Контакти

Общинска администрация-Ветово: 7080, град Ветово, ул. Трети март №2

Външни телефонни линии

Община Ветово(централа)

тел. 08161/22-53

Фронт офис

тел. 08161/22-83

Директор „Обща администрация“

тел. 08161/21-78

Секретар на общ. Ветово

тел. 08161/22-53

вътр. 13

Председател общ. съвет-Петко Ахмаков

тел. 08161/28-00

Данъчна служба

тел. 08161/22-07

Човешки ресурси

тел. 08161/21-80

ГРАО

тел. 08161/27-53

Дежурна/портиер

тел. 08161/27-61

Юрист тел. 0894691151; 0898915916

Вътрешни телефонни линии
номер на централа – 08161/22-53

вътрешен
телефон

отдел / длъжност

ИМЕ

10

Образование, култура

Алеко Алеков

11

Канцелария на кмета

Силвия Генева

12

Заместник-кмет

Нермин Кязимова

13

Секретар

14

Кмет

Мехмед Мехмед

15

Човешки ресурси

Милена Петрова

16

Директор на дирекция „Обща администрация“

Началник отдел „ФСО”

………………….

Радка Пенкова

17

Секретар на МКБППМН Надя Тонева

18

Главен счетоводител

Денка Борисова

19

ГРАО

Дениз Пехливанова

Филиз Мехмедова

20

Директор на дирекция „Специализирана администрация“

Еколог

Ивелин Димитров

Айлин Янъкова

22

ТД, ЕЗ, ГТ, Здравеопазване

23

Финансов контрольор

Росица Муткова

24

Дежурни ОСС

25

Фронт Офис

Айлин Саравели

Анелия Георгиева

26

ОМП и ЗБА

Военен отчет

Димитрина Червенска

Младен Кунчев

27

Председател Общ. съвет

Мехмед Мехмед

28

Евроинтеграция

Емел Ханджиева

Кадрие Пирева

Мергюл Пашева

29

ТСУ

Невзие Бекирова

Хошгюн Насуф
Анка Колева

Октай Мехмедов

….

301

Юрист Йордан Дойчинов

333

Общинска собственост

Селиме Тюлеоглуева