Заповед 219/22.04.2020 за разрешаване функционирането на вендинг автомати на територията на общината

З А П О В Е Д

№ 219

гр. Ветово, 22.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната  и обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб и актуализираната Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 171/27.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

 Предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито и закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) може да се извършва като се прилагат всички необходими мерки за дезинфекцията им.

Настоящата Заповед да се обяви публично чрез публикуването и на Интернет страницата на Община Ветово, да се връчи на кметовете на кметства за изпълнение.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Димитрина Червенска – специалист ОМП и ЗБА.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

Comments are closed.