Наредба №12

Н А Р Е Д Б А

 

№  12

 

ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТВЪРДИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ВЪВЕЖДАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

Прието с Решение № 78 по Протокол № 8/27.07.2004 г. 

 

 

ЧАСТ ПЪРВА

Общи положения. Опазване на компонентите на околната среда

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл.1. С тази наредба се регламентира осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда на територията на община Ветово. Контролът се състои в наблюдението на качествата на компонентите на природната среда и регистрирането на измененията в тях, както и в наблюдението на източниците на тези изменения по отношение на:

            1. опазване чистотата на въздуха;

            2. шумовото натоварване;

            3. опазване на питейните води, поречията на реките и водните обекти;

            4. опазване на земите и почвите;

            5. опазване на парковете, градините, зелените площи и декоративната растителност, културните паметници;

            6. опазване на биологичното разнообразие, горите и защитените територии;

            7. отглеждането на домашни животни;

            8. поддържане и опазване на чистотата в населените места и извънселишните територии;

            9. осигуряване на пожарна безопасност на територията на общината.

            10. намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства;

Чл.2. В наредбата се определят правата и задълженията на всички физически лица, които живеят или временно пребивават на територията на Общината и юридически лица, които осъществяват дейност на територията на Общината.

Чл.3. Контролът върху състоянието на околната среда се извършва от Кмета на общината и упълномощени от него длъжностни лица от “Общинската администрация”, кметове и кметски наместници на населените места, от “Екоинспекция на обществени начала”, на основание чл.10, ал.1, т.6 и ал.2, т.1, чл.15 и чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/25.09.2002 г.), както и от представители на обществеността, на основание чл.37, ал.2 от ЗАНН;

 

ГЛАВА ВТОРА

Опазване на компонентите на околната среда

РАЗДЕЛ I

Опазване чистотата на въздуха

Чл.4. Изискванията имат за цел опазване здравето на хората и защита на растенията и животните, природните и културни ценности от вредни въздействия при изменение качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности. Забранява се:

 1. изгарянето на пластмасови отпадъци;
 2. изгарянето на омаслени парцали и гумени изделия в жилищните райони;
 3. изгарянето на органични отпадъци в чертите на градовете и в съседство с жилищни и други постройки;
 4. изхвърлянето и изпускането на газове, вещества и материали, които водят до отделянето на неприятни миризми, съгласно Инструкция за определяне разпространението на неприятни миризми, утвърдена от МОСВ.

Чл.5. Собствениците на обекти с производствена дейност са длъжни да осигурят вентилационна и очистителна система на обекта, недопускаща замърсяване на въздуха в други сгради и обществени места.

 

РАЗДЕЛ II

Шумово натоварване

Чл.6. Собствениците на обекти с производствена дейност са длъжни да осигурят нормална акустична среда извън обекта.

Чл.7. За осигуряване на почивката и спокойствието на гражданите се забранява:

 1. внедряването и експлоатацията на технически съоръжения и технологии, водещи до превишаване на хигиенната норма на шума от 60 децибела в границите на населените места;
 2. демонстративното или групово шофиране на мотоциклети, мотопеди и автомобили по улиците на населените места;
 3. форсирането на място на двигателите на МПС, както и продължителната им работа за повече от 5 минути на празен ход;
 4. предизвикването на шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на гражданите в часовете от 22.00 до 06.00 часа през зимните месеци и летните месеци и през обедната почивка от 14.00 до 16.00 часа, когато шумът е над допустимата норма от 60 децибела;
 5. използването на пиротехнически средства (пиратки) на обществени места по всяко време на денонощието.

 

РАЗДЕЛ III

Опазване на питейните води, поречията на реките и водните обекти

Чл.8. Целта е да се защити здравето на населението като се задоволят неговите потребности чрез организирано и ефективно използване на водите, съхраняване, опазване и пречистване на питейните и отпадъчните води.

Чл.9. Отпадъчните води в зоните без канализация се събират и обезвреждат съгласно санитарно-хигиенните и екологични изисквания от собствениците на съответните производствени и животновъдни обекти.

Чл.10. Гражданите, ползващи места за отдих по поречията на реките и около другите водоеми са длъжни да спазват общоприетите норми за опазване на околната среда.

Чл.11. Забранява се:

 1. къпането в забранените водни обекти на територията на общината;
 2. изхвърлянето на замърсени води по улиците и в открити помийни ями;
 3. прането и използването на повърхностно-активни вещества във водните обекти, с изключение на специално определените за целта места;
 4. пускането на нови и експлоатацията на стари производства, при които се формират отпадъчни води без необходимите пречиствателни съоръжения;
 5. отвеждането на непречистени отпадъчни води във водни течения, водоеми, подземни хоризонти или други водоприемници;
 6. отвеждането на непречистени отпадъчни води в открити изкопи и ями, както и разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията на общината;
 7. замърсяването на открити и закрити водоизточници за питейно-битови, промишлени и селскостопански нужди с промишлени и битови отпадъци, и опасни вещества, както и повреждането на съоръженията и инсталациите към тях;
 8. замърсяването на влажните зони (заливните тераси) и бреговете на реките с отпадъци;
 9. добивът на инертни материали от коритата на реките без разрешението на компетентните общински и държавни органи извън определените за тази цел места;
 10. търсенето и проучването на подземни води, както и улавянето и ползването на пресни повърхностни или подземни води без разрешение от общински и държавни органи.

 

РАЗДЕЛ IV

Опазване на земите и почвите

Чл.12. (1) Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели.

(2) Предназначението на земеделските земи е за производство на растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето на хората.

Чл.13. Собствениците и ползвателите на земеделски земи са длъжни да ги опазват от замърсяване, заблатяване, вкисляване, ерозия и други увреждания, и да поддържат и повишават тяхното плодородие.

Чл.14. В своята дейност земеделските производители са длъжни да прилагат утвърдените за страната и региона добра земеделска практика (норми и дози на използваните органични и минерални торове, пестициди и растежни регулатори, съобразно Списък на разрешените за употреба в Република България фитофармацевтични препарати и микроторове) с цел:

 1. да не замърсяват почвата, повърхностните и подпочвените води;
 2. да произвеждат растителна и животинска продукция, която да отговаря на утвърдените хигиенни норми;
 3. да спазват ограничителния режим на ползване на земите около санитарно – охранителните зони за питейно водоснабдяване.

Чл.15. (1) Всякакъв вид строителство върху земеделски земи се извършва само при условията на Наредба №2 (ДВ, бр.48/ 1998 г.) или след влязло в сила Решение на Комисията за земеделските земи (КЗЗ) за промяна предназначението на земята.

(2) Строителството на разрешен обект върху земи от I – VI категория се осъществява след отнемане, депониране и оползотворяване на хумусния пласт на почвата.

Чл.16. Задължават се всички физически и юридически лица, извършващи дейности по инфраструктурни обекти (канали, проводи, траншеи) в и извън територията на населените места, в едномесечен срок от приключване на дейността си, да възстановят почвения и хумусния пласт, растителната покривка и съществуващата улична и тротоарна настилка.

Чл.17. Забранява се:

1. нарушаването целостта на почвата и хумусния пласт, добиването на инертни материали и чимове от земеделските земи;

2. промяната или унищожаването на противоерозионни, хидромелиоративни съоръжения или трайни знаци на границите на имотите, или на опорната мрежа на плановете за земеразделяне в землищата.

Чл.18. Ползването на общински места за паша се извършва по реда, определен от Наредбата за ползване на общинските земи.

 

РАЗДЕЛ V

Опазване на парковете, градините, зелените площи и декоративната растителност, културните паметници

Чл.19. Обект на опазване на територията на общината са:

1. всички паркове, градини, зелени площи, дълготрайните декоративни дървета и декоративната растителност;

2. междублоковите пространства;

3. детски и спортни площадки;

4. зелените площи в околностите на населените места

5. поречията на реките;

6. зоните край микроязовирите;

7. зелените ивици и дървесни насаждения по улиците, пътищата и магистралите на територията на общината;

8. културните паметници.

Чл.20. Екоинспекцията осъществява контрол на обектите по чл. 19.

Чл.21. Дълготрайната дървесна и храстова растителност в частните имоти се опазва от собствениците.

Чл.22. За опазване и поддържане на тревните площи, декоративната растителност, парковите съоръжения и чистотата на територията около търговските и други обекти за обществено обслужване отговарят лицата, осъществяващи търговска дейност.

Чл.23. Инвеститорите и изпълнителите на строителството са длъжни:

1. да имат писмено разрешение от Кмета на общината за отсичане на растителност, когато това се предвижда в проектите;

2. да внасят в общината обезщетение за предвидената за унищожаване растителност;

3. да вземат необходимите предпазни мерки за опазване на озеленените площи и декоративната и храстова растителност от повреди и наранявания;

4. да отстраняват за своя сметка всички причинени вреди на озеленените площи и декоративната растителност.

Чл.24. С цел опазване на тези обекти се забранява:

1. увреждането или изкореняването на декоративни дървета;

2. отсичането и изкореняването на дървета, освен в случаите когато представляват заплаха за живота или собствеността на гражданите;

3. унищожаването на зелените площи и насажденията;

4. нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, причинени от чупене и рязане на клони, забиването на метални и други предмети, нараняване на кората, палене на огън или по друг начин;

5. късането, изкореняването на цветя и повреждането на цветните фигури;

6. преминаването и паркирането на превозни средства по алеите и в тревните площи на парковете, градините, детските и спортни площадки и озеленените площи, както и преминаването и пашата на селскостопански животни;

7. събирането на резници, семена, плодове и билки в озеленените площи без разрешение от Кмета на общината;

8. намаляването на короните на дърветата, независимо от собствеността им, без писмено разрешение от Кмета на общината;

9. уреждането на изложби и базари на открито в озеленени площи без заповед на Кмета на общината;

10. преминаването на подземни и други инженерни проводи и съоръжения в озеленени площи, без да е извършено съгласуване с отдел "Селищна екология" и внесено обезщетение, което да е приложено към разрешението за строеж;

11. провеждането на митинги, масови тържества, спортни празници, фестивали, циркове и други мероприятия в общинските паркове и озеленени площи, без заповед на Кмета на общината и сключен договор от организаторите с фирма за почистване на ползваната територия и поставяне на допълнителни съдове за смет за случая. Организаторите са длъжни да спазват конкретните изисквания за опазване на територията, вписани в заповедта и да възстановят и обезщетят общината за причинените вреди на растителността, парковото оборудване и съоръженията;

12. присвояването, повреждането и разместването на пейките, съоръженията, кошчетата за отпадъци, декоративните елементи и скулптури, осветителните тела, електрическите и водни инсталации;

13. лепенето на афиши, плакати, други информационно-рекламни материали и некролози по стените и фасадите на сгради, културни паметници, огради, подлези, коридори, спирки, стълбове и други обществени места, както и окачването на рекламни материали по дърветата и в парковете;

14. писането и драскането по стените и фасадите на сгради, културни паметници, огради, подлези, коридори, спирки, стълбове, дървета и други обществени места;

15. демонтирането на паметници, паметни плочи, знаци, улични табели без разрешение от Общинския съвет;

16. увреждането, унищожаването и присвояването на паметници, паметни плочи, знаци, улични табели и елементи на техническата инфраструктура;

17. ваденето на чимове, изкопаване на пръст и други материали в зелените площи на населените места;

18. използването на озеленените площи за монтиране на съоръжения с търговска и рекламна цел.

 

 

РАЗДЕЛ VI

Опазване на биологичното разнообразие, горите и защитените природни обекти

Чл.25. Предмет на контрол е опазването на биологичното разнообразие, горите и защитените природни обекти.

Чл.26. (1) В защитените територии е задължително спазването на изискванията на Закона за защитените територии, заповедта за обявяването на защитената територия и плана за управлението й.

(2) Строителството, поддържането и ползването на обекти в защитени територии се извършва в съответствие с режима на дейностите, установен по реда на ЗЗТ, със заповедта за обявяване и с плана за управление на защитената територия, устройствените и техническите планове и проекти.

(3) Строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяната на предназначението на съществуващи обекти, за които не се изисква ОВОС, се извършват след писмено съгласие на МОСВ.

(4) В буферните зони около резерватите се забраняват или ограничават дейности или строителство, определени в заповедта за обявяването им.

Чл.27. Забранява се изкореняването, отсичането, кастренето или увреждането по друг начин на вековни дървета, обявени за защитени.

Чл.28. Дивите растения и животни подлежат на опазване и разумно ползване. Не се допускат действия и ползване на диви растения и животни в количества, срокове и начини, които водят до застрашаване на популациите или пречат на нормалното им възпроизводство.

Чл.29. (1) За защитените животински видове се забранява:

1. всички форми на умишлено улавяне или убиване с каквито и да е уреди, средства и методи на екземпляри в техните естествени области на разпространение;

2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;

3. унищожаване или вземане на яйца, дори в случаите когато те са изоставени, разрушаване, увреждане или преместване на гнезда, увреждане или унищожаване на места за размножаване и почивка;

4. вземане на намерени мъртви екземпляри;

5. притежаване, транспортиране, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.

(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 4 са валидни за всички жизнени стадии на развитие на животните.

Чл.30. (1) За защитените растителни видове се забранява:

1. бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин за унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение;

2. притежаване, транспортиране, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.

(2) Забраните по ал. 1 са валидни за всички жизнени стадии на развитие на растенията.

Чл.31. (1) Забранява се ползването на лечебни растения по начини и със средства, които водят до увреждане на местообитанията им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие.

(2) Забранява се събирането, изкупуването, първичната обработка и търговията с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в нарушение на заповедта за обявяването му.

Чл.32. За защитените диворастящи лечебни растения се забранява:

1. сеченето, брането, изкореняването, хербаризирането, независимо от тяхното състояние и фаза на развитие;

2. унищожаването и увреждането на находищата им;

3. притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо или изсушено състояние на цели растения или на части от тях;

4. събирането на семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи;

5. пашата на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд, когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазването на определени видове лечебни растения;

6. ползването на лечебни растения, представляващо стопанска дейност, без необходимото позволително за ползване, издадено по реда на Закона за лечебните растения.

Чл.33. Управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите е в интерес на собствениците и обществото. Задължават се:

1. Кметовете, съвместно с длъжностните лица от държавните лесничейства са длъжни да определят и обозначат местата за паркиране, лагеруване, почивка и палене на огън в горските местности. На тези места се поставят указателни табели за спазване на противопожарните правила в горите;

2. притежателите на вили, пчелини, парцели и други земеделски обекти, граничещи с горски фонд да поддържат негорима ивица;

3. собственици или ползватели на гори, които с действието или бездействието си са довели до увреждане на горите или ерозиране на почвите, са длъжни да ги рекултивират и залесят;

4. всички сечища трябва да бъдат залесявани най-късно 1 година след извършването на сечта.

Чл.34. Забранява се:

1. сечта и добиване на дърва за огрев и дървен материал на територията на общината без писмено разрешение от Държавно лесничейство и Кмета на общината /Кмета или Кметския наместник на населеното място/;

2. сечта на територията на общината, в нарушение на условията, сроковете и начините, указани в Закона за горите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, наредби и заповеди издадени от общината;

3. сечта на дървета на възраст по-малка от 60 години за високостъблени гори, с изключение на тополовите и акациевите, а за нискостъблените – по-малко от 15 години;

4. странични ползвания – добив на смола, борина, сено, кори, семена, инертни материали, гъби, билки, горски плодове, животни, които не са дивеч, и други (без ползване на дървесина), когато същите се отнасят за защитени със закон растителни и животински видове;

5. пашата на селскостопански животни в общинските гори без годишно позволително и след решение на Общинския съвет, съгласно Закона за горите;

6. пашата на домашни животни в културите и младите насаждения докато достигнат височина 3 м.

Чл.35. Добивът на дървен материал от горите – собственост на общината, се извършва съгласно устройствените проекти, планове и програми от общината или от физически и юридически лица, след провеждане на търг или конкурс.

Чл.36. Строителството в горите се разрешава при условията и по реда на Закона за териториалното и селищно устройство, въз основа на Наредба, одобрена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, Министъра на земеделието и горите и Министъра на околната среда и водите.

Чл.37. Забранява се риболовът и ловът на територията на общината в срокове, количества, средства и начини, освен регламентираните в Закона за рибното стопанство и Закона за лова и опазването на дивеча.

 

РАЗДЕЛ VII

Ограничаване вредното въздействие на твърдите битови отпадъци върху околната среда

Чл.38.  (1)      Настоящия раздел третира събирането, извозването и обезвреждането на  следните видове отпадъци:

– твърдите битови отпадъци (ТБО) от домакинствата и стопанските обекти;

– производствени отпадъци от стопанската дейност;

– животински отпадъци и такива от селскостопанска дейност;

– строителни отпадъци и земни маси;

– твърди или течни ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ;

– отработени масла и отпадъчни нефто продукти;

– отпадъци от батерии и акумулатори;

– излезли от употреба МПС;

– излезли от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак.

Чл.39. (1) Наредбата действа на територията на община Ветово съгласно чл.20, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.18, ал.1, т.1 т.2 от закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (ЗОВВООС) определя реда и условията за изхвърлянето, събирането в това число разделно, превозването, претоварването, обезвреждането и оползотворяването на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, както и заплащането на съответните услуги съгласно действащите закони.

(2) С наредбата се определят задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между общината от едната страна и от друга страна на специализираните общински или частни фирми и дружества, които по договорни отношения извършват извозване  на ТБО и уличното почистване на улиците, булевардите, площадите, алеите, парковете, градините, спирките на градския транспорт и на другите обществени места в общината.

(3) Наредбата определя задълженията на ръководителите на всички учреждения, обществени и стопански организации, търговски обекти, държавни и частни фирми или дружества, военни поделения, банки, читалища, учебни заведения, болнични заведения, собствениците или наемателите на еднофамилни жилища и на гражданите по отношение на ежедневното почистване и поддържане чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии;

(4) Наредбата е задължителна, както за всички жители на общината, така и за временно пребиваващите на територията на общината.

Чл.40. (1) Финансирането на дейностите по чистотата, извършвани от общината се осъществяват чрез събиране на такса смет и субсидиране от общинския бюджет и други източници.

(2) Годишния размер на такса смет се определя от Общинския съвет съгласно закона за местните данъци и такси.

(3) Приходите от таксите осигуряват средства за извършването на дейностите по:

1. Почистването на уличните платна, площади, алеи, паркове и други обществени места.

2. Закупуването на съдове за ТБО (контейнери, кофи, кошчета и др.).

3. Събирането на ТБО от съдовете и транспортирането им до определените депа.

4. Проектиране, изграждане, поддържане, рекултивация, закриване на депа за ТБО и управление на дейностите по ТБО.

5. За изграждане  площадки за съдове за отпадъци от батерии и  луминисцентни лампи от живак.

6. За купуване на съдове за отпадъци от батерии и луминисцентни лампи от живак.

7. За снегопочистване на тротоарите, площадите и алеите в парковете и градините.

(4) Таксите включват:

1. Разходите за поддържане и експлоатация на технически средства, машини и съоръжения за събиране на ТБО, в т. ч. заплащане на труд, ел.енергия, горива, резервни части и др. материални разходи.

2. Амортизационни отчисления.

3. Лихви за погасяване на кредити за изграждане на депа и закупуване на технически средства, машини и съоръжения за обновяване на съществуващата техника.

(5) Общият годишен размер на средствата за извършване на услугите по третирането на ТБО се определя въз основа на:

1. Годишна план-сметка за разходите по предходната алинея.

2. Инфлационен коефициент за периода.

(6) При разделно събиране да се прилага намаление на данък смет както следва:

– 50% за граждани, промишлени и др. търговски организации.

– 70% за административни учреждения, организации с нестопанска цел, банки, офиси и др., които формират ТБО, основно хартия.

(7) Тарифата за заплащане на общинските депа при получени разрешения за депониране на строителни, производствени и отпадъци от растителен произход се утвърждава от Общинския съвет.

(8) Постъпленията по тарифата и за разделното предаване на отпадъците да се внасят по сметка на Общината.

Чл.41. (1) Почистването и поддържането на чистотата в сградите, дворовете и прилежащите към сградите територии се осигурява от физическите или юридическите лица, които експлоатират и стопанисват сградата.

(2) Отговорност за замърсяването на дворовете и на прилежащите към сградите територии носят:

1. Ръководителят на съответното юридическо лице, което стопанисва и експлоатира сградата;

2. Живущите в жилищната сграда.

(3) Поделенията на МВР и МНО, болничните заведения и учреждения носят отговорност за замърсяването на прилежащите към сградите им улични тротоари.

(4) Собствениците или наемателите на търговски обекти (магазини) и заведения за обществено хранене, които обитават част от сградата, носят отговорност за чистотата на прилежащите им тротоари.

Чл.42. (1) Отговорност за почистването и поддържането на чистотата на уличните платна, площадите и прилежащите им части, пешеходните алеи, парковете, кварталните градинки, обществените тоалетни, спирките на градския транспорт и другите обществени места носи кметът на общината или упълномощени от него лица.

(2) Отговорност за спазване графиците по извозване на ТБО и поддържането на градското сметище носи фирма БКС гр.Ветово-99 ООД, съгласно сключения договор.

(3) Санитарно-хигиенни изисквания и чистотата на пазарите и прилежащите им части, местата за улична търговия (сергии), паркингите и прилежащите им части се осигуряват от фирмите, които ги експлоатират, а се контролират от общината.

Чл.43. (1) Съоръженията и инсталациите за обезвреждане на битови отпадъци се изграждат и експлоатират по начин, който да не застрашава от замърсяване или увреждане на околната среда.

(2) Лицата, осъществяващи дейности по обезвреждането на битови отпадъци са длъжни да уведомят кмета на общината най-малко две години преди изчерпване обема на депото или изтичане на експлоатационния срок на инсталацията.

(3) Третирането и транспортирането на отпадъците от временни строителни площадки или при разрушаване и реконструкция на сгради и съоръжения се извършва от притежателя на отпадъците въз основа на сключен договор и заплащане на определена такса.

(4) Кметът на общината определя терен за депониране, начина на депониране и възтановяване на терена след завършване на депонирането, маршрут за транспорта на отпадъците, местата и условията за съхранение на ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ (съгласно Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда). 

 

РАЗДЕЛ VIII

Намаляване замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства

(Прилагане на “Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства” (ДВ, бр.98/16.11.2001 г.)

Чл.44. С този Раздел се регламентират условията и реда, които да осигурят:

1. Предотвратяване на образуването и намаляване на замърсяването с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (МПС);

2. Постигане на високи нива на повторна употреба, рециклиране и други форми на оползотворяване на излезли от употреба МПС и компоненти от тях за намаляване на отпадъците за крайно обезвреждане;

3. Подобряване на екологичните условия при стопанските субекти, които имат отношение към жизнения цикъл на МПС и особено на пряко занимаващите се с третирането на излезли от употреба МПС;

4. Създаване на система за събиране, транспортиране и третиране на излезлите от употреба МПС, компоненти и материали за тях;

5. Екологосъобразно третиране или безопасно съхраняване на излезлите от употреба МПС и на техните компоненти и материали, както и на отпадъците от тях, при спазване на необходимите мерки за предотвратяване на замърсявания, а в случаите на възникнало замърсяване – намаляване или ограничаване на последствията от него върху човешкото здраве и околната среда.

Чл.45. (1) "Излязло от употреба МПС", съгласно Наредбата е:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, съгласно “Наредба № І-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на МПС и ремаркетата, теглени от тях“;

б) моторно превозно средство, на което не е извършван периодичен преглед за проверка на техническата му изправност повече от две последователни години и е паркирано върху публична държавна или общинска собственост;

в) моторно превозно средство, което не може да бъде идентифицирано, защото няма регистрационен или друг идентификационен номер.

(2) Излезлите от употреба МПС са отпадък по смисъла на пар.1, т.2, от Допълнителните разпоредби на “Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства” (ДВ, бр.98 / 16.11.2001 г.)

Чл.46. (1) Дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба МПС на площадките за временно съхраняване е задача на кмета на общината, по силата на Наредбата.

(2) Кметът на общината назначава комисия за установяване на излезли от употреба МПС, която за целта съставя Констативен протокол (Приложение № 2).

Чл.47. Собствениците на отпадъци от излезли от употреба МПС от момента на превръщането им в такива до момента на предаването им на лица за следващо третиране, както и лицата, извършващи дейности по тяхното третиране, съгласно условията на Наредбата, са притежатели на отпадъци по смисъла на чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (ЗОВВООС) (ДВ, бр.86/30.09.1997 г.).

Чл.48. (1) Излезлите от употреба МПС се събират на определените от Общински съвет – Ветово:

1. площадки за временно съхраняване;

2. центрове за разкомплектоване;

(2) Собствениците на излезлите от употреба МПС трябва да ги предават на тези места, посочени в Предписанието.

Чл.49. (1) Излезлите от употреба МПС могат да се съхраняват от собствениците им в поземлени имоти, тяхна собственост или в съсобствени имоти до предаването им на местата по чл. 48.

(2) Забранява се съхраняването на излезлите от употреба МПС на терени – публична общинска собственост: улици, булеварди, площади, тротоари, зелени площи и др.

Чл.50. (1) Предписание (по образец – Приложение № 1) за освобождаване на заетите терени – публична общинска собственост, се връчва до собствениците на излезлите от употреба МПС.

(2) Срокът за преместването е 14 дни от връчването на Предписанието.

Чл.51. "Третиране на излезлите от употреба МПС" е дейност след предаването на излезлите от употреба МПС в местата и съоръженията за отстраняване на течностите, разкомплектоване, разрязване, шредиране и/или подготовка за обезвреждане на отпадъците от шредиране, както и всяка друга операция, извършвана с цел преработката и/или обезвреждането на излезли от употреба МПС или техни компоненти.

Чл.52. Дейностите по събирането, съхраняването, преработването, разкомплектоването и/или обезвреждането на излезлите от употреба МПС, компоненти и материали от тях се извършват от лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗОВВООС.

Чл.53. (1) При неизпълнение на Предписанието на нарушителите се съставя акт по Образец (Приложение № 3) и се издава Наказателно постановление.

 

РАЗДЕЛ IX

Поддържане на чистотата на територията на общината.  Задължения на общината и дейностите към нея по чистотата, физическите, юридическите лица и кметовете по кметства.

 

Чл.54. (1) Извозването на ТБО от сградите, по всички улици на общината се извършва от фирма БКС гр.Ветово-99 ООД, съгласно утвърдения график.

            (2) Извозването на ТБО се извършва най-малко веднъж седмично.

            (3) Ръководството на фирма БКС гр.Ветово-99 ООД е длъжно да осигурява необходимия брой съдове за ТБО за всички жилищни сгради, съобразно броя на живеещите граждани на град Ветово.

Чл.55. (1) Производствените и търговски фирми и заведенията за обществено хранене са длъжни сами или по договор с фирма БКС гр.Ветово-99 ООД да си осигурят стандартни съдове за смет.

            (2) Общината изгражда площадка за поставянето на съдовете за смет, както и за съдовете за отпадъци от батерии и луминисцентни лампи от живак

            (3) Определянето на местата за съдовете за смет, както и за съдовете за отпадъци от батерии и луминисцентни лампи от живак, се определя от комисия с представители от общината, ХЕИ, РИОСВ и се утвърждава от Общинския съвет.

            (4) Почистването на прилежащите територии и парковете се извършва периодично или при кампании, определени от общината, която осигурява транспорт за извозване на големите отпадъци.

            Чл.56. (1) Фирма БКС гр.Ветово-99 ООД, юридическите и физически лица и гражданите задължително депонират ТБО само на контролираните депа, определени от общината. За състоянието на депата отговорност носи кметът на общината, кметовете на населените места, както и упълномощени от кмета на общината лица.

            (2) Работниците на фирма БКС гр.Ветово-99 ООД, събиращи и извозващи ТБО със сметосъбирателните коли, задължително измитат и връщат обратно в съдовете разпилените от тях отпадъци. Периодично съдовете трябва да се измиват и дезинфекцират от специализираните предприятия по чистотата.

            Чл.57. (1) Производствените отпадъци от стопанските предприятия-юридически лица, с изключение на опасните, се извозват от тях и се депонират от фирма БКС гр.Ветово-99 ООД по договор с предприятията.

            (2) Животинските и селскостопанските отпадъци се обработват и депонират по указания от районната ветеринарно-медицинска служба (РВМС) или ХЕИ. Умрели селскостопански животни се извозват до екарисаж или се третират по указание на РВМС. Труповете на кучета, котки и други домашни животни се извозват от специализирани предприятия по чистотата до трупосъбирателни площадки на БВМС и други такива, одобрени от ХЕИ, РИОСВ и РВМС, където се загробват в специализирани дезинфекционни ями.

            (3) Строителни отпадъци и земни маси се извозват и депонират само в определени за целта места в района на депата.

            (4) Строителните разрешения се издават след платена такса и определено място за депониране на строителните отпадъци и земните маси.

            (5) Опасните отпадъци от производствена дейност се съхраняват, извозват и обезвреждат съгласно законодателството, третиращо опазването на околната среда и само по указания на РИОСВ и ХЕИ.

            Чл.58. (1) Отговорност за изхвърлянето на производствени и животински, селскостопански, строителни и опасни отпадъци извън местата, определени от общината, носят физическите или длъжностните лица, които са наредили да ги изхвърлят, както и водачите на МПС, които са ги транспортирали.

            (2) Почистването на дворовете и прилежащите към сградите територии се извършва системно от физически или юридически лица, стопанисващи и експлоатиращи сградата. Прилежащите тротоари се почистват до 9.00 часа или след 19.00 часа.

            (3) Почистването на уличните платна, площадите, пешеходните алеи и др. места се извършва по график от специализираните предприятия по чистотата.  

            (4) Почистването на снега от тротоарите, прилежащи към сградите, както и почистването на ледените висулки, се извършва от живущите физически и юридически лица, стопанисващи и експлоатиращи сградата.

            Чл.59. (1) Миенето на улиците, площадите и тротоарите се извършва по график от фирма БКС гр.Ветово-99 ООД, съгласно сключения договор.

            (2) Специалистите от общината, съвместно с КАТ осигуряват освобождаването на уличните платна и тротоарите от МПС в дните на миене, снегопочистване и опесъчаване.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ X

 

Особени разпоредби

 

Чл.60. Забранено е замърсяването на всички обществени места със следните замърсители:

(1) Хартии, опаковки, остатъци от цигари, хартиени отпадъци, стъкла, текстилни отпадъци, семки и други ТБО. Те се изхвърлят в съдовете за смет или в съдовете за ТБО.

(2) Извънгабаритни предмети от бита, които не се побират в съдовете за ТБО, освен събирането им в дни, определени от общината.

(3) Автомобилни гуми и части на МПС. Едрогабаритните метални части се извозват за сметка на собствениците от специализираните предприятия до определените от общината места или до преработващите предприятия.

Чл.61. На територията на общината е забранено изхвърлянето на:

(1) Отпадъци от търговските обекти, заведенията за хранене, предприятия и организации в съдовете за улична смет и в съдовете за ТБО на жилищните сгради;

(2) Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества, неугасена сгур, строителни отпадъци, отпадъци от дърва и въглища и др. предмети, които биха повредили съдовете за смет и сметосъбирателните машини;

(3) Неорганизираното изхвърляне на животински отпадъци и такива от селскостопанска дейност;

(4) Изхвърлянето на строителни отпадъци и земни маси, освен на определените за тази цел депа;

(5) Изхвърлянето на отпадъци, заемането на тротоарните и уличните платна с амбалаж, стоки или строителни материали и извън необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварните работи;

(6) Изпускането в атмосферата на замърсители от промишлените или производствените сгради, както и от търговските обекти и заведения за обществено хранене, превишаващо пределно допустимата концентрация;

(7) Свободното пускане на кучетата извън разрешените и означени от общината места, както и приютяването на бездомни кучета във входовете и прилежащите територии на жилищните сгради и магазините;

(8) Свободното придвижване на селскостопански животни по улиците, тротоарите, парковете и градините, освен по маршрути, определени от общината;

(9) Паркирането около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ почистването им;

(10) 1. Забранява се поставянето на негодни за употреба батерии и акумулатори в съдовете за ТБО, както и смесването им с други отпадъци;

2. Същите ще се събират разделно в специализираните за целта съдове на определените площадки;

(11) 1. Забранява се целенасочено чупене на излезли от употреба лампи, изхвърлянето им в съдовете за ТБО;

2. Събирането на луминисцентни и други лампи, съдържащи живак ще става само в специализираните съдове на определените площадки и пунктове на територията на Община Ветово;

3. Не се разрешава съхранението и поставянето на открито на съдовете за съхраняване на излезлите от употреба лампи, съдържащи живак;

4. Юридически и физически лица, еднолични търговци, притежаващи излезли от употреба лампи задължително определят места за съхраняване, оборудвани със съдове за излезли от употреба лампи;

5.  Срокът за съхранение на излезли от употреба лампи не може да превишава шест месеца;

6. Производителите и вносителите на лампи и лицата, извършващи дейности на тяхното събиране, съхраняване, транспортиране и обезвреждане подлежат на контрол за спазване изискванията, приета с ПМС №260 от 05.12.2000г

7. Забранява се изхвърлянето на отработени масла и отпадъчните нефтопродукти в повърхностите и подпочвените води, както и отводнителните канали и канализационни системи;

8. Забранява се съхраняването или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти водещо до замърсяване на водата и почвата;

9. Физически и юридически лица и лицата, извършващи дейностите събиране, съхраняване, обезвреждане или преработване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти водят отчетни книги и изготвят и представят в РИОСВ годишни отчети за опасни отпадъци. (ДВ бр.151/ 1998г.)

10. Притежателите на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти сключват договор за предаване на тяхната преработка веднъж на шест месеца;

11. Не се разрешава смесване на моторни и трансмисионни масла с други отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в открити складове;

Чл.62. Смяната на отработени масла става само на местата утвърдени от общинските съвети за територията на цялата община.

Чл.63. Физическите и юридически лица, предлагащи за продажба моторни и трансмисионни масла поставят на подходящи и достъпни места в търговските си обекти списъка на местата за смяна на отработени масла, като посочат точен адрес, телефон и фирма.

Чл.64. (1) Забранява се:

1. Почистването на тротоарите и прилежащите части на сградите с миещи препарати, когато има опасност за намиращи се в близост дървета, храсти и тревни площи;

2. Оставянето на открито трупове на умрели животни или птици, както и да се замърсява почвата с пестициди, соли, строителни и промишлени отпадъци;

3. Транспортирането на насипни материали, селскостопанска продукция, леки вторични суровини и други от транспортни средства с неуплатнени каросерии и без предпазни мрежи или чергила;

4. Излизането на транспортни средства с непочистена ходова част от строителни и промишлени обекти;

5. Изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци от прозорците и балконите на сградите;

6. Миенето, гресирането и ремонтирането на МПС на улиците, тротоарите, парковете, площадите, зелените площи, местата за отдих и край поречия или водоеми;

7. Движението на неизправни непочистени моторни и други превозни средства, които замърсяват улиците и атмосферата;

8. Директното отвеждане на дим и газове през прозорците, витрините, стените, балконите и стълбищата на жилищните и обществените сгради;

9. Започването на строителни и ремонтни дейности на сгради и други строителни обекти без надеждна ограда, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите части;

10. Повреждането и разместването на съдовете за ТБО, съдовете за отпадъци от батерии и луминисцентни лампи от живак от определените им места, както и запалването на отпадъците в тях.

 

 

 

РАЗДЕЛ XI

 

Разделно събиране на ТБО

 

Чл.65. (1) Разделното събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори е задължително.

(2) Разделното събиране, съхранение и предаване на излезли от употреба луминисцентни лампи е задължително.

(3) Разделното събиране, съхраняване и предаване на масла и отпадъчни нефтопродукти да става по групи. Съгласно Заповед № РД-323 от 10.08.1998г. (ДВ.бр.120 от 1998г.) влиза в сила след одобряване на настоящата наредба от Общински съвет.

(4) При закупуване на нови батерии, акумулатори и лампи с изтекъл срок, съдържащи живак да се предават старите.

Чл.66. (1) Разделното събиране на ТБО в Община Ветово ще се внедрява периодично за определени райони и квартали на гр.Ветово през следващите години.

Чл.67. (1) Гражданите, учрежденията, търговските обекти, фирмите и др. организации заявяват пред кмета на общината желанието за участие в разделното събиране с формуляр най-късно до 30 ноември на предходната година.

(2) Общинската администрация определя районите на града, в който ще се проведе разделното събиране в зависимост от броя на желаещите от даден район и възможностите за осигуряване на системно събиране.

(3) Общинската администрация представя списък на включените в системата за разделно събиране (граждани, фирми и др.) за ползване на намалените тарифи за такса смет.

Чл.68. (1) Участниците в системата за разделно събиране на ТБО получават безплатно полиетиленови чувалчета за разделно събиране от определената от общината фирма за тази дейност.

(2) За всяко предадено от гражданите пълно чувалче с разделно събрани ТБО се предоставят по две празни.

(3) Пълните с разделени ТБО чувалчета се събират от определената от общината фирма периодично по предварително определен и широко разгласен график.

(4) При предаване на вторични суровини срещу заплащане на отпадъци подлежащи на разделно събиране не се намалява такса смет и не се предоставят безплатно полиетиленови чувалчета.

 

 

РАЗДЕЛ XII

 

Принудителни административни мерки

 

Чл.69. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по тази наредба, както и за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях кметът или улълномощено от него лице могат да налагат принудителни административни мерки както следва:

(1) Спира или прекратява изграждането на инсталации за обезвреждането на битови отпадъци;

(2) Спира депонирането на отпадъци на територията на общината;

(3) Спира от експлоатация транспортни средства, когато превозването на отпадъците противоречи на действащите разпоредби или на договора с общината.

Чл.70. Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.

 

 

РАЗДЕЛ XIII

 

Контрол и административно наказателни разпоредби

 

Чл.71. Контролът по чистотата в цялата община се извършва от кмета на общината, кметовете на кметства и кметски наместници.

Чл.72. (1) При констатиране на нарушения на разпоредбите от тази Наредба, контролните органи налагат глоби и съставят актове на виновните физически и юридически лица.

(2) Наказва се с глоба от 50 до 500 лв. физическо лице, което:

1. Изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;

2. Нарушава разпоредбите за депониране на строителните отпадъци в определените за това депа;

3. Нарушава разпоредбите на чл.67, ал.1-3.

(3) При повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в двоен размер.

Чл.73. (1) Наказва се с глоба едноличен търговец или юридическо лице, когато:

1. Извършва нарушение по чл.64, ал.1, т.1,2,3,4 и 5;

2. Нарушава реда и условията за предаването, събирането, превозването, обезвреждането, разделното събиране и оползотворяването на битови и строителни отпадъци съгласно изискванията на наредбата;

3. Нарушава изискванията за третиране и транспортиране на производствени отпадъци;

4. Третира опасни и други отпадъци без разрешение, когато такова се изисква или при неспазване на условията на издаденото разрешение, както и при нарушаване на разпоредбите относно  разделното събиране, временното съхранение и превозване на отпадъци;

5. Изгражда и експлоатира съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци по начин, който застрашава околната среда от замърсяване или увреждане;

6. Нарушава разпоредбите при въвеждане в експлоатация на обекти за обезвреждане на опасни отпадъци, включително разпоредбите относно разделното събиране, временно съхраняване и превозване на отпадъци;

7. Не води отчетност на отпадъците съгласно Закона за вредното въздействие на отпадъците върху околната среда;

8. Нарушава разпоредбите на чл.67, ал.1-3.

(2) Нарушенията по т.1 и 8 се наказват с глоба в размер от 50 до 500  лв.

(3) Длъжностни лица, нарушили нормите на тази Наредба, се наказват с глоба в размер от 50 лв. до 500 лв. съгласно чл.22, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.74. (1) Нарушенията се установяват с акт на длъжностни лица, определени от кмета на общината и служителите от фирма БКС гр.Ветово-99 ООД, съгласно сключен договор. Наказателните постановления се издават от кмета на общината;

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и измененията на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания и Закона за местното самоуправление и местната администрация. Като доказателства към констативните актове могат да се прилагат експертни протоколи и подписани жалби на граждани;

(3) Административното наказание се налага, ако с конкретното нарушение не се нарушава и друг закон. При констатиране на такова нарушение се уведомяват съответните контролни органи или Районна прокуратура.

(4) Размерът на глобата се определя от кмета на общината съобразно тежеста на нарушението, степента на виновност на нарушителя и установената практика. Когато нарушителят е юридическо лице, глобата е в максимален размер.

(5) За определени нарушения общината може да уведоми общественоста чрез средствата за масова информация.

Чл.75. (1) При отдаване на общински обекти и площи под наем, даване на лицензи и концесии, или при разрешаване на мероприятия в общински обекти и територия, общинските органи са длъжни да уведомят ползвателите за изискванията, които трябва да спазват съгласно тази Наредба.

(2) Периодично кмета на общината анализира подадените жалби и констатираните нарушения и предлага на Общинския съвет мерки за подобряване условията за опазване чистотата и екологията.

 

 

РАЗДЕЛ XIV

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, ал.1 от ЗОВВООС.

§ 2. Размерът на санкциите и глобите се актуализира при всяко изменение на ЗМСМА и ЗАНН на Закона за местните данъци и такси.

§ 3. Настоящата наредба важи до края на 2007г., ако не подлежи на актуализация с излизане на нови нормативни документи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение към чл.43, ал.3 и 4

от Наредба №12

 

 

ТАРИФА

ЗА ЦЕНИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО СМЕТИЩЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ФИРМИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕТОВО  ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА НЕБИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

 

№ по ред

Наименование на отпадъците

Произход

(по-важни източници)

Стойност

лв./куб.м

1

Земни маси от жилищно строителство, изкопи от подземни комуникации, аварии и др.

Жилищно, пътно, ВиК, строителство и др.

1.00

2

Строителни отпадъци

Строителна промишленост, ремонтни работи и реконструкция

2.00

3

Други (оборска тор, отпадъци от растителен произход)

Животновъдни ферми, стопански дворове на населението

1.50

4

Промишлени отпадъци

Стърготини и др. от дървообработващи фирми и предприятия

1.50

5

Други нетоксични отпадъци

 

2.00

6

Фекални отпадъци

При почистване на тоалетни ями

0.25

0.50

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тарифната цена за куб.м. е по цени към 30.03.2004 г. и ще подлежи на актуализация при необходимост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТ ВТОРА

Статут и функции на екоинспекцията

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл.76. С тази част се уреждат статута и функциите на екоинспекцията към Община Ветово.

Чл.77. Екоинспекцията е специализирано звено към Община Ветово, за контролна дейност.

Чл.78. Предметът на дейност на Екоинспекцията е осигуряването на контрол върху състоянието на околната среда на територията на Община Ветово по отношение на:

 1. опазване чистотата на въздуха;
 2. шумовото натоварване;
 3. опазване на питейните води, поречията на реките и водните обекти;
 4. опазване на земите и почвите;
 5. опазване на парковете, градините, зелените площи, дълготрайната декоративна растителност, културните паметници;
 6. опазване на биологичното разнообразие, горите и защитените природни обекти;
 7. отглеждането на домашни животни;
 8. поддържане и опазване на чистотата в населените места и извън селищните територии;
 9. осигуряване на пожарна безопасност на територията на общината.

 

ГЛАВА ВТОРА

Функции и задачи

Чл.79. За провеждане на своята дейност Екоинспекцията има контролни, координиращи и информационни функции.

Чл.80. Екоинспекцията подпомага функциите на общината по опазване на околната среда чрез контрол върху качествата на компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат. Контролът се провежда по отношение на:

1. съответствието на качествата на компонентите на околната среда с нормативните изисквания и отклонения от тях;

2. дейности, които причиняват или могат да причинят замърсяване или увреждане на околната среда.

Чл.81. Контролът е превантивен, текущ и последващ. Той се осъществява от Кмета на общината или упълномощени от него лица – екоинспектори, специалисти на общинската администрация, Кметовете на населените места и Кметските наместници.

Чл.82. (1) Превантивният контрол има за цел да не допусне замърсяване на околната среда над допустимите норми (нива) и увреждането й преди осъществяване на предлаганата и/ или планирана дейност:

1. в изпълнение на своите функции и с оглед постигането на целта на превантивния контрол, органите на "Екоинспецията" съставят предупредителни протоколи на физически лица, на управителни органи на юридически лица и на еднолични търговци;

2. в протоколите, съставени въз основа на предходната точка се отразяват фактите или обстоятелствата, които могат да доведат до наднормено замърсяване или увреждане на околната среда и се дават задължителни предписания за недопускане на отразените факти и/или обстоятелства;

3. предписанията от протокола по т.2 са задължителни за проверявания.

Чл.83. (1) Текущият контрол представлява контрола на качеството на компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат (съгласно Приложение 2) и по изпълнението на издадените от община Ветово разрешителни.

(2) Текущият контрол включва достъп до:

 1. данните от собствения мониторинг на обекта;
 2. информация, свързана с производствената дейност на обекта, касаеща околната среда;
 3. имоти и съоръжения, които могат да доведат или водят до наднормено замърсяване или увреждане на околната среда.

(3) По време на извършването на текущия контрол, органите на "Екоинспекцията" съставят констативни протоколи. В тях се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове и отговорници за изпълнението им.

Чл.84. (1) Последващият контрол се осъществява чрез проследяване на:

1. резултатите, вследствие изпълнението на мерките, предвидени в екологичните карти за откриване на обекти, които не подлежат на задължителен ОВОС;

2. изпълнението на предписанията, дадени на контролиращите лица по време на извършването на превантивния и на текущия контрол.

(2) За осъществяване на последващия контрол, съгласно изискванията на ЗАНН, Кмета на общината и екоинспекторите:

1. налагат принудителни административни мерки, съгласно действащото законодателство, за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях;

2. съставят административно-наказателна преписка за нарушенията по тази Наредба и другите нормативни актове в областта на опазването на околната среда;

3. участват като актосъставители или свидетели в съдебни дела във връзка с обжалване на наказателните постановления и наложените глоби и санкции на съответните физически и юридически лица.

Чл.85. За осъществяване на информационните си функции Екоинспекцията предоставя информация за състоянието на околната среда, резултатите от контролната дейност и предприетите действия на Кмета на общината и всички заинтересовани лица в едномесечен срок. До 31 март на текущата година, Екоинспекцията внася в Общинския съвет отчет за дейността си през предходната година.

Чл.86. За осъществяване на своята дейност Екоинспекцията взаимодейства с РИОСВ, ХЕИ, Държавно лесничейство, полицията и КАТ, както и с други институции и организации работещи в сферата на опазването на околната среда и гражданите.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

Статут и финансиране

Чл.87. Екоинспекцията е контролен орган на територията на Община Ветово.

Чл.88. Седалището на Екоинспекцията е в град Ветово, а териториалния обхват е определен съгласно Приложение 4.

Чл.89. Екоинспекцията е постоянно действащо звено в помощ на Община Ветово, което се финансира от Община Ветово и от средства събрани от наложените глоби и санкции и може да привлича финансиране за своята дейност от наши и чуждестранни фондове, организации и програми.

Чл.90. Екоинспекцията има свой знак – герба на Община Ветово, около който е изписано "Екоинспекция – Община Ветово".

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Структура и управление

Чл.91. Екоинспекцията има следната структура:

 1. ръководител;
 2. инспекторски състав – екоинспектори.

Чл.92. Ръководителят на Екоинспекцията:

1. ръководи и контролира цялостната дейност на Екоинспекцията и отговаря за нея;

2. представлява Екоинспекцията пред всички институции, ведомства, организации и лица в страната;

3. представя отчет за дейността си пред Кмета на Община Ветово всеки месец, а по отношение на възникнали екологични проблеми, както и за състоянието на обекти под специално наблюдение, представя ежедневна информация

Чл.93. (1) Екоинспектор може да стане всеки гражданин, който отговаря на изискванията по длъжностна характеристика и е съгласен с основните функции и задължения.

(2) Екоинспекторът се назначава от Кмета на Община Ветово по предложение на ръководителя на Екоинспекцията.

(3) Екоинспекторът се упълномощава от Кмета на Община Ветово да налага глоби и да съставя актове на нарушителите по част първа от тази Наредба, ЗОВВОС, Наредбата за рекламно – информационната дейност на територията на Община Ветово и по останалите закони в Общината за опазване на околната среда. Издава му се лична карта и знак за екоинспектор.

(4) При изпълнение на дейността си, екоинспекторът има следните права:

1. да изисква справки от проверяваните обекти и физически лица;

2. да има свободен достъп до всички обекти и територии за извършване на проверка, измерване или вземане на проби (ако е необходимо), когато съответните дейности в тях са настоящи или потенциални източници на замърсяване или увреждане на околната среда;

3. да ползва информация за източниците на замърсяване, количеството и качеството на замърсителите на обектите по т. 2;

4. да получава като стимул 40% от стойността на събраните глоби и санкции, с изключение на глобите и санкциите по Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Ветово.

Чл.94. Екоинспекцията функционира по ред, определен с правилник, утвърден от Кмета на Община Ветово.

Чл.95. Броят на екоинспекторите се определя от Кмета на Община Ветово. на териториален принцип /по квартали и населени места/ и може да се изменя.

 

Заключителни разпоредби

§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.26, т.7 от ЗООС и чл.22, ал.1 от ЗМСМА.

§2. За прилагане на Наредбата Кметът на общината, Кметовете на кметствата и Кметските наместници могат да издават заповеди и указания.

§3. Прилагането на Наредбата се възлага на Кмета на общината, Кметовете на кметствата и Кметските наместници, на упълномощените длъжностни лица в общинската администрация и екоинспекторите.

§4. Наредбата може да бъде допълвана и променяна с решения на Общинския съвет.

§5. Наредбата влиза в сила 30 (тридесет) дни след обявяването й в средствата за масова информация.

§6. Неразделна част от Раздел 8 са Приложения от № 1 до № 3.

 

 

 

Председател на ОбС:

                                                                                              /М.  Карт/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  към чл.49 и чл.50

ОБЩИНА ВЕТОВО

ПРЕДПИСАНИЕ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

№……………. /……………… г.

Днес……………………………г., на основание “Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства” (ДВ, бр. 98/16.11.2001 г., чл. чл. 49 и 50 от “Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Ветово”, уведомяваме собственика на :

МПС : ………………………………….………………………………………… ВИД : ………………………………….…………………………………………

МАРКА : ………………………………………………………………………………

ЦВЯТ : …………..…………………………………..………………………………

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /ако има такъв/ :…………………………….

СОБСТВЕНИК : ……………………………………………..……………………………… (Име, презиме и фамилия)

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ : ……………………………………………………………………

(улица/булевард, ЖК, блок, площадка)

в срок от 14 (четиринадесет) дни да освободи заемания от собственото му МПС, терен общинска собственост.

При неспазване на посочения срок, на основание горните нормативни документи, ще Ви бъде съставен акт и наложена глоба или имуществена санкция в размер от 100 – 500 лв., а при повторно неизпълнение на Предписанието , ще Ви бъде наложена имуществена санкция в размер от 500 – 1000 лв.

 Съгласувано с юрист :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Приложение № 2

към чл.46

  

ОБЩИНА ВЕТОВО

 

К О Н С Т А Т И В Е Н    П Р О Т О К О Л

№ ……… /………… г.

 

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 

Днес, ……………………….. 200…. в гр. Ветово, комисия, назначена със Заповед № …………………. на Кмета на Община Ветово, на основание чл. 46 от “Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Ветово”, в състав :

1. ………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

 ЕГН…………………………….,

екоинспектор към Община Ветово

2.……………………………………………………………………………,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН …………………………..,

екоинспектор към Община Ветово

3. …………………………………………………………………………,

(име, презиме, фамилия)

 ЕГН …………………………..,

инспектор от РПУ- Ветово

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното :

МПС : …………………………………………………………….

ВИД : …………………………………………………………….

МАРКА : …………………………………………………………

ЦВЯТ: ……………………………………………………………

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /ако има такъв/ : …………………………………………………

СОБСТВЕНИК : ……………………………………………..………………………………

(име, презиме и фамилия)

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ : ……………………………………………………………………

(улица/булевард, ЖК, блок, площадка)

СЪСТОЯНИЕ на МПС

Външно състояние на превозното средство/по външен оглед/ :

1. Наличие на двигател: ………………………………………………………………………………

2. Наличие на скоростна кутия: …………………………………………………………………………….

3. Състояние на купето (кабината, каросерията): ………………………………………………………………………………

4. Наличие на врати: …………………………………………………………………………………….

5. Наличие на калници: ………………………………………………………………………………

6. Наличие на капаци: ………………………………………………………………………………

7. Наличие на седалки: ………………………………………………………………………………

8. Наличие на арматурно табло: ……………………………………………………………………………

9. Наличие на стъкла: ………………………………………………………………………………

10. Състояние на каросерията: …………………………………………………………………………………………………………

11. Осветителни тела : а) Фарове : ……………………………………………….

б) Габарити и мигачи – предни :….….……………………….

в) Стоп, габарит, мигачи – задни :…………………………….

12. Наличие и състояние на колелата и гумите: ………………………………………………………………………………

13. Допълнителни данни по показания на свидетелите :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Становище на комисията :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Настоящият Констативен протокол се състави в 3 екземпляра.

КОМИСИЯ :

1……………………………………..

2. …………………………………..

3. ……………………………………

 

Съгласувано

с юрист :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

Приложение № 3

към чл.53

ОБЩИНА ВЕТОВО

 

 

А  К  Т

 

№ ………………./……………………. г.

 

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

 

Днес, …………………………………… г., в гр. Ветово,

подписаният ………………………………………………………………………………

(име,презиме,фамилия)

на длъжност ……………………………………….. при Община Ветово,

в присъствието на свидетелите :

1.………………………………………………………………………….. .

(име, презиме, фамилия)

 ЕГН …………………………

с адрес : гр.………………………………, жк/ул.……………………………………. № ………………..

2. ………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

 ЕГН …………………………

с адрес : гр.…………………………………, жк/ул.…………………………………… № ………………..

 

СЪСТАВИХ ТОЗИ АКТ :

на …………………………………………………………………………….         

(име, презиме, фамилия)

 ЕГН ……………………………….

с адрес : гр. ……………………………, община ……………………….. област ………………………..

притежаващ лична карта № …………………………., издадена на ………………………………………………………………………..

затова, че на ……………….. 200…. г. е нарушил “Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства”(ДВ, бр. 98/16.11.2001 г.) и чл. 49 и чл.50 от “Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Ветово”, относно :

 • неизпълнение Предписание по разпоредбите на същата, посредством изоставянето на МПС :

вид…………………………………………………………

марка ………………………………………………………

модел ………………………….., цвят….…………………………………….. ,

рег. № ………………………………………………

на (адрес на паркиране) : ………………………………………………………………………………

(улица/булевард, ЖК, блок, площадка)

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения по него : …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Актосъставител : ………………………………….

Нарушител : …………………………………………

Свидетели :

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Име,презиме,фамилия, ЕГН, адрес – гр., кв., ул., №)

2.……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

(Име,презиме,фамилия, ЕГН, адрес – гр., кв., ул., №)

В случай на отказ на нарушителя да подпише акта, отказът се удостоверява с подписа на един свидетел.

Свидетел: ……………………………………………………………………….,    (име, презиме, фамилия)

 ЕГН ………………………………..

с адрес: гр.………………………………….община…………………………,

област …..…………………

жк/улица:……………………………..…………………№………………..

Подпис на свидетеля : …….……………………………..

Подписаният: ……………………………………………………………………………… получих екземпляр от настоящия акт и в тридневен срок от подписването мога да направя и допълнителни писмени обяснения и възражения по него.

Дата ……………………                       Подпис : ………………………………. 

 

Съгласувано

с юрист :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

Приложение 4

към чл.88

 

 

Териториален обхват на Екоинспекцията

( списък на населените места, включени в обхвата на нейната дейност)

 1. гр. Ветово
 2. гр. Глоджево
 3. гр. Сеново
 4. с. Смирненски
 5. с. Бъзън
 6. с. Писанец
 7. с. Кривня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 към чл. 82

Задачи на Екоинспекцията

при осъществяване на текущия контрол

 

І. Задачи на Екоинспекцията, в т.ч. проверки и наблюдения, както следва:

1. Въздух по отношение на:

1.1. Източници на неорганизирано изпускане на емисии.

1.2. Отлагане на вредни вещества от въздуха върху открити повърхности.

1.3. Източници на шум и други вредни фактори.

1.4. Източници на неприятни миризми.

ІІ. Води по отношение на:

1. Качеството на повърхностните води.

2. Замърсяване на водоприемниците и подземните води при аварийни ситуации и залпови изпускания.

3. Спазване на режимите в СОЗ на водоизточниците за питейно водоснабдяване.

ІІІ. Земите по отношение на:

1. Повърхностно замърсяване.

2. Увреждане/ нарушаване целостта на почвата и хумусния пласт.

3. Палене на стърнища.

ІV. Биологично разнообразие по отношение на:

1. Опазване на парковете, градините, зелените площи, декоративната растителност.

2. Опазване на горите.

3. Опазване на защитените природни обекти.

4. Контрол при отглеждането на домашни животни.

V. Чистота по отношение на:

1. Дейността на лицата, които образуват отпадъци.