До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Сеново (12.05.2020-16.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  ЗКПУ „Златен клас“ с ЕИК: 827112526, седалище и адрес на управление гр. Сеново, ул.„Трети март“ №5, управител Върбан Банев, ще проведе третиране на пшеница срещу житен бегач, житна дървеница и брашнеста мана в периода от 12.05.2020 г. до 16.05.2020 г. в часова зона от 07.00 до 09.00 часа и от 18.00 до 20.00 часа с препарат „Маврик 2Ф“, доза 0,02 g/дка, с карантинен срок: 14 дни и „Кантик ЕК“, доза – 0,160 ml/дка –  с карантинен срок: не се изисква. Продуктът е закупен от „БУЛ АГРО“ АД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Сеново:

1. 650 дка в местност „Гьобеклий“, масиви 22, 81, отстоящи от населеното място 8 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 12.05.2020 г.

2. 250 дка в местност „Топкору“, масиви 36, 37, отстоящи от населеното място 6 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 13.05.2020 г.

3. Местност „Акбуба“, масиви 54, 55, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 14-15.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: град Сеново.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Върбан Банев,  телефон за връзка: 0889771324

Comments are closed.