Контакти

Външни телефонни линии

Община Ветово

тел. 08161/22-53,
факс 08161/28-71

Фронт офис

тел. 08161/22-83

Директор "Обща администрация"
Надя Събева

тел. 08161/21-78

Директор "Специализирана администрация"

Ивелин Димитров

тел. 08161/22-53

 

Секретар на общ. Ветово

Соня Цанкова

тел. 08161/22-53

вътр. 13

Председател общ. съвет-Мехмед Мехмед

тел. 08161/28-00

Данъчна служба

тел. 08161/22-07

Човешки ресурси

тел. 08161/21-80

ЕСГРАОН

тел. 08161/27-53

Дежурна/портиер

тел. 08161/27-61

Юрист

тел. 0894691151; 0898915916

 

 

Вътрешни телефонни линии
номер на централа – 08161/22-53

вътрешен
телефон

отдел / длъжност

ИМЕ

10

Образование, култура

Боянка Димитрова

11

Технически секретар

Соня Пенева

12

Заместник-кмет

Исмаил Селим

13

Секретар

Соня Цанкова

14

Кмет

Георги Георгиев

15

Човешки ресурси

Милена Петрова

16

Директор „ОА”

Надя Събева
Радка Пенкова

17

Секретар на МКБППМН

Марияна Инкова

18

Счетоводство

 

Анета Чавдарова

Надежда Динкова

19

ГРАО

Миглена Михнева

20

Екология

Айлин Янъкова

21

Факс

08161/28-71

22

ТД, ЕЗ, ГТ, Здравеопазване

Ива Моткова

23

Главен счетоводител

Финансов контрольор

Денка Борисова

Соня Якимова

24

Дежурни ОСС

 

25

Фронт Офис

Петя Добрева

Нели Недева

26

ОМП и ЗБА

Военен отчет

Кезбан Алиева

Младен Кунчев

27

Председател Общ. съвет

Мехмед Мехмед

28

Евроинтеграция

Ахмет Белберов

Ервин Юсеинов

29

ТСУ

Невзие Бекирова

Хошгюн Насуф
Айля Рукшенова
Анка Колева

Емре Узунов

 

….

301

Юрист

Йордан Дойчинов

333

Общинска собственост

Селиме Тюлеоглуева