Наредба №11

Н А Р Е Д Б А

№ 11

ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО

НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

Приета с Решение № 77 по Протокол № 8/27.07.2004 г.       

 

 

РАЗДЕЛ I

 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

         Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.

         (2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите за законосъобразност, целесъобразност, ефективност и публичност.

Чл.2. (1) Общинският бюджет е:

 1. самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година;
 2. документ за политиката на общината;
 3. ръководство за оперативната дейност;
 4. средство за комуникация;

          (2) Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетни сметки на определените със заповед на кмета на общината второстепенни разпоредители.

         (3) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Чл.3. (1) Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи, трансферите от централния бюджет и трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.

         (2) Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.

         (3) Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, както и от местната общност, по реда на тази Наредба.

         Чл.4. (1)Бюджетният процес включва дейности по съставянето, приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет.

         (2) Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и кмета на общината.

           Чл.5. (1) В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи, възникнали по време на текущата бюджетна година.

           (2) Размерът и редът за разходване на резерва се определя от общинския съвет при приемането на общинския бюджет.

(3) Разходи от резерва могат да се извършват след разпределянето им по съответните дейности и параграфи.

РАЗДЕЛ II

 

 1. Същност и цели.

1.1. Финансовата политика на общината представлява система от

цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета на общината, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения. Целите на общината се състоят от заложеното в стратегически план, мандатния план на общинската администрация и оперативните годишни цели.

1.2. Основна цел на финансовата политика на общината е поддържане на финансова основа, достатъчна за предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност.

1.3. Финансовата политика на общината гарантира способността на общината да:

 • устоява на местни и регионални неблагоприятни икономически въздействия;
 • отговаря своевременно на промени в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги;
 • поддържа висок кредитен рейтинг и/или кредитна способност;
 • поддържа стабилно финансово състояние.
 1. Политика по текущия бюджет

2.1. Общината финансира текущите си разходи с текущи приходи    и с остатъци от минали периоди.

2.2. Текущите разходи и приходи се преразглеждат и/или

актуализират на всяко шестмесечие.

         2.3. Общината не може да използва бюджетни и счетоводни практики, допускащи балансирането на текущия бюджет за сметка на бъдещи бюджети.

         2.4. Бюджетният излишък в края на годината може да се използва за капиталови нужди, само ако няма неразплатени текущи разходи и ако са попълнени резервите.

 • Извършването на капиталови разходи в хипотезата става с решение на общинския съвет.
 • Бюджетният излишък се състои от икономии в разходите и преизпълнение на приходите спрямо тези, заложени в бюджета.

2.5. Текущите разходи не могат да се финансират с дълг.

2.6. Краткосрочен дълг може да се ползва единствено за финансиране на временен паричен недостиг в рамките на годината.

2.7. Кметът на общината разработва и представя за одобрение от общински съвет система от показатели за изпълнението, която да се интегрира с бюджета, в тримесечен срок от приемането на тази наредба.

2.8.1. Общината ще поддържа активите си на такова приемливо равнище, което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна..

2.8.2. Общината разработва (три) годишна програма за разходите за подмяна и поддръжка на активите, която се актуализира ежегодно.

2.9. Общината няма да финансира самостоятелно услуги, имащи регионален обхват.

3.Политика на приходите.    

3.1.1. Общината поддържа тригодишни прогнози за приходите си,  които актуализира ежегодно.

3.1.2. Прогнозите за приходите трябва да бъдат консервативни, за да могат да устояват на външни неблагоприятни икономически въздействия.

3.2. Общината прилага “анализ на тенденциите” като основен метод за прогнозиране на данъчните приходи.

3.3. Общината създава условия и организация за упражняване на правомощията по администриране на данъчните приходи.

3.4. Общината прилага такси и цени на услуги в случаите, когато ясно са определени потребителите на услугата и разходите за нейното предоставяне.

3.5. Общината се стреми да възстановява изцяло разходите, извършени за предоставянето на услугата (текущи, капиталови и за обслужване на дълга) с постъпленията от таксите и цените на услуги.

3.6. Текущите разходи включват и разходите за възстановяване на дълготрайните активи (амортизация или резерв).

3.7. Общината най-малко веднъж годишно извършва анализ на разходите и на размера на таксите и цените на услуги, както и на дадените облекчения.

3.8. Размерите на таксите и цените на услуги се актуализират ежегодно, като се отразява като минимум инфлационното влияние върху разходите.

3.9. Общината поддържа публичен регистър на всичките си активи, включително наземна, подземна и надземна инфраструктура, с описание на тяхното състояние, полезен живот и необходими разходи за поддръжка.

3.10. Общината води такава система на отчетност, позволяваща точното определяне на текущите разходи за всеки актив, както и приходите от неговата експлоатация.

4. Политика по разходите      

4.1.Общината поддържа такова равнище на разходите, което ще способства за предоставянето на основни публични услуги и осигуряването на обществения ред и сигурност.

4.2. Общината финансира текущите си разходи единствено с текущи приходи.

4.3. Общината оптимизира ефективността и ефикасността на предлаганите услуги чрез въвеждане на система от показатели за измерване на изпълнението и чрез сравняване с други сходни по размер общини.

4.4. Общината поддържа резерви, които да намаляват необходимостта от краткосрочно кредитиране и предпазват от свиване на разходите за услуги при неблагоприятни икономически явления.

         4.5.1 Режийните разходи се разпределят по функции с оглед определяне на пълните разходи за всяка услуга.

         4.5.2. Разпределянето става по методология, разработена в сътрудничество с ръководителите на второстепенните разпоредители.

         4.6. Общината разработва тригодишна прогноза за разходите, която се актуализира ежегодно.

         5. Инвестиционна политика на общината.

         5.1.1. Инвестиционната  политика на общината се осъществява съгласно приета от общинския съвет седемгодишна инвестиционна програма.

         5.1.2. Инвестиционната политика на общината се разработва от общинския съвет с оглед достигането на стратегически цели на общината и съдържа описание на всеки капиталов проект, неговата стойност, начини на финансиране, както и оценка на бъдещите текущи разходи след въвеждането на проекта или актива в експлоатация.

         5.2.1. Капиталов проект е общински проект, който отговаря на всяка от следните характеристики:

 1. Представлява ново строителство или основен ремонт на съществуващ актив с цел възстановяването му или заместване на съществуващ актив или обособена негова част или придобиване на земя и
 2. се финансира изцяло или частично с общински финансови източници.

         5.2.2. Всеки капиталов проект трябва задължително да съдържа оценка на допълнителните текущи разходи, необходими за управление на въведения в експлоатация обект.

         5.3. Общината ще използва финансово най-изгодните методи за финансиране на проектите в инвестиционната програма.

         5.4. Инвестиционната програма се актуализира заедно с приемането или актуализирането на текущия бюджет, с което се осигурява балансирането им.

 1. Политика по общинския дълг.

6.1.1.Общината провежда консервативна финансова политика с оглед  осигуряване на стабилно и добро финансово състояние в краткосрочен и дългосрочен аспект.

6.1.2. Общината ще ползва дългови инструменти само и единствено за финансиране на обекти, включени в инвестиционната програма и които не могат да се финансират изцяло с текущи бюджетни приходи.

6.2.1. Общината поема дългосрочен дълг в случаите, когато инвестиционната програма не може да се финансира с бюджетни приходи.

6.2.2. Общината не може да поеме дългосрочен дълг за текущи разходи.

6.3. Общинският съвет и кметът са длъжни да предоставят и оповестяват на местната общност или на финансовите институции всякаква финансова и проектна информация, имаща отношения към дълга.

6.4. Общинският съвет с решение създава общински кредитен съвет, който подпомага кмета и общинският съвет в дейността на общината по поемане на дълг. В съвета участва кметът, председателят на общинския съвет, съветници и независими външни консултанти, нямащи интерес от кредитната дейност на общината.

6.5. Годишните разходи на общината за обслужване на дълга не могат да надвишават:

 • 5 % от собствените приходи;

6.6.1. Общината ползва всички собствени приходи като източник за изплащане на дълга.

6.6.2. В случаи, когато дългът се поема за проекти, включени в инвестиционната програма и които се ползват за предоставяне на услуга, заплащана от такси, то последните служат като източник за финансиране на дълга. В размера на таксата, определен от общинския съвет, се  включват и разходите за обслужване на дълга.

6.6.3. В случаи когато с дълг се финансира проект, който се ползва от еднозначно определен кръг потребители срещу заплащане на такса, то общинският съвет включва разходите за обслужване на дълга в размера на таксата само за тези потребители.

6.7. Общината не може да използва като обезпечение на общински дълг частна общинска собственост, когато тя се ползва за предоставянето на услуги, несвързани  с предназначението на дълга.

6.8.1. Издаването на общинска гаранция е изключение от финансовата практика.

6.8.2. Общината гарантира дълг на трети лица само и единствено при наличие на следните условия:

         – проектът е включен в инвестиционна програма,

– общинският съвет е одобрил поемането на дълг за проекта,

 • финансиращата институция е първокласна банка.

6.8.3. Общината не може да учредява залог или ипотека като обезпечение на дълг на трети лица.

6.9. Общината поема краткосрочен дълг единствено за финансиране на временен бюджетен недостиг като поетият дълг трябва да се възстанови в рамките на годината, в която е поет.

6.10. Общината финансира временния бюджетен недостиг приоритетно с:

 1. извънбюджетни средства,
 2. безлихвени заеми от държавния бюджет,
 3. банкови заеми.

6.11. Кметът има право да тегли небанкови заеми (извънбюджетни и от държавния бюджет) с период на възстановяване до 3 месеца (за извънбюджетните) и до 6 месеца (за земите от държавния бюджет). Когато източник са извънбюджетните средства заемането не трябва да влияе на нормалното финансиране на дейностите по извънбюджетните средства. Ако заемът от извънбюджетните средства възпрепятства дейността, финансирана чрез тях, то решението за поемане на дълга се взема от общински съвет.

6.12. Общинският съвет определя лимит на краткосрочния дълг с източник банкови заеми за една бюджетна година като включва лихвените разходи в бюджета и упълномощава кмета да поема дълг.

7. Политика по резервите.   

7.1.1. Общината поддържа резерв за неотложни и непредвидени разходи, който ще се използва за преодоляване на временен бюджетен недостиг, за покриване на необходими разходи.

7.1.2. Общината може да формира и целеви резерви.

7.2. Резервът се определя в размер на не по-голям от 10% от размера на собствени текущи приходи.

 

 

РАЗДЕЛ III

 

СЪСТАВЯНЕ  НА  ПРОЕКТ  НА  ОБЩИНСКИЯ  БЮДЖЕТ

 

Чл.6. (1) Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на   общината за следващата финансова година включва:

 1. преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;
 2. преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на общинския съвет свързани с общинските приходи;
 3. проучване на потребностите на местната общност;
 4. формулиране на годишните цели и задачи;
 5. преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;
 6. анализ на общинската собственост.

(2) Тенденциите в местната икономическа прогноза, съставена на база дейностите по ал.1, се ползват за съставяне на проекта на текущия бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза в часта за местните дейности.

(3) Сроковете и отговорностите за организацията на дейностите по ал.1 се вписват в бюджетния календар.

Чл.7. Кметът на общината организира съставянето на проекта на общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и ръководителите на бюджетните звена.

Чл.8. (1) Кметът на общината утвърждава бюджетен календар (план – график).

(2) Бюджетният календар включва дейности, отговорни длъжностни лица и срокове за изпълнение на всяка фаза на бюджетния процес.

(3) Копие от бюджетния календар се предоставя на председателя на общинския съвет, председателите на постоянните комисии, кметовете на райони, кметовете на кметства, кметски наместници, и ръководителите на бюджетните звена.

Чл.9. (1) Кметът на общината дава указания до кметовете на кметства, кметските наместници, ръководителите на бюджетните звена, в които определя условията и сроковете за представяне на проектите.

(2) Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета, и за реда за представяне на мнения и предложения.

Чл.10. (1) Кметът на общината представя в Министерство на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и в сроковете определени от министъра на финансите.

(2) Кметът на общината внася за сведение в общинския съвет информация по ал.1.

Чл.11. Проектът на бюджета включва:

 1. текущ бюджет на делегираните от държавата дейности;
 2. текущ бюджет на местните дейности;
 3. капиталов бюджет.

Чл.12. (1) Кметът на общината съставя проекта на текущ бюджет на делегираните от държавата дейности по чл.11,т.1 на основата на държавни стандарти, финансирани с държавни трансфери (ДДФЛ и обща допълваща субсидия) за делегираните от държавата дейности и при спазване на бюджетната класификация.

(2) Към средствата по ал.1, може да се включи преходния остатък от предходната година за делегираните от държавата дейности.

(3) С решение общинския съвет може да дофинансира всяка делегирана държавна дейност за допълнителна численост на персонала и текущи разходи за издръжка над стандартите,  за сметка на собствени приходи и изравнителна субсидия.

(4) Текущият бюджет на делегираните от държавата дейности се приема без дефицит.

(5) Общинският съвет може да определи резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер до 10 на сто от одобрените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(6) Средствата от дарения се отразяват текущо приходно и разходно със заповед на кмета според волята на дарителя.

(7)  С решение на общинския съвет, финансирането на някои дейности в образованието може да се организира като “делегиран бюджет”.

Чл.13. (1) Съставянето на проект на текущ бюджет на местните дейности се извършва след месец септември на предходната година.

(2) Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия.

(3) Собствените приходи включват местни данъци и местни неданъчни приходи.

(4) Кметът на общината съставя проекта по ал. 1 на основата на:

1. прогноза за местните данъчни приходи ;

2. приходите от такси и цени на услуги, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи;

3. общата изравнителна субсидия.

         (5) Към средствата по ал.2 може да се включи преходния остатък от предходната година;

         (6) Текущите постъпления от дарения не се планират – всяка постъпила сума се отразява със заповед  на кмета на общината по прихода и по видове разходи според волята на дарителя.

         (7) При балансиране на местните дейности може да се планира резерв (размера се определя от общинския съвет при приемане на бюджета).

         (8) Текущият бюджет за местните дейности се приемат без дефицит.

         (9) Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя приоритети и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за преструктуриране на разходите.

         Чл.14. В капиталовия бюджет се включват средства за основен ремонт на материална база и инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.

         Чл.15. (1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

 1. дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;
 2. предложенията на местната общност;
 3. прехвърлените задължения по общинския дълг в часта за капиталови разходи;
 4. задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.

(2) Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:

 1. определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;
 2. определените с решение на общинския съвет собствени общински приходи;
 3. средства от програми и проекти.

Чл.16. (1) Окончателният общ проект на общинският бюджет по пълна бюджетна класификация за местните и делегирани дейности, се съставя след обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) Общинският съвет определя конкретните условия за изпълнение и отчитане на общинския бюджет с решението за неговото приемане.

 

 

РАЗДЕЛ IV

 

ОБСЪЖДАНЕ  И  ПРИЕМАНЕ  НА  ПРОЕКТА  НА  ОБЩИНСКИЯ  БЮДЖЕТ

 

Чл.17. (1) Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

(2) Кметът на общината утвърждава график за публично обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин, не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането.

(3) Публичното обсъждане се провежда по населени места, кметства и бюджетни звена чрез срещи, пресконференции, кръгли маси, фокус-групи и дискусионни форуми с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.

(4) За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

Чл.18. (1) Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на общината с доклад и проект на решение и се разпределя от председателя на общинския съвет за становище от всички постоянни комисии. Водеща е комисията по финанси и бюджет.

Чл.19. Общинският съвет приема общинския бюджет в определения от закона срок в съответсвие с Единната бюджетна класификация.

Чл.20. При недостиг на средства за местните дейности, общинският съвет може да определи приоритети за финансиране, базирани на ясни и обосновани критерии и отчитане мненията и предложенията на гражданите на общината.

Чл.21. Кметът на общината представя приетия общински бюджет в областното поделение на Сметната палата и в Министерството на финансите в определения от закона срок, както и в Национално сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.

Чл.22. Когато не е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.

Чл.23. Когато е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за  времето до приемането на общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените със закона за държавния бюджет на Република България държавни трансфери за съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

Чл.24. Когато общинският съвет не е приел бюджета на общината в определения от закона срок, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности – при условията на предходния член.

Чл.25. След изтичането на законовия срок за приемане на общинския бюджет, до неговото приемане се спира възнаграждението на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.

 

 

РАЗДЕЛ V

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ОБЩИНСКИЯ  БЮДЖЕТ

   

Чл.26. (1) Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.

         (2) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства, ръководителите на бюджетни звена – второстепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.

         Чл.27. Кметът на общината разпределя одобрените от общинския съвет бюджетни кредити по тримесечия и по месеци.

         Чл.28. Кметът на общината утвърждава бюджетните сметки на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и определя техните права и задължения, в срок до 30 дни след приемане на общинския бюджет от общинския съвет.

         Чл.29. Събирането на приходите от местните такси и цените на услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Ветово.

         Чл.30. Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.

         Чл.31. Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.

         Чл.32. Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.                              

         Чл.33. Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на местната общност.

         Чл.34. При текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, кметът на общината може да:

         1.изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;

         2.прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности;

         3.се разпорежда с определения резервен бюджетен кредит.

 

Съгласно чл.27, ал.2 от ЗОБ, в изпълнение на правомощията си по тази алинея, кметът на общината издава заповеди.

 

         (2) Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни или при възникване на нови неотложни нужди, кмета на общината ги осигурява без да променя общия обем на бюджетните кредити по дейности и параграфи чрез:

 1. прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установен недостиг;
 2. прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии.

Чл.35. При текущото изпълнение на бюджета, кметът на общината спазва лимитите за:

 1. представителните разходи;
 2. разходите за помощи за погребения;
 3. режийни разноски за ученическото столово хранене;
 4. за поевтиняване на храната за ученическо столово хранене;
 5. други лимити.

Чл.36. Кметът на общината внася в срок до 31 юли в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.

Чл.37. (1) Кметът на общината и кметовете на кметства  информират местната общност не по-малко от два пъти годишно за изпълнението на бюджетите им.               

         Чл.38. (1) При изменения в макроикономически условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, общинският съвет актуализира бюджета.

         (2) Общинският бюджет се изменя през текущата бюджетна година по реда, по който е бил приет.

         (3) Кметът на общината при изпълнението на бюджета отразява със заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:

 1. съгласно писма от МФ за корекции по реда на ЗУДБ и ЗДБРБ за съответната година;
 2. целеви трансфери от министерства и агенции;
 3. получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя;
 4. преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;
 5. разпределение на резервирания кредит (в случай, че общинския съвет е упълномощил за това кмета на общината).

 

 

РАЗДЕЛ VI

 

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ  СРЕДСТВА  НА  ОБЩИНАТА

 

Чл.39.  Извънбюджетни средства са тези, които се събират и разходват по силата на закон.

         Чл.40. Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от общински съвет заедно с общинския бюджет.

         Чл.41. В случаите, когато общинският бюджет не е приет, извънбюджетните сметки и фондове се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.

         Чл.42. Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се приема заедно с отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет.

         Чл.43. Кметът на общината представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите план сметки на извънбюджетните средства и фондове и отчетите за изпълнението им.

 

 

РАЗДЕЛ VII

 

ОТЧИТАНЕ  И  КОНТРОЛ  НА  ОБЩИНСКИЯ  БЮДЖЕТ

 

         Чл.44. (1) Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.

         (2) Задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в бюджета за текущата година, задължително се изплащат със следващия бюджет.

         Чл.45. (1) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени от кмета на общината.

         (2) Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет в съответствие с единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.

         Чл.46. (1) Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

         (2) Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на бюджет по реда, определен в чл.17.

         Чл.47. Водещата комисия по бюджет и финанси и другите постоянни комисии разглеждат годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет при условията и по реда, определени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

         Чл.48. (1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в общинския съвет по показателите по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове.

 

В зависимост от изискванията на общинския съвет и установената практика, годишният отчет за изпълнението на бюджета се приема с отделно решение или едновременно с проекта на бюджет.

 

         (2) Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета, дълга и извънбюджетните сметки и фондове, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.

         (3) Кметът на общината представя информацията по ал.2 и в Национално сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.

         Чл.49. (1) Кметът на общината изгражда и прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината при текущо изпълнение на бюджета.

         (2) Вътрешният финансов контрол по ал.1 се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи.

 

 

РАЗДЕЛ VIII

 

ОБЩИНСКИ  ДЪЛГ

 

         Чл.50. (1) Общинският дълг включва всички финансови задължения поети с решение на общински съвет от името и за сметка на общината.

         (2) Поемането но общински дълг се извършва чрез емисия на общински ценни книжа и договори за заем с банки и други финансови институции.

         Чл.51.(1) По решение на общинския съвет възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигурява със заеми от:

 1. извънбюджетни средства и фондове на общината;
 2. банки и други финансови институции;
 3. други източници.

(2)  Заемите по ал.1 са краткосрочни, ползват се за текущо балансиране на бюджета до края на бюджетната година.

Чл.52. Дългосрочен общински дълг може да се поема с решение на общинския съвет само за финансиране на инвестиционни програми и проекти, които не могат да се финансират с бюджетни приходи и за рефинансиране на непогасен дълг.

Чл.53. (1) Инвестиционните програми и проекти, за чието финансиране се предвижда поемане на общински дълг се одобряват от общинския съвет.

(2) Общинският съвет одобрява исканията за финансиране на програми и проекти, които съдействат за развитието на публичния сектор и/или на социално-икономическото състояние на общината и са допуснати за разглеждане от комисия, определена със заповед на кмета на общината.

Чл.54. (1) Предложенията за финансиране по чл.53 се внасят за разглеждане в комисията придружени от следните документи:

 1. описване на програмата или проекта – наименование, цели, техникоикономическа обосновка, степен на готовност за реализация, очаквани срокове за реализация, социално-икономически анализ на очакваните резултати, анализ на въздействието върху околната среда;
 2. описание на финансовите параметри – източниците за финансиране, размер на средствата, срокове и начини за усвояване, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски, административно-управленски и други услуги, източници за погасяване, анализ на финансовото състояние преди и прогноза за състоянието след реализация на програмата или проекта, влияние на финансирането и разходите по обслужване на дълга върху бюджета на общината;
 3. схема за осъществяване на вътрешно ведомствен контрол по отношение на изпълнението на програмата или проекта.

(2) Комисията изготвя списък на постъпилите предложения по ал.1 и анализ на степента, в която са покрити следните критерии:

 1. значимост на проекта за развитието на публичния сектор и/или на социално-икономическото състояние на общината;
 2. минимални административно-управленски и други разходи при реализацията;
 3. степен на готовност за реализация и за усвояване на средствата;
 4. възможност за формиране на приходи или икономии на разходи при реализацията, които да бъдат като потенциални източници за обслужването на дълга; този критерий не се прилага при проекти със социална насоченост.

Чл.55.Класираните от комисията проекти се внасят в общински съвет от кмета на общината.

Чл.56. (1) Дължимите суми за лихви, такси, комисионни и погашения на главниците по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и общата изравнителна субсидия, както и за сметка на извънбюджетните средства с инвестиционно предназначение, в случаите, когато е приет за финансиране на инвестиционни програми и проекти и/или за рефинансиране на непогасен дълг с инвестиционно предназначение.

(2) Средствата по предходната алинея се предвиждат при съставяне на проекта на общинския бюджет и план-сметките за извънбюджетните средства, без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности.

(3) Когато общинският дълг е поет за финансиране на инвестиционни програми и проекти в делегираните от държавата дейности, дължимите суми за лихви и погашения на главницата могат да бъдат за сметка и на целевата субсидия за капиталови разходи, но в размер до 50 на сто от нея.

Чл.57. Годишният размер на разходите по обслужването на дълга не може да надвишава 25 на сто от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на общината за съответната година.

Чл.58. Общинският дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имущество – публична общинска собственост.

Чл.59. (1) Общинският съвет може да приеме решение за сключване на договор/и с друга/и община/и за отпускане и ползване на заеми за капиталови разходи от взаимен интерес.

(2) Източник на средствата по ал. 1 не могат да бъдат целевите субсидии от централния бюджет.

Чл.60.  Кметът на общината предоставя на финансовите институции и проектна информация, имаща отношение към дълга и информира местната общност.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Наредбата е приета с Решение № 77 по Протокол № 8/27.07.2004 г.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл.9а от Закона за       общинските бюджети и влиза в сила 7 /седем/ дни след оповестяването и по приетия от общинския съвет начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                          

                                                                                           (М. КАРТ)