Изготвяне на общинска програма за управение на отпадъците за периода 2017-2020 г.

Уведомяваме населението на община Ветово, че е налице разработен проект на Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 година. Предстои внасянето му за становище в РИОСВ-Русе. Програмата влиза в сила след приемането й от Общински съвет – Ветово. Всички заинтересовани страни могат да изпращат своите предложения, становища и мнения по тектста на програмата на адреса на Община Ветово: 7080, град Ветово, ул. Трети март №2, както и по ел. поща на vetovo@abv.bg.

ПРОЕКТ на Общинска програма за управление на отпадъците 2017-2020 г.

Comments are closed.