До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Глоджево (19.05.2020-22.05.2020 г.)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  Аптула Осман Катранджъ ЕГН:………….., адрес гр. Глоджево, ул.„Средна гора“ №14, ще проведе третиране на пшеница срещу хоботник в периода от 19.05.2020 г. до 22.05.2020 г. в часова зона от 22.00 до 08.00 часа с препарат „Сумицидин 50 ЕК“, доза 30 ml/дка, с карантинен срок: 30 дни и „Алегро 250 СК“, доза – 100 ml/дка –  с карантинен срок: 30 дни. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Глоджево:

1. 220 дка в местност „Оджаман“, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 19.05.2020 – 22.05.2020 г.

2. 70 дка в местност „Ашламалък“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 19.05.2020 – 22.05.2020 г.

3. 80 дка в местност „Есенник“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 6 км., дата на третиране: 19.05.2020 – 22.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: град Глоджево, стопански двор.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Абтула Катранджъ

Comments are closed.