Кмет

МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД

Биографична справка: в процес на актуализация

Професионална кариера: в процес на актуализация

Семейство: в процес на актуализация
Хоби: в процес на актуализация


ПРАВОМОЩИЯ

Кметът на общината осъществява функциите си предвидени по ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 41, ал. 1 от същия закон, като:
1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. Назначава и освобождава от длъжност началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочни програми;
7. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това;
8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;
9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, по чл. 46, ал.1 от ЗМСМА, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия;
10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените органи-зации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната и чужбина;
11. Организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;
12. Подписва одобрените от Общинския съвет общи и подробни градоустройствени планове, организира тяхното изпълнение и прилагане, одобрява техни изменения и допълнения;
13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние и орган по настойничество и попечителство. Той може да възлага тази функции с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;
15. Осъществява правомощията си по придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
16. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС по чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител;
17. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл.73, ал.4 от Закона за държавния служител, независимо от заеманата длъжност;
18. Приравнява нови длъжности на тези включени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, съгласно Наредба приета от Министъра на държавната администрация и Министъра на финансите по чл. 2, ал.5 от ЗДС;
19. Утвърждава щатното разписание и длъжностните характеристики на държавните служители в общинската администрация, съгласно чл. 2, ал. 4 от Закона за държавния служител, както и длъжностните характеристики на служителите по трудово правоотношение;
20. Представлява Община Ветово пред физически и юридически лица и пред съдебните институции.

В изпълнение на своите правомощия Кметът на общината издава заповеди.

В случаите, определени от закона, Кметът на общината изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.