Наредба №21

Н А Р Е Д Б А

№ 21

за управление на горските територии на ОБЩИНА ВЕТОВО

гр. Ветово, март 2012 год.

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Тази наредба се създава на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите, чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и на членове от 52 до 55 от Закона за общинската собственост.

 

Чл. 2. Общинските горски територии са основно национално и общинско богатство, което се ползва от особената закрила на държавата, общината и местната общност.

 

Чл. 3. Организацията по управлението на горски територии  се осъществява от Кмета на общината.

 

Чл. 4. Гори и Горски територии са площите от землището на общината, отговарящи на условията на чл. 2 от Закона за горите.

 

Чл. 5. Горските територии на общината ипълняват следните основни функции:

1. защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха;

2. поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми;

3. осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и рекреационни  ползи за обществото;

4. защита на природното и културното наследство; 

 производство на дървесни и недървесни горски продукти;

 регулиране на климата и усвояване на въглерода.

 

 

Раздел I

Собственост

 

Чл. 6. Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на общината, както и тези, придобити от нея чрез правна сделка или по други придобивни способи и не представляват държавна или частна собственост.

Чл. 7. (1) Горите и земите от общинските горски територии са публична и частна общинска   собственост

(2) Публична общинска собственост са горските територии – общинска собственост:

1. предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на Страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;

2. попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води по Закона за водите;

3. попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за защитените територии;

4. включени в териториите за културно-историческа защита по Закона за културното наследство.

(3) Частна  общинска  собственост  са  всички останали горски територии на общината.

Раздел II

Разпореждане с горските територии на общината

 

Чл. 8. Разпореждането с горските територии-собственост на общината се извършва в съответствие с разпоредбите на Раздел 2-ри на Глава трета от Закона за горите и на Глава четвърта от Закона за общинската собственост.

 

Чл. 9. Общината може да придобива поземлени имоти в горски  територии чрез покупка, замяна, дарение, делба, завещание или чрез други начини, определени в закона.

 

Чл. 10. За нуждите на горското си стопанство и с цел увеличаване лесистостта на землището, общината може да закупува горски и земеделски територии – собственост на физически лица, на юридически лица и на държавата.

 

Чл. 11. (1) Закупуването от общината на горски и земеделски територии се извършва въз основа на разпоредбите и при спазване на условията на Закона за общинската собственост, след решение на общинския съвет.

(2) Въз основа на решението на общинския съвет по ал. 1 кмета на общината приема решение за откриване на процедурата, в която се посочват:

1. общините и землищата, в които общината желае да закупи имоти;

2. методиката за оценка на предложенията, както и критериите за избор на имотите – предмет на сделката;

3. датата, мястото и часът на разглеждане на предложенията;

4. начинът на плащане и евентуални обезпечения;

5. специални изисквания към участниците;

6. други условия.

(3) Решението по ал. 2 се оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на общината или по друг подходящ начин в срок, не по-малък от два месеца преди датата на разглеждане на предложенията.

(4) Заинтересуваните лица правят писмено предложение до Кмета на общината, в което съобщават предложението си. В него се посочва предлаганата от продавача цена на имота и се прилагат:

1. документ за собственост;

2. скица на имота;

3. данъчна оценка на имота;

4. извадка от горскостопанския план или програма за съответния имот.

(5) В деня, определен за разглеждане на предложенията, Кметът на общината назначава комисия, която да разгледа получените предложения и да направи предложение за закупуване на имотите, съответно за отказ за закупуване. За работата на комисията се изготвя протокол.

(6) Въз основа на протокола по ал. 5 Кметът на общината сключва договори с лицата, определени за продавачи, за закупуване на имотите им.

(7) Договорът по ал. 6 влиза в сила от датата на вписването му в службата по вписванията по местонахождението на имота.

            Чл. 12. (1) Общината може да продава или заменя горски територии – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, при спазване на разпоредбите на Закона за горите.

            (2) Продажба по ал. 1 се извършва:

            1. за прекратяване на съсобственост върху горски територии между общината и други съсобственици;

            2. когато с влязъл в сила общ устройствен план е предвидена промяна на предназначението на горската територия за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии.

            (3) В случаите по ал. 2, т. 1 продажбата се извършва без провеждане на търг, когато другите съсобственици са приели предложението за продажба по реда на Закона за собствеността.

            (4) Горски територии, предоставени за нуждите на националната сигурност и отбраната, могат да се продават по предложение или след съгласуване с ръководителя на съответното ведомство, на което са предоставени.

            (5) Замяна по ал. 1 може да се извърши само в случай че тя е:

            1. способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии между общината и други съсобственици;

            2. начин за изпълнение на задължения на общината, произтичащи от договор с държавата;

            3. необходима във връзка със строителството на обекти с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията или на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;

            4. необходима във връзка със строителството на общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, които са публична общинска собственост;

            5. способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски автомобилни пътища или части от тях между, общината, държавата и горски сдружения.

            (6) В случаите по ал. 5, т. 1 придобиваните от общината поземлени имоти вследствие на замяната трябва да граничат с горски територии – собственост на общината.

            (7) Не се допуска замяна, когато:

            1. върху имотите – собственост на трети лица, са учредени ипотека или други вещни права;

            2. разликата в стойността на имотите – предмет на замяна, определени по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2,от Закона за горите, е по-голяма от 5 на сто;

            3. имотите – предмет на замяна, са отдадени под наем или под аренда;

            4. в резултат на замяната се разделят имоти – общинска собственост.

            (8) В случаите по ал. 5, т. 2-5 с договора за замяна се определя и срокът за изграждане на обекта или съоръжението, мотивирали решението за замяна. При неспазване на условията по договора кметът на общината разваля договора по съдебен ред.

 

            Чл.13. (1) Включването в общинските горски територии на негодни за земеделско ползване или слабопродуктивни земи, се извършва по реда на Закона за опазване на земеделските земи, след решение на Общинския съвет и при условията на чл. 81 от Закона за горите.

            (2) Влязлото в сила решение по ал. 1 се изпраща на съответната Дирекция по земеделие и гори за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.

 

            Чл. 14. (1) Допуска се промяна на предназначението на горски територии – собственост на общината при условията на Закона за горите за:

            1. площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища, летища, жп гари, автогари), промишлени предприятия, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води и други хидротехнически и електротехнически съоръжения с изключение на стъпките на електропроводните стълбове;

            2. трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища и железопътни линии, включително съоръженията към тях, водни канали;

            3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите;

            4. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в сила подробен устройствен план;

            5. обекти с национално значение, обекти, свързани с националната сигурност, с отбраната на страната, с опазването и възпроизводството на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерския съвет.

            (2) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок 20 години след опожаряването им. Забраната не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана с:

            1. отбраната или сигурността на страната;

            2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерски съвет;

            3. изграждане на обекти по ал. 1, т. 1 и 2.

 

 

Раздел III

Стопанисване на общинските горски територии

 

Чл. 15. Стопанисването на горските територии на общината се осъществява в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Закона за горите и обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите.

 

Чл. 16. Дейностите залесяване на горски територии; определяне на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия, внос и износ; защитата на горските територии срещу ерозия и порои, както и строежа на укрепителни съоръжения, се организират при условия и по ред, определени с Наредбата на Министерския съвет по чл.95, ал.1 от Закона за горите.

            Чл. 17. Сечите в горите на общината се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми, при условия и по ред, определени в Наредбата на МЗХ по чл. 101, ал. 3 от Закона за горите.

 

 

 

Раздел IV

Ползване на дървесина и на недървесни продуки

 

Чл. 18. (1) Ползвания от горските територии на общината са ползването на дървесина и ползването на недървесни горски продукти.

           (2) Ползванията от горските територии на общината са възмездни.

Чл. 19. Ползването на дървесина от горските територии на общината, което представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея, се осъществява в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел 1 от ЗГ, при условия и по ред, определени с Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона.

            Чл. 20. (1) Общината, може да сключва с търговци дългосрочни договори за срок до 10 години за:

            1. добив на дървесина;

            2. продажба на дървесина.

            (2) Търговците по ал. 1 следва да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 2.от ЗГ.

            (3) Ежегодното количество – предмет на договорите по ал. 1, е в размер до една трета от годишното ползване на дървесина от горите на общината.

            (4) Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на договорите по ал. 1-3 се определят с Наредбата по чл. 95, ал. 1. от ЗГ.

            Чл. 21. Ползването на недървесни горски продукти от горските територии на общината, което представлява добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и разпореждането с тях, се осъществява в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел 2 на ЗГ, при условията и по ред, определени с наредбата по чл.95, ал.1 от Закона.

 

 

Раздел V

Паша в горските територии

 

            Чл. 22. Пашата на селскостопански животни в горските територии на общината, се извършва в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел 3 на ЗГ, след заплащане на цена за календарната година, определена с решение на Общинския съвет.

 

 

            Раздел VI

Защита на горските територии

 

            Чл. 23. Защитата на горските територии на общината,която  обхваща мерките за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия, се осъществява по реда на Глава шеста от ЗГ.

 

 

            Раздел VII

Достъп до горите на общината

 

            Чл. 24. Достъпът до горите на общината се осъществява при условията и по ред, определени в Глава седма от ЗГ.

Раздел VIII

Сроителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението

 

Чл.25. Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението, се извършва при условията и по ред, определени в Глава осма от ЗГ.

 

 

Раздел IX

Опазване на горските територии на общината

 

            Чл. 26. (1) Опазването на горските територии обхваща действията по предотвратяване и установяване нарушения на разпоредбите на Закона за горите.

            (2) В съответствие с разпоредбата на чл. 188, ал. 1 от ЗГ, общината организира опазването на горските си територии, като Възлага с договора за управление ангажиментите по опазване на горите на търговското дружество по чл.51, ал.2 от ЗОС.

            (3)  Правата и задълженията на лицата по алинея 2 са в съответствие с Раздел 1 на Глава тринадесета от ЗГ.

 

 

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА

 

Чл. 27. Общината  организира  стопанисването и управлението на горските си територии чрез  « ВЕТОВСКА ГОРА « ЕООД – търговско дружество с ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА – ОБЩИНА ВЕТОВО.

Чл. 28. (1) За тази цел ОБЩИНА ВЕТОВО чрез Кмета на Общината сключва договор за управление на горските територии с «ВЕТОВСКА ГОРА» ЕООД.

(2) Размерът на таксите за ползвания от горските територии на общината се определя с решение на Общинския съвет и постъпват в полза на „ВЕТОВСКА ГОРА „ ЕООД.

            (3) До 31 декември на всяка календарна година Общинския съвет определя процентно отчисление от приходите от ползвания на горските територии  за следващата година които „ВЕТОВСКА ГОРА „ ЕООД  ще превежда на Община Ветово.

 

 

 

Глава трета

            ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата наредба се приема с Решение № 76 на Общински съвет – Ветово и влиза в сила от 01.05.2012 г.