ЗАПОВЕД № 259 от 4.05.2020 г.

З А П О В Е Д

№ 259

гр. Ветово, 14.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 год. за обявяване на извънредна обстановка, Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19

 Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се проведе извънреден инструктаж за спазване на правилна лична хигиена на ръцете, съгласно Приложение № 2 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването, което е неразделна част от настоящата Заповед, на служителите във всички структури на Община Ветово.

  1. Настоящата Заповед отменя Заповед № 145 от 12.03.2020 год.
  2. Заповедта да се доведе до знанието на Димитрина Червенска – специалист ОМП и ЗБА за сведение и стриктно изпълнение!
  3. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Ивелин Димитров – секретар на Община Ветово

 

Д-Р МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

 

Приложение № 2 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

  1. Ръцете се мият винаги:

а) когато са видимо замърсени;

б) след кихане или кашляне;

в) преди, по време на и след приготвяне на прана;

г) преди хранене;

д) след ползване на тоалетна;

  1. e) след досег с животни или техни изпражнения;

ж) при непосредствена грижа за болен;

  1. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.
  2. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите.
  3. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

Comments are closed.