ЗАПОВЕД №262 от 14.05.2020 г.

З А П О В Е Д

№ 262

гр. Ветово, 14.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 год. за обявяване на извънредна обстановка, Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Ръководителите на дирекции и отдели да не допускат до работните помещения служители с прояви на остри респираторни болести – повишена температура, кашлица, хрема и други.
 2. Служителите обслужващи граждани да обслужват гражданите само през преградните стъкла, а ако се налага да ги преминават да носят предпазна маска.
 3. На входа на Общинска администрация да се постави дезинфектант и да НЕ се допускат граждани в сгарадата без извършена дезинфекция на ръцете. Влизащите задължително да носят защитна маска за лице или друго средство покриващо носа и устата.
 4. Да се извършва строг контрол на входа на сградата по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция от метър и половина. Лица с видими прояви на респираторни болести да не се допускат в сградата на Общинска администрация Ветово.
 5. Защитните маски да се използват съгласно Приложение №3 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването, което е неразделна част от настоящата Заповед.
 6. Заповедта да се доведе до знанието на всички служители за сведение и стриктно изпълнение!
 7. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Ивелин Димитров – секретар на Община Ветово, а в частта за пропускателния режим на Димитрина Червенска – специалист ОМП и ЗБА.

 

Д-Р МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

 

 

Приложение № 3 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на Здравеопазването

Инструкция за правилно носене на лицева маска

 1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата – от основата на носа до брадичката.
 2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
 3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) и и се избягва докосването на предната и страна.
 4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
 5. Защитната маска за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
 6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:

а) чрез изпиране с гореща вода/теромодецинфекция и перилен препарат/детергент при температура на водата 60-90С за не по-малко от 20 минути

или

б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60С с препарати с дезинфекциращо действие, с концентрация съгласно указанията на производителя.

 1. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
 2. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

Comments are closed.