Население

   Община Ветово исторически се е формирала като център на мултиетнически култури. Тя е типичен район с концентрация на етнически малцинства. Това налага разработването на дългосрочна политика за приобщаването на малцинствата към икономическите и социални процеси протичащи в общината, с цел избягване на момента на дефиниране на групово, деструктивно поведение Община Ветово. Етническият състав на населението позволява подготовката и провеждането на дългосрочна политика на интегриране на етносите, която би имала и превантивна роля срещу нарастване на бъдещи етнически разслоения в общината.

За актуална информация вижте тук: Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване