Наредба №19

Н А Р Е Д Б А

ЗА

СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

            (Настоящата Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл.37и-чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с Решение № 57 по Протокол № 4 от 20.02.2012 година на Общински съвет – Ветово; изм. и доп. с Решение № 72 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.)

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Настоящата Наредба определя начина за стопанисване, управление и реда за предоставяне на общинските мери и пасища в община Ветово.

Чл.2. Предмет на тази Наредба са общинските имоти с начин на трайно ползване “Пасища, мера” на територията на Община Ветово, наричани за краткост – пасища и мери.

Чл.3. Наредбата определя конкретните правомощия на Общински съвет – Ветово, кмета на общината, кметовете и кметските наместници на населените места на територията на община Ветово.

 

 

ІІ. СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

Чл.4. Стопанисването и управлението на пасищата и мерите обхваща:

1. Поддържането на съществуващите мери и пасищата в съответствие с условията за поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние и прилагането на националните стандарти;

2. Създаването на нови пасища и мери в следствие на прилагане на мерки за почистване;

3. Рекултивация на пасища и мери;

4. Извършване на агротехнически и растителнозащитни мероприятия;

5. Предоставянето им за ползване.

Чл.5. Предоставянето за ползване на общинските пасища и мери се извършва с решение на Общинския съвет.

Чл.6. Общинският съвет определя:

1. Правила за ползване на пасищата и мерите на територията на общината;

2. Размера и местонахождението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;

3. Решение за предоставяне на общинските пасища и мери за общо  и индивидуално  ползване от земеделските стопани и/или техни сдружения;

4. Годишна такса за паша и наем за ползване на декар общински пасища и мери;

5. Такса за издаване на позволително за странични ползвания.

Чл.7. (изм. и доп. с Решение № 72 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.) Предоставянето за ползване на общинските мери и пасища се извършва с решение на общинския съвет по цени, определени в раздел ІІІ, чл. 3 от  Наредба № 4 за определяне на базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.

Чл.8. Забранява се строителството в общинските пасища и мери, без промяна на предназначението им.

Чл.9. Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението им по съответния законов ред.

Чл.10. Промяна на предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:

1. Изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;

2. Инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите;

3. Създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии/населени места и селищни образувания/, както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;

4. Инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината;

5. Други случаи, определени в закон.

Чл.11. В случаите по чл.10 върху мерите и пасищата могат да се учредяват ограничени вещни права и сервитути.

Чл.12. Общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението по чл.10 и за учредяване на правата по чл.11 с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.

Чл.13. Промяна на предназначението на мерите и пасищата за нуждите на юридическо и физическо лице се допуска, след като в полза на лицето бъдат учредени ограничените вещни права по чл.11.

Чл.14.  Начинът на трайно ползване на мери и пасища-общинска собственост или на части от тях може да се променя за други земеделски нужди по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

Чл.15. Решението по чл.14 се приема въз основа на скица-проект с нанесени граници на площите, за които се предвижда промяна в начина на трайно ползване. Скицата-проект представлява неразделна част от решението на общинския съвет.

Чл.16. В случай, че в срок две години от приемането на решението на общинския съвет по чл.14, кметът на общината не поиска отразяване на промяната на начина на трайно ползване в кадастралната карта, кадастралните регистри и КВС, общинската служба по земеделие служебно заличава проекта за промяна на начина на трайно ползване.

Чл.17. (1) Кметовете и кметските наместници и специализираните органи осъществяват контрол за провеждане на мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в общинските мери и пасища.

(2) Провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в общинските мери и пасища се извършва от и за сметка на ползвателите, сключили договор за ползването им. Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата.

(3) Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в общинските мери и пасища, които не са предоставени за ползване, се извършва от кметовете и кметските наместници за сметка на общината.

Чл.18. (1) Ползването на общинските мери и пасища включва следните начини за въздействие върху тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и ботаническия състав на тревостоя:

1. почистване от нежелана храстовидна растителност, борба с плевелите и вредната растителност;

2. регулиране на водния режим;

3. подобряване на мерите и пасищата чрез оптимизиране на минералното торене;

4. подсяване на деградирали мери и пасища;

5. режим на ползване;

6. противоерозионни мероприятия;

7. да не се допуска замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

(2) При ползването на пасища и мери трябва да се прилагат минималните Национални стандарти за прилагане на добри селскостопански условия.

Чл.19. (1) Ползванията от общинските мери и пасища, като събиране на гъби, билки, горски плодове и други, извън паша на селскостопанските животни, представляват странични ползвания.

(2) Страничните ползвания, когато представляват стопанска дейност, се извършват при условия и ред, указани в писмено позволително.

(3) Позволително за странични ползвания от общинските мери и пасища се издава от кмета на общината, срещу документ за платена такса.

Чл.20. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета в общинските пасища и мери се извършва съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество.

 

 

 

ІІІ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА

 

Чл.21. Организацията по предоставяне за ползване на общинските мери и пасища се осъществява от кмета на общината, кметовете на населени места и кметските наместници.

 

ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША

 

Чл.22. Перспективният  експлоатационен план е на основание и във връзка с изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 год. и Програмата за развитие на селските райони в страната. Цел на перспективния експлоатационен план е:

1. Дългосрочно опазване на пасищата в община Ветово и опазване на биологичното разнообразие с цел преобръщане на негативните промени, причинени от несъобразена с възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата и използване на земите за други цели.

2. В дългосрочен план да се повиши и капацитета за разработване и управление на агроекологични проекти. В тази връзка стопаните, кандидатстващи по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР се ползват с предимство след изтичане срока на договора за удължаване на същия, до изтичане срока на задълженията поети с първоначалното кандидатстване по мярката.

3. Установяване на контакти между управляващи, учени и земеделски стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на пасищата и мерите и достигане на максималния възможен ефект при ефективно разходване на средствата, получени чрез финансовите стимули на ЕС, предназначени за развитие на земеделието.

4. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители, които ще допринесат за по-нататъшното социално развитие и икономически растеж на районите.

5. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделски стопанства, покрили европейските изисквания, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на земеделските стопанства и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството.

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА

 

Чл.23. (1) При ползване на мери и пасища е необходимо да се спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти:

1. Опазване на почвата от ерозия:

Национален стандарт 1.2. Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между земеползвателите на даден физически блок.

2. Запазване структурата на почвата:

Национален стандарт 3.1. За запазване структурата на почвата, задължително е чрез правилен подбор на земеделска техника и подходящи технологии за растителнозащитни мероприятия, да не се допуска вторично уплътняване на почвата.

3. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:

Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани, ползващи затревени площи, са длъжни да поддържат гъстота от 0,15 животински единици на хектар /же/ха/ или да извършват 1 коситба за съответната година – до 15 юли за равнините райони и до 15 август за планинските райони включени в обхвата на необлагодетелствани планински райони.

Национален стандарт 4.2: Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове-орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp), айлaнт (Aildathus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).

За земеделски земи(затревени площи) с висока природна стойност, земите попадащи в националната екологична мрежа Натура 2000 и защитените територии, в зависимост от завареното положение на ливадата или пасището се разрешава да се оставят мозаечно разположени единични или групи дървета храсти и/или синори, до 20% от общата затревена площ.

Национален стандарт 4.3: Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското и/или земеделския парцел.

Национален стандарт 4.4: Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.

Национален стандарт 5.2. При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.)

(2) Националните стандарти са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които ще получават подпомагане по различни схеми на Общата селскостопанска политика (ОСП), допълнителните национални плащания и Програмата за развитие на селските райони.

(3) Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, ЗСПЗЗ и други нормативни актове.

Чл.24. (1) Частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене, са регламентирани в мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

(2) Подпомаганите лица, които поддържат затревени площи чрез косене, извършват:

1. Първа коситба в равнините райони от 15 юни до 15 юли, а в планинските райони в периода 15 юли до 15 август.

2. Косенето ръчно или с косачки за бавно косене, като косят от центъра към периферията, а когато това не е възможно- от единия край към другия, като използват ниска скорост.

(3) В случаите по ал.2 т.1 подпомаганите лица могат да извършват свободна паша на животни след последната коситба, с изключение на горските ливади, като спазват гъстота по 1.5 же/ха.

Чл.25. (1) Мерките за ветеринарна профилактика и борбата срещу болестите по животните са посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните.

(2) При поява на заразна болест генералният директор на НВМС издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. Постоянно действащите епизоотични комисии предприемат действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката.

(3) В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, химизация на биотопи, почистване и райониране на пасищата, хигиенизация на водопой или налагане на забрана върху използването им при необходимост. В обявените огнища на заразни болести се провеждат задължителни дезинфекции, дезинсекции и дератизация, предвидени в съответната Наредба. Необходимо е да се извършват профилактични ДДД мероприятия от ползвателите на общинските пасища и мери, използвани за отглеждане на пасищни животни.

Чл.26. Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията на Наредба №2 от 1998 год. за застрояване в земеделските земи и ЗОЗЗ.

Чл.27. Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират охрана на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем за отглеждане на пасищни животни или за които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Чл.28. Поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за общо и индивидуално ползване е за сметка на ползвателите.

 

 

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

 

Чл.29. (1) Общинските мери и пасища, предвидени за предоставяне за ползване се обявяват публично в съответните населени места от кметовете и кметските наместници, чрез писмени обявления, поставени на подходящи за целта места.

(2) Обявлението по ал.1 съдържа информация за имотите, относно местонахождение, номер и площ.

Чл.30. (1) Общински пасища и мери в землището на дадено населено място в общината се предоставят за ползване на физически и юридически лица, отглеждащи пасищни животни в същото населено място.

(2) След удовлетворяване на нуждите от общински пасища и мери, съгласно определения минимум площи и при наличие на излишък, същите при проявен интерес може да се разпределят.

(3) Не се допуска предоставянето на общински пасища и мери на кандидати, които имат финансови задължения към общината.

Чл.31. (1) Мерите и пасищата  – общинска собственост,   се отдават под наем само на лица регистрирани като земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с договор за ползване за срок до 5 календарни  години или по кратък по искане на ползвателя.

Чл.32. (1) Кметовете и кметските наместници в срок до 15.03 на текущата година представят в общината списък с данни за земеделските стопани, сдружения и юридически лица и отглежданите от тях животни на територията на населеното място, като посочват желаещите за индивидуално и общо ползване на пасищата и мерите. Списъкът се заверява надлежно с подпис и печат на кмета или кметския наместник.

(2) Към списъка по ал.1 кметовете и кметските наместници прилагат опис на имотите – пасища, мери, които ще се използват за общо и индивидуално ползване.

Чл.33. (1) Общинският съвет приема с решение и определя пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване.

(2) По смисъла на ЗСПЗЗ “общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.

Чл.34. (1) Земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни, желаещи да ползват общинските мери и пасища за общо ползване заплащат такса паша, на кметовете и кметските наместници по населени места, определена с Наредбата за определяне и администриране на местните такси, цени и услуги на ОбС – Ветово.

(2) Със земеделските стопани по ал.1, не се сключват договори за наем и аренда.

(3) Договори за индивидуално ползване на мери и пасища се сключват  с предимство с животновъди и над площите определени в стандарт 4.1.от ”Условията за поддържане земята в добро земеделско и екологично състояние” при наличие на свободни площи в съответното кметство в т.ч. и при желание  да ги  поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Договор над площите определени в стандарта се сключват след проведен търг или конкурс.  

(4) Договори за индивидуално ползване на мери и пасища се сключват  без публичен търг или публично оповестен конкурс.

(5) Договора по ал.4 се сключва след подаване на заявление до 15.03 на съответната година от физически или юридически лица до кмета на общината, придружено от списък на отглежданите животни по ушни марки, заверен от Агенцията по храните,  декларация, че са запознати с местоположението и границите на имота/ите/, декларация за липса на задължения към общината и  становище от кмета на населеното място.

(6) При двама или повече кандидати за един и същи имот да се организира публичен търг с явно наддаване.

(7) Наемателите, наели мерите и пасищата нямат право да преотдават наетите имоти за ползване от трети лица.

(8) (изм. и доп. с Решение № 72 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.) Договорите се сключват до 31.03. на предходната година – за период от 01.04. до 31.03.

(9) Договорите за индивидуално ползване на мери и пасища могат да се прекратяват преди изтичане на срока и когато ползвателят:

1. не отговаря на условията за отдаване на мери и пасища –  не представи  в определения срок Декларация за наличния брой животни в стопанството, заверена от обслужващия населеното място ветеринарен лекар, не се е пререгистрирал като земеделски производител и не е представил становище от кмета на съответното кметство и  други.

2. не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени по реда на чл.42 от Закона за подпомагане на земеделските производители и не спазва приетите правила по тази Наредба.

3. при потвърден сигнал за неправилно стопанисване на мерите и пасищата.

4. при възпрепятстване извършването проверка на място.

5. при заявена площ, която не стопанисва.

6. други доказани нарушения.

7. не заплаща в срок наема по договора.

(10) Годишната наемната цена се заплаща при подписване на договора за първата година и до 31 март на предходната календарна година – за всяка следваща година от срока на договора.

(11) Наемната цена на декар за година за индивидуално ползване и поддържане в добро земеделско и екологично състояние да се определя съгласно Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на ОбС.  

Чл.35. Стопаните, които кандидатстват за подпомагане по различните схеми на Общата селскостопанска политика, представят договора, сключен с общината за ползване или копие от решението на Общинския съвет за предоставяне на общинските мери и пасища, който да им служи като правно основание за ползване на общинските мери и пасища за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

 

 

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА

 

Чл.36. Задължения на общината:

(1) Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища и мери от местното население за паша на притежаваните от тях животни.

(2) При запитване от ползвателите да предоставят информация и указания , относно необходимите мероприятия по поддържането и опазването на мерите и пасищата.

(3) Да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата и мерите за поддържането им в добро екологично състояние.

Чл.37. (1) Задължение на ползвателите е да осигуряват стриктно прилагане на технологични и организационни мероприятия по чл.19, ал.1.

(2) Ползвателите на общински мери и пасища, сключили договор с общината са длъжни:

1. Да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери в срок ;

2. Да използват предоставените им пасища и мери, съгласно предназначението им;

3. Да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване;

4. Да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми и противопожарни правила;

5. Да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата и мерите;

6. Да опазват електропреносимите и други съоръжения и инсталации, както и водоемите;

7. Да изпълняват указанията на специализираните органи;

8. Да предпазват пасищата и мерите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да не употребяват неразрешени химически препарати и торове;

9. Да не унищожават единични и групи дървета.

 

 

 

 

V. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.38. (1) Наказва се с глоба в размер от 100 до 500 лева лице което:

1. Ползва общинските пасища и мери, извън установения в тази Наредба ред.

2. Извършва паша на селскостопански животни извън указаните места, численост или вид животни.

3. Преотстъпва предоставените му за ползване общински пасища и мери на трети лица.

(2) Наказва се с глоба в размер от 100 до 500 лева физическо лице и от 500 до 2000 лева едноличен търговец или юридическо лице, което унищожи общински пасища и мери и/или ги превърне в обработваема площ-нива.

(3) Лице, което унищожи, повреди, извади или премести траен знак обозначаване граници на имоти, се наказва с глоба от 250 до 500 лв.

(4) Забранява се паленето на растителност в пасищата, а нарушителите се наказват с глоба от 100 до 500 лева.

(5) Наказват се с глоба от 10 до 200 лв. лица, които не изпълнят разпоредби на служител на общинската администрация, дадени в кръга на служебните му правомощия.

(6) Нарушенията се установяват с актове на служители от общинската администрация, определени със заповед от кмета на общината.

(7) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл.39. Административно-наказателното производство се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Контролът по изпълнението на настоящата Наредба се възлага на кмета на общината.

§2. Настоящата Наредба е приета на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл.37и-чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с Решение № 57 по Протокол № 4 от 20.02.2012 година на Общински съвет – Ветово и влиза в сила от датата на приемането й.