Наредба 17

Н А Р Е Д Б А

17

ЗА ПРИНУДИТЕЛНО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ЗАПОВЕДИ  ЗА

ПОПРАВЯНЕ,  ЗАЗДРАВЯВАНЕ  ИЛИ  ПРЕМАХВАНЕ

НА  СТРОЕЖИ  ИЛИ  ЧАСТИ  ОТ  ТЯХ  НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

 

(по чл. 196, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ))

град Ветово, април 2008 година

 

 

ГЛАВА  ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Ветово.

Чл. 2. Тази наредба се прилага за:

1. строежи, които попадат в разпоредбите на чл. 195, ал. 4, 5 и 6 на Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. незаконни строежи или части от тях, посочени в чл. 147, и чл. 151, ал. 1 на ЗУТ и за сгради, съоръжения или части от тях, чието предназначение е променено не по установения за това ред;

3. строежи по § 17 от Преходните разпоредби на ЗУТ.

Чл. 3. (1) Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 и 6 на ЗУТ, кметът на общината изпраща покана за доброволно изпълнение с определен срок до адресата/адресатите на заповедта, освен в случаите, в които кмета на общината е допуснал предварително изпълнение на заповедта по чл. 196, ал. 3 (когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите).

            (2) Поканата съдържа:

            1. име, съответно наименование и адрес на адресата/адресатите на заповедта;

            2. номер, дата и кратко описание на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 и 6 от ЗУТ, от която произтичат задълженията на адресата й;

            3. данни за органа, издал заповедта (име и адрес);

            4. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при липса на доброволно изпълнение в определения срок;

            5. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена, в случай, че задължението не бъде изпълнено доброволно;

            6. възможността за отправяне на искане за съдействие до органите на полицията или други държавни органи.

            (3) При смърт на задължено физическо лице в срока на доброволното изпълнение кметът на общината преди да продължи действията си, изпраща на наследниците нова покана.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

 

РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

            Чл. 4. (1) В едноседмичен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта на Кмета на Община Ветово по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, се извършва проверка по изпълнението от специалисти на общинската администрация, за което се съставя констативен протокол (Приложение № 1).

            (2) При установено неизпълнение на заповедта в срока за доброволно изпълнение или при допуснато предварително изпълнение на заповедта, кметът на общината пристъпва към действия по принудително й изпълнение.

            Чл. 5. (1) В едноседмичен срок от съставяне на констативния протокол, съответните специалисти от общинска администрация провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на заповедта на Кмета на Община Ветово по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, срока необходим за изпълнението й, подлежащите на извършване видове и количества строително-монтажни работи (СМР) и необходимите за заплащането им финансови средства (по изготвена количествено-стойностна сметка). Резултатите от проучването се оформят в протокол (Приложение № 2), който се представя на кмета на общината.

            (2) Когато се констатира представяне на конструктивно становище, изработване на проект по част „Конструктивна“, част „Консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата“ и други подобни, това изрично се посочва в протокола по чл. 5, ал.. 1.

            (3) В случаите по предходната алинея, действията по принудителното изпълнение продължават след представяне на конструктивното становище, респективно след съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж.

            Чл. 6. В едноседмичен срок от съставяне на протокола (Приложение № 2) Кметът на Община Ветово възлага на изпълнител проектирането и/или изпълнението на предвидените СМР.

            Чл. 7. (1) В едноседмичен срок от възлагане изпълнението на предвидените СМР, Кметът на Община Ветово определя датата, часа и начина на принудителното изпълнение, за което се уведомяват всички заинтересовани лица.

            (2) Собствениците на строежите, респ. недвижимите имоти, са длъжни да осигурят достъп за извършване на дейностите по принудителното изпълнение, определени в заповедта на кмета на общината. При отказ от тяхна страна, достъпът се осигурява по реда и условията на чл. 271, ал. 4 и чл. 272, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс.

            Чл. 8. Преди започване на действията по принудителното изпълнение на заповедта на кмета на общината с цел обезопасяване на района, строителната площадка на строежа се огражда със сигнални ленти.

            Чл. 9. На определените дата и час представители на общинската администрация, съвместно с изпълнителя и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта на Кмета на Община Ветово по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ (Приложение № 3).

            Чл. 10. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудителното му освобождаване.

            (2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината съгласно съставен опис за вида, количеството и състоянието му.

            (3) Извършените разходи по ал. 1 и 2 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта на кмета на общината и се събират по реда на чл. 13 от настоящата наредба.

            Чл. 11. (1) Изпълнението на възложените СМР по принудителното изпълнение на заповедта се ръководи от технически правоспособно лице – представител на изпълнителя и се извършва съгласно становището на инженер-конструктор или одобрените инвестиционни проекти в случаите, когато такива са били необходими, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др., когато това се налага.

            (2) В процеса на изпълнението на заповедта по ал. 1 служители от изпълнителя са длъжни да спазват нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

            Чл. 12. След изпълнението на заповедта на кмета на Община Ветово по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ се съставя протокол (Приложение № 4) от представителите на общинска администрация и представителите на изпълнителя и органите на Министерството на вътрешните работи.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

 

            Чл. 13. Въз основа на влязлата в сила заповед на кмета на Община Ветово по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ и протокол за извършените разходи по принудително изпълнение (Приложение № 5), подписан от упълномощени представители на общината и представители на изпълнителя, се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземането по реда на чл. 404, т. 1 от ГПК. В този случай върху недвижимия имот се вписва ипотека в полза на общината.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. „Премахване на строеж“ представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние, което го прави негоден за ползване при нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

            § 2. „Премахване на промяна на предназначението на сгради, съоръжения или части от тях“ представлява възстановяване на първоначалното предназначение съгласно одобрените строителни книжа.

            § 3. „Адресат/адресати на заповедта“ са физически или юридически лица, спрямо които със заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ се създават задължения по нейното изпълнение. Тези лица може да са: собственикът на строежа или терена, лицето, в полза на което е учредено ограничено вещно право или извършителят на строежа.

            § 4. При частично премахване на строеж се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            § 5. Наредбата се приема с Решение № 122 от 08.04.2008 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 196, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 13 от 23.07.2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол и влиза в сила в 14-дневен срок от приемането й.

 

Назми Реджеб,

Председател на Общински съвет – Ветово

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

 

 

 

П Р О Т О К О Л

 

№ ………………

 

 

Днес, …………………20…… г., работна група в състав:

1. …………………………………………………………………  при Община Ветово

2. …………………………………………………………………  при Община Ветово

3. …………………………………………………………………  при Община Ветово

в присъствието/отсъствието на …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

адресата/адресатите на Заповед № ………..…/……………………. на Кмета на Община Ветово по чл. 195, ал. …………………… от ЗУТ

извърши проверка  относно изпълнението на Заповед № …………/………………

на Кмета на Община Ветово за строеж …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

изграден в ……………………………………………………………………………………

с административен адрес: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

 

При проверката се установи: …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Съставили:

 

1. ……………………………………………………….                 …………………..

 

2. ………………………………………………………                  …………………..

 

3. ………………………………………………………                  …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

 

 

П Р О Т О К О Л

 

за предварително проучване на принудителното изпълнение

на Заповед № ………………/…………………… на Кмета на Община Ветово

за ………………………………………………………………………………

 

 

Днес, …………………20…… г., работна група в състав:

1. …………………………………………………………………  при Община Ветово

2. …………………………………………………………………  при Община Ветово

3. …………………………………………………………………  при Община Ветово

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други относно строежа: „…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………“,

изграден в имот ……………………………………………………………………………..

с административен адрес: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

излага следното становище:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

I. Начин на изпълнение на премахването:

1. необходимост от конструктивно становище (проект) за изпълнение на  

    дейностите: ……………………………………………………………………….

    ………………………………………………………………………………………

2. описание на дейностите и строително-монтажните работи:

    ………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………

II. Срок за изпълнение:

            1. за изготвяне на конструктивно становище (проект):

                ………………………………………………………………………………………

                ………………………………………………………………………………………

            2. за изпълнение на дейностите и строително-монтажните работи, включително стойността на конструктивното становище (проект):

                ………………………………………………………………………………………

                ………………………………………………………………………………………

III. Стойност ……………. (………………………………………………………) без ДДС

                                                                                                                         словом

 

Работна група:

 

1. ……………………………………………………….                 …………………..

 

2. ………………………………………………………                  …………………..

 

3. ………………………………………………………                  …………………..

 

Приложение № 3 към чл.9

 

 

П Р О Т О К О Л

 

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка

преди започване на принудителното изпълнение

 

 

Днес, …………………20…… г., работна група в състав:

1. …………………………………………………………………  при Община Ветово

2. …………………………………………………………………  при Община Ветово

3. …………………………………………………………………  при Община Ветово

4. …………………………………………………………………

в качеството си на изпълнител по Заповед № ………………/……………………….

на Кмета на Община Ветово по чл. 195, ал. ……………………… по ЗУТ в присъствието на:

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………

в ……………часа се събра за привеждане в изпълнение на Заповед № …………/

………………… на Кмета на Община Ветово за строежа …………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

находящ се в имот …………………………………………………………………………..

адрес: ………………………………………………………………………………………….

изграден от …………………………………………………………………………………..

 

            Във връзка с изискванията на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Ветово работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, хора, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество на собственика на строежа и други в срока за доброволно изпълнение.

            В ……………часа се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта.

 

 

Съставили:                                                            Присъствали:

 

1. …………………………………………              1.…………………………………………

 

2. …………………………………………              2. .……………………………………….

 

3. …………………………………………              3. ………………………………………..

 

4. …………………………………………              4. ……………………………………….

 

 

 

Приложение № 4 към чл.12

 

П Р О Т О К О Л

 

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка

след започване на принудителното изпълнение

 

 

Днес, …………………20…… г., работна група в състав:

1. …………………………………………………………………  при Община Ветово

2. …………………………………………………………………  при Община Ветово

3. …………………………………………………………………  при Община Ветово

4. …………………………………………………………………

в качеството си на изпълнител по Заповед № ………………/……………………….

на Кмета на Община Ветово по чл. 195, ал. ……………………… по ЗУТ в присъствието на:

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………

в ……………часа приключи с извършването на следните строително-монтажни работи:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

на строежа ……………………………………………………………………………………

находящ се в …………………………………………………………………………………

на адрес: ……………………………………………………………………………………..

изграден от …………………………………………………………………………………..

 

            Заповед № ………………/………………………. на Кмета на Община Ветово е изпълнена.

            Строежът е приведен в състояние – негоден за ползване.

            Строителната площадка е в следното състояние: …………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

Съставили:                                                            Присъствали:

 

1. …………………………………………              1.…………………………………………

 

2. …………………………………………              2. .……………………………………….

 

3. …………………………………………              3. ………………………………………..

 

4. …………………………………………              4. ……………………………………….

 

Приложение № 5 към чл.13

 

ОДОБРЯВАМ,

КМЕТ

НА ОБЩИНА ВЕТОВО

…………………………….

 

 

 

П Р О Т О К О Л

 

за извършените разходи по принудителното изпълнение

от ………………………………………………………………………..

 

 

            Днес, ……………….20……г. в град/село …………………………………………

1. ………………………………………………………………………………………………..

в качеството си на изпълнител по Заповед № …………/…………..20…..г. на Кмета на Община Ветово по чл. 195, ал. ……… от ЗУТ за строеж: ……………….

………………………………………………………………………………………………….,

находящ се в ………………………………………………………………………………….

на адрес: ………………………………………………………………………………………

изграден от ……………………………………………………………………………………

и представители на общината

2. …………………………………………………………….. при Община Ветово

3. …………………………………………………………….. при Община Ветово

след извършена проверка установихме, че при изпълнение на заповедта за строежа са извършени следните видове дейности:

1. Изготвено конструктивно становище (проект) – …………лв., съгласно 

    фактура №……………………

2. Изпълнени строително-монтажни работи (по количествено-стойностна  

    сметка) и фактура №…………………, както следва:

 

 

№ по ред

Вид

Единица мярка

Количество

Единична цена

Обща стойност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо по т.1 и т.2 – …………………..+……………………..лева

 

 

Съставили:

 

1. …………………………………………

 

2. …………………………………………

 

3. …………………………………………