До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово и Сеново (16.03.2020-21.03.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „Релакс“ ООД, с ЕИК: 030129620, представлявано от Минчо Димчев Червенски, адрес на управление гр. Разград, бул.„Априлско въстание“ № 4, ще проведе третиране на пшеница срещу плевели в периода от 16.03.2020 г. до 21.03.2020 г. в часова зона от 6.00 до 19.00 часа с препарат ,,Бугуис” с карантинен срок: не се изисква, доза 63 ml/дка. Продуктът е закупен от Ф+С АГРО ЕООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово и град Сеново:

1. 1180 дка в местност „Каместа“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 16-17.03.2020 г., землище град Ветово

2. 540 дка в местност „Ошконду“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 18-19.03.2020 г., землище град Сеново

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Минчо Червенски, тел. за връзка: 0888367124

Comments are closed.