Проект „Заедно“ към ОПРЧР 2014-2020

                                                                                         

Процедура за директно предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот

 Проекта № BG05M9OP001-2.002-0043 – C001

Наименование на проекта – „Заедно”

                                                             Бенефициент община Ветово

 

 

Към проект  № BG05M9OP001-2.002-0043 – C001 Наименование на проекта – „Заедно” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот” на община Ветово през месец март са назначени допълнително 30 лични асистенти. По проекта е открите "Център за почасово предоставяне на услугата за социално включване в общността или домашна среда" и към центъра са назначени – 46 лични асистенти, един медицински специалист и един психолог.

Начална дата на проекта: 01.11.2015

Крайна дата: 31.08.2017г.

Бюджет на проекта: 499 980,00

 

     

     

    Comments are closed.