Наредба № 10

Н А Р Е Д Б А

№10

 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД

 

            /Наредбата е приета от Общински съвет – Ветово, с Решение № 311 по Протокол №29  от 20.07.2006 год., взето  на основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост/, изм. и доп. с Решение №480 по Протокол №42/13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение №313 по Протокол №23 / 27.02.2009 г.; изм. и доп. с Решение №652 по Протокол №47 / 11.02.2011 г.

 

Ветово, юли 2006 год.

 

 

ГЛАВА I

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията и реда за придобиване, управление, стопанисване и ползване на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ и горите и земите от общинския горски фонд /ОГФ/ в съответствие с действуващата нормативна уредба: Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Закон за общинската собственост /ЗОС/, Закона за горите, Правилника за прилагане на закона за горите, Закон за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, Закон за арендата в земеделието, Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на Общински съвет – Ветово, Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и услуги на територията  на Община Ветово.

(2) Земите от общинския поземлен фонд  и горите от общинския горски фонд са основно национално и общинско богатство, което се ползва от особена закрила на държавата, общината и местната общност.

(3) Земите от общинския поземлен фонд са предназначени за производство на растениевъдна продукция и паша на добитък по начин, не увреждащ почвеното плодородие и здравето на хората.

Чл.2. Управлението, стопанисването и ползването на земеделските земи от общинския поземлен фонд и на горите и земите от общинския горски фонда  се организира, ръководи и контролира от кмета на общината или упълномощен от него заместник-кмет.

Чл.3.  Земеделските земи от общинския поземлен фонд са частна общинска собственост.

Чл.4. По смисъла на тази наредба общински поземлен фонд е територията предназначена за селскостопанско производство.

Чл.5. По смисъла на тази наредба общинския горски фонд е територията, предназначена основно за гори, както и земите за залесяване и недървопроизводителните земи, посочени в кадастъра.

Чл.6. Горите и земите от общинския горски фонд са: публична и частна общинска собственост.

 

 

ГЛАВА II

ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

 

 СОБСТВЕНОСТ

 

Чл.7. Общинска собственост са земеделските земи, за които има влязло в сила решение на Общинска служба “Земеделие и гори” – гр. Ветово за възстановено право на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по реда на чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ или решение за възстановяване на собственост в нови реални граници с план за земеразделяне по реда на чл.18ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, както и тези по реда на Закона за общинската собственост.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

 

УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ  И ПОЛЗВАНЕ  НА ЗЕМИТЕ

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 

Чл.8. Общинският съвет определя земите от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем на физически и юридически лица, както и начина на предоставяне – с търг или конкурс.

Чл.9. В решението по предходната алинея се определят годните за селскостопанско производство земеделски земи, които се описват по местонахождение, местност, категория и размер на наемната цена за 1 (един) декар, която не може да бъде по-малка от размера на наема за съответната категория земи от държавния поземлен фонд и от  тези по Приложение №1.

Чл.10. Решението на общинския съвет се съобщава на населението в кметствата по населени места, чрез обяви поставени в общинската администрация и чрез местния печат. В обявата се посочва и срока, в който могат да се подават заявления за участие в търга или конкурса.

Чл.11. Кметът на общината издава заповед, съгласно чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, съдържаща данните по чл.9 от тази Наредба, както и за:

–  вида на процедурата (търг или конкурс);

–  определяне началната тръжна цена на имота (имотите);

–  определяне на размера на депозита за участие в процедурата;

–  дата, място и час на провеждане на процедурата (повторна

процедура).

Чл.12. След провеждане на  процедурата  кметът на общината издава заповед за утвърждаване на класирането и определяне на класирания участник, която се поставя на видно място в общината и в кметствата, където се намират земеделските земи, последвана от покана до лицата за сключване на договор, след влизане в сила на заповедта.

Чл.13. (1) Договорът за наем се сключва от кмета на общината за срок от 3 (три) години, а при сключване на договор за аренда минималния срок е 4 (четири)  стопански години, съгласно чл.4, ал.1 от Закона за арендата в земеделието.

(2) Срокът по предходната алинея може да бъде продължен  с 3 (три) години със заповед на кмета на общината.

(3) По предложение на кмета на общината или упълномощен от него заместник-кмет, след решение на  общинския съвет срокът по ал.2 може да бъде удължен с още 4 (четири) години.

(4) Общият срок на договора не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) години.

(5) Договорите по чл.13, ал.1 се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните,  вписват се в нотариалните книги  и се регистрират се в Общинска служба”Земеделие и гори” – гр. Ветово, като задължително се комплектоват със скица на имота (имотите) обект на договора.

Чл.14. (1) Първоначалната годишна вноска по договора за наем се заплаща по сметката на общината в 14 (четиринадесет дневен) срок от сключване на договора, а следващата годишна вноска в нов 14 (четиринадесет дневен) срок, след изтичане на първата година от действието на договора.

(2) Отдадените под наем (аренда) земеделски земи от общинския поземлен фонд, за които е заплатена наемната цена се предават на наемателя от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. За предаването се съставя протокол, който се подписва от двете страни.

Чл.15. Не се допуска наетата земя от общинския поземлен фонд да се преотдава на трети физически или юридически лица.

Чл.16. При лошо стопанисване и управление, при нарушаване на  чл.15 от настоящата наредба, наемодателят е в правото си едностранно да прекрати предсрочно действието на договора, след отправяне на писмено едномесечно предизвестие, като платения наем не се връща.

Чл.17. Земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, могат да се предоставят само под наем за срок до възстановяване на собствеността върху тях, но за не повече от една година.

Чл.18. След решение на общинския съвет, кметът на общината може да предостави за срок от 10 (десет) години безвъзмездно право на ползване на граждани или юридически лица, възстановили или подобрили със собствени средства слабо продуктивни земи от общинския поземлен фонд.

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

 

 РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 

Чл.19. Разпореждането със земеделски земи от общинския поземлен фонд се извършва по един от следните способи:

– продажба;

– замяна;

– оземляване на безимотни и малоимотни граждани.

Чл.20. Продажбата на земеделски земи от ОПФ се извършва при проявен инвеститорски интерес по реда на чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.30 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Общински съвет- Ветово.

Чл.21. (1) Замяна със земи от общинския поземлен фонд  със земи на юридически и физически лица се извършва въз основа на мотивирано предложение от началника на Общинска служба”Земеделие и гори” – гр. Ветово, съгласно чл.36, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.

(2) Заявлението /молбата/ за замяна се подава до кмета на общината, в чието землище се намира земеделската земя предмет на замяната.

(3) Замяната по предходните алинеи се осъществява след решение на Общинския съвет, но само при равностойност, определена по Наредбата за условията  и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи.

(4) Оценката по ал.3 се извършва от вещи лица, включени в списък, одобрен от Министъра на земеделието и горите и министъра на финансите, съгласно изискванията на чл.19а, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

(5) След решение на общинския съвет за осъществяване на замяната се сключва договор, който се вписва в службата по вписванията.

Чл.22. (1) Оземляването на безимотни и малоимотни граждани  се извършва със земи от общинския поземлен фонд.

(2) Общинската служба "Земеделие и гори" – гр. Ветово извършва оземляването, след подадена информация от общината за размера, категорията и местонахождението на свободните и годни за селскостопанско производство земи от ОПФ, като се спазват условията по чл.8 и чл.9 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани в размери, съгласно изискванията на § 1, 1 и 2  от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

(3) Оземляването се извършва чрез отдаване под наем или чрез прехвърляне на собственост, както следва:

1. Чрез отдаване под наем за минимален срок от 5 (пет) години и максимален от 10 (десет) години.

2. Чрез прехвърляне на собственост, след изтичане на максималния срок от 10 (десет) години.

(4) Оземлените лица не могат да разпореждат с придобитите по ал.3 земи от общинския поземлен фонд.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

 

 ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  ОТ  УВРЕЖДАНЕ

 

Чл.23. Ползвателите на земеделските земи от ОПФ са длъжни да ги опазват от ерозиране, замърсяване, засоляване, заблатяване и други увреждания, както и да поддържат и повишават продуктивните им качества.

Чл.24. Общината осигурява информация за:

1. Продуктивните, технологичните, екологичните и икономически качества на земеделските земи;

2. Задължителните ограничения при ползването на земеделските земи (електропроводи с високо напрежение, застрояване, трайни насаждения  и др.);

3. Начините за опазване на повърхностния  почвен слой и присъщите й екологични функции от увреждане, санитарните норми за употреба на торове и пестициди, както и веществата забранени за прилагане;

4. Противоерозионните сеитбообръщения и ерозионно защитените територии от общинския поземлен фонд.

 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОДУКТИВНИТЕ КАЧЕСТВА И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ  ОПФ

 

Чл.25. (1) С възстановяването и подобряването на ерозирани, замърсени, заблатени земеделски земи от ОПФ се цели:

1. възстановяване на нарушените екологични функции на горния почвен слой;

2. запазване и повишаване на почвеното плодородие;

3. отстраняване или намаляване на здравните рискове от употреба на растителна и животинска продукция.

(2) За осъществяване на дейностите по ал.1 са необходими предварително разработени, съгласувани и одобрени проекти и технологии.

(3) Технологиите и проектите се утвърждават от експертен съвет, назначен със заповед на кмета на общината с участие на представители от Областна служба ”Земеделие и гори” – гр. Русе, Общинска служба “Земеделие и гори” – гр. Ветово, РИОСВ – гр. Русе и Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.

(4) Изпълнителите на технологиите и проектите се определят чрез конкурс, обявен със заповед на кмета на общината.

Чл.26. (1) На рекултивация подлежат:

1. Земи с нарушен почвен слой;

2. Земи замърсени с битови отпадъци, заблатени и вкислени,

вследствие употребата на големи количества торове и химични препарати.

(2) Рекултивация се извършва въз основа на предварително изготвен, съгласуван и одобрен проект.

(3) За използването на земеделските земи по т.1 и т.2 за неземеделски нужди е необходима промяна на тяхното предназначение по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

Чл.27. Ползвателите на земеделски земи от ОПФ са длъжни да осигуряват провеждането на финансираните от държавата мероприятия за изграждане на съоръжения за опазване на земите от ерозия или други процеси, които увреждат продуктивните качества на почвите. Средствата за осигуряване на продуктивните качества  на замърсените земи се осигуряват от бюджета на Министерство на земеделието и горите по ежегодно одобряван от Министерския съвет програма. Програмата се изготвя от Министерство на земеделието и горите, съгласувано с Министерството на околната среда и водите въз основа на данни от Изпълнителната агенция по почвените ресурси към Министъра на земеделието и горите.

 

 

 РАЗДЕЛ ШЕСТИ

 

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 

Чл.28. Организирането на самостоятелна общинска охрана се осъществява въз основа на устройствен акт, утвърден от Кмета на Общината.

Чл.29. Кметът на Общината е длъжен да провежда противопожарни мероприятия, а през пожароопасния сезон при необходимост назначава лица, които извършват наблюдение върху имотите и да сигнализират при възникване на пожар.

 

ГЛАВА III

 

 ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

 

СОБСТВЕНОСТ

Чл.30. (1) Общинска собственост са горите и земите от горския фонд, върху които е възстановено право на собственост на общината по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ), както и тези придобити по реда на Закона за общинската собственост.

(2) В горския фонд могат да се включват:

1. земеделски земи негодни за земеделско ползване;

2. слабопродуктивни земеделски земи;

3. земи,които са рекултивирани за горскостопанско ползване;

4. земи от корекции на водни течения;

(3) Публична общинска собственост са:

1. горите и земите от общинския горски фонд, предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;

2. горите и земите от горския фонд в защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии – общинска собственост;

3. горите и земите от общинския горски фонд, включени в териториите за културно-историческа защита по Закона за паметниците на културата и музеите;

4. горите за защита на инженерно-технически съоръжения.

(4) Частна общинска собственост са всички други гори и земи от общинския горски фонд.

Чл.31. Собствениците на гори и земи от горския фонд  трябва да упражняват правото си на собственост върху тях по начин, който на влошава състоянието им и не причинява вреда на други собственици на земи и гори от  горския фонд или на обществото.

 

 

 РАЗДЕЛ ВТОРИ

 

ПРОМЕНИ В ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД

 

Чл.32. Промените в общинския горски фонд представляват включване или изключване на гори и земи от горския фонд.

Чл.33.  Включването на слабопродуктивни  и негодни за земеделско ползване земи в общинския горски фонд се извършва по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

Чл.34. (1) Гори и земи от общинския поземлен фонд се изключват при промяна на предназначението им за:

1. площадки за изграждане на електроцентрали, язовири и други хидротехнически и електротехнически съоръжения, добив на земни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, претоварни станции;

2. трасета на линейни обекти;

3. създаване на нови или разширяване  строителните граници на съществуващи урбанизирани територии /населени места и селищни образувания/;

4. създаване на нови или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти, извън посочените в т.3;

5. създаване на земи за земеделско ползване от недървопроизводителни земи в общинския горски фонд;

6. обекти свързани с националната сигурност, отбраната на страната, опазването и възпроизводството на околната среда.

(2) Забранява се изключването на гори и земи от горския фонд за срок от 20 (двадесет ) години след опожаряването им.

(3)  Алинея 2 не се прилага в следните случаи:

1. когато промяната на предназначението е свързана с отбраната или сигурността  на страната;

2. когато промяната на предназначението е свързана с изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерския съвет.

Чл.35. (1) Изключването на гори и земи от ОГФ, с площ до 100 декара се извършва от Министъра на земеделието и горите  по предложение на началника на Национално управление на горите (НУГ), а за площи над 100 декара – от Министерския съвет по предложение на Министъра на земеделието и горите.

(2) За изключване на горите и земите от общинския горски фонд се изисква решение на общинския съвет.

Чл.36. (1) За  строителство на обекти по чл.34, ал.2, т.1 и т.2, както и за създаване на нови или разширяване границите на съществуващи отделни урегулирани поземлени имоти извън населените места и селищни образувания, собственикът или заинтересуваното лице прави искане пред началника на Национално управление на горите за предварително съгласуване на изключването на горите и земите от общинския горски фонд.

(2) За изключване на гори и земи от общинския горски фонд и за включването им в строителните граници на урбанизираните територии, както и за създаване или разширяване на границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях, Кметът на общината прави искане пред началника на Национално управление по горите за предварително съгласуване.

Чл.37. (1) Неразделна част от осъществяването на процедурата по изключване на гори и земи от общинския горски фонд и съгласуването с Национално управление по горите е изготвяне на задание, което да отговаря на изискването на разпоредбите на Закона за устройство на територията. В срок от 1(един) месец от настъпване на искането началника на НУГ се произнася с мотивирано становище.

(2) Заявление за изключване на гори и земи от общинския горски фонд се подава от собственика или от заинтересуваното лице до Национално управление на горите при наличие на действащ подробен устройствен план за поземлен имот или парцеларен план за определено трасе.

Чл.38. (1) Земеделските територии, залесени или самозалесили се  след 31 март 2003 година, могат да се включат в общинския горски фонд и се стопанисват  съгласно Закона за горите.

(2) Горите от общинския горски фонд, могат да се ползват отново като земеделски земи след писмено уведомление до Държавно лесничейство.

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

 

УПРАВЛЕНИЕ,СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И

ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД

 

Чл.39. Управлението, стопанисването и ползването на общинския горски фонд се осъществява чрез:

1. учредяване на търговски дружества по смисъла на Търговския закон;

2. участие в съществуващо дружество или създаване на нов субект по Търговския закон;

3. предприятие по Закона за общинската собственост;

4. дружество по Закона за задълженията и договорите;

5. структурно звено в общинската администрация;

6. предоставяне за управление с договор на Държавно лесничейство, на търговски дружества, на физически лица-ЕТ, юридически лица, регистрирани по Търговски закон;

7. отдаване под наем;

8. чрез концесия.

Чл.40. Управлението и ползването на горите и земите от общинския горски фонд се осъществява по лесоустройствени проекти, планове и програми, по реда на Закона за горите.

Чл.41. За борба с ерозията и за създаване на нови гори се извършват следните дейности:

1. събиране на семена, плодове и други репродуктивни материали от горско дървесни  и храстови видове;

2. производство на посадъчен материал;

3. почистване на площи за залесяване;

4. подготовка на почвата за залесяване;

5. залесяване, презалесяване и попълване на горски култури;

6. подпомагане на естественото възобновяване;

7. отглеждане на горски култури и инвентаризацията им;

8. отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив;

9. ограждане на горски култури и възобновени участъци;

10. поливане и торене на горски култури;

11. кастрене на дърветата в горски култури;

12. направа и поддържане на противопожарни прегради, просеки, минерализовани и санитарни ивици;

13. борба с болести и вредители (без авиохимична и авиобиологична), извън горските разсадници;

14. борба с ерозията, с изключение на проектиране и строителство, извършвано по линия на капиталовите разходи.

(2) Дейностите по ал. 1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейността в зависимост от вида им, местонахождението на обекта, в който ще се извършват, сезоните, обема на работата и сроковете за извършването.

(3) Дейността залесяване на горски култури се възлага в комплекс с други лесокултурни дейности, чието извършване по преценка на възложителя ще осигури нормалното прихващане и растеж на културите.

(4) Възлагането на дейности по предходната алинея е за срока на провеждане на плановите инвентаризации, определен с Наредба № 17 за залесяване и инвентаризация на горските култури на Министерството на земеделието и горите.

Чл.42. (1) Дейностите по чл.40 се извършват по ред и при условия, определени в Закона за горите и в Закона за обществените поръчки.

(2)  Изпълнението на дейностите могат да се извършват от:

1. Общината – след одобрена от общинския съвет план-сметка;

2. Държавно лесничейство;

3. Търговци, регистрирани в публичния регистър по смисъла на чл.57 от Закона за горите.

(3) Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са лицензирани по реда, предвиден в Закона за горите;

2. да притежават писмени доказателства за търговска репутация, издадени от Държавното лесничейство, в чийто район кандидатът е извършвал лесокултурна дейност;

3. на изискванията, определени в Закона за обществените поръчки;

4. на други специфични изисквания на възложителя.

Чл.43. (1) Ползването на горите и земите от общинския горски фонд представлява добивът на дървесина и/или странични ползвания, както и разпореждането с тях.

(2) Ползването на дървесина от общинския горски фонд се извършва възмездно, след решение на общинския съвет и се осъществява по един от следните начини:

1. такса на корен- утвърден с решение на общинския съвет;

2. чрез възлагане на добива и продажба на добитата дървесина от склад;

3. чрез търг, конкурс или преговори за предоставяне на сечища;

4. от общината- когато самостоятелно организира и изпълнява дейностите по добива и транспорта на дървесината;

5. чрез търг, конкурс или преговори за предоставяне изпълнението на дейностите, предвидени в лесоустройствените проекти за цялата площ от ОГФ или части от него;

6. чрез концесия.

Чл.44. (1) Годишното ползване на дървесина се извършва в съответствие с лесоустройствените проекти, планове и програми, по начини, посочени в чл.43, ал.2.

(2) Условията и редът за ползване на дървесина от общинския горски фонд по чл.43, ал.2, т.2 и 3, както и продажба на дървесината, добита по реда на чл.43, ал.2, т.4 и 5 се определят с решение на общинския съвет.

(3) Общинския съвет определя в размер да 1/3 от утвърденото годишно ползване на дървесината за добив от дърводобивни и дървопреработвателни предприятия, които са със седалище и адрес на управление на територията на общината, както и осъществяват дейността си на същата територия.

Чл.45. Планирането на ползването на дървесина от общинския горски фонд включва дейностите по ежегодния подбор на подлежащите за сеч насъждения и определяне на обема на годишното ползване, като се спазват изискванията предвидени в лесоустройствените проекти и програми.

Чл.46. (1) Маркирането на лесосечния фонд включва дейности по определяне на дърветата за сеч в предвидените за ползване насаждения от общинския горски фонд.

(2) Кубирането е определяне на обема на маркираните за сеч дървета, а сортиментирането е разделяне на обема по категории дървесина и сортименти.

(3) Маркирането, кубирането и сортиментирането на дървесината в общинския горски фонд се извършва от лицензирани за тази дейност лица, регистрирани по реда на Наредба №31 за реда и критериите за регистрация за упражняването на частна лесовъдска практика и извършване дейности в горския фонд на Министерство на земеделието и горите  или  от служители по горите.      

Чл.47. (1) Право на ползване на дървесина по такси на корен имат:

1. местното население, по настоящ адрес на територията на община Ветово, по списъци изготвени от кметовете на населени места в съответствие с лимит определен за домакинство, утвърден от Кмета на общината.

2. юридически лица, когато материалите са необходими за трангулачни точки и др. геодезични знаци в горите; геоложки и минни проучвания; възстановяване на повредени или унищожени от стихийни бедствия пътни съоръжения, телефонни линии и други обекти намиращи се в горите, след решение на Общинския съвет

(2) Дървени материали необходими за нуждите на общински бюджетни структури  се отпускат без да се заплаща такса на корен, след решение на Общинския съвет.

(3) Получената дървесина по реда на ал.1 не може да се прехвърля и продава.

(4) Размерът на таксата на корен  за общинския горски фонд се определя от Общински съвет – Ветово, но не по-малък от определените за горите от държавния горски фонд.

Чл.48. (1) Местното население ползва дървесина след заплащане на съответната такса при осъществяване на следните лесовъдски мероприятия: реконструкции; отгледни сечи във високостеблени насаждения до 60 годишна възраст; санитарни сечи; събиране на суха  и паднала дървесина от единично пръснати дървета; събиране на листников фураж и вършина; извършване на  сечи в издънковите гори; изсичане на подлес; сеч в нискостеблени гори.

(2) Събирането на паднала дървесина от единично пръснати  дървета се извършва след одобрено заявление от Държавно лесничейство.

(3) Странични ползвания от горите и земите от ОГФ се извършват по начин и със средства, които не водят до увреждане или унищожаване на популациите на видовете и техните местообитания. Не се допускат странични ползвания, когато същите се отнасят за защитени със закон растителни и животински видове.

Чл.49. (1) Ежегодно до 31 декември кметът на общината одобрява списък на недървопроизводителните земи в горския фонд – частна общинска собственост, за отдаването им под наем чрез търг или конкурс през следващата календарна година. Списъкът се поставя на видно място в сградата на общината.

(2) В срок от един месец от обявяването на списъка заинтересуваните лица подават заявления до кмета на общината за ползване  на недървопроизводителните земи.

(3) Въз основа на заявленията по ал.2 кметът на общината  организира процедурата за отдаване под наем, като първоначалната годишна наемна цена, от която започва наддаването при търга, съответно оферирането при конкурса се определя като стойност равна на 1/30 от правото на ползване, определена съгласно Наредба за определяне на базисните цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд на Министерство на земеделието и горите.

 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

 

ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД

 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 50. Опазването на горите и земите от общинския горски фонд включва защита, охрана и контрол.

 

ЗАЩИТА

 

Чл.51. (1) Защитата на горите осигурява създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и високопродуктивни гори.

(2) Защитата на горите и земите от ОГФ обхваща мерките за опазването им от болести, насекоми, плевели, висши паразитни растения, мишевидни гризачи и др. вредители, абиотични въздействия и провеждане на борбата с тях.

(3) Защитата на  горите от общинския горски фонд се осъществява от общината или възмездно от държавните лесничейства и специализирани териториални звена за защита на горите.

(4) Защитата на горите се извършва със средства и препарати, разрешени и регистрирани по Закона за защита на растенията.

  

ОХРАНА

 

Чл.52. Охраната на горите и земите от общинския горски фонд обхваща съобразните със закона действия на служителите по горите с цел предотвратяване  на нарушения свързани с възпроизводството, ползването и опазването на горите, както и действията по опазване на горите от пожар и незаконно строителство.

Чл.53. В горите и земите от ОГФ се определят охранителни участъци със средна  площ 15 000 декара, а числеността на горските охранители трябва да съответства на тези определени в лесоустройствения проект.

Чл.54. (1) Охраната на горите и земите от общинския горски фонд се осъществява от държавните лесничейства. Охраната на горите, независимо от тяхната собственост се осъществява от горски стражари,които при изпълнение на служебните си задължения носят задължително униформено облекло със съответните отличителни знаци и огнестрелно оръжие.

(2) Организирането на самостоятелна охрана на горите от общинския горски фонд може да  се осъществи въз основа на устройствен акт, утвърден от Кмета на общината.

Чл.55. Кметовете на населени местна съвместно с кмета на общината организират групи за гасене на  горски пожари.

Чл.56. Редът за опазване на горите от пожари се определя ат Наредба № 30/ 31.07.2003 г. издадена от Министъра на земеделието и горите и Министъра на вътрешните работи.

Чл.57. При необходимост през пожароопасния сезон кметът на общината назначава лица, които извършват наблюдение върху имотите и да сигнализират при възникване на пожари.

 

 

КОНТРОЛ

 

Чл.58. Контролът по опазване, възпроизводство и ползване на горите и земите от горския фонд се осъществява от Национално управление по горите и от неговите структури и специализирани териториални звена.

 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

 

 РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД

 

Чл.59. Разпореждането с горски фонд-частна общинска собственост, се осъществява по един от следните способи: покупко-продажба, замяна, дарение,  позоваване на придобивна давност  в полза на общината, по силата на закон и чрез заемане на недвижим имот, чийто собственик не може да бъде установен.

Чл.60. Общината може да осъществява сделки за покупко-продажба на гори и земи , след решение на общинския съвет, като се спазват  условията и реда на Закона за общинската собственост  и Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Общински съвет – Ветово.

Чл.61. (1) Замяна на гори и земи от общинския горски фонд – частна общинска собственост с гори и земи – собственост на физически и юридически лица или държавата се извършва по предложение на кмета на общината, след решение на Общинския съвет.

(2) Замяна по ал.1 се извършва при съобразяване на особения ред, предвиден в Закона за горите.

Чл.62. (1) Към мотивираното предложение на кмета на общината за осъществяване на сделка по чл.60 се прилагат следните документи:

1. документ за собственост;

2. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фонд;

3. скица на имотите с обозначени координатни точки.

(2) Предложението на кмета на общината по ал.1 трябва да съдържа обосновка за целесъобразността на сделката и наличие на интерес на общината.          

Чл.63. Въз основа на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед за замяна и се сключва договор.

Чл.64. Дарение на имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет, по мотивирано предложение на кмета на общината, което съдържа данни за дарявания имот и за специфичните особености, относно неговото управление и стопанисване.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

 

 ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД

 

Чл.65. (1) Финансирането на дейностите по управление, възпроизводство, ползване стопанисване и опазване на горите и земите от общинския горски фонд се осъществява от:

– общинския бюджет;

– проекти и програми;

– привличане на външни инвеститори;

– спонсорства и други.

(2) Средствата за осъществяване на дейностите по предходната алинея се определят с утвърждаване на бюджета на общината за всяка календарна година.

Чл.66. Община Ветово е администратор на следните приходи в общинския бюджет:

1. от изключване на площи от общинския горски фонд;

2. от такси за ползвания и услуги, включително и такси за ползване на диворастящи  лечебни растения от ОГФ;

3. от средствата за ползване на дървесината от общинския горски фонд;

4. от учредяване право на ползване  и сервитути в ОГФ;

5. от глоби, имуществени санкции и извършени нарушения в общинския горски фонд;

6. от лихви и суми от финансови операции;

7. от средства от договори за предоставяне за управление на гори и земи от ОГФ;

8. от други приходи, свързани с предмета на дейност;

9. средства от собственици за защита на горите им;

10. експортни такси за износ на дървесина и продукти от странични ползвания от горите;

11. средства от предоставени ловни площи от общинския горски фонд;

12. такси от трофеи, добити по линия а международния ловен туризъм, и от паднали дивечови рога;

13.суми от продажба на вещи, отнети в полза на общината, послужили за извършване на нарушения в Общински горски фонд, или тяхната равностойност, ако липсват или са отчуждени, след приспадане на разходите по отнемането, съхраняването и продажбата им;

14. средства от продажби на семена и плодове, посадъчен материал, дивеч, зарибителен материал и риба, рекламни материали, каталози, специализирани печатни произведения и други продукти в стоково-материални ценности , закупени или придобити със средства на общината;

15. дарения, завещания и други;

16. средства от български или чуждестранни правителствени институции неправителствени организации и лица с оглед на потребителската, защитната, средообразуващата и рекреационна функция на горите и научноизследователската и приложната дейност в горите;

17. приходи от учредено право на строеж и други вещни права върху гори и земи от общинския горски фонд;

18. остатъци от предходната година.

Чл.67. Община Ветово е администратор на следните разходи, които се разходват за:

1. създаване на гори и за борба с ерозията  в общинския горски фонд;

2. провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи в ОГФ;

3. почистване на площи за залесяване в общинския горски фонд;

4. защита на горите собственост на общината и доставка на необходимите за целта препарати, материали, инструменти и защитни средства;

5. охрана на горите и земите от общинския горски фонд;

6. отглеждане на горите в общинския горски фонд;

7. строителство на горски пътища, противоерозионни,  противопожарни  и други укрепителни съоръжения в общинския горския фонд;

8. мероприятия свързани  с ползването и опазването на горите и земите  от ОГФ и в защитените територии;

9. доставка на материали, торове, инструменти и съоръжения за дейностите в общинските гори;

10. униформено и защитно облекло за служителите по управление и стопанисване на общинските гори;

11. издръжка на общинската структурна единица за управление, стопанисване и ползване на горите от ОГФ;

12. изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за общинския горски фонд;

13. научно обслужване, изследователска и внедрителска дейност в горския фонд;

14. изграждане, поддръжка и ремонт на ловностопански съоръжения и сгради;

15. други разходи свързани с предмета на дейност;

16. дофинансиране на други местни дейности на общината.

Чл.68. (1) Съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет определя таксите за ползвания от горите и земите от ОГФ, които не могат да бъдат по –малки от таксите, определени от Министерския съвет за държавния горски фонд.

(2) Приходите от дейностите свързани с ползването на горите и земите от ОГФ, както и таксите за странични ползвания постъпват в приход на общинския бюджет.

 

 

 

ГЛАВА IV

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.69. За нарушаване разпоредбите, касаещи земите от общинския поземлен фонд, виновните физически лица се наказват с глоби, а на юридическите лица се налагат имуществени санкции по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

Чл.70. Актовете за установяване на административни нарушения относно управление, стопанисване и ползване на земи от общинския поземлен фонд се съставят от определени със заповед на кмета на общината лица.

Чл.71. Наказателните постановления се издават от Министъра на земеделието и горите или упълномощено от него  лице.

Чл.72. Установяването на нарушения, издаването на наказателни постановления, тяхното обжалване и изпълнение относно гори и земи от общински горски фонд се осъществява по реда на Закона за горите.

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. По смисъла на тази Наредба:

1. „Гора” е земя, заета от горскодървесна растителност с площ не по-малка от 1(един) декар;

2. “Земеделска земя” е територията, която се ползва за земеделски нужди (производство на селскостопанска продукция, за пасища на животни и др.);

3. “Рекултивация” е комплекс от технически и биологически дейности, с които се възстановява  първоначалното ползване на земята, а когато това е невъзможно, се създава друг вид ползване или се оформя подходящ ландшафт;

4. “Екологичните функции на почвената  покривка” се изразяват чрез способността й да акумулира водни запаси, хранителни елементи, активно органично вещество и свързаната с него химична енергия; да осигурява условия за жизнена дейност на растенията  и микроорганизмите; да регулира химичния състав  на атмосферата, повърхностните и подпочвени води; да подържа устойчивостта на геоекосистемите;

5. “Увреждането на почвената покривка” е изменение на физичните, химичните и биологичните характеристики на почвите, при което възниква опасност екологичните функции на почвената покривка  да бъдат нарушени или затруднени в съществена степен или за продължителен период;

6. “Базисна цена на земеделската земя” е нормативно установена от държавата парична равностойност за комплекс от продуктивните, технологичните, екологичните и икономическите качества на земеделската земя при използването й по предназначение;

7. Лесоустройственият проект за горите и земите от горския фонд съдържа проучвания и решения за териториалното устройство, инвентаризация на горския фонд, комплекс от горскостопански мероприятия за осигуряване на оптимален режим  на ползване и възпроизводство на горите и дивеча, опазване на биологичното разнообразие и абиотичните компоненти на природния комплекс, рекреационното ползване на горите, обосновка на икономическия, екологичния и социалния ефект от изпълнението на проекта. 

8. Лесоустройственият план се изработва в цифров и графичен вид въз основа на специализирана карта на горите и земите от горския фонд и съдържа кратки данни за местоположението на гората, разположение, почвена, хидрографска, петрографска и климатична характеристика. В него се включват данни за тревната и дървесна растителност, дивеча, административна принадлежност, задължителните лесовъдски мероприятия и обосновка за провеждането им.

9. Лесоустройствената програма съдържа точно изброяване и посочване по години на задължителните лесовъдски мероприятия, които следва да се провеждат във всеки участък от гора, независимо от собствеността й.

10. Устройство представлява дейността по изготвяне на лесоустройствени проекти, планове и програми.

11. „Земи за залесяване в горския фонд” са: голини, невъзобновените сечища и пожарищата;

12. „Недървопроизводителни земи в горския фонд”са: поляни, ливади, ниви, ерозирани почви, горски пътища и просеки, скали, морени, грохоти, сипеи, пясъци, ями, кариери, табани, площи заети от сгради в горите и дворни места за временни складове, горски разсадници и други, както и водни течения и площи;

13. „Добив на дървесина” е сеч и извоз на дървесина до временен склад;

14. „Лесосечен фонд” е опис на маркирани насаждения, одобрени за сеч през съответната година;

15. „Репродуктивни материали” са: семена, части от растения             (калеми, резници, тъкани, отводки и други), полен, фиданки от горски дървесни и храстови видове;

16. „Горски култури” са гори, създадени или възобновени по изкуствен начин;

17. „Каламитети” са масови прояви на вредители, свързани с нанасянето на значителни повреди на насъжденията;

18. „Нощна паша” е пашата, извършвана между 23,00 часа и 04,00 часа;

19. „Временен склад” е терен, утвърден с технологичния план за сеч и извоз, подходящ за складиране на добитата от сечището дървесина преди транспортирането й.

 

 

 

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§2. Настоящата Наредба се издава на основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и е приета с Решение №….. по Протокол №….. на Общински съвет – Ветово  на 20.07.2006 година.

§3. Отменя Наредба №10 на Общински съвет – Ветово, одобрена с Решение №35 по Протокол №5 от 12.02.2004 г.

§4. Отменя Глава шеста и Глава седма от Наредба №2 на Общински съвет – Ветово, одобрена с Решение №196 по Протокол №21 от 17.10.2005 г.

§5. Изменя чл.31, ал.5 и ал.6 от Наредба №2 на Общински съвет – Ветово:

            ал.5 “Молбите на лицата от предходните алинеи за закупуване се придружават от следните документи:

  1. Документ за собственост;
  2. Удостоверение за наследници;
  3. Договор за учредено право на строеж;
  4. Документ за законно учредено право на роднини по права линия, ако е налице такова;
  5. Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;
  6. Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър;
  7. Копие от одобрения архитектурен проект на сградата.

ал.6 “Цената, по която се продава собствеността по предходните алинеи се определя за всички случаи по пазарна цена, определена от лицензиран оценител.”

 

§6. Отменя чл.2, ал.1, т.25 от Наредба №4 на Общински съвет – Ветово.

 

§7. Допълва чл.2, ал.1 от Наредба №4 на Общински съвет – Ветово с нова точка с пореден №33, както следва:

 

 

Вид на обекта

Месечна наемна цена на кв.м. площ за функционален тип, лв.

ІV и V

VІІ

33.

Поземлен имот за разполагане на временни съоръжения

5

5

5

 

 

§8. Отменя чл.2, ал.2 от Наредба №4 на Общински съвет – Ветово.

§9. Отменя чл.2, ал.3 от Наредба №4 на Общински съвет – Ветово.

§10. Отменя чл.5 от Наредба №4 на Общински съвет – Ветово.

§11. Изменя чл.7, ал.1 от Наредба №4 на Общински съвет – Ветово:

ал.1 “Не се допуска промяна на предназначението на предоставените под наем помещения и места, без съгласието на наемодателя.”

§12. Отменя чл.7, ал.3 от Наредба №4 на Общински съвет – Ветово.

§13. Отменя чл.8 от Наредба №4 на Общински съвет – Ветово.

§14. Отменя §5. от Преходните разпоредби на Наредба №4 на Общински съвет – Ветово.

§15. За неуредените с тази наредба случаи се прилагат разпоредбите на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Общински съвет – Ветово  или специфичните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за горите.

 

 

 

 

НАЗМИ РЕДЖЕБ,

 

Председател на ОбС – Ветово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

(изм. с Реш.№652 по Протокол №47/11.02.2011 г.)

 

I. Наем за земи от общинския  поземлен фонд, предоставени за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, чрез отдаване под наем, в изпълнение на чл.28, ал.1 от Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, приета с постановление №218 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ бр.87/2000 г., изм. и доп. ДВ, бр.101/2001 г., бр.115/2002 г.)

 

ниви            

I категория              10.00 лв./дка                      

II категория                8.00 лв./дка                       

III категория               7.00 лв./дка                       

IV категория                          6.00 лв./дка                       

V категория               5.00 лв./дка                       

VI категория                          4.00 лв./дка                       

VII категория             3.00 лв./дка                       

VIII категория            2.00 лв./дка                       

IХ категория                          1.50 лв./дка                       

Х категория               1.00 лв./дка                       

 

II. Наем за предоставяне под наем на земеделски земи от ОПФ, чрез търг, както следва:

 

1. За отглеждане на едногодишни полски култури:

I категория              20.00 лв./дка

II категория             18.00 лв./дка

III категория            15.00 лв./дка

IV категория                       14.00 лв./дка

V категория             12.00 лв./дка

VI категория                       10.00 лв./дка

VII категория             8.00 лв./дка

VIII категория            6.00 лв./дка

IХ категория                          5.00 лв./дка

Х категория               4.00 лв./дка

 

IІІ. Наем за предоставяне под наем на пасища и мери от ОПФ чрез търг, както следва:

I категория                7.00 лв./дка                       

II категория                6.00 лв./дка                       

III категория               5.00 лв./дка                       

IV категория                          4.50 лв./дка                       

V категория               4.00 лв./дка                       

VI категория                          3.50 лв./дка                       

VII категория             3.00 лв./дка                       

VIII категория            2.50 лв./дка                       

IХ категория                          2.00 лв./дка                       

Х категория               1.50 лв./дка                       

 

 

IV. В случай, че земите от ОПФ са поливни, наемната цена се коригира с коефициент за поливност 1.2.