Протокол №16/27.04.2017 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 27.04.2017 година шестнадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

Протокол №16 от 27.04.2017 г.

Comments are closed.