Заповед за облекчаване на наложените противоепидемични мерки

З А П О В Е Д

№ 247

гр. Ветово, 05.05.2020 г.

за изменение и допълнение на Заповед №150/13.03.2020 г., изменена със Заповед №197/09.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. и Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Допълвам Заповед № 150/13.03.2020 г., изменена със Заповед № 197/09.04.2020 г., като се създава т. 1а, както следва: „1а. Като изключение от т. 1 се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси, и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:
  • разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;
  • обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или защитен шлем;
  • да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час;
  • да се поставят на видни места диспенсери дезинфектант за ползване от посетителите на заведението;
  • препоръчително е носенето на ръкавици.“
  1. Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито.
  2. Настоящата Заповед влиза в сила от 06.05.2020 г.

Настоящата Заповед да се обяви публично чрез публикуването ѝ на интернет страницата на Община Ветово, да се връчи на кметовете на кметства за сведение.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово

Comments are closed.