НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

Н А Р Е Д Б А

№ 1

ЗА  ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

 

ПРИЕТА С Решение №252/ 06.07.2001 г.; доп. с Решение №438/ 19.12.2002 г.; доп. с Решение №483/ 11.03.03 г.; доп. с Решение №32/22.12.03 г.; изм. и доп. с Решение №240/30.01.2006 г.; изм. и доп. с Решение №326/30.08.2006 г.; изм. с Решение №702/27.05.2011 г.; изм. и доп. с Решение №159/17.08.2012 г.

 

Раздел първи

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наредбата има за цел да регламентира опазването на обществения ред и спокойствието на гражданите, чистотата и приветливия вид на населените места, транспортното обслужване на населението, поддържане на жилищния фонд и създаване на някои общи условия относно търговията и обществените заведения.

Чл. 2. Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички юридически и физически лица, които живеят, временно пребивават или управлението на които е на територията на общината.

Чл. 3. Наредбата действа на територията на Община Ветово.

 

Раздел втори

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Чл. 4. За осигуряване на обществения ред се забранява:

1. (изм. с Решение №702/27.05.2011 г.) Нарушаване на спокойствието на гражданите чрез викане, пеене, свирене и създаване на шум по друг начин за времето от 23.00 часа до 05.00 часа през летния сезон и от 22.00 часа до 6.00 часа през зимния сезон. С Разрешение на Кмета на общината при заявени изнесени вечерни сватбени ритуали се определя различно време от това, определено в тази точка.

2. Използването на музикални инструменти и апаратура в обществените заведения и открити терени, намиращи се в непосредствена близост до жилищни сгради в часовете посочени в ал. 1.

3. Сервирането на алкохол на лице, ненавършило 18 г. възраст или невменяем.

4. Повреждане на насаждения, зелени площи, цветя, пейки и съоражения в детските градини, площадки, паркове и други обществени места.

5. Влизането без разрешение в охраняваните и забранени места, вододайни зони, стопански дворове и др.

(1) Влизането на външни лица в дворовете на учебните заведения, ако посещенията не са пряко свързани с тяхната дейност.

(2)  Използването на тревните площи на учебните заведения за изхранване и отглеждане на домашен добитък.

6. Късането и повреждането на обяви, агитационни материали и др., ако са поставени на определените за това места.

7. Използването на прашки, стрели и други опасни игри, хвърляне на камъни, бомбички и други предмети, които нарушават спокойствието на гражданите  и създават опасност за здравето им или причиняват щети.

8. Спането по пейките и градините, по ж.п. гарите и други обществени места.

          9. Къпане, миене, пране в комуникационни съоражения, неохраняеми водоеми, хвостохранилища и др.

         10. (нова – с Решение №159/17.08.2012 г.) Употребата на алкохолни напитки по улиците, площадите, парковете, зелените площи и други обществени места.

Чл. 5. (1) Гражданите да спазват установения ред в предприяти-ето, където работят и на обществени места.

(2) Ръководителите на фирми  и кооперации да регламентират вътрешния ред с правилник и осигуряват спазването му.

Чл. 6. При провеждане на спортни, културно-масови и други мероприятия и инициативи в стадиони, зали, спортни площадки, по улиците и площадите се забранява:

1. Използването на експлозивни материали;

2. Явяването и участие в нетрезво състояние.

Чл. 7. Организаторите на събрания, митинги, манифестации, спортни прояви на открито се задължават да вземат необходимите мерки за осигуряване на добър обществен ред при провеждането им. Тяхно задължение е да уведомят най-малко 48 часа преди проявата кмета на общината и районното полицейско управление.

Чл. 7а. (1) Забранява се откритото носене на законно огнестрелно оръжие на обществени места, освен при осъществяване на охранителна дейност.

(2) Забранява се носенето на огнестрелно оръжие на политически, синдикални и културни мероприятия.

(3) Забранява се на собствениците на увеселителни и питейни заведения да допускат в тях за времето от 22.00 до 6.00 ч. лица, носещи огнестрелно оръжие.

(4) Забранява се носенето на огнестрелно оръжие при и след употреба на алкохол.

(5) Собствениците на увеселителни и питейни заведения след като са придобили разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност могат да използват юридически и физически лица за осъществяване на охранителна дейност в съответните отчетни документи на охранявания обект.

(6) Забранява се продажбата на пиротехнически изделия, предназначени за увеселителни цели на лица ненавършили 18 г. възраст.

 

Раздел трети

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

Чл. 8. (1) Задължения на кметовете на кметовете на населените места:

         1. Организират осъществяване на мероприятия по обезпечаване пожарната безопасност на населеното място. Осигуряват депа с противопожарни уреди за пожарогасене.

         2. Периодично разглеждат състоянието на пожарната безопасност на територията на населеното място.

         3. Осигуряват  и обучават група за гасене на пожари на територията на кметствата. Организират материално-техническото обезпечаване, своевременното оповестяване и извозване на групата.

         4. Провеждат разяснителна дейност по въпросите на противопожарната охрана.

         (2) Задължения на ръководителите на предприятия, кооперации, дружества, еднолични търговци, земеделски стопани и обществени организации:

         1. Обезпечават пожарната безопастност на съответните обекти, чрез организационни и инженерно-технически мероприятия.

         2. Обучават работниците и служителите по противопожарна охрана.

         3. Оборудват обектите с противопожарни уреди и съоръжения и отговарят за тяхната техническа изправност.

         4. Поставят в обектите знаци по противопожарна охрана.

Чл. 9. Задължения на всички живеещи постоянно или временно на територията на Общината:

         1. Да не допускат в своята работа условия за възникване на пожари.

         2. Съобщават на противопожарна охрана в случай, че открият пожар. До нейното идване вземат мерки за спасяване на хора, материални ценности и ликвидирането на пожара.

         3. Спазват правилата за пожарна безопастност и имат знания за работа с подръчни противопожарни уреди и съоръжения.

         4. Възпитават у децата чувство са опастност при игра с огън, ел. уреди, запалителни материали.

         Чл. 10. Забранява се:

         1. Паленето на огън при наличието на вятър и на пожароопасни места.

         2. Съхраняване на груб фураж  на открито на разстояние по-малко от 10 м. от жилищни и други сгради.

         3. Изхвърлянето на сгурия на пожароопасни места.

         4. Използването на нестандартни и неизправни отоплителни и нагревателни уреди.

         5. Съхраняването на взриво- и пожаро-опасни материали и в нарушение на инструкциите за съхраняването им.

         6. Изменение на функционалното предназначение и техническо преобразуване на помещения без разработване на съответната документация.

         7. Експлоатация на неизправно оборудване, създаващо предпоставки за възникване на пожари.

         8. Тютюнопушене на пожароопасни места.

         9. Премахване и затрупване на противопожарните хидранти.

         10. Паленето на стърнищата.

 

Раздел четвърти

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИВЕТЛИВ И ЕСТЕТИЧЕН ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА.

Чл. 11. За поддържане и опазване на чистотата се забранява:

1. Престояването на строителни материали, отпадъци от ремонти, спрени от движение или бракувани МПС и други по тротоарите, уличните платна, парковете и градините за по-вече от 15 дни. За престоя над 15 дни се изисква разрешение от общината и се заплаща такса тротоарно право.

2. Престояването на амбалаж около павилионите и магазините повече от 10 часа..

3. Изхвърлянето на животински трупове, освен на определените за това места.

4. Сеченето на дърва по тротоарите, бордюрите и др.

5. отменен;

6. Лепенето на афиши, обяви, некролози и други извън определените за това места.

7. отменен;

8. Разкопаването на тротоари и улични платна без писменно разрешение от общината.

9. отменен;

Чл. 12. Задължават се ръководствата на предприятия, заведения,  обществени организации, фирми и граждани да поддържат хигиена в прилежащите им райони.

1. Изхвърлянето на сметта да става в кофи или на определените райони за сметища (регламентираните места).

2. Забранява се паленето на огън в контейнерите и кофите  за  смет.

3. Гражданите да поддържат в изправност хигиеничните отходни места и помийни ями.

 

Раздел пети

ТРАНСПОРТ

Чл. 13. Регламентира дейността на гражданите и водачите на превозни средства, извън случаите предвидени в закона за движение по пътищата.

Забранява се:

1. Шумното каране, товаренето и разтоварването на превозните средства от 22.00 часа до 6.00 часа.

2. Паркирането на транспортни средства по тротоари, паркове, зелени площи и пред обществените заведения на нерегламентираните места.

3. (изм. с Решение №159/17.08.2012 г.) Движението на превозни средства с животинска тяга без регистрационна табела, изготвена от община Ветово, без светлоотразител, фенер, метла и предпазна престилка.

4. (нова – с Решение №159/17.08.2012 г.) Въртенето на гуми /дрифт/.

 

Раздел шести

ТЪРГОВИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Чл. 14. Забранява се продажбата и сервирането на алкохол на явно пияни лица.

Чл. 15. Монтирането и разкриването на временни павилиони, стрелбища и други се извършва след разрешение от общината.

Чл. 16. Търгуването с хранителни и промишлени стоки се извършва само на определените от общината места.

 

Раздел седми

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО.

Чл. 17. Забранява се :

         1. Построяването на допълнителни постройки към основното жилище, без разрешение от общината.

                  2. Изхвърляне на битови отпадъци в канализацията.

Чл. 18. Живущите в блокови жилища се задължават :

1. Да поддържат в добро състояние предоставените им апартаменти;

2. Да отстраняват повреди, които се дължат на ежедневна употреба или са извършени виновно.

3. Да поддържат в добро хигиенно състояние общите части на блоковете и районите около тях.

Чл. 19. Свиренето, пеенето, вдигането на шум и други подобни не се разрешава от 22.00 часа до 6.00 часа.

 

Раздел осми

ОПАЗВАНЕ  НА  СЕЛСКОСТОПАНСКАТА  ПРОДУКЦИЯ

Чл. 20. Ръководствата на всички селскостопански производствени единици  съгласувано с кмета но Общината и кметовете на населени места.

1. Забранява се пребиваването на всички превозни средства от 21.00ч. до 6.00ч. през летния сезон и от 19.00 часа до 7.00 часа през зимния сезон сред полските имоти.

Забележка: Забраната не се отнася за лицата, които извършват охранителна дейност на личните си имоти.

2. Задължават се водачите на  превозни средства с животинска тяга да поставят звънци на теглещото животно.

3. Да се организира охрана и наблюдение от земеделските кооперации и арендатори на селскостопанска продукция.

Забележка: Същите са длъжни да определят с вътрешна заповед отговорниците по опазване на селскостопанската продукция, под контрола и съдействието на кмета на общината и кметове по населени места.

 

Раздел девети

ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Чл. 21. Забранява се:

1. Гражданите сами да избират и копаят гробове. Това може да става след разрешение от общината с оглед спазване на санитарните изисквания и утвърдения план на гробищните паркове.

2. Пускането на всякакъв вид животни в района на гробищата.

3. Увреждането и разрушаването на паметници и паметни плочи.

Чл. 22. Гражданите се задължават:

1. Да изхвърлят отпадъците от почистването извън гробищния парк на определените за това места.

2. Да разлепват некролози само на определените за целта места.

 

Раздел десети

КОНТРОЛ  И  САНКЦИИ

Чл. 23. Контролът по настоящата наредба се възлага на :

– общинска администрация;

– териториалната полиция при РПУ.

Чл. 24. Нарушенията се констатират с актове, съставени от контролните органи и определените със заповед на кмета на общината лица. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл. 25. Административно-наказателното производство се осъще-ствява по реда  на Закона за административните нарушения и наказания.      

Чл. 26. На нарушителите се налагат следните наказания:

1. Обществено порицание.

2. Глоба до 300.00 лева

3. При повторно нарушение – лишаване от право да упражнява съответната професия или дейност за период от 1 година.

4. За явно маловажни случаи на административни нарушения – до 50.00  лв.  срещу  квитанция.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредба № 1 се издава на основание чл. 22 от ЗМСМА.

§ 2. т.1. Настоящата наредба влиза в сила  10 дни след приемането й от Общински съвет – Ветово.

т.2. Настоящата наредба отменя досега действащата и има срок на действие до отменянето й.

 

БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово