До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово (12.05.2020-15.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „Релакс“ ООД, с ЕИК: 030129620, представлявано от Минчо Димчев Червенски, адрес на управление гр. Разград, бул.„Априлско въстание“ № 4, ще проведе третиране на пшеница срещу болести в периода от 12.05.2020 г. до 15.05.2020 г. в часова зона от 5.00 до 10.00 часа и от 19.00 до 23.00 часа с препарати ,,Диагонал” с карантинен срок: 35 дни, доза 50 ml/дка и „Суми алфа“ с карантинен срок: 14 днидоза 25 ml/дка  . Продуктът е закупен от Ф+С АГРО ЕООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово:

1. 750 дка в местност „Чината“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 4 км., дата на третиране: 12-15.03.2020 г.

2. 460 дка в местност „Кривня гьол“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 4 км., дата на третиране: 12-15.03.2020 г.

3. 200 дка в местност „Чирмашлък 2“, отстоящи от населеното място 1 км., отстояние от съседно селище на 4 км., дата на третиране: 12-15.03.2020 г.

4. 200 дка в местност „Башака“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 12-15.03.2020 г.

За изпълнител на пръскането е определен: Бейтула Карт

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: на полето

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Минчо Червенски, тел. за връзка: 0888367124

Comments are closed.