Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № 238 от 29.04.2020 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:
1. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Зала за тихи игри“ с площ 101 кв.м., разположен на II етаж в „Сграда за културни мероприятия“, находящ се в УПИ VII, кв. 160 по плана на град Ветово, актуван с АОС № 2/4 от 28.11.1996 г., за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30.30 лв. (Тридесет лева и тридесет стотинки) с ДДС месечен наем.
2. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Аптека“ с площ 47,87 кв.м., разположен на I етаж в Административна сграда „Кметство“ – град Сеново, находяща се в УПИ I, кв. 25 по плана на град Сеново, община Ветово, актуван с АОС № 181/25.02.2000 год., за срок от 5 (пет) години, с начална тръжна цена 95.74 (Деветдесет и пет лева седемдесет и четири стотинки) лв. с ДДС месечен наем.
3. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., разположен на I етаж в Масивна двуетажна сграда „Кметство“ – град Глоджево, находяща се в УПИ I-488, кв.41 по плана на град Глоджево, Община Ветово, актуван с АПОС №396 от 14.11.2000 г. с начална тръжна цена 60.00 лв. (шестдесет лева) с ДДС месечен наем за срок от 5 (пет) години.
4. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дрогерия“ с площ 16.00 (шестнадесет) кв.м., разположен на I етаж в Масивна двуетажна сграда „Здравен дом“ – село Писанец, находяща се в УПИ I, кв. 26 по плана на село Писанец, община Ветово, актуван с АОС № 3/87 от 14.05.1997 год., за срок от 3 (три) години, с начална тръжна цена 24.00 (двадесет и четири лева) лв. с ДДС месечен наем.
5. Недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда „Зала за борци“ със застроена площ 118 кв.м., находящ се в УПИ VII-1608, кв.49 по регулационния план на град Глоджево, Община Ветово, актуван с АПОС № 3160/14.03.2017 г., за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 35.40 лв. (Тридесет и пет лева и четиридесет стотинки) с ДДС месечен наем.
6. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 1.00 (един) кв.м. за поставяне на кафе-автомат пред Масивна едноетажна сграда „Кметство“ – село Кривня, Община Ветово, находяща се в УПИ I-179, кв.11 по плана на село Кривня, Община Ветово, актуван с АПОС №3148 от 20.12.2016 г. с начална тръжна цена 10.00 лв. (десет лева) с ДДС месечен наем за срок от 5 (пет) години.
І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 22.05.2020 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.
ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 29.05.2020 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.
ІІІ. ЦЕНАТА на тръжната документация е 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:
Община Ветово
Банка ДСК – ЕАД, Банков офис Ветово
IBAN: BG46STSA93008412475000
BIC: STSABGSF
Вид код за плащане: 447000
всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа и до 12:00 часа на 21.05.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 28.05.2020 г.
ІV. ДЕПОЗИТ за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася във Фронт-офиса на Община Ветово или по банков път по сметка:
Община Ветово
Банка ДСК – ЕАД, Банков офис Ветово
IBAN: BG17STSA93003312474900
BIC: STSABGSF
всеки работен ден от 8:30 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа на 21.05.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 28.05.2020 г.
V. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ:
• 10% от началната тръжна цена, обявена за имота.
VІ. ОГЛЕД на обекта се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация.
VІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ в търга се подават във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа и до 12:00 часа на 21.05.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 28.05.2020 г.

Comments are closed.