Обява за набиране на потребители за ползване на услугите по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” – Компонент 3

 

 

 

 

 

 

Във връзка с извънредното положение в страната и предоставяне на дейности по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, BG05M9OP001-2.101, Община Ветово обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19.

Дейностите, които ще се предоставят са:

– Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);

– Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);

Целевите групи, които попадат в обхвата на патронажната грижа по Компонент 3 са:

– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

– Хора с увреждания;

– Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” (лица, зависими от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;  самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами).

Патронажната грижа ще се реализира на територията на Община Ветово

Необходими документи за кандидатстване:

заявление по образец;

– документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);

– експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

– удостоверение за раждане на дете (копие; ако е приложимо).

Комплект с документи за кандидатстване и участие в проекта могат да се получат на следния адрес: гр. Ветово ул. „Трети март“ № 2 община Ветово,  стая № 1 . Заявленията с придружаващите документи се подават в сградата на Община Ветово стая №2 (Фронт офис) . За информация: тел.: 0894691182 .

Comments are closed.