Нормативни актове

Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово


Решение №11/17.05.2013г. на Административен съд Русе по административно дело №80/2013г.


Решение №9/13.05.2013г. на Административен съд Русе по административно дело №28/2013г., VI-ти състав


НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

Изменена с Решение №159 на Общински съвет – Ветово, Протокол №11 от 17.08.2012 г.


НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Изменена и допълнена с Решение №260 по Протокол №18 от 22.01.2013 г.


НАРЕДБА № 3 ЗА УСТРОЙСТВОТО И РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ За ПРИВАТИЗАЦИЯ

Изменена и допълнена с Решение №81 по Протокол №8 от 20.03.2000 г.


Наредба № 4 за базисни (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост

Изменена и допълнена с Решение №664 по Протокол №54 от 30.03.2015 г. на Общински съвет – Ветово


Наредба № 6 за реда за упражняване правата на собственост на Община Ветово в едноличните търговски дружества с общинско участие /ЕООД, ЕАД/, както и върху частта от капитала на търговските дружества, в които има дялове и акции

Приета от Общински съвет – Ветово с Решение №526 по Протокол №42/ 30.06.2014 г.


Наредба № 7 за условията и реда за предоставяне на концесии от Общински съвет – Ветово

Приета с Решение №118 по Протокол №11 от 07.06.2000 г.


Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово

Изменена и допълнена с Решение №121 по Протокол №8 от 30.05.2012 г.


Наредба № 10 за управление, стопанисване и ползване на земи от Общински поземлен фонд и гори и земи от Общински горски фонд

Изменена и допълнена с Решение №652 по Протокол №47 от 11.02.2011 г.


Наредба № 11 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

Приета с Решение №77 по Протокол №8 от 27.07.2004 г., (ОТМ. с решение № 474 по протокол № 39/30.04.2014г.)

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ветово

Приложение 1

Приложение 2

Приета с решение № 474  по протокол № от 30.04.2014г.                                                                                              


Наредба № 12 за ограничаване на вредното въздействие на твърдите битови отпадъци върху околната среда, поддържане и опазване чистотата на населените места на територията на община Ветово, въвеждане на разделно събиране на отпадъците

Приета с Решение №78 по Протокол №8/27.07.2004 г.


Наредба № 13 за управление на общинските пътища

Приета с Решение № 137 по Протокол № 14 от 04.02.2005 г.


Наредба № 14 за рекламната дейност на територията на община Ветово

Приета с Решение № 309 по Протокол № 29 от 20.07.2006 г.


Наредба № 15 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища

Изменена и допълнена с Решение №74 по Протокол №5 от 30.03.2012 г.


Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ветово

Изменена и допълнена с Решение №442 по Протокол № 33 от 19.12.13 г.


Наредба № 17 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи и части от тях на територията на община Ветово

Приета април 2008 г.


Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ветово

Приета с Решение №187 по Протокол № 14 от 08.08.2008 г.


Наредба № 19 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Ветово

Изменена и допълнена с Реш.№72 от 30.03.2012 г.


Наредба № 20 за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Ветово

Изменена с Решение №100 по Протокол №6 от 27.04.2012 г.


Наредба № 21 за управление на горските територии на община Ветово

Приета с Решение №76 по Протокол №5 от 30.03.2012 г.


Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Ветово

Приета с Решение №…


Наредба за реда и условията за  поставяне на преместваеми обекти на територията на община Ветово

Приета с Решение №209 от 24.10.2008 г.


Наредба за символите, почетните знаци и звания на община Ветово

Приета с Решение №60 от 29.01.2008 г.


Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и 5 от Закона за общинския дълг

Приета с Решение № 52 по Протокол № 4 от 29.01.2008 г.


Правилник за отпускане на стипендии от община Ветово

Приет с Решение № 111 по Протокол № 11 от 27.10.04 г.


Програма за енергийна ефективност на Община Ветово

Приета с Решение №


Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Ветово

Приета с Решение № 210 по Протокол № 17 от 24.10.08 г.


Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012

Приета с Решение № 52 от 20.02.2012 г.


Стратегия за управление на общинската собственост през 2012 г.

Приета с Решение № 51 от 20.02.2012 г.