Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕТОВО

Раздел І

Общи разпоредби

 

         Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, правомощията, дейността и функциите на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово.

         Чл. 2. Общественият съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово, наричан по-нататък „Обществения съвет“, е консултативен орган към Община Ветово за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между общината, централните държавни органи и доставчиците на социални услуги с цел реализиране на социалната политика на общината.

         Чл. 3. Общественият съвет осъществява своите правомощия на територията на Община Ветово при спазване на държавната политика, определена от Министерския съвет, в областта на социалното включване, социалното подпомагане и социалните услуги.

         Чл. 4. Общественият съвет упражнява обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане по отношение на лицата в неравностойно социално положение.

         Чл. 5. При осъществяване на своята дейност обществения съвет се ръководи от принципите на:

1. равнопоставеност на своите членове;

2. отговорност и сътрудничество при вземане на решения;

3. публичност и прозрачност на дейността.

         Чл. 6. Общественият съвет се създава с решение на общинския съвет на основание чл. 35 от Закона за социалното подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

 

         Раздел ІІ

            Конституиране и състав на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово.

 

         Чл. 7. (1) Общественият съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово се състои от 9 души, като в състава му се включват ръководители на социални услуги, представители на лица по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги. В състава на обществения съвет могат да бъдат включени и общински съветници.

         (2) Членовете на съвета по ал. 1 се избират с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

         (3) На първото си заседание, общественият съвет избира от своя състав председател и заместник-председател на обществения съвет.

(4) Изборът за председател се провежда с явно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на членовете на обществения съвет.

(5) Заместник-председателят на обществения съвет се избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на обществения съвет.

         (6) Нови членове могат да се избират от общинския съвет след мотивирано предложение на председателя на обществения съвет.

         (7) Информацията за състава на обществения съвет се поставя на публично място в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината.

 

Раздел ІІІ

Организация на дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово.

 

         Чл. 8. (1) Председателят на обществения съвет:

1. свиква обществения съвет на заседание;

2. ръководи подготовката на заседанията на обществения съвет;

3. ръководи заседанията на обществения съвет и организира текущата му дейност;

4. представлява обществения съвет пред външни лица и организации;

(2) При отсъствието му, неговите функции се изпълняват от заместник-председателя на обществения съвет.

         Чл. 9. (1) Общественият съвет се свиква на заседание от неговия председател:

1. по негова инициатива;

2. по искане на една трета от членовете на обществения съвет;

3. по искане на една пета от гражданите, живущи на територията на общината;

4. по искане на кмета на общината;

5. по искане на общинския съвет.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 3, 4, и 5 председателя на обществения съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичане на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

Чл. 10. Общественият съвет се свиква на заседание не по-малко от два пъти годишно.

Чл. 11. (1) Свикването на заседания се извършва с писмена покана до членовете на обществения съвет, в срок 7 дни преди неговото провеждане.

(2) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието, както и информация по инициатива на кого се свиква.

(3) Поканата се придружава с необходимите материали за заседанието.

(4) Всеки член на обществения съвет може да дава предложения за включване на въпроси в дневния ред.

Чл. 12. (1) Заседанията на обществения съвет са редовни, ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете на Обществения съвет.

(2) Решенията на обществения съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на обществения съвет.

         (3) За заседанията на обществения съвет се води протокол, в който се отбелязват всички приети становища. Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

Чл. 13. (1) Заседанията на обществения съвет могат да бъдат открити или закрити.

(2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на обществения съвет, могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на обществения съвет и да получават отговори.

(3) Заседанията на обществения съвет могат да бъдат закрити, когато се разглеждат факти и обстоятелства, чието публично огласяване може да увреди или накърни достойнството на гражданите.

Чл. 14. Членовете на обществения съвет продължават дейността си до избиране на нов състав на обществения съвет.

Чл. 15. Член на обществения съвет се освобождава предсрочно:

1. при подаване на оставка чрез председателя на обществения съвет до общинския съвет;

2. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;

3. при извършване на системни нарушения на задълженията си, съгласно приетите правила за дейността на обществения съвет;

4. при поставяне под запрещение;

5. когато е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

6. при неучастие в общо пет заседания на обществения съвет през годината;

Чл. 16. (1) Правомощията на председателя или на заместник-председателя на обществения съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на обществения съвет, взето по реда на чл. 7 ал. 3;

3. влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

(2) При предсрочно прекратяване правомощията на председателя или на заместник-председателя на обществения съвет, нов избор се провежда на следващото заседание.

Чл. 17. За участие в заседанията на обществения съвет могат да бъдат поканени външни лица като експерти и консултанти, които да изразяват мнение и да дават становища.

Чл. 18. (1) За изпълнение на задълженията си членовете на обществения съвет не получават възнаграждение.

(2) Материално-техническото и финансовото осигуряване на работата на обществения съвет се осъществява от общинската администрация.

 

Раздел ІV

Права и задължения на членовете на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово.

 

         Чл. 19. Членовете на обществения съвет имат право да изискват и да получават информация от местното поделение на Агенцията за социално подпомагане за дейността в областта на социалните помощи и социалните услуги.

         Чл. 20. При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги обществения съвет уведомява писмено председателя на общинския съвет и инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

         Чл. 21. Членовете на обществения съвет са длъжни да спазват нормативните изисквания за защита на информацията за потребителите на социални услуги и подпомаганите лица и семейства, която им е станала известна при осъществяването на тяхната дейност.

 

Раздел V

Функции на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово.

 

         Чл. 22. (1) Общественият съвет съдейства за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и социалните услуги в общината като:

1. взаимодейства с общинска администрация;

2. оказва компетентна помощ и дава становища на общинския съвет, общинска администрация, на други органи и институции във връзка с реализирането на социални програми и инициативи;

3. изисква и получава информация за дейността по социално подпомагане от местното поделение на Агенцията за социално подпомагане;

4. местното поделение на Агенцията за социално подпомагане предоставя на обществения съвет и може да търси съдействие от същата при осъществяване на социалната политика в общината.

         (2) Общественият съвет съдейства и подпомага при разработване на областни стратегии, общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги, като:

1. всяка година или при необходимост извършва оценка на нуждите на потребителите на социални услуги в общината;

2. за извършването на социална оценка създава временна комисия, в която се включват негови членове, а при необходимост и външни експерти или консултанти;

3. комисията по т. 2 приема план за изготвяне на социалния профил на общината, който съдържа:

а/ обхват на потребителите на социални услуги;

б/ срок за изготвяне на социалния профил;

в/ информация за доставчиците на социални услуги;

г/ начина на събиране и метод на обработване на информацията;

д/ анализ и оценка на нуждите и потребностите от социални услуги в общината.

4. взема участие при разработване на анализ на потребностите от социални услуги съвместно с Община Ветово и местното поделение на Агенцията за социално подпомагане. Анализът се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината;

5. изпраща изработената стратегия за съгласуване с местното поделение на Агенцията за социално подпомагане.

         (3) Общественият съвет съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане, като:

1. организира периодични срещи с доставчиците на социални услуги;

2. събира информация и база данни за доставчиците на социални услуги в общината;

3. популяризира дейността на доставчиците на социални услуги чрез публикации на интернет страницата на общината и чрез поставяне на информация на информационното табло на общината и на местното поделение на Агенцията за социално подпомагане;

4. предоставя необходимата информация на доставчиците на социални услуги.

         (4) Общественият съвет осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти, като организира периодични проверки на доставчиците на социални услуги относно качеството на социалните услуги.

         (5) Общественият съвет изготвя становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.

         Чл. 23. (1) Общинският съвет по предложение на Кмета на общината приема ежегодно до 30 април годишните планове в изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги на общинско равнище след съгласуване с местното поделение на Агенцията за социално подпомагане и с обществения съвет.

         (2) Годишните планове по ал. 1 се приемат ежегодно и съдържат дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.

         (3) Планът по ал. 2 се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез Регионална дирекция за социално подпомагане.

 

Раздел VІ

Разглеждане на жалби, сигнали и предложения. Движение на кореспонденцията.

 

         Чл. 24. Общественият съвет приема жалби, сигнали и предложения от граждани, доставчици на социални услуги, неправителствени организации и институции, имащи отношение към социалното подпомагане и социалните услуги.

         Чл. 25. (1) Жалбите, сигналите и предложенията се подават в деловодството на общинската администрация, адресирани до обществения съвет.

         (2) Сигналите, жалбите или предложенията се разглеждат, ако са постъпили писмено. Когато са написани на чужд език те се придружават с превод на български език.

         (3) Не се разглеждат сигнали, жалби или предложения на чужд език, ако не са придружени с превод на български език или не е осигурен преводач.

         (4) Съдържанието на сигнала, жалбата или предложението трябва да отговарят на посочените в Административнопроцесуалния кодекс изисквания.

         (6) Производството по разглеждане на жалба, сигнал или предложение се прекратява, ако то не отговаря на изискванията по предходната алинея или не бъде поправен в 3 – дневен срок от съобщаването на подателя.

         (7) Анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете. Сигналът се препраща незабавно към органите за закрила на детето по чл. 6 от Закона за закрила на детето.

         (8) Сигнал, жалба или предложение по въпрос, който се отнася до дейността на друга институция, се препраща не по-късно от 7 дни от постъпването им на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява подалия сигнала или направилият предложението.

         Чл. 26. За всички входящи документи, на подателя се издава входящ номер, а сигналът, жалбата или предложението се завеждат в информационно деловодната система на общинската администрация.

         Чл. 27. Постъпилата входяща кореспонденция, съответните сигнали, жалби или предложения, адресирани до обществения съвет, се доставят на председателя на обществения съвет, който е длъжен да ги внесе за разглеждане на първото заседание, следващо постъпването на кореспонденцията.

         Чл. 28. (1) При постъпване на сигнали за пропуски или нарушения при осъществяване на дейностите по социално подпомагане от страна на доставчици на социални услуги, общественият съвет, чрез председателя е длъжен да сезира Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане. Председателят на обществения съвет писмено уведомява и председателя на общинския съвет.

         (2) Общественият съвет е длъжен да даде писмен отговор на постъпилата до него кореспонденция.

         (3) При постъпили сигнали, с които се посочват определени нарушения, обществения съвет информира подателите им за мерките, които са предприети.

         (4) При постъпили препоръки или предложения, обществения съвет информира подателите им със становище.

         Чл. 29. Отказът да бъде разгледан въпрос, по който общественият съвет е сезиран, се мотивира.

         Чл. 30. Писменият отговор до подателя се подписва от председателя на обществения съвет и се извежда в деловодството на общинската администрация.

         Чл. 31. Общественият съвет е длъжен да се произнесе със становище в разумен срок, да изготви и изпрати писмен отговор до подателя и заинтересованите лица в 3-дневен срок от решаване на въпроса.

 

Раздел VІІ

Отчет на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово.

 

         Чл. 32. Ежегодно до края на месец март обществения съвет са отчита за дейността си пред общинския съвет.

 

Раздел VІІІ

Защита на личните данни.

         Чл. 33. Членовете на обществения съвет са длъжни в работата си да се съобразяват с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

            Допълнителна разпоредба.

 

         § 1. По смисъла на този правилник:

         1. "Доставчици на социални услуги" са държавата и общините, както и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане лица по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане.

2. "Неправителствени организации" са обществени, религиозни, политически и синдикални организации, сдружения и фондации.

3. "Потребители на социални услуги" са лицата и семействата, които ползват социални услуги в общността и в специализирани институции.

4. "Специализирани институции" са домове пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда.

5. "Социални услуги" са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността.

6. "Социално включване" е създаването на условия и възможности в най-висока степен за участие на подпомаганите лица в обществения живот.

7. „Местно поделение“ е териториално поделение на Агенцията за социално подпомагане, което се намира на територията на общината. Структурата на Агенцията за социално подпомагане е уредена в Устройствен правилник.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 2. Правилникът за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово е приет с Решение № 290 по Протокол № 20 от 22.02.2013 година на Общински съвет Ветово.

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово