До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово (28.04.2020-30.04.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „Агро Финанс – Н“ ЕООД с ЕИК:201548681, седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Добри Немиров“ №11, управител Николай Йорданов Стоянов, ще проведе третиране на пшеница срещу вредител брашнеста мана, кафява ръжда в периода от 28.04.2020 г. до 30.04.2020 г. в часова зона от 06:00 до 10.00 часа с препарат ,,Зантара 216 ЕК” – доза 0,125 ml/дка, с карантинен срок: 35 дни. Продуктът е закупен от „Булагро“ АД – град Разград. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово:

1. 128,597 дка, БЗС №1240-1-1, отстоящи от населеното място 10 км., отстояние от съседно селище на 40 км., дата на третиране: 29.04.2020 г.

2. 51,598 дка, БЗС №1241-1-1, отстоящи от населеното място 10 км., отстояние от съседно селище на 40 км., дата на третиране: 29.04.2020 г.

3. 476,619 дка, БЗС №1286-1-1, отстоящи от населеното място 10 км., отстояние от съседно селище на 40 км., дата на третиране: 30.04.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: с. Ново Село, обл. Русе.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Александър Александров,  телефон за връзка: 0887840803

схема Ветово

Comments are closed.