2) Извеждането и разходката на кучетата в населените места се извършва задължително с нашийник и повод за дребните, а за всички останали и с намордник.           

            (3) Кучетата, използвани за специализирани цели, се отглеждат и придвижват съгласно изискванията за извършващата дейност.

            Чл. 20. При дефекация на благоустроени улици, тротоари, алеи и жилищни входове, собственикът или придружителят е длъжен да почисти замърсеното място.

            Чл. 21. (1) Кметовете на кметства със заповед определят местата в границите на населеното място в което се разрешава свободно пускане на кучетата и ги обозначават.

(2) Освен в определените по ал. 1 места собствениците на кучета могат да ги пускат да се движат свободно извън територията на населените места, в собствения си недвижим имот и при служебна нужда и при условия, ненарушаващи спокойствието на обитателите на жилищни сгради в съседни имоти и  непозволяващи навлизането в чужди територии, като носят пълна отговорност за евентуално произшествие засягащо живота, психическото и физическото здраве на гражданите.

            (3) При извеждането на паша всяко стадо да бъде придружено от едно куче, което да е задължително със спъвачка.

            Чл. 22. Забранява се:

1. отглеждането на кучета по терасите на всички жилищни и други сгради, в избените и таванските помещения на жилищни сгради с изключение на еднофамилните;

2. отглеждането на кучета във входовете на жилищни и други сгради, освен в случаите, когато за това има изрично съгласие на всички живущи в сградата;

3. отглеждането на кучета в случаи на констатирано от компетентните органи на нарушение на тази наредба;

4. допускането на кучета в магазини и обществени сгради.

5. превозване на кучета с обществен транспорт;

6. преминаването, престоя и пускането кучета през детски площадки и на територията на детски и учебни заведения и прилежащите към тях дворове;

7. свободно пускане на кучета извън определените от тази наредба места;

8. отглеждането на повече от две кучета в едно жилище на жилищна сграда;

9. разходката на кучета в паркове и детски площадки в Община Ветово.

10. В застроително регулационните граници на населените места отглеждането и развъждането на кучета с цел търговска дейност.

Чл. 23. (1) Собствениците на кучета, ухапали или наранили човек, са длъжни незабавно да уведомят за това органите на РВМС и кметството, като неговото последващо отглеждане да става съгласно направеното предписание от специалистите на РВМС.

            (2)  Кучета, ухапали или наранили човек или животно, се отвеждат веднага в кучешкия приют или в определени ветеринарни клиники, където се изолират и преглеждат.

Чл. 24. (1)  Безнадзорните и безстопанствени кучета подлежат на принудително събиране при спазване на законовите и подзаконови нормативни актове.

            (2) Ветеринарно-медицинското обслужване, отглеждането и унищожаването в случаите, за които е разрешено, на кучетата по ал. 1 се извършва в специализирани сгради – изолатори.

            Чл. 25. Специализираният приют за кучета е със статут на самостоятелно звено на общинско финансиране.

            Чл. 26. Дейностите в приюта се уреждат с вътрешен Правилник, утвърден от Кмета на Общината, съгласуван с РВМС – Русе

            Чл. 27. (1) Кучетата на собственици с доказана агресивност и злонравно поведение подлежат на принудително прибиране и евтаназия.

(2) Кучета, за които се установи, че са опасно болни или не подлежат на пренасочване, се унищожават съгласно ЗВМД.

РАЗДЕЛ IV

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

            Чл. 28. Актовете за установяване на нарушения на тази наредба, както и за неизпълнение на взети решения и набелязани мерки от Общинската епизоотична комисия се съставят от длъжностни лица от Общината, упълномощени за това, кметове на кметства, органите на РПУ – Ветово, както и от други лица, определени със заповед на кмета на Общината.

            Чл. 29. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда определен със Закона за административните нарушения и наказания.

            Чл. 30. За нарушения на тази наредба и за неизпълнение на взети решения и набелязани мерки от Общинската епизоотична комисия се налага на нарушителите глоба в размер от 50 до 300 лв. за физически лица и имуществена санкция от 200 до 1000 лева за юридически лица, а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена дейност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            §1. Наредбата е приета на основание чл.22 от ЗМСМА, Закона за ветеринарномедицинската дейност и правилника за неговото прилагане, Закона за пчеларството, Закона за устройство на територията и Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

§2. (1) Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината и Кметовете по населени места.

(2) Длъжностните лица по ал.1 в едномесечен срок от приемане на наредбата със заповед определят местата за допускане и свободно пускане на кучетата съгласно чл. 19.

§3. (1) Всички разходи свързани с прилагането на тази Наредба се финансират от Общината и от спонсори.

            (2) За тези разходи се изготвя план-сметка, която се утвърждава заедно с бюджета.

§4. В чл. 11, ал. 1 от раздел ІV на Наредба № 1 (Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово) се правят следните изменения:

1. Точка 5 се отменя;

2. Точка 7 се отменя;

3. Точка 9 се отменя.

            § 5.  Настоящата Наредба влиза в сила от деня на приемането й и подлежи на обнародване в един местен ежедневник.