До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово и село Смирненски (05.05.2020-08.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че Имрен Енверов Селимов с ЕГН: …………….. и адрес гр. Ветово, ул.„Марица“ №6, ще проведе третиране на овощни градини (череши и ябълки) срещу кафяво гниене и гъбички в периода от 05.05.2020 г. до 08.05.2020 г. в часова зона от 8.00 до 9.00 часа с препарат ,,Делан 700 ВГ” и „Дека ЕК“ с карантинен срок 14 дни, доза 0,5 %/дка. Продуктът е закупен от „Агро Вето“ ЕООД – град Русе. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово и село Смирненски:

1. 6,5 дка в местност „Ески балък“, землище село Смирненски, отстоящи от населеното място 1 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 05-08.05.2020 г.

2. 1,5 дка в УПИ XI-266, град Ветово, дата на третиране: 05-08.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: град Ветово.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Имрен Селимов, тел. за връзка: 0899827399

Comments are closed.