Наредба №7

 

 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А

 

№  7

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО

(Настоящата Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и утвърдена  от Общински съвет – Ветово с Решение № 118  по Протокол № 11/ 07.06.2000 година )

ВЕТОВО, м. юни 2000 год.

 

 

 

ГЛАВА     ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

         Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията и реда, при които се предоставят концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл.69 и за дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост, сключването и изпълнение на договорите за концесии и контрола върху тази дейност.

         (2) При предоставянето на концесии органите на Общински съвет и общинската администрация се ръководят от обществените интереси, опазването на общинската собственост и околната среда, развитието на икономиката и закрилата на инвестициите, при спазване на ограниченията на разпоредбите на чл.67 от ЗОС.

         Чл.2. Концесията включва предоставянето на облигационни и други права върху обектите по чл.69 и във връзка с извършване на дейностите по чл.69 и във връзка с извършване на дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост.

         Чл.3. Концесия се предоставя чрез:

         1. учредяване право на ползване върху обектите по чл. 69 от Закона за общинска собственост;

         2. даване на разрешение за извършване на дейностите по чл. 70 от Закона за общинската собственост;

         3. учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл.69 и даване на разрешение за извършване на дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост.

 

 

ГЛАВА     ВТОРА

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

 

         Чл.4. (1) Всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, може да подаде молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия пред Кмета на Община Ветово или пред Общински съвет – Ветово.

         (2) Молбата трябва да бъде мотивирана. Към нея се прилага удостоверение за регистрацията на лицето като търговец.

         (3) Кметът на общината в срок до три месеца представя молбата пред Общински съвет за вземане на решение за предоставяне на концесията.

         (4) Общинският съвет взема решение за предоставяне на концесията с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

         (5) Откриването на процедура за предоставяне на концесия по повод или във връзка с молбата по ал.1 не създава права или привилегии за молителя за предоставянето на концесията.

         Чл.5. Кметът на общината може самостоятелно, без наличие на молба по чл.4, ал.1, да предлага предоставянето на концесия.

         Чл.6. (1) Кметът на общината създава необходимата организация и осигурява финансиране при изготвянето на предложението за предоставяне на концесиите, съобразно предвидените в общинския бюджет средства.

         (2) Във връзка с подготовката на предложението за предоставяне на концесия, Кметът назначава комисия, в която задължително се включват общинските съветници, предложени от съответните комисии при общинския съвет.

         (3) Председателят на комисията може да привлича специалисти от други ведомства или независими експерти за изготвяне на становища, на финансов, икономически, социален, екологичен и правен анализ във връзка с предложението за предоставяне на концесия.

         Чл.7. Предложенията за предоставяне на концесия се правят пред Общински съвет от Кмета на общината или най-малко от пет общински съветника.

         Чл.8. (1) Предложението пред общинския съвет за предоставяне на концесия съдържа:

         1. предмета, срока, мотивите за предоставяне на концесията, начин на определяне на концесионера-конкурс или търг;

         2. финансов и икономически анализ на концесията;

         3. социален анализ на концесията;

         4. архитектурно-градоустройствен анализ на концесията;

         5. екологичен анализ на концесията;

         6. правен анализ на концесията;

         7. други анализи съобразно предмета и характера на концесията.

         (2) Финансовият и икономическият анализ съдържат оценка за очакваните приходи и разходи във връзка с концесията, технологичните възможности за осъществяването й, необходимите инвестиции, влиянието върху инфраструктурата  и отрасалите на икономиката. В него се включват и предварителните оценки на концесионното възнаграждение, видът, размерът и начинът на плащане или издължаване на гаранциите за изпълнение на концесионните задължения и  на депозита за участието в търга или в конкурса за определяне на концесионера.

         (3) Социалният анализ съдържа оценка на възможностите за осигуряване на работни места на територията на общината и за квалификация на специалисти.

         (4) Архитектурно-градоустройственият анализ  съдържа оценка за връзката с общ градоустройствен план и подробните градоустройствени планове за територията или терена, за който се обявява конкурса или търга.

         (5) Екологичният анализ съдържа оценка за въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда.

         (6) Правният анализ съдържа оценка на обема на предостяваните права и поеманите с концесията задължения и на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни права на имоти на трети лица.

         (7) Други анализи се предоставят, когато специалните закони налагат определени изисквания за предоставяне на права върху обектите по чл.69 и дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост, невключени в анализите по ал.1, т.2-5.

         Чл.9. (1) Предложението за предоставяне на концесия преди внасянето му за разглеждане от общинския съвет се съгласува със заинтересованите министерства и ведомства и организации при небходимост.

         (2) Към предложението за предоставяне на концесия се прилага и съответният проект за решение на общинския съвет и програма за развитие на обекта.

 

 

Г Л А В А     Т Р Е Т А

 

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

 

         Чл.10. (1) Общинският съвет се произнася по направеното предложение за предоставяне на концесия с решение.

         (2) Решението се счита за взето при изпълнение на условията на чл. 4, ал. 4.

         Чл.11. (1) В решението на общинския съвет се посочва:

         1. предмета на концесята;

         2. срока на концесията;

         3. начина на определяне на концесионера-конкурс или търг;

         4. вида, размера и начина на плащане на депозита за участие в конкурса или търга;

         5. вида и размера на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия;

         6. други изисквания, свързани с характера на концесията.

         (2) В решението се посочва и срока за провеждане на търга или конкурса от Кмета на общината.

         Чл.12. Решението на общинския съвет за предоставяне на концесия се обнародва в "Държавен вестник" и поне в един местен всекидневник.

 

 

Г Л А В А    Ч Е Т В Ъ Р Т А

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА

 

         Чл.13. (1) Концесионерът се определя чрез конкурс или търг.

         Чл.14. (1) Начинът за определяне на концесионера се определя от Общинския съвет в решението на чл. 11, ал. 1 от тази Наредба.

         (2) Общинският съвет определя реда на конкурса (присъствен или неприсъствен) или търга (с тайно или с явно наддаване). Общинският съвет избира своите представители в комисията за провеждане на търга или конкурса.

         Чл.15. (1) Кметът на общината в седемдневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на решението на общинския съвет назначава със заповед комисия за организацията и провеждането на конкурса или търга в състав председател и петима членове, двама от които са общински съветници от различни политически сили, избрани от общинския съвет.

         (2) Председател на комисията се назначава със заповед на Кмета на Общината.

         (3) Кметът на общината може да прави промени в състава на комисията при смърт, продължително заболяване или друга обективна причина, водеща до невъзможност на нейните членове да изпълняват задълженията си, както и по тяхна молба за освобождаване.

         (4) Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на предоставената им във връзка с провеждането на конкурса или търга информация, за което при назначаването си подписват клетвената декларация.

         Чл.16. (1) Председателят на комисията в седемдневен срок от назначаването й я свиква  на заседание.

         (2) Комисията:

         1. определя мястото за провеждане на заседанията и реда за своята работа;

         2. определя конкретните процедури за провеждане на конкурса или търга;

         3. определя датата, мястото и часа на провжедане на конкурса или търга;

         4. одобрява конкурсните или тръжните книжа, определя цената им и сроковете за закупуването им;

         5. преценява необходимостта от привличане на експерти и определя размера на възнаграждението им;

         (3) Комисията преценява необходимостта от по-широко разгласяване на конкурса или търга чрез средствата за масово осведомяване в страната и  в чужбина.

         (4) Комисията взема решение с обикновено мнозинство. На заседанията на комисията се води протокол.

         (5) В своята работа комисията се подпомага от определени от нейния председател служители от общинската администрация.

         Чл.17. (1) Конкурсните или тръжните книжа съдържат:

         1. описание на обекта или на дейността – предмет на концесията;

         2. предвижданият размер на инвестицията на концесионера;

         3. информация за финансовите, икономическите, технологичните, архитектурно-градоустройствените, екологичните и други параметри на обекта или на дейността, предмет на концесията;

         4. правен анализ на ползването на обекта или на осъществяването на дейността;

         5. договор за опазване поверителността на информацията включена в конкурсните или тръжните книжа;

         6. банкови и при възможност други гаранции.

         (2) Договорът за поверителност на информацията се сключва между Кмета на общината и всеки кандидат, който закупува конкурсните или тръжните  книжа, и съдържа:

         1. описание на информацията, представляваща служебна или търговска тайна във връзка с концесията;

         2. декларация на кандидата да не предоставя тази информация на трети лица в определен срок;

         3. отговорност при неизпълнението на това задължение, която включва размера на претърпените вреди, неустойка и отнемане на внесения депозит за участие в конкурса или търга.

         (3) Договорът за поверителност на информацията се подписва преди предоставянето на другите тръжни книжа.

         Чл.18. (1) Председателят на комисията обнародва в поне един местен всекидневник съобщение за конкурса или търга в едномесечен срок от обнародването на решението на Общинския съвет по чл. 11, ал. 3 от тази Наредба.

         (2) Съобщението съдържа:

         1. дата, място, час на провеждане на конкурса или търга;

         2. място, срок, ред и начин за закупуване на конкурсните или тръжните книжа и за подаване на заявленията;

         3. ред и начин за оглед на обекта или за получаване на допълнителна информация за дейността – предмет на концесията, когато комисията е преценила това за необходимо.

 

РАЗДЕЛ  I  –  КОНКУРС

 

 

         Чл.19. (1) Комисията се произнася с писмено решение за допускане на участниците до конкурс в седемдневен срок от изтичането на срока за подаване на документи, като решението се обнародва чрез поставяне на таблото за обяви на Община Ветово.

         (2) Комисията допуска до конкурс всички лица, представили редовни документи в съответствие с тази Наредба. Ако кандидатът е един, конкурсът се счита за редовен.

         (3) Решението на комисията по ал. 1 може да се обжалва чрез председателя на комисията в седемдневен срок от съобщаването му пред Кмета на общината, който взема окончателно решение в четиринадесет дневен срок от сезирането му.

         Чл.20. (1) Конкурсните книжа се получават след заплащане на тяхната цена и подписване на договора за поверителност на информацията.

         (2) Към конкурсните книжа се предоставя голям и малък плик, които са еднакви за всички кандидати.

         (3) В определения от комисията срок допуснатите до участие в конкурса кандидати представят в големия плик запечатано своето предложение относно конкурсните изисквания. В малкия плик участникът представя запечатан входящия номер на заявлението си.

         (4) Комисията организира приемането и съхраняването на предложенията на всички участници в конкурса в определения срок, вписва ги в специален регистър по реда на постъпване и издава на всеки участник съответен документ с поредния му номер за участие в конкурса.

         (5) Допълнения и изменения в предадените вече предложения не се допускат. Предложения, представени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат.

         Чл.21. След изтичането на срока за подаване на предложенията на заседанието на комисията председателят проверява дали са спазени формалните изисквания за подаване на предложенията, след което отваря пликовете.

         Чл.22. (1) При провеждане на присъствен конкурс комисията се запознава предварително с предложенията на кандидатите.

         (2) В деня на конкурса кандидатите поотделно по реда на подаване на заявленията за участие в конкурса представят устно пред комисията своите писмени предложения относно конкурсните изисквания при предварително определен от комисията регламент за време на изложението.

         (3) Комисията може да поставя допълнителни въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение.

         Чл.23. (1) При провеждане на неприсъствен конкурс комисията се запознава с писмено направените предложения.

         (2) Комисията не може да иска допълнителни писмени разяснения по предложенията.

         Чл.24. Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материали за конкурса извън определеното място за заседаване на комисията и да не дават изявления пред средствата за масово осведомяване преди решението за определяне на спечелилия конкурса участник.

 

 

РАЗДЕЛ  II  –  ТЪРГ

 

         Чл.25. (1) Комисията се произнася с писмено решение за допускане на участниците до търг в седемдневен срок от изтичането на срока за подаване на документи.

         (2) Комисията допуска до търг всички лица, представили редовни документи в съответствие с тази Наредба и комплексен план за осъществяване на свързаната с концесията дейност за срока на концесията, в пределите, предвидени в Закон за общинската собственост /ЗОС/, въз основа на условията в решението на общинския съвет.

         (3) Кандидатите за участие в търга не могат да правят изменения в представения комплексен план. Те са обвързани със съдържанието му при сключването на концесионния договор.

         (4) Комисията преценява редовността на документите.

         (5) Решението на комисията по ал.1 може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Кмета на общината, който взема окончателно решение в 14-дневен срок от сезирането му.

         Чл.26. (1) При провеждане на таен търг към тръжните книжа се предоставят еднообразни пликове, които допуснатите до търга участници в определения от комисията срок представят запечатани своите предложения относно концесионното възнаграждение.

         (2) Комисията организира събирането на пликовете, като отбелязва върху тях входящия номер на заявлението на кандидата, името му, датата и часа на подаването и го вписва в специален регистър.

         (3) След изтичане на срока за подаване на предложенията, комисията на свое заседание проверява редовността на тяхното приемане и отваря пликовете.

         (4) Комисията класира в търга според размера на направените предложения относно концесионното възнаграждение и прилага и представените комплексни планове.

         Чл.27. (1) При провеждане на явен търг комисията предварително определя наддавателна стъпка, като я включва в тръжните книжа.

         (2) Участниците в явния търг лично или чрез свои упълномощени представители правят своите предложения устно в присъствието на всички кандидати с наддаване.

         (3) Председателят на комисията ръководи наддаването. Търгът приключва след трикратно обявяване на най-високото предложение относно концесионното възнаграждение.

 

 

РАЗДЕЛ  III  –  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНКУРСА ИЛИ ТЪРГА

 

 

         Чл.28. (1) След приключване на конкурса или търга председателят на комисията в седемдневен срок представя пред кмета на общината доклад относно резултатите от провеждането им.

         (2) В доклада комисията оценява и подрежда направените предложения. В доклада се отбелязват, ако има такива, разногласията и особените мнения на членовете на комисията при изготвянето на доклада и се прилагат мотиви, както и комплексният план на всеки участник в търга и предложението на всеки участник в конкурса.

         (3) Съдържанието на доклада и предложенията на комисията не се съобщават на кандидатите и не се разгласяват в средствата за масово осведомяване.

 

 

Г Л А В А     П Е Т А

 

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

 

         Чл.29. (1) Кметът на общината в седемдневен срок издава заповед за кандидата спечелил конкурса или търга, съгласно доклада на комисията освен, ако в Решението си по чл.11 (1), т.6 Общинският съвет реши друго.

         (2) Когато Кметът на общината след запознаване с изложените в доклада на комисията обстоятелства и факти и представените особени мнения от участниците в комисията прецени, че класираният на първо място в доклада на комисията не удовлетворява необходимостите общината сезира Общинския съвет.

         Чл.30. Общинският съвет след сезиране по предходния член може:

         1. да приеме окончателно решение за концесионера;

         2. да обяви нов търг или конкурс;

         3. да измени решението си по чл.11 (1);

         4. да приключи процедурата по предоставяне на концесия без определяне на спечелил конкурса или търга участник.

         Чл.31. (1) Кметът на общината се произнася и по задържането и освобождаването на депозитите за участие в конкурса.

         (2) Задържат се депозитите на спечелилия конкурса или търга участник и на участниците, които са нарушили договора за поверителност на информацията или виновно са нарушили условията за провеждане на конкурса, данни за което се посочват в доклада по чл. 28.

         (3)  При сключването на договор за концесия със спечелилия конкурса или търга участник задържаният депозит се прихваща от концесионното възнаграждение.

         Чл.32. Резултатите се обявяват в поне един местен всекидневник.

 

 

Г Л А В А     Ш Е С Т А

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ

 

 

         Чл.33. (1) Кметът на общината и определения за спечелил конкурса или търга участник в едномесечен срок сключва договор за концесия.

         (2) Определеният за спечелил конкурса участник при провеждането на преговорите е обвързан с направеното предложение относно конкурсните изисквания.

         (3) Определеният за спечелил търга участник е обвързан с представения комплексен план и с направеното на търга предложение относно концесионното възнаграждение.

         (4) Страните по договора за концесия договарят конкретните права и задължения въз основа на определеното в Правилника за прилагане на Закона за общинската собственост съдържание на договора и решенията на Общинския съвет по чл.11 от тази Наредба.

         Чл.34. (1) Кметът на Общината, след взето решение по глава Пета може да предложи пред Общинския съвет решение за провеждане на нов конкурс или търг за същата концесия:

         1. при непостигане на съгласие за сключване на концесионен договор без вина на страните;

         2. при несключване на договор поради отказ от страна на спечелилия конкурса или търга участник и в нарушение на задълженията, които е поел, и на изискванията, с които се е задължил.

         (2) Новият търг или конкурс се провеждат в сроковете посочени в тази Наредба.

         (3) В случаите по ал.1, т.2 Кметът на Общината в заповед постановена задържането на депозита на спечелилия конкурса или търга участник.

         Чл.35. В случаите по чл.35, ал.1 Кметът на Общината може да обяви за спечелил втория класирал се участник в търга или друг участник в конкурса, като се прилагат съответно чл.33 и чл.34.

         Чл.36. (1) Концесионният договор се сключва в писмена форма в четири еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, един за досието на концесията в Община Ветово и един за съответната нотариална служба.

         (2) Концесионният договор подлежи на вписване в съответната нотариална служба.

         (3) За вписването се събират такси в размер, определен от Министерския съвет, които са за сметка на концесионера.

         (4) Заверено копие от договора се изпраща в отдел "Общинска собственост" за извършване на отметки по актовете за общинска собственост.

         Чл.37. (1) Концесионният договор влиза в сила от момента на подписването му.

         (2) Срокът на концесията започва да тече от момента на влизането в сила на концесионният договор.

         (3) Срокът на концесията се съобразява с изискванията на чл. 68, ал. 1 от ЗОС.

         (4) Срокът на договора може да бъде продължен със съгласието на страните след решение на Общинския съвет.

 

 

Г Л А В А     С Е Д М А

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

 

         Чл.38. Концесионерът получава достъп до обекта на концесията със съдействието на Кмета на Общината при предвидените в нормативните актове предпоставки.

         Чл.39. (1) Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора за концесия се препятстват или се затрудняват от права на трети лица, концесионерът може да предприеме самостоятелно съответните /правни и фактически/ действия за постигане на споразумение с тези лица, като предваретилно уведоми за това Кмета на Общината.

         (2) В случаите по ал. 1 концесионерът може да поиска:

         1. Кметът на Общината чрез компетентните органи да предприеме необходими правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията;

         2. Изменение на концесионния договор.

         (3) В случаите по ал.2 Кметът на общината може да предприеме отчуждаване имоти на трети лица за общинска нужда или учредяване на ограничени вещни права в полза на концедента, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост.

         (4) В случаите по ал.2 страните по концесионния договор могат да спрат за определено време действието на договора.

         Чл.40. При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред страните по концесионния договор могат:

         1. да изменят концесионния договор;

         2. да го прекратят по взаимно съгласие;

         3. да го прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, който е уговорен в договора.

         Чл.41. В случаите по чл.40, ал.1, т.1 и чл.42, т.1 страните по концесионния договор могат да договарят изменението на отделните негови клаузи, което подлежи на вписване по съответния ред в нотариалната служба.

         Чл.42. (1) Действието на договора за концесия се спира при:

         1. възникване на обстоятелствата по чл. 75, ал. 2  от Закона за общинската собственост;

         2. случаите по чл. 41 от настоящата Наредба;

         3. смърт или прекратяване на юридическото лице концесионер до вземане на решение от Общинския съвет за продължаване на договора с правоприемник или за прекратяването му.

         (2) Спиране на договора без вина на страните се дължи обезщетение, което е уговорено в концесионния договор.

         Чл.43. (1) Договорът за концесия се прекратява в случаите по чл. 68, ал. 1  и  чл. 75, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

         (2) При прекратяването без вина на концесионера му се дължи обезщетение в размер, определен в договора за концесия.

         (3) Концесионерът няма право на задържане до заплащане на обезщетението по ал. 2.

         Чл.44. Контролът по изпълнението на задълженията на концесионера се осъществява от Директор дирекция "Специализирана администрация".

 

 

Г Л А В А     О С М А

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИИ

 

 

         Чл.45. Средствата, постъпващи във връзка с предоставянето и осъществуването на концесии се включва в приход на общинския бюджет.

         Чл.46. Необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставянето на концесиите се предвиждат ежегодно в общинския бюджет.

         Чл.47. Директор на дирекция "Обща администрация" осъществява контрол върху набирането и разходването на средствата във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии.

         Чл.48. Директор на дирекция "Специализирана администрация" осъществява контрол върху концесионната дейност, като ежегодно представя пред Кмета на Общината и Общинския съвет, доклад във връзка с тази дейност.

 

 

Г Л А В А     Д Е В Е Т А

 

РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ

 

Чл.49. (1) Към управление “Общинска собственост” се създава регистър за концесиите, в който се вписват предоставените концесии съответно за обектите и дейностите по чл.69 и чл.70 от Закона за общинската собственост.

(2)Регистърът за концесиите и досиетата към него са предназначени за служебно ползване за нуждите на Общинския съвет, на Общинската администрация, на съда, следствието, прокуратурата и сметната палата.

Чл.50. Кметът на Общината упълномощава служител от Общинската администрация за водене на регистрите по Чл.51, ал.1.

            Чл.51. (1) Регистърът се води по образец, съгласно Приложение 1.

(2) Регистърът се води по партиди съобразно предоставените концесии за обектите по чл.69 и дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост.

            (3) В регистъра се вписват:

1. поредния номер и партидата на вписването;

2. номера и датата на решението на Общинския съвет за предоставяне на концесия;

          3. предметът на концесията;

          4. срокът на концесията;

          5. началният срок за осъществяване на концесията;

          6. наименованието, седалището, адресът на управление, представителството и други данни, подлежащи на вписване за концесионера в страната и в чужбина;

          7. забележки по вписаните обстоятелства;

8. датата на вписването и подписът на длъжностното лице.

(4) В регистрите не се допускат изтривания и зачертавания . Поправки се извършват по реда на вписването.

        Чл.52. (1) Към регистъра се води специален архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.

(2) Досиетата се подреждат по партиден номер и номер на вписването, който отговаря на съответния номер в регистъра.

(3) Досиетата съдържат:

          1. копия от предложението, от решението на Общинския съвет, от доклада на комисията за провеждане на търга или конкурса, от заповедта на Кмета на Общината въз основа на доклада;

          2. екземпляр от концесионния договор и анексите към него;

          3. заверени копия от представените документи във връзка с вписването.

(4) Цялата документация, свързана с предоставянето на концесия и с контрола върху изпълнението на концесионния договор, се съхранява в управление “Общинска собственост”.

          (5) Досието се съхранява за целия срок на концесия и 10 години след изтичането му.

          Чл.53. Вписването в регистрите и попълването на досиетата се извършва от длъжностното лице по чл.50, което :

1. извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите  на вписване обстоятелства;

          2. води азбучен указател, в който по азбучен ред се подреждат концесионерите и се отбелязват партидният и поредният номер на концесията по регистъра;

          3. води входящ регистър и описна книга;

          4. комплектува дела на заявителите за вписване в регистрите;

          5. дава справки и издава удостоверения за вписване в регистъра обстоятелства.

          Чл.54. Концесионерът е длъжен в седемдневен срок да съобщи на лицето по чл.53 подлежащите на вписване промени в обстоятелствата .

 

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

          §.1. (1) Лицата, правомерно придобили или осъществяващи права върху обекти по чл.69 и дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост преди влизането в сила  и които не са еднолични търговски дружества с общинско имущество или общински предприятия по смисъла на чл.52 от Закона за общинската собственост, са длъжни да заявят в тримесечен срок от влизането в сила на Закона за общинската собственост пред Общинския съвет.

(2) Към заявленията се прилагат:

          1. заверени документи, удостоверяващи самоличността и наличието на съответна регистрация на лицата;

          2. заверени документи, удостоверяващи съществуването на представените права, срокове  и условията, при които се осъществяват;

удостоверение от Общинската администрация, че предоставените права са в сила.

          (3) Кметът на Общината представя становища по правомерността на придобитите права и по начина за привеждането им в съответствие със Закона за общинската собственост.

          (4) С изтичане на срока по ал.1 незаявените права се смятат за погасени.

§.2. Общинския съвет в срок до 12 месеца от постъпване на заявлението взема решение за привеждането им в съответствие със ЗОС, за което съответнити лица се уведомяват писмено.

§.3. Лицата, осъществяващи неправомерно права върху обектите по чл.69 и дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост, подлежат на санкциониране по съответните закони.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :   (п)

 

                                                                                     (Ф. ИСЛЯМ)