Съобщение

Съобщение на Община Ветово

 

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ЯЗОШЕФИ” ООД, с. Смирненски, община Ветово, за експлоатация на: „Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери”, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места”.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода  от 19.06.2017г. до 19.07.2017г. в:

Сградата на Община Ветово, град Ветово, ул. "Трети март" № 2, от 08:15 до 12:00 и от 12:40 до 14:55 часа;

Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник на отдел “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Соня Пенева – секретар на кмета на общ. Ветово, тел.: 08161/22-53.

Comments are closed.