Система за определяне на резултатите за провеждане на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“

Система за определяне на резултатите

за провеждане на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“

 

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю.

Времетраенето на теста е 60 мин. Вариантите на тест включват 40 затворени въпроси, с един възможен верен отговор. Всеки въпрос има само един верен отговор, който носи 0,5 точки. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 17.5 точки (седемнадесет и пет точки), еквивалент на даден верен отговор на 35 (тридесет и пет точки) от въпросите умножен по коефициент 3 – 52,5 точки.

Максимален възможен брой точки от теста – 20 (двадесет) точки. Липсата на отговор не носи точка.

Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 11.30 ч. на 07.05.2020 г. в сградата на Общинска администрация-Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, ет. 2, стая №12. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе след получаване на резултатите от теста, т.е. в 13.00 часа в сградата на Общинска администрация-Ветово.

На основание чл. 34, ал. 1, т. 3 от НПКПМДСл определя коефициент 3, с който се умножава резултата на кандидата получен при теста и интервюто.

Времетраенето на интервюто е 45 минути. Резултатът от интервюто се определя като средноаритметично от оценките на членовете на конкурсната комисия по петстепенна скала съгласно Приложение № 4а към чл. 32, ал. 3 към НПКПМДСл умножена по коефициент 3. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 12 точки (дванадесет). При изчисленията резултатът се закръгля до два знака след десетичната запетая.

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДСл окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 3, определени от комисията. При получена крайна оценка минимум 64.5 точки,. кандидатът се обявява за успешно издържал конкурса.

 

Comments are closed.