ЗАПОВЕД №260 от 14.05.2020 г.

 

З А П О В Е Д

№ 260

гр. Ветово, 14.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 год. за обявяване на извънредна обстановка, Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М:

 1.Да се извършва ежедневно периодична дезинфекция на работните места и всички критични точки, съгласно алгоритъм в Приложение № 1 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването, което е неразделна част от настоящата Заповед, във всички помещения на Община Ветово.

2.Отговорните служители да осигурят дезинфектанти отговарящи на изискванията посочени в горецитираното Приложение.

  1. Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани служители за сведение и стриктно изпълнение!

4.Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Ивелин Димитров – секретар на Община Ветово

 

Д-Р МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

 

 

Приложение № 1 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

  1. Избор на дезинфектант:

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерството на здравеопазването.

1.2. .В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „ Област на употреба, свързана с прани и фуражи“.

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение, на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

1.4.  Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на (действие до 15 минути)

  1. 2. Установяване на критични точки и кратност на обработките.

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт, ключове за осветление, бутони, банкомати, парапети, фитнес уреди, гишета за обслужване на пътници/клиенти/граждани, стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръце повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

  1. Начин на приложение на дезинфектантите. Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.)

3.2.1. Дезинфектираните, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или готова форма на употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване на указанията на производителя.

  1. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

 

Comments are closed.