Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по проект «Екотуризъм: Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности» с три подобекта: 1. Подобект Туристически информационен център УПИ ХІV, кв.167, гр. Ветово” 2. Подобект „Посетителски културно – информационен център УПИ ІV кв. 23, с. Писанец, Община Ветово” 3. Подобект Туристически информационен маршрут /Екопътека/”

Файлове и ресурси:

1. Книга 1 Указания към участниците /файл в формат /

2. Книга 2 Технически спецификации /файл в формат/

3. Образци /.rar архив на файлове в формат/

4. Технически инвестиционeн проект /.rar архив на файлове в pdf формат/

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00645-2012-0003

Comments are closed.