Секретар

Секретарят на общината осъществява административно ръководство на общинската администрация.
Назначава се безсрочно от кмета на общината.
Правомощията му са визирани в чл. 43, ал. 3 от ЗМСМА, като по-важните са:
–  организиране дейността на общинската администрация;
– организиране деловодството и документооборота в общината и общинския архив;
– отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация, изготвянето на актовете на общината, работата с жалбите и предложенията на гражданите;
Секретарят на общината води регистъра на вероизповеданията.