Конкурс за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“

ОБЩИНА ВЕТОВО
със седалище и адрес на управление: град Ветово, ул. „Трети март“ №2, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №202 /10.04.2020 г. на кмета на община Ветово, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурсът се обявява за длъжността
Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти”

1. Кратко описание на длъжността: Директор „Хуманитарни дейности, програми и проекти”: Ръководи организационно и методически дейността на дирекцията. Планира, организира, координира и контролира изпълнението на дейностите на дирекцията, свързани с нейната функционална компетентност, съгласно Устройствения правилник на общинската администрация. Ръководи работата на непосредствено подчинените му служители. Отчита постигането на целите и дейността на дирекцията. Оценява изпълнението на длъжностите от служителите в дирекцията, като изпълнява ролята на оценяващ. Организира, координира и участва в разработването на общинската политика в областите на дейност на длъжността. Организира, координира и контролира изготвянето на анализи и предложения за изменение и допълнение на действащите общински наредби. Анализира и разработва предложения за оптимизиране на дейностите в дирекцията, свързани с функционалната й компетентност. Съгласува и изготвя проекти на административни актове. Координира съвместната дейност на общината с други организации в областите си на дейност. Докладва на секретаря на общината за констатирани слабости и пропуски, предлага мерки за преодоляване на нередностите. Участва в работата на обществени, експертни и консултативни съвети, работни групи и комисии. Изпълнява и други конкретно възложени задачи и разпореждания в рамките на основната цел и областите на дейност, възложени му по съответния ред, включително участие в екипи за подготовка, управление и изпълнение на проекти.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
• Минимална степен на завършено образование: магистър;
• Професионален опит: 4 години или III младши ранг;
• Гражданство: български гражданин(чл. 7, ал. 4 от ЗДСл);
• Кандидатите следва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, определени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
3. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите:
– Управленска компетентност;
– Лидерска компетентност;
– Стратегическа компетентност;
– Компетентност за преговори и убеждаване;
– Работа в екип;
– Фокус към клиента;
– Ориентация към резултати.
4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство:
– висше образование в следната професионална област: стопански и правни науки или технически науки;
– компютърни умения: Windows, MS Office, Internet, работа с правно-информационни продукти, свързани с работата на администрацията;
– познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
– познаване и ползване на нормативната база, използвана в работата на общинска администрация;
– опит в управление на проекти;
– комуникативни умения;
5. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 680 лева.
6. Начин на провеждане на конкурса:
– тест;
– интервю.
7. Необходими документи за допускане и участие в конкурса:
• Заявление, съгласно приложение №3 към НПКПМДС;
• Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
• копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;;
• Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
• Автобиография(европейски формат на CV).
8. Място и срок за подаване на документите по т. 7:
• Място на подаване: Общинска администрация-Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ №2, етаж 1, стая №1(Център за административно обслужване);
• Краен срок за подаване на документи: 23.04.2020 г., 16:55 часа.
9. Подаването на документи се извършва лично или чрез упълномощено лице.
10. Документите по т. 7 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
11. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случай, че документите са подадени по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
12. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в т.8, не се регистрират.
13. Място, където ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационно табло пред сградата на Общинска администрация-Ветово и официалния сайт на Община Ветово на адрес: http://vetovo.com/?cat=87.
14. Лице за контакт: Гюлсюн Мехмедова, телефон: 08161/22-53

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация:

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС


Линк към обявлението в Административен регистър

Линк към обявление в портал за работа

Comments are closed.