Проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово

Име на проекта на нормативния административен акт:

Проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово

Доклад към проекта на нормативния административен акт:

Доклад към проекта на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово

Предложение: Предложение

Сигнатура: ДЗ-06-02-120

Дата на постъпване: 01.04.2020 год.

Вносители: Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД – КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТОВО

Разпределение по комисии:

Постъпили възражения, становища и предложения:

Comments are closed.