Решение №РУ-19-EO/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване за имот №000721 в землището на село Смирненски, общ. Ветово предвиждащ промяна предназначението на земята с цел създаване на устройствена основа за изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки и втори пропуск към яйцеферма

Comments are closed.