До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на село Писанец (21.05.2020-23.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  АГРИКОРН СТАР ЕАД с ЕИК:204462180 и адрес на управление гр. Търговище, ул. „Лилия“ №4, вх.А, ет.1, офис 3, ще проведе третиране на слънчоглед срещу житни плевели в периода от 21.05.2020 г. до 23.04.2020 г. в часова зона от 9.00 до 17.00 часа с препарат ,,Селект супер” – доза 8 ml/дка, с карантинен срок: 100 дни. Продуктът е закупен от „Агрофарм“ ООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на село Писанец:

1. 139 дка в местност „Ветовски път“, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 21-23.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: в базата.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Атанас Добрев,  телефон за връзка: 0888630099

Comments are closed.