До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово (11.05.2020-13.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „КАРАМАН-1“ ЕООД, ЕИК 200127730, представлявано от Ридван Халилов Караманов, седалище и адрес на управление: гр. Ветово, ул. „Рила“ №18, ще проведе третиране на пшеница срещу брашнеста мана в периода от 11.05.2020 г. до 13.05.2020 г. в часова зона от 8.00 до 17.00 часа с препарат ,,БАУНТИ” – доза 0,60 ml/дка с карантинен срок: 35 дни. Продуктът е закупен от „АСМ“ ЕООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово:

1. местност „Параджика“, „Кенлика“, „Каместата“, „Юджак“, „Есенника“, „Орман Тарла“, „Чирмашлъка“, „Чукур Бунар“, „Чината“, „Леската“ и „Акча ашлък“, отстоящи от населеното място… км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 11-13.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: в блока.

За изпълнител на пръскането е определен: Бюлент Шантуров

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Ридван Караманов, тел. за връзка: 0889566736

Comments are closed.