До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Сеново (20.05.2020-30.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  Синград ООД с ЕИК:200505638 и адрес на управление гр. Разград, ж.к.„ В. Левски“ №2, ще проведе третиране на слънчоглед срещу плевели в периода от 20.05.2020 г. до 30.05.2020 г. в часова зона от 6.00 до 11.00 часа и от 17.00 до 22.00 часа с препарат ,,Пантера 40 ЕК” – доза 0,175 ml/дка, с карантинен срок: 60 дни и „Експрес 50 СГ“, доза – 4г/дка –  с карантинен срок: 30 дни. Продуктът е закупен от „СЕМПЕ 2“ ООД и „БУЛ АГРО“ АД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Сеново:

1. 125 дка в местност „Топкору“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 20-30.05.2020 г.

2. 580 дка в местност „Ошконду“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 20-30.04.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: на полето.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Румен Русев,  телефон за връзка: 0899940935

Comments are closed.