Местоположение

Община Ветово е разположена в Североизточна България, на 40 км. от гр. Русе и 35 км. от гр. Разград. Тя граничи с общините Русе, Цар Калоян, Иваново, Кубрат, Разград. Територията на Община Ветово обхваща част от Дунавската хълмиста равнина. Заема западната част от Лудогорието и западните склонове на разградските височини. Надморската височина в общината варира от 134 до 300м. Общият наклон на територията е югоизток-северозапад През територията на Община Ветово протичат реките Бели Лом и Топчийска Тези реки имат ограничено предимно локално значение.

Общата площ на общината е 352 515 дка., населението е 18 000 жители. Географското положение и природни дадености, териториалния обхват, изградената инфраструктура, равнището на заетост и безработица, инвестиционната активност оформят облика на Община Ветово и оформят бъдещата насока за развитието й.